Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenaca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom konstatovano je:

  • da se kukuruz nalazi, u zavisnosti od rokova setve, u fazi razvoja lista sa razvijenih 3-7 listova (BBCH 13-17).
  • na naličju listova kukuruza detektovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis u indeksu 0,25, odnosno 1% biljaka sa jajnim leglima.

Slika 1. Sveže položeno jajno leglo O. nubilalis.

Prag štetnosti u proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza.

RC Beograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva kukuruza, uslove spoljne sredine, dalji razvoj kukuruznog plamenca i signaliziraće vreme za tretman.

Vizuelni pregled hibrida kukuruza ranih epoha zrenja

Vizuelnim pregledom ranih hibrida kukuruza na teritoriji RC Beograd (oštine: Palilula, Obrenovac ) evidentirali smo:

·         oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera);

·         prisustvo prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium);

·         prisustvo kombinovanih oštećenja (insekti i fitopatogene gljive).

Punkt

Hibrid

FAO

Datum

BPK

BS

I

F

A

P

C

IF

IA

FA

FP

AP

IP

IFP

IFC

FAC

FAP

APC

IPA

IAC

IPC

IFAP

IFAC

FAPC

IFAPC

Obrenovac

P 9721

300

16.9.2015

100

74

18

2

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS 444

400

16.9.2015

100

85

4

0

0

6

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

ZP 427

400

20.8.2015

100

82

10

5

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

AS 54

400

20.8.2015

100

87

7

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

Kondor

400

28.8.2015

100

81

7

2

0

2

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

Pamela

400

28.8.2015

100

88

3

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Obrenovac

Genetic Panda

400

28.8.2015

100

66

6

6

0

4

10

2

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

MK Pako

400

28.8.2015

100

75

13

1

2

1

0

7

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS4030

400

28.8.2015

100

86

0

4

0

2

0

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS3014

300

28.8.2015

100

85

5

2

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BK-broj pregledanih klipova;

 

BS-klipovi bez simptoma: 74-88%;

 

            I-klipvi oštećeni od insekata: 3-18%;

 

            F-klipovi sa simptomima Fusarium spp.: 0-6%;

 

A-    klipovi sa simptomima Aspergillus spp.: 0-2%;

 

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0-6%;

 

C-klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0-10%;

 

IF- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp.): 0-7%;

 

IA- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (Fusarium spp. i Aspergillusspp.): 0-2%;

 

FP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (Fusarium spp. i  Penicillium spp.): 0-2%;

 

AP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima ( Aspergillusspp.I Penicillium spp.): 0-1%;

 

IP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Penicillium spp.): 0-4%;

 

IFP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp. i Penicillium spp.): 0-3%;

 

IFC- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp. i Cladosporium spp.): 0-1%;

 

IPC- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Penicillium spp i Cladosporium spp.): 0-1%;

 

Opažanje: preovladavaju simptomi plesnivosti klipa od Fusarium spp.( do 6%), kombinovana oštećenja klipa  od insekata  i Fusarium spp. ( do 7%), kao i simptomi plesnivosti klipa od Cladosporium spp ( do 10%).

 

Kukuruz – II generacija Ostrinia nubilalis

Na području delovanja RC Beograd, /punkt Batajnica, Ugrinovci, Surčin/ vizuelnim pregledom useva kukuruza konstatovali smo:

·         fenofazu po BBCH skali od 61 do 65 ( vidljivi prašnici u sredini metlice/gornji i donji delovi metlice u cvetanju).

·         akumulisani stepen dani  872,4 CDD /od 01.04.2015/

U svetlosnoj lampi /punkt Zemun Polje/ registrovano je izlovljavanje imaga II generacije kukuruznog plamenca.

Punkt Batajnica – merkantilni kukuruz /100 biljaka po parceli/

·         prvo belo jajno leglo kukuruznog plamenca II generacije;

·         parazitirana jajna legla;

·         ubušenja u stablu i klipu. Prisutne larve /L5/, kao i lutke I generacije kukuruznog plamenca.

Slika 1. Prvo sveže jajno leglo II Generacije kukuruznog plamenca-Batajnica 2015

 

Punkt Ugrinovci – merkantilni kukuruz /100 biljaka po parceli/

·         grinje na listu kukuruza i korovskih biljaka;

·         ubušenja u stablu i klipu. Prisutne larve /L5/, kao i lutke I generacije kukuruznog plamenca.

Slika 2. Larve I generacije kukuruznog plamenca-Punkt Ugrinovci

 

Punkt Surčin – merkantilni kukuruz /100 biljaka po parceli/

·         bez brisustva ubušenja u stablu i klipu;

·         ubušenja u stablu i klipu. Prisutne larve /L5/, kao i lutke I generacije kukuruznog plamenca.

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine kukuruznog plamenca, faktore spoljne sredine, kao i fenofaze u razvoju useva kukuruza.

Kukuruz – II generacija Ostrinia nubilalis

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela, vizuelnim pregledom useva kukuruza konstatovali smo:

·         fenofazu po BBCH skali od 61 do 65 ( vidljivi prašnici u sredini metlice/gornji i donji delovi metlice u cvetanju).

·         stara ubušenja kukuruznog plamenca I generacije

·         odsustvo sveže položenih jaja II generacije kukuruznog plamenca;

·         akumulisani stepen dani  840,5 CDD /od 01.04.2015/

U svetlosnoj lampi /punkt Padinska Skela/ registrovano je izlovljavanje imaga II generacije kukuruznog plamenca.

RC Beograd nastavlja da prati biološke osobine kukuruznog plamenca, faktore spoljne sredine, kao i fenofaze u razvoju useva kukuruza.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

RCBeograd

 U usevu semenskog  kukuruza sa različitim grupama zrenja, na lokalitetu Padinska Skela, prilikom vizuelnog pregleda uočavamo:

·         fenofazu u razvoju kukuruza, prema BBCH 18-19/razvijeno 8-10 listova/;

·         na naličju lista sveže položena jajna legla, bele boje. Indeks napada je od 0,5 do 0,75. Odnosno 2-3% biljaka sa jajnim leglima.

RCBeograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva kukuruza, uslove spoljne sredine, biološke osobine kukuruznog plamenca i primenu hemijskih mera u suzbijanju Ostrinia nubilalis.

Početak leta kukuruznog plamenca

RCBeograd / lokalitet Padinska Skela/ putem svetlosne lampe prati početak i dinamiku leta insekata. Nakon pregleda izlovljenih insekata u svetlosnoj lampi konstatujemo:

 - prvi imago kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a akumulisani stepen dani su  122.84  od 1.aprila;

Fenofaza u razvoju kukuruza je razvijena 2 lista (BBCH 12)

RC Beograd pratiće dinamiku leta i razvoja kukuruznog plamenca, faktore spoljne sredine, kao  i faze razvoja kukuruza.

Gama sovica (Autographa gamma)

RC Beograd-Punkt Padinska Skela

Obilaskom svetlosne lampe registruje se ulov prvih imaga gama sovice (Autographa gamma). Ulovljena su 2 imaga, na 139 CDD od 1.januara 2015

RC Beograd nastavlja sa praćenjem leta ove štetočine kao i faktora spoljne sredine.

MONITORING MERKANTILNOG KUKURUZA U 2014 GODINI

Nakon, 2013. godine i u 2014. godini RCBeograd nastavlja sa vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, odnosno klipova kukuruza pred berbu. U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenjana, FAO 300, 400,500) po utvrđenoj metodologiji obavljena je ocena intenziteta:

-oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis). Intenzitet napada je od 2 do 35%;

-kombinovanih oštećenja (O.nubilalis i Fusarium spp). Intenzitet napada je od 3 do 23%;

-prisustva Fusarium spp. Intenzitet napada je od 2 do 25%;

Takođe, evidentiran je i  procenat zdravih klipova, koji se nalazi u opsegu od 44 do 86%.

U poređenju sa 2013.godinom u 2014. godini  procenat oštećenja klipova kukuruza  od kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) je znatno manji. Osim toga, nije registrovano prisustvo gljivičnih obolenja (Aspergillus spp.; Cladosporium spp.). Takođe, na  malom broju klipova detektovano je prisustvo patogena Penicillium spp.

RCBeograd nastavlja monitoring merkantilnog kukuruza u narednom periodu.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenjana ne tretiranim površinama) imamo:

-fenofazu u razvoju kukuruza (50 biljaka);

-biljke sa položenim jajnim leglima  (crna glava) druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);

-piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);

Tabela 1. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca  kod hibrida kukuruza sa  različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa belim jajnim leglima

% biljaka sa žutim jajnim leglom

% biljaka sa jajnim leglom pred piljenje*

% parazitiranih jajnih legala

NS 4020

400

19.08.2014

BBCH 85

2

0

0

2

NS 6030

600

19.08.2014

BBCH 85

0

0

8

0

NS7020

700

19.08.2014

BBCH 83

0

0

2

12

Kerbanis

540

19.08.2014

BBCH 85

0

0

4

10

*jajno leglo sa crnom glavom

Tabela 2. Procenat biljka sa ispiljenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca kod hibrida kukuruza sa različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinsaka Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa ispiljenim jajnim leglima

NS 40 20

400

19.08.2014

BBCH 85

12

NS 6030

600

19.08.2014

BBCH 85

10

NS7020

700

19.08.2014

BBCH 83

20

Kerbanis

540

19.08.2014

BBCH 85

12

-akumulisni stepen dani od 1.januara  su 1126.5 i 1. aprila su 1100.

Na svetlosnoj lampi registrujemo smanjenje u izlovljavanju kukuruznog plamenca.

RC Beograd nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca i to praćenjem intenziteta polaganja jajnih legala kao i piljenja larvi.

 

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenja) detektujemo:

-fenofazu u razvoju kukuruza (100 biljaka);

-biljke sa položenim jajnim leglima (bela, žuta, crna glava) druge generacije kukuruznog plamenca (100 biljaka, u %);

-piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca (100 biljaka, u %);

-faktore spoljne sredine koji se odlikuju stabilnim vremenom sa visokim dnevnim temperaturama vazduha.

 

Tabela 1. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca  kod hibrida kukuruza sa  različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa belim jajnim leglima

% biljaka sa žutim jajnim leglom

% biljaka sa jajnim leglom pred piljenje*

% parazitiranih jajnih legala

NS 40 20

400

11.08.2014

BBCH 83

3

7

14

7

NS 6030

600

11.08.2014

BBCH 83

5

0

5

3

NS7020

700

11.08.2014

BBCH 79

2

1

7

4

Kerbanis

540

11.08.2014

BBCH 83

3

0

6

3

*jajno leglo sa crnom glavom

 

Tabela 2. Procenat biljka sa ispiljenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca kod hibrida kukuruza sa različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinsaka Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa ispiljenim jajnim leglima

NS 40 20

400

11.08.2014

BBCH 83

6

NS 6030

600

11.08.2014

BBCH 83

10

NS7020

700

11.08.2014

BBCH 79

8

Kerbanis

540

11.08.2014

BBCH 83

3

akumulisni stepen dani od 1.januara i 1. aprila su 1041  i 1014.

 

Na svetlosnoj lampi registrujemo kontinuirano povećanje u izlovljavanju kukuruznog plamenca nakon stabilizovanja faktora spoljne sredine.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je  prisustvo 5% biljaka sa jajnim leglima  u usevu kukuruza šećerca, odnosno 10 % biljaka u usevu  semenskog kukuruza.  Hemijska zaštita useva kukuruza podrazumeva primenu jednog od  insekticida: Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 l/ha, ili Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

1 - 10 Next