Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruza

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera), koje se hrane na listovima. Procenat biljaka sa simptomima oštećenja ishranom imaga navedene štetočine se kreće do 30%. 

imago

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz.

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša (pri tom se javlja simptom, tzv. “guščiji vrat”).

Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos, osim u usevima semenskog kukuruza.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije PLODORED (kukuruzna zlatica je tipična štetočina monokulture), đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

jajno leglo na naličju lista

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

 

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamencа

Na terenu  RC Senta, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-3% biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza.

RC Senta nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  1-2%  pregledanih biljaka.

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza se nalaze u fazi 3-9 i više razvijenih listova (BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ( lokalitet Senta, hibrid ZP366 ), registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Praćenjem polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis), registrovano je intenziviranje polaganja jajnih legala u prethodnim danima.  Na hibridu kukuruza Kerbanis ( lokalitet Senta ) ,procenat  biljaka sa jajnim leglima je prikazan u tabeli :

 

Datum

očitavanja

% biljaka sa janim leglima

 

14.07.

0%

20.07.

1%

27.07.

1%

31.07.

6%

Ukupno:

8%

 

        

sveže jajno leglo  

Na semenskom kukuruzu, lokalitet Sterijino ( hibrid P9241 ), očitavanjem 31.07.2017. ,registrovana su jajna legla na 3% biljaka.

Hemijske mere se preporučuju kad se postigne prag štetnosti, a to je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% biljaka merkantilnog kukuruza sa jajnim leglima.

 

Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Senta, u sklopu monitoringa kukuruza 2016 pred berbu, izvršen je vizuelni pregled ranih (30.08.-02.09.) i kasnih hibrida merkantilnog kukuruza ( 28.-29.09.) na 20 različitih lokacija.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Kod svih hibrida dominiraju infekcije gljivama roda Fusarium (19-91% klipova sa simptomima samo Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od insekata i drugih patogena).  Aspergillus spp. je registrovan na 7 parcela (1-4% klipova).

Kod svakog hibrida je pregledano 100 klipova, a rezultati su prikazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Punkt Hibrid Grupa zrenja bez simptoma Insekti (%) Aspergillus (%) Fusarium (%) Penicillium (%) Cladosporium (%)
Kanjiža P9241 200 43 43 2 48 3 2
Kanjiža NS 4030 400 26 58 2 68 4 2
Male Pijace P9537 300 5 81 0 83 18 2
Senta AS 5B23 200 51 34 0 29 4 9
Senta Kamparis 300 38 45 1 48 0 0
Mol BC 306 300 23 45 0 63 7 2
Banatski Monostor P9903 300 48 35 0 19 0 0
Bogaras Rivoxx 300 19 45 2 72 0 9
Ada Konfites 400 6 71 3 91 10 0
Mol P9721 300 21 43 0 72 9 4
Ada P1114 600 8 67 4 79 23 2
Mol Zoan 600 10 48 0 78 29 3
Mol Kerbanis 500 11 34 0 82 8 1
Mol AS 72 700 22 45 0 63 5 6
Mol ZP 666 600 31 37 0 47 0 8
Senta P0216 500 18 58 0 62 7 2
Senta P0412 500 28 47 0 44 3 0
Trešnjevac ZP 606 600 42 31 0 40 0 8
Orom ZP 666 600 10 49 0 77 7 0
Kanjiža NS 7020 600 39 22 1 49 2 0

 

Fusarium sp.

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza u ogledima

Na oglednom polju  PSS Senta  u sklopu monitoringa kukuruza 2016, izvršen je vizuelni pregled različitih hibrida merkantilnog kukuruza.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Utvrđeno je da i ove godine dominira infekcija gljivama roda Fusarium (16-82% klipova sa simptomima, sam Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od  insekata ili drugih patogena).

