Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenja) detektujemo:

-fenofazu u razvoju kukuruza (100 biljaka);

-biljke sa položenim jajnim leglima (bela, žuta, crna glava) druge generacije kukuruznog plamenca (100 biljaka, u %);

-piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca (100 biljaka, u %);

-faktore spoljne sredine koji se odlikuju stabilnim vremenom sa visokim dnevnim temperaturama vazduha.

 

Tabela 1. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca  kod hibrida kukuruza sa  različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa belim jajnim leglima

% biljaka sa žutim jajnim leglom

% biljaka sa jajnim leglom pred piljenje*

% parazitiranih jajnih legala

NS 40 20

400

11.08.2014

BBCH 83

3

7

14

7

NS 6030

600

11.08.2014

BBCH 83

5

0

5

3

NS7020

700

11.08.2014

BBCH 79

2

1

7

4

Kerbanis

540

11.08.2014

BBCH 83

3

0

6

3

*jajno leglo sa crnom glavom

 

Tabela 2. Procenat biljka sa ispiljenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca kod hibrida kukuruza sa različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinsaka Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa ispiljenim jajnim leglima

NS 40 20

400

11.08.2014

BBCH 83

6

NS 6030

600

11.08.2014

BBCH 83

10

NS7020

700

11.08.2014

BBCH 79

8

Kerbanis

540

11.08.2014

BBCH 83

3

akumulisni stepen dani od 1.januara i 1. aprila su 1041  i 1014.

 

Na svetlosnoj lampi registrujemo kontinuirano povećanje u izlovljavanju kukuruznog plamenca nakon stabilizovanja faktora spoljne sredine.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je  prisustvo 5% biljaka sa jajnim leglima  u usevu kukuruza šećerca, odnosno 10 % biljaka u usevu  semenskog kukuruza.  Hemijska zaštita useva kukuruza podrazumeva primenu jednog od  insekticida: Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 l/ha, ili Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

Comments

There are no comments yet for this post.