Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda vremenski uslovi u prethodnom periodu nisu pogodovali nicanju pšenice, pa se vrlo mali procenat posejanih površina nalazi u fazi nicanja.
Pregledom useva pšenice (sorta Solehio) na lokalitetu Kikinda, koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje konstatovano je ujednačeno nicanje (BBCH 12-13), ali i prisustvo biljnih štetočina. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), koje predstavljaju značajne vektore virusa.
 
Picture
 
Picture
 
 
Picture
 
Picture
 
Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka (do 2%) hemijski tretman se zasad ne preporučuje. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice radi utvrđivanja prisustva pomenutih štetnih organizama. Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.
Azijska voćna mušica 
Na području delovanja RC Kikinda, u lovnim klopkama za praćenje pojave azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registrovani su prvi ulovi ove štetočine u 2018. godini. Lovne klopke postavljene su na početku vegetativne sezone u zasadima kupine i trešnje.
 
Picture
 
Picture 
 
Iako je brojnost registrovanih adulta u lovnim klopkama niska, veliki potencijal razmnožavanja i invazivnost ove štetočine zahtevaju sprovođenje svih raspoloživih kontrolnih mera.
Azijska voćna mušica ima izraženu testerastu legalicu kojom zaseca pokožicu zdravih i neoštećenih plodova i polaže jaja ispod površine ploda. Ispiljene larve direktne štete uzrokuju ishranom pri čemu oštećeni plodovi podležu napadu patogene (indirektne štete).
Iako je berba plodova sa tankom pokožicom na području delovanja RC Kikinda uglavnom završena (šljiva, malina, kupina, vinova loza), u zasadima u kojima berba i dalje traje poželjno je postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje radi smanjenja trenutnih šteta, ali i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.
U cilju sprečavanja štete od azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje i sprovođenje sanitarnih mera kao što su:
  • odstranjivanje zaraženih plodova
  • kontrola gajbica i druge opreme
  • higijena ivica parcela - uklanjanje domaćina ove štetočine iz spontane flore (divlja kupina, zova, dženarike)
Nezara viridula (povrtna stenica)
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) kako na povrtarskim kulturama kao što su paprika, paradajz tako i na ratarskim usevima, kukuruzu i suncokretu.
 
Štete prave larve i imago, sisajući sokove na plodovima i izdancima biljaka. Povrtna stenica je polifagna štetočina, a velike štete prave na plodovima paprike i paradajza kada sisanjem sokova oštećuju zrele plodove koji menjaju boju i gube tržišnu vrednost.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje povrtne stenice.
 
U Sistemu PIS-a rađeni su ogledi i preparat Talstar je pokazao dobru efikasnost, pa se za suzbijanje ove štetočine preporučuje primena insekticida Talstar (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05%. Preparat je registrovan u usevu paradajza i ima karencu 7 dana.
 
 
 
Crvenilo na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).
 
Simptomi su prisutni u vidu crvenila na listu (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različiti deformiteti na klipovima.
 
Prvi simptomi se uočavaju već krajem jula meseca kada pocrveni glavni nerv, potom se crvenilo širi na ostatak lista, zahvata stablo i celu biljku.
 
Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza. Ovom merom se onemogućava dalji razvoj larvi ove cikade kao vektora crvenila kukuruza.
 
  
velika slika                     velika slika
 
Parazitne osice iz roda Trichogramma
Na području delovanja RC Kikinda, praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost korisnih insekata iz roda Trichogramma. I dalje je aktivan let II generacije kukuruznog plamenca, dok smanjena brojnost adulta na svetlosnim klopkama ukazuje da pritisak II generacije opada. Vizuelnim pregledom useva kukuruza registruju se sveža i zrela jajna legla plamenca, kao i jajna legla pred piljenje. Pored vitalnih jaja kukuruznog plamenca registruje se i visok procenat parazitiranih jajnih legala.
 
 
Datum pregleda

Ukupan broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala
Broj parazitiranih jajnih legala
Procenat parazitiranih jajnih legala (%)
20.07.2018.

100

4
1
25
30.07.2018.

100

6
2
33,33
06.08.2018.

100

19
9
47,37
08.08.2018.

100

13
7
53,85

14.08.2018.

100

11

8

72,73

 
Parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca posledica su aktivnosti parazitnih osica iz roda Trichogramma i takva jajna legla lako se prepoznaju po karakterističnoj crnoj boji.
 
Picture
 
Picture
 
Visoka stopa parazitizma, karakteristična za nativnu populaciju Trichogramma spp na teritoriji Vojvodine, značajno olakšava zaštitu kukuruza, što naručito dolazi do izražaja u drugom delu vegetacije kada je otežana primena mehanizacije i sprovođenje hemijskih tretmana. Višegodišnji monitoring kukuruznog plamenca na teritoriji Vojvodine pokazuje da se najveći procenat parazitiranih jajnih legala registruje upravo tokom II i III generacije kukuruznog plamenca.Proizvođačima kukukuruza koji i u ovom periodu godine sprovode hemijske tretmane preporučuje se primena insekticida selektivnih na korisne insekte kako bi se očuvala aktivnost prirodne populacije vrsta iz roda Trichogramma i obezbedio doprinos koji ovi insekti pružaju.
Krompirov moljac (Phtorimaea operculella)
Na području delovanja RC Kikinde usevi krompira se nalaze u fenofazi kraj cvetanja (BBCH 65) do fenofaze vađenja krtola,većina listova požutela.
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u usev krompira beleže se sporadični ulovi krompirovog moljca (Phtorimaea operculella).
 
Ulovi pomenute štetočine za sada su mali i ne predstavljaju značajnu opasnost za useve krompira, ali se i dalje preporučuju preventivne mere zaštite :
  • krtole krompira  ne ostavljati  na parceli i vreme vađenja treba uskladiti sa mogućnostima za skladištenje krompira i odnošenja sa parcele
  • na parcelama gde se krompir još neće vaditi potrebno je i dalje održavati bankove i navodnjavati usev jer se time zatvaraju pukotine i sprečava se polaganja jaja na same krtole krompira
  • u skladištima krompira održavati temperaturu ispod praga razvoja za krompirovog moljca (ispod 10 stepeni)
  • na otvorima u skladištima postaviti guste mreže kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki krompirovog moljca
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju zbog niske brojnosti,a RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine.
 
Bolesti na suncokretu
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta u usevima suncokreta registrovani su simptomi mrke pegavosti na listu suncokreta (Alternaria helianthi) kao i bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) na prizemnom delu stabla.
Suncokret se nalazi u fenofazi puno cvetanje do kraja cvetanja (BBCH 65-69).
 
 
 
 
 
Meteorološki uslovi u poslednjim nedeljama (velike količine padavina na pojedinim lokalitetima sa visokim temperaturama) pogodovale su pojavi i razvoju bolesti na suncokretu.
 
Mrka pegavost lista suncokreta (Alternaria helianthi) registrovana je na donjim listovima, a početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije povećavaju dok zaraženo tkivo nekrotira.
Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) uočena je na prizemnom delu stabla u vidu tamnih pega koje prekriva beličasta micelija.
U unutrašnjosti stabla i korena obrazuje se veliki broj sklerocija.
 
Pored meteoroloških parametara (padavine, relativna vlažnost vazduha, temperatura) na razvoj bolesti utiču i rokovi setve,broj biljaka po jedinici površine i plodored. Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor zaraze, kratak plodored doprinosi pojavi bolesti na suncokretu.
Šimširov plamenac (Cydalima pespectalis)
Na području delovanja RC Kikinda na svetlosnim lovnim lampama registruju se ulovi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
 
 
Štetne su larve šimširovog plamenca koje se hrane lišćem šimšira koje upredaju u paučinu. Pri jačem napadu izazivaju potpuni golobrst. Ova štetočina važi za jednu od najinvazivnijih u poslednje vreme.
 
Preporučuje se pregled šimšira na prisustvo ove štetočine, a mere kontrole ovog organizma se mogu pogledati na:  Preporuka
 
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla su registrovana na 1% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10%, dok za kukuruz šećerac i semenski kukuruz iznosi 5% registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasada ne preporučuju. RC Kikinda će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Praćenje ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi razvoja plodova ; plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 57 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 100%, a  ispražnjenost je  100 %. Sve pregledane psudotecije bile su ispražnjene.
 
Registrovana dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ukazuju da je završen period primarnih infekcija prouzrokovača Venturia inaequalis.
 
Proizvođačima gde su registrovani simptomi čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke preporučuje se nastavak zaštite zasada preventivnim preparatima pre najavljenih padavina kako bi se u potpunosti sačuvala lisna masa i sprečila sekundarna infekcija.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

03.05.2018.

82,50 %

22 %

09.05.2018.

94,64 %

26,78 %

15.05.2018.

100 %

33,33 %

22.05.2018.

100 %

49,01 %

30.05.2018.

100 %

65,45 %

07.06.2018.

100 %

74,50 %

13.06.2018.

100 %

100 %

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima