Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo imaga tripsa na luku

Na terenu RC Senta, lukovi iz arpadžika se nalaze u fenofazi 3-5 listova.

Pregledom  biljaka na lokalitetu  Čoka, registrovana su prva imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada od 0,66. Pojava larvi se očekuje u narednom periodu.

 

 imago tripsa

 

Hemijske mere kontrole se još uvek ne preporučuju.

Prisustvo tripsa u usevima luka

Pregledom useva luka na terenu RC Senta, uočeno je da se lukovi nalaze u fazi razvijenih 6-8 listova.

Na biljkama, između listova je uočeno prisustvo imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci), kao i larvi na do 3% biljaka.  

 

 larve

 

RC Senta dalje prati razvoj i širenje tripseva na lukovima i blagovremeno će dati signal za tretman.

Prisustvo imaga tripsa na luku

Na terenu RC Senta, lukovi iz arpadžika se nalaze u fenofazi 3-5 listova. Pregledom  biljaka na lokalitetu  Čoka, registrovana su prva imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada od 1,2. Pojava larvi se očekuje u narednom periodu.

 

imago tripsa

 

Hemijske mere kontrole se još uvek ne preporučuju.

Zdravstveno stanje lukova

Na lokacija Čoka registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka ( luk za proizvodnju semena ) na 100% biljaka , a na luku iz arpadžika ( faza od 8 listova ) na 20 % biljaka.

 

Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.

Simptomi od plamenjače luka ( Peronospora destructor ) uprkos povoljnim vremenskim uslovima za infekciju još nisu registrovani.

Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka .

 

konidije

Takođe su registrovane i larve  tripsa ( Thrips tabaci ) , na semenskom luku u indeksu napada od 33%, a na luku iz arpadžika u indeksu do 15%.

Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu potrebno je izvršiti hemijske mere zaštite sa insekticidom  Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Pojava larvi tripseva na luku

Pregledom jesenjih lukova na terenu RC Senta ,na listovima su utvrđena  imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci), kao i larve tripseva u indeksu napada  do 7%.  Luk se nalazi u fazi od 6-8 listova .

 

larve

 

RC Senta dalje prati razvoj i širenje tripseva na lukovima.

Pojava imaga tripsa na luku

Pregledom  luka za proizvodnju semena na lokalitetu  Čoka ,registrovana su prva imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u indeksu napada od 3,57 % ( na 90% biljaka ima 1-2 imaga ). Ovaj luk se nalazi u fazi od 6-8 listova .

Lukovi iz arpadžika su u fazi 3-5 listova, na njima još nisu registrovani tripsevi.

Štetočine luka
Nedeljnim pregledo crnog luka na lokalitetu Čoka,na "izvodnicama" crnog luka uočeno je prisustvo lukove minirajuće muve Napomyza gymnostoma. Na listovima su prisutne karakteristične punktacije koje nastaju usled ishrane imaga. Na parcelama prolećnih lukova za sada nije uočeno prisustvo ove štetočine.
 
 
Napomyza gymnostoma ima dve generacije godišnje,prolećnu i jesenju. Prezimljava u stadijumu lutke u tkivu jesenjih lukova i praziluka.Imago I generacije se pojavljuje u proleće. Ženka polaže jaja ispod epidermisa u osnovi spoljnih listova. Larve po piljenju "miniraju" listove spuštajući se ka osnovi do ovojnih listova,gde se ulutkaju i u ovom stadijumu ostaju do samog kraja leta, kada se pojavljuje imago II generacije.
Suzbijanje ove štetočine luka podrazumeva prvenstveno pravilnu primenu plodoreda i potrebne agrotehnike,dok hemijske mere zahtevaju praćenje pojave imaga lovnim klopkama i njihovo suzbijanje pre polaganja jaja. Primena insekticida trebalo bi da bude pozicionirana na II generaciju lukove minirajuće muve ili na parcele gde je u pitanju proizvodnja luka za kasniju potrošnju,dok se kod proizvodnje praziluka i mladog luka ona isključuje. U našoj zemlji za ovu namenu registrovani su preparati na bazi aktivne materije acetamipirid.
U odnosu na poslednji pregled registrovano je povećanje brojnosti tripsa u indeksu od 7% vidi preporuku 17.04 2015.
Alternaria porri na luku

Na teritoriji RC Senta (lokacija Čoka) registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka u indeksu napada od 11,2%.

 

Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.

Simptomi od plamenjače luka ( Peronospora destructor ) uprkos povoljnim vremenskim uslovima za infekciju još nisu registrovani.

 

Purpurna pegavost luka (Alternaria porri) jedna je od najčešćih bolesti luka.Prezimljava micelija u biljnim ostacima listova. Infekcija se ostvaruje pri dužem vlaženju listova i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%.Najoptimalnija temperatura za infekciju je 25 stepeni.

Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka(Peronospora destructor).Patogen se prenosi semenom.

Stemphylium botryosum pored luka parazitira i mrkvu,kupus, krastavac,boraniju,lucerku,...

Patogenu pogoduju niže temperature i visoka relativna vlažnost vazduha. Takođe se prenosi semenom.

Suzbijanje : Pregled useva, višegodišnji plodored, uklanjanje biljnih ostataka doprinose sprečavanju pojave oboljenja. Primena dvogodišnjeg ili trogodišnjeg plodoreda takođe je značajna mera zaštite.

U svetu se koriste fungicidi na bazi azoksistrobina, piraklostrobina, propikonazola, azoksistrobin+propikonazol, , tebukonazola, bakarhidroksida,  boskalida, boskalid+piraklostrobin, hlorotalonila, ciprodinila, ciprodinil+fludioksonil, iprodiona, mankozeba i pirimetanila.

Tripsevi na luku

Pregledom  lukova na lokalitetu  Čoka ,na listovima su i dalje prisutna imaga i larve duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Larve su registrovani u indeksu napada od 17,5-28%.  Jesenji luk se nalazi u fazi od 10-12 listova , dok prolećni luk iz arpadžika u fazi od 4-7 listova.

 

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu  samo u početnim fazama napada, sa preparatima iz preporuke od 07.04.2014

Pegavosti lista crnog luka
Na teritoriji RC Senta (lokacija Čoka) registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka u indeksu napada od 50%.
Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.
 
Purpurna pegavost luka (Alternaria porri) jedna je od najčešćih bolesti luka.Prezimljava micelija u biljnim ostacima listova. Infekcija se ostvaruje pri dužem vlaženju listova i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%.Najoptimalnija temperatura za infekciju je 25 stepeni.
Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka(Peronospora destructor).Patogen se prenosi semenom.
Stemphylium botryosum pored luka parazitira i mrkvu,kupus, krastavac,boraniju,lucerku,...
Patogenu pogoduju niže temperature i visoka relativna vlažnost vazduha. Takođe se prenosi semenom.