Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od pucanja pupoljka- vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove do faze zelenih pupoljaka- pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) (BBCH 53-56).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada krušaka uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Takođe je u osnovi cvetne drške, kao i na samim cvetovima, registrovano prisustvo jaja ove štetočine u indeksu napada 15. Isto tako je konstatovan i početak piljenja larvi obične kruškine buve, a indeks napada za larve je 1.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i blagovremeno će signalizirati trenutak za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području RC Beograd-Mladenovac usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja. Ozime pšenice su u fazi od vidljivo 2 do 4 sekundarna stabla (BBCH 22-24), dok su ozimi ječmovi u fazi od 4 do 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-25).

velika slika

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice uočeno je prisustvo: simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% do 15% biljaka, simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka, simptoma lisne rđe (Puccinia spp.) na do 5% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 % biljaka i to na donjim listovima i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis) na pojedinačnim biljkama.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije regsitrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IV nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pipoljaka, sorta Zlatni Delišes, do kraja bubrenja lisnih pupoljaka, sorta Ajdared (BBCH 01-03).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelosti pseudotecija od 4,5% za sortu Ajdared i 4% za sortu Zlatni Delišes.

 

RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području RC Beograd-Mladenovac usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja.

Ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 3 sekundarna stabla vidljiva (BBCH 22-23), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 3 do 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 23-25).

U periodu od 11.2. do 16.2, na automatskim meteorološkim stanicama, registrovane su  niske temperature, ispod nule, a minimalna temperatura registrovana je 13.2. od -110C. Ovakvi uslovi doveli su do izmrzavanja pšenice i ječma. Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma uočeno je izmrzavanje vrhova listova i njihovo uvenuće i sušenje. Najveća oštećenja registrovana su na usevima iz ranijih i optimalnih rokova setve.

Postoji realna mogućnost da se navedene promene odraze na prinos, što će u velikoj meri zavisti od uslova u narednom periodu.

RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja useva strnih žita.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-III nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00) kod sorte Zlatni Delišes do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) kod sorte Ajdared.

 

Laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) od  3,5%. Za sortu Zlatni Delišes, dozrelost pseudotecija iznosi  2,5%.

 

RC Beograd -Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
Slika1. Ajdared-fenofaza
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-II nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od mirovanja do fenofaze pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 00-01).

 

Faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovana je dozrelosti pseudotecija gljive prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 2% kod sorte Ajdared i 1% kod sorte Zlatni Delišes.

 

Zrele askospore V.inaequalis

 

RC Beograd -Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-I nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00)

Laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke sa lokaliteta Mali Požarevac, kod sorte Ajdared  konstatovali smo  prazne pseudotecije, pseudotecije u kojima je počelo formiranje askusa i pseudetecije sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Pregledano je 50 pseudotecija i dozrelost za Ajdared je 0,5%. Isto tako je pregledano 50  pseudotecija i dozrelost za Zlatni Delišes je 0%.

RC  RC Beograd -Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
slika1.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području RC Beograd-Mladenovac usevi ozime pšenice i ječma su u fenofazi bokorenja i to:

            ozima pšenica: od vidljivo prvo sekundarno stablo do 3 stablo vidljivo  (BBCH 21-23) i

 ozimi ječam: 3 stablo vidljivo  (BBCH 23).

Nakon vizuelnog pregleda useva ozime pšenice na lokalitetima Mladenovac, Sopot, Zemun i Obrenovac  zabeleženo je prisustvo:

 simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 6 do7% biljaka,

 simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 3 do 5% biljaka,

            lisnih vaši (Aphididae spp.) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rynchosporium secalis) na pojedinačnim biljkama.

U ovom trenutku se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva pšenice i ječma od prouzrokovača bolesti, a RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa praćenjem useva i navedenih štetnih organizama.

U usevu ozime pšenice uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara i to od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Ukoliko je prisutno 10 – 50 rupa po ha od poljskog miša i 10-500 rupa od poljske voluharice, preporuka je primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom postavke mamaka u rupe, treba ih zatrpati, kako ne bi došlo do trovanja divljači.

slika 1. Septoria tritici u usevu pšenice

velika slika

slika 2. Lisne vaši u usevu pšenice

velika slika

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), male brojnosti, sa indeksom napada do 2,5. Nije uočeno prisustvo jaja. S obzirom na trenutnu vremensku prognozu, očekuje se nastavak aktivnosti obične kruškine buve, a RC Beograd će nastaviti sa njenim praćenjem.

slika1. Imago obične kruškine buve

velika slika

Stanje u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom proizvodnog zasada jabuke sorti Ajdared i Zlatni delišeš konstatovano je da se iste nalaze u fenofazi BBCH od 95-97 (oko 50% listova obezbojeno pa do opalih svih listova).

Slika 1. Ajdared

Slika 2. Zlatni delišes

Na pojedinačnim stablima konstatovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Prisustvo kolonija je detektovano na mestima orezivanja i na mestima oko lisnih drški. Pregledom kolonija pod binokularom detektovane su kako parazitirane jedinke, tako i aktivne ženke i larve.

Slika 3. Krvave vaši na grančici jabuke

RC Beograd nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima