Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Pojava cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast nabubrela do cvast potpuno razvijena (55-57 BBCH). 

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

larva prvog stupnja

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cikada Scaphoideus titanus

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (61-65 BBCH).

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  .

 

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikada Scaphoideus titanus

Vinova loza se  nalazi u fenofazama od kraja cvetanja do početka formiranja plodova.

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1 stadijuma) cikada Scaphoideus titanus  .

 

mlada larva

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg stupnja.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi

Vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja. Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1-L2) cikada Scaphoideus titanus  u indeksu napada od 8.

 

 

 

larve cicada

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 larvenih stadijuma, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg larvenog stadijuma.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

Pepeljasti grožđani moljac

Vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fenofazi 79-81 BBCH skale ;od potpunog dodirivanja bobica do početka šarke .

Vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo larvi pepeljastog  grožđanog moljca (Lobesia botrana ), kao i sveža ubušenja u bobice. U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

ubušenje od larve

 Preporučuje se hemijski tretman sa  nekim od insekticida larvicidnog delovanja:

Talstar 10 EC, Fobos EC (bifentrin) 0,02 – 0,05%

Cythrin 250 EC (cipermetrin) 0,12 – 0,24%

Pojava larvi Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Zasadi vinove loze na terenu se nalaze u fenološkoj fazi 65 BBCH skale; puno cvetanje. Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Čoke registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada od 4%   . Na naličju listova registruju se  mlađi larveni stadijumi (L1-L2).

Ova štetočina je vektor prouzokovača zlatastog žutila i crvenila vinove loze ,fitoplazme Flavescence doree .

 

Cikada ima jednu generaciju godišnje. Jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze. Larve, koje imaju 5 larvenih stadijuma, pojavljuju  se u toku maja. Nakon ishrane na zaraženim biljkama larve postaju vektori fitoplazme na kraju trećeg larvenog stadijuma i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Simptomi se javljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju,lastara koji zaostaju u porastu,pega na lišću ,koje se šire uz glavni nerv.Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje,u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju

Mere zaštite :

-upotreba zdravih kalemova

-kontroau brojnosti vektora,

-uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

S obzirom da su trenutno prisutni samo mlađi larveni stadijumi (L1-L2) mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.

Piljenje larvi pepeljastog grožđanog moljca

Na terenu RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi 57 BBCH skale (cvetovi odvojeni) .

Na lokalitetu Čoka registrovanе su ispiljene larve pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u indeksu napada od 4,34%.

 

larva

 

Za njihovo suzbijanje se preporučuje primena insekticida na bazi piretroida :

-  Lamdex, Grom ( lambda- cihalotrin ) 0,07 l/ha.

Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca

Na terenu RCSenta vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi od 6 listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 16-53).

Na lokalitetu Čoka registrovana su jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u indeksu napada od 8%. Nađena su sveža jaja i jaja pred piljenje ( crna glava ). U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

jaja grožđanog moljca

jaje pred piljenje

Scaphoideus titanus vektor fitoplazme Flavescence doree
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Čoke registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzokovača zlatastog žutila i crvenila vinove loze. Na naličju listova uočeno je mnoštvo egzuvija,kao i mlađi larveni stadijumi (L1-L2),što u odnosu na pregled zasada vinove loze na teritoriji Horgoša (28.maj),kada su uočene samo najmlađe larve,ukazuje na intenziviranje prisustva i faza razvoja ove štetočine.
 
 
 
Cikada Scaphoideus titanus ima 1.gen.godišnje.Kao izraziti monofag jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze.Larve (5 stadijuma) se pojavljuju u toku maja,a prva imaga u toku juna meseca.Nakon ishrane na fitoplazmatičnim biljkama larve postaju vektori fitoplazme na kraju trećeg larvenog stadijuma i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. U područjima sa simptomima fitoplazme (do sada nisu registrovani na našem području delovanja) dinamika širenja iznosi 10-15 km godišnje.
Simptomi se javljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju,lastara koji zaostaju u porastu,pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv.Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje,u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. Lastari su kraćih internodija,pokriveni pustulama,teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova,a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.
Mere zaštite podrazumevaju:upotrebu zdravih kalemova,kontrolu brojnosti vektora,uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.
S obzirom da su trenutno prisutni samo mlađi larveni stadijumi (L1-L2) mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.