Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenjana ne tretiranim površinama) imamo:

-fenofazu u razvoju kukuruza (50 biljaka);

-biljke sa položenim jajnim leglima  (crna glava) druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);

-piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);

Tabela 1. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca  kod hibrida kukuruza sa  različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa belim jajnim leglima

% biljaka sa žutim jajnim leglom

% biljaka sa jajnim leglom pred piljenje*

% parazitiranih jajnih legala

NS 4020

400

19.08.2014

BBCH 85

2

0

0

2

NS 6030

600

19.08.2014

BBCH 85

0

0

8

0

NS7020

700

19.08.2014

BBCH 83

0

0

2

12

Kerbanis

540

19.08.2014

BBCH 85

0

0

4

10

*jajno leglo sa crnom glavom

Tabela 2. Procenat biljka sa ispiljenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca kod hibrida kukuruza sa različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinsaka Skela-Besni Fok u 2014.g

Hibrid kukuruza

FAO grupa

Datum očitavanja

Faza razvoja kukuruza

% biljaka sa ispiljenim jajnim leglima

NS 40 20

400

19.08.2014

BBCH 85

12

NS 6030

600

19.08.2014

BBCH 85

10

NS7020

700

19.08.2014

BBCH 83

20

Kerbanis

540

19.08.2014

BBCH 85

12

-akumulisni stepen dani od 1.januara  su 1126.5 i 1. aprila su 1100.

Na svetlosnoj lampi registrujemo smanjenje u izlovljavanju kukuruznog plamenca.

RC Beograd nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca i to praćenjem intenziteta polaganja jajnih legala kao i piljenja larvi.

 

Comments

There are no comments yet for this post.