Kod svakog hibrida je pregledan 100 klipova, a rezultati su pokazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Semenska kuća / hibrid

bez simptoma(%)

Insekti (%)

Aspergillus (%)

Fusarium (%)

Penicillium (%)

Cladosporium (%)

1

Zemun polje/ ZP 341

14

45

0

72

4

1

2

Zemun polje/ ZP 366

16

45

0

68

0

0

3

Zemun polje/ ZP 388

30

47

0

56

3

0

4

Zemun polje/ ZP 427

28

47

0

62

5

3

5

Zemun polje/ ZP 434

24

32

0

66

6

6

6

Zemun polje/ ZP 548

34

46

0

42

2

4

7

Zemun polje/ ZP 555

36

42

0

46

0

0

8

Zemun polje/ ZP 560

25

39

0

58

4

0

9

Zemun polje/ ZP 600

18

50

0

52

6

0

10

Zemun polje/ ZP 606

31

31

0

58

6

0

11

 Zemun polje/ ZP 666

20

44

0

54

2

0

12

Limagrain/ LG 3475

14

60

2

64

2

4

13

Limagrain/ LG 35.40

28

48

0

50

0

2

14

Limagrain/ LG 33.50

8

50

0

76

2

24

15

Limagrain/ LG 30.389

32

49

0

62

0

0

16

Limagrain/ LG 30.491

30

62

0

38

0

10

17

Limagrain/ LG Shannon

10

74

0

74

8

20

18

Limagrain/ LG 30.500

30

50

1

50

20

0

19

Dekalb/ DKC 3623

34

40

0

46

0

12

20

Dekalb/ DKC 4717

42

43

0

49

0

0

21

Dekalb/ DKC 4943

30

41

0

58

3

0

22

Dekalb/ DKC 5632

18

60

0

62

8

2

23

Dekalb/ DKC 5830

50

34

0

24

0

0

24

Ch. Agrosava/ AS 334

6

60

0

82

10

6

25

Ch. Agrosava/ AS 534

38

42

0

44

0

0

26

Ch. Agrosava/ AS 54

51

29

0

26

2

0

27

Ch. Agrosava/ NVP 1451

48

36

0

34

2

4

28

Ch.Agrosava/ AS 507

41

41

0

38

0

6

29

Ch.Agrosava/ AS 603

34

50

0

42

0

4

30

Ch.Agrosava/ AS 72

58

34

0

22

2

4

31

Ch. Agrosava/ NVP 1452

28

36

0

62

14

2

32

Ch. Agrosava/ NVP 1465

48

38

0

24

2

2

33

Euralis/ ES Senzor

17

59

0

48

4

14

34

Euralis/ ES Antalya

20

45

0

69

7

5

35

Euralis/ ES Zlatan

40

38

0

48

4

4

36

Raiffeisen/ Chapalu

34

43

1

54

2

2

37

Raiffeisen/ Pincki

28

44

0

54

8

4

38

Raiffeisen/ LG 3562

34

41

2

46

2

5

39

Raiffeisen/ Akinom

48

40

0

30

0

0

40

Raiffeisen/ Ulyxxe

54

38

0

28

2

8

41

Raiffeisen/ Rwgk 1303

32

46

2

46

1

7

42

Raiffeisen/ Rwgk 412

26

50

0

40

0

4

43

Agrimatco/ Rivoxx

26

24

0

66

0

10

44

Agrimatco/ Futurixx

16

46

0

57

2

4

45

Agrimatco/ Pixxtol

26

53

0

54

2

6

46

Agrimatco/ Exxupery

62

32

0

16

0

0

47

NS seme/ NS 7020

53

29

0

31

3

0

48

NS seme/ NS 6140

59

19

0

28

2

2

49

NS seme/ NS 6102

58

27

1

22

0

2

50

NS seme/ NS 6030

63

18

0

21

2

0

51

NS seme/ NS 6010

49

28

0

33

0

5

52

NS seme/ NS 5211

45

24

0

39

0

5

53

NS seme/ NS 5083

43

41

0

41

5

4

54

NS seme/ NS 5052

60

17

0

27

0

0

55

NS seme/ NS 5051

51

33

0

28

0

2

56

NS seme/ NS 4051

36

15

0

57

3

1

57

NS seme/ NS 4030

46

17

0

51

2

4

58

NS seme/ NS 4023

49

19

0

34

6

0

59

NS seme/ NS 4001

47

33

0

34

2

3

60

NS seme/ NS 3023

36

27

0

52

2

2

61

NS seme/ NS 3022

25

55

0

34

0

2

62

KWS/ Kamparis

22

36

0

70

4

0

63

KWS/ Kopias

46

46

0

24

0

8

64

KWS/ Kermes

73

17

0

24

0

0

65

KWS/ Konsens

52

30

0

36

2

0

66

KWS/ Korimbos

60

39

0

18

0

0

67

KWS/ Mikado

46

32

0

30

6

4

68

KWS/ Kerbanis

22

26

2

66

10

2

69

KWS/ KWS 5050

50

24

0

48

0

0

70

KWS/ Kalimnos

32

44

0

52

2

7

71

KWS/ Kolumbaris

22

39

0

70

0

4

72

KWS/ Balasco

21

33

0

70

4

6

73

KWS/ Konfites

18

34

6

74

5

5

74

KWS/ KWS 3381

34

37

0

54

2

1

75

KWS/ Kontigos

41

35

0

44

2

0

76

KWS/ KWS 4484

22

44

0

76

0

4

77

KWS/ Kirghis

25

39

0

68

2

0

78

KWS/ Kathedralis

32

43

0

56

5

2

79

KWS/ KWS 2370

53

15

0

42

0

2

80

KWS/ KXB 5492

50

34

0

26

0

0

81

KWS/ KXB 5475

22

46

0

56

6

0

82

KWS/ KXB 5471

36

36

0

41

0

3

83

KWS/ KXB 5464

16

42

0

68

4

0

84

KWS/ KXB 5458

23

44

0

67

0

4

85

KWS/ KXB 5455

37

35

0

56

10

0

86

KWS/ KXB 5453

32

48

0

64

8

2

87

KWS/ KXB 5452

47

24

0

41

6

5

88

KWS/ KXB 5451

52

27

0

38

3

8

89

KWS/ KXB 4483

26

32

0

60

4

8

90

KWS/ KXB 3479

49

31

0

40

2

2

 

Aspergillus sp.

Fusarium sp.

Cladosporium sp., Fusarium sp. i ostećenja od insekata

ostećenja od insekata i Fusarium sp. 

Štete od kukuruznog plamenca u ogledima različitih rokova setve kukuruza

U ogledima kukuruza različitih rokova setve ( ogledno polje PSS Senta ), biljke se nalaze različitim fenofazama: od rasta stabljike do cvetanja.

Monitoringom kukuruznog plamenca početak polaganja jaja  je registrovan  26.05., dok početak piljenja larvi 03.06.

Očitavanjem ogleda 30.06. na procenat napadnutih biljaka od prve generacije plamenca, najveća štetnost je utvrđen kod  biljaka posejanih u martu.  

 

Procenat biljaka sa simptomima ubušenja od strane kukuruznog plamenca

hibrid /

datum setve

21.03.

01.04.

12.04.

18.04.

21.04.

04.05.

Kamparis

64

48

30

 

14

17

KWS 4484

53

35

31

 

19

25

Konfites

51

42

21

 

8

21

Kolumbaris

46

32

17

 

10

18

Kerbanis

44

32

23

 

16

13

KWS 5050

32

30

17

 

3

12

ZP 366

 

20

 

20

 

12

ZP 427

 

16

 

19

 

10

ZP 555

 

16

 

33

 

21

ZP 666

 

12

 

33

 

14

 
Početak piljenja larvi kukuruznog plamenca

Na pregledanim hibridima kukuruza na oglednom polju PSS Senta počelo je piljenje larvi kukuruznog plamenca .  

Većina registrovanih jajnih legala su sveže položena  71%, žuta jajna legla iznose od ukupnog broja 9%, jajna legla pred piljenje 16%, a 4 % su već ispiljena.

 

Hibrid

 

FAO grupa

datum setve : 21.03.

kukuruz:10-12 listova

datum setve :01.04.

kukuruz: 8-10 listova

broj jajnih legala na 100 biljaka

Kamparis

370

5

4

4487

400

4

1

Konfites

430

1

5

Kolumbaris

460

7

4

Kerbanis

540

5

4

5050

550

3

1

 

sveže jajno leglo

 

žuto jajno leglo

 

pred piljenje "crna glava"

 

larva posle piljenja

 

Prag štetnosti za  merkantilni kukuruz je 10% biljaka sa registrovanim jajnim leglima, dok  za kukuruz šećerac  I semenski  kukuruz prag iznosi 5% biljaka.

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

1 - 10 Next