Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu rane i srednje rane grupe zrenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac (lokaliteti Zemun, Obrenovac i Mladenovac)  na 10 parcela sa hibridima ranih i srednje ranih grupa zrenja, pre berbe, sproveden je vizuelni pregled klipova sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza. Na svakoj parceli pregeldano je po 100 klipova.

Nakon vizuelnog pregleda na klipovima kukuruza uočeno je prisustvo štetnih organizama i to:

·        štetnih insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i

·        fitopatogenih gljiva: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.

 

 

Rezultati vizuelnioh pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza rane i srednjerane grupe zrenja pred berbu prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

% ošećenih klipova

Bez vidljivih oštećenja

20-62

Insekti

12-48

Fusarium spp.

14-38

Aspergillus spp.

1-8

Cladosporium spp.

0-18

Penicillium spp.

2-13

 

RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog merkantilnog kukuruza.

 Simptomi Aspergillus spp.

velika slika

Simptomi Fusarium spp.

velika slika

Oštećenja od insekata

velika slika

Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)-uzročnika zlatastog žutila vinove loze, koje je veoma destruktivno oboljenje loze.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području našeg rada (Batajnica, Obrenovac) uočena je pojava odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Ova štetočina je monofag, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju sredinom  maja meseca, hrane se na naličju listova i imaju pet razvojnih stupnjeva, a infektivne su od trećeg stupnja, kada su prenosioci FD. Imaga se pojavljuju u julu i prisustna su do septembra, hrane se na listovima.

Kod čokota obolelih od FD javljaju se sledeće patološke promene:

žutilo/crvenilo lišća,

povijanje lišća prema naličju i trouglast izgled liski,

            venjenje i sušenje cvasti i grozdova,

            smežuravanje i gorak ukus bobica,

            nezdrvenjavanje i gumoznost lastara i njihovo izmrzavanje zimi,

            sušenje i propadanje čokota.

Ove promene, dovode do smanjenja prinosa grožđa i pogoršanja kvaliteta vina. Čokoti vinove loze oboleli od fitoplazmi ostaju trajno zaraženi.

Osnovne mere borbe protiv fitoplazme FD uključuju čitav kompleks mera koje možemo da grupišemo na:

Uništavanje zaraženih čokota.

Uništavanje starih i napuštenih vinograda.

Uništavanje divlje, samonikle loze.

Suzbijanje larvi vektora primenom insekticida.

Nove zasade treba podizati sa zdravim sadnim materijalom, u područjima gde nema izvora zaraze, kao što su stari vinogradi ili vinogradi u eksploataciji, u kojima ima simptoma oboljenja.

sl0ika1. Imaga Scaphoideus titanus

velika slika

slika2.

velika slika

Prisustvo kukuruznog plamenca i pamukove sovice u usevu kukuruza

Na području našeg rada usevi merkantilnog kukuruza su u različitim fazama razvoja i to: od faze cvetanja, polinizacije do faze  razvoja ploda (BBCH 67-73).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na lokalitetu Obrenovac, Zemun i Mladenovac detektovano je:

a)      prisustvo oštećenja na stablu i klipu od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u intenzitetu od 0-15% napadnutih biljaka.

b)       ispiljene larve pamukove, kukuruzne sovice  (Helicoverpa armigera).

c)      sveže položena jaja II generacije kukuruznog plamenca u intenzitetu napada do 5% infestiranih biljaka. U toku je polaganje jaja II generacije pomenutog štetnog organizma.

d)  položena jaja pamukove sovice na do 7% biljaka.

Kukuruzni plamenac je najznačajnija štetočina u usevu kukuruza u uslovima naše proizvodnje. Proizvodnji kukuruza ona nanosi najznačajnije štete svojom iskranom na klipovima, pri čemu se stvaraju oštećenja i otvori koji predstavljaju ulazna mesta za patogene prouzrokovače plesnivosti klipa. Među najznačajnijim  patogenima spadaju gljive iz roda Aspergillus, zbog njihove sposobnosti da u uslovima dugotrajne suše i visokih dnevnih temperatura vazduha sintetišu alfatoksin, čije je prisustvo u kukuruzu namenjenom za ishranu u mlečnom govedarstvu štetno. U ovom trenutku jedino što je moguće učiniti u cilju zaštite kukuruza  je suzbijanja kukuruznog plamenca primenom insekticida pri dostizanju praga štetnosti, 5% biljka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza (preporuka 21.7.2022 vidi preporuku). Insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca delovaće i na suzbijanje pamukove sovice.

velika slika                                velika slika

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja od bobice veličine zrna graška do faze početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je dominantna zastupljenost larvi četvrtog i petog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve koje imaju pet razvojnih stupnjeva. One su prenosioci fitoplazme Flavescense doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Fitoplazmu su sposobne da prenesu larve od trećeg razvojnog stupnja i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Suzbijanje cikada je veoma važna mera kontrole veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze. Za uspešnu kontrolu navedenog oboljenja preporučuju se i sve druge preventivne mere:

  • Uništavanje napuštenih zasada vinove loze;
  • Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;
  • Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;
  • Uništavanje korova.

Preporuke sa ciljem suzbijanja cikade Scaphoideus titanus  i sprečavanja daljeg širenja fitoplazme RC Beograd i Mladenovac dao je tri puta. (preporuke od 15.6.2022 (vidi preporuku), 25.6.2022. (vidi preporuku)  i 3.7.2022. (vidi preporuku).

 slika1                                     slika2

velika slika                       velika slika

Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree i  bolest zahvata pupoljke, lastare, listove i čokote sa plodovima ukoliko se grozdovi formiraju.

Neki od simptoma bolesti su uočljivi rano sa proleća u vidu kasnijeg kretanja pupoljaka ili oni uopšte ne kreću. Osim toga, na lastarima su učljive promene u vidu skraćenih internodija, njihovog zaostjanja u porastu, nedovoljnog odrvenjavanja što dovodi do izmrzavanja u zimskim mesecima.

Simptomi zlatastog žutila na zaraženim čokotima tokom vegetacije su jasno uočljivi i na listovima, koji menjaju i boju i izgled. Kod obojenih sorti oni su od tamnoljubičaste do svetlocrvene boje, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti, pri čemu se listovi u obe  sorte savijau po obodu i dobijaju trouglast izgled.

Na zaraženim čokotima dolazi do nekroze cvasti, što dovodi do formiranja rehuljavih, smežuranih grozdića koji su lošeg kvaliteta.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Pomenuta cikada svoje razviće završava na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od maja meseca i imaju pet razvojnih stupnjeva. Hraneći se na naličju listova na zaraženim čokotima larve trećeg razvojnog stupnja prenose fitoplazmu (FD) vinove loze na zdrave čokote.

Imajući sve ovo u vidu, RC Beograd je vizuelno pregledao proizvodne zasade vinove loze, zapuštene zasade vinove loze, kao i korovsku floru na lokalitetima Kamendol, Brestovik, Zaklopača, Mali Požarevac, Konatice, Batajnica. Uočeno je da su na naličju listova vinove loze u svim pregledanim zasadima prisutne larve cikade Scaphoideu titanus i to drugog i trećeg larvenog stupnja. Bitno je naglasati da je cikada prisutna u svim proizvodnim zasadima kao i ekstenzivnim i zapuštenim vinogradima. Njeno prisustvo ukazuje na veliki rizik od ostvarenja zaraza fitoplazmom i kasnije oboljevanje čokota.

RC Beograd preporučuje hemijsko suzbijanje od momenta pojave larvi trećeg razvojnog stupnja sa insekticidima registrovanim za te namene, preporuka 15.6.2022. Međutim, ističemo značaj primene nepesticidnih mera u permanentnoj borbi protiv fitoplazme zlatastog žutila vinove loze, kao što su: uništavanje zaraženih čokota, uklanjanje zapuštenih zasada vinove loze, uništavanje korovske flore.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem navedenog štetnog insekata.

slika 1                                 slika2

velika slika                             velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XV  nedelja praćenja

Na  teritoriji RC Beograda i Mladenovca, proizvodni zasadi jabuke su u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost, kao i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 100 % (Ajdared i Zlatni Delišes). Ovo ukazuje da je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost ploda jabuke.

Preporučuje se, da se samo u zasadima u kojima su prisutni simptomi čađave krastavosti, pre padavina izvrši hemijska zaštita, koko bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIV nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).     

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 100 % i za Ajdared i za Zlatni Delišes. Ispražnjenost pseudotecija je 88% za Ajdared, a za Zlatni delišes je 92%.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

 
Prisustvo jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)

Na području našeg rada usevi kukuruza su u fazi od razvijeno 9 i više listova do početka razvoja stabljike (BBCH19-30).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima  Obrenovac, Batajnica i Mladenovac, registrovano je prisustvo jaja pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera). Na svetlosnoj lovnoj lampi na lokalitetu Mladenovac, svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki ove štetočine. 

U narednim danima je najavljeno vreme sa visokim temperaturama vazduha što će dovesti do brzog embrionalnog razvoja položenih jaja i početka piljenja. U poljoprivrednoj proizvodnji su veoma značajne  štete koje pamukova sovica može naneti usevima semenskog kukuruza, kukuruza šećerca, suncokreta, soje, paprike, paradajza, pasulja.

Štete pričinjavaju gusenice koje se u usevu  kukuruza hrane klipvima i metlicom, a kod ostalih biljnih vrsta najveće štete su na plodovima.

Pamukova sovica, pored toga što je polifagna vrsta ona je i migratorna štetočina i u našu zemlju dospeva sa područja  Mediterana i Severene Afrike.

Pomenuta štetočina polaže jaja na lice lista kukuruza, plodove, generativne organe, cvetove, pupolojke drugih biljnih vrsra. Sveže položena jaja su bele boje, kasnije postaju zelena, a pred piljenje su tamno smeđe boje.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je:

Redovan vizuelni pregled useva, da bi se utvrdilo prisustvo jaja pamukove sovice.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primeneom nekog od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini primene 0,1-0,15 L/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini primene 0,25L/ha

RC Beograd nastavlja sa praćenjem kukuruzne sovice, pri čemu ističemo da preporučeni insekticidi u suzbijanju kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) -  preporuka od 5.6.2022.,će ispoljiti delovanje i na pamukovu sovicu.

Fotografije: jaja pamukove sovice na listovima kukuruza

velika slika       velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIII nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared 97,5 %, a za Zlatni Delišes 100 %. Ispražnjenost pseudotecija je 62 % za Ajdared, a za Zlatni delišes je 70%.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadu vinove loze

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja i to: od cvetne kapice odvojene od drški do rano cvetanje: 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 60-63).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog larvenog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus i u toku je, početak piljenja larvi pomenute štetočine.

Ta cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Cikada Scaphoideus titanus je prenosilac fitoplazme Flavescense doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Tek larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne i mogu da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote vinove loze. Kada postanu infektivne sposobnost prenošenja fitoplazme ova cikada zadržava do kraja života.

U ovom momentu hemijske mere zaštite se ne preporučuju s obzirom da je tek početak piljenja larvi, a RC Beograd nastavlja sa praćenjem te štetočine i blagovremeno će obavestiti o pravom momentu za njeno suzbijanje.

slika1

velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima