Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo položenih jaja pomenute štetočine na 1% pregledanih biljaka, dok pregledom useva semenskog kukuruza i paprike na lokalitetu Kikinda nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala.
 
Picture
 
U toku je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca. RC Kikinda nastavlja sa intenzivnim praćenjem dinamike polaganja jajnih legala, te će po registrovanju postignutih pragova štetnosti proizvođače kukuruza obavestiti o adekvatnom momentu za sprovođenje hemijskih mera zaštite.  
Braon mramorasta stenica
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom voćnih zasada višnje, kajsije, breskve i vinove loze, registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
Picture
 
Braon mramorasta stenica je izrazito polifagna vrsta, koja sa svojim načinom ishrane nanosi štetu velikom broju gajenih biljaka. Pomenuta štetočina ima usni aparat prilogađen za bodenje i sisanje, te glavne štete pričinjava sisanjem biljnih sokova, dok na mestima uboda nastaju povoljni uslovi za razvoj sekundarnih patogena. Na području delovanja RC Kikinda, prisustvo ove stenice je registrovano u ekstenzivnim zasadima voća i vinove loze (okućnice i bašte). U intenzivnim zasadima gde se redovno sprovode hemijske mere zaštite, nije uočeno njeno prisustvo.
S obzirom da braon mramorasta stenica najveće štete pričinjava upravo u periodu sazrevanja plodova, primena hemijskih mera suzbijanja je veoma otežana. Za suzbijanje ove štetne vrste preporučuju se prvenstveno kontrolne mere borbe koje uključuju postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje i smanjivanje populacije braon mramoraste stenice. Kod nas još uvek nema komercijalnih klopki za njeno izlovljavanje. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje stenica i njihovo uništavanje.
Krvava vaš u zasadima jabuke (Eriosoma lanigerum)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja plodova, plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na pojedinačnim stablima na korenovom vratu  registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Štete koju ova vaš nanosi nastaju zbog stvaranja rak rana na korenu, stablu i granama.
Prezimi u pukotinama kore na stablu i granama kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata i na žilama.
 
Poljoprivrednim proizvođačima koji u svojim zasadima registruju prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.
Karenca preparata iznosi 21 dan.
Plamenjača u usevima soje
Na području delovanja RC Kikinde, usevi soje se nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreni cvetovi na trećini cvasti stabljike (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-20 % pregledanih biljaka.
U proteklom vegetacionom periodu bili su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.
 
 
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično uvija se po ivici i na kraju opada.
 
Mere koje se preporučuju su sledeće:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Zaštita useva soje primenom fungicida se kod nas obično ne sprovodi jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Cikada Scaphoideus titanus u vinogradima
Na području delovanja RC Kikinde zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).
 
Vizuelnim pregledom zasada na naličju listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada 3,5.
 
 
 
 
 
U pregledanim vinogradima na lokalitetima Kikinde i Iđoša trenutno domoniraju larve drugog razvojnog stupnja, a pored larvi prvog i drugog stupnja registruje se i početak pojave larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
Cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem cikade i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Cikada - Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi.
 
 
 
Ova cikada pripada grupi polifagnih štetočina i naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće.
 
Prezimi u stadijumu jajeta koje ženka polaže u pukotine ili pupoljke biljke hraniteljke i ima jednu generaciju godišnje.
Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu. Larve i imaga se hrane sisanjem sokova biljaka, a kao posledica ishrane biljka ima slabiji porast. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.
 
Od mera zaštite preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.
Larve i imaga imaju veoma dobru pokretljivost pa hemijske mere suzbijanja nisu dale zadovoljavajuće rezultate.
Pojava cikade Reptalus panzeri
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve.
Setva pšenice nakon kukuruza omogućava dalji razvoj larava na korenu pšenice.
 
U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.
Mrka pegavost suncokreta (Alternaria helianthi)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi suncokreta se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) na donjim listovima na 5-15% biljaka.
 
Mrka pegavost se javlja na svim nadzemnim delovima biljaka u vidu pega koje su različitog oblika i veličine.
 
Početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih, nekrotičnih pega koje kasnije povećavaju obim i zaraženo tkivo nekrotira. Gljiva prezimi u vidu micelije u zaraženim ostacima na parceli. Uslovi koji su vladali u prethodnom periodu, pogodovali su razvoju mrke pegavosti.
 
Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor inokuluma Alternaria helianthi.
Zaštita od pojave i širenja bolesti ogleda se u setvi otpornih hibrida, poštovanju višegodišnjeg plodoreda  kao i uništavanje žetvenih ostataka.
Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fazi puno cvetanje do faze formiranja ploda (BBCH 65-71).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Kikinda i Iđoš na naličju listova registrovano je prisustvo larvi II larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.
 
Picture
 
Schapoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara. Piljenja larvi započinje tokom maja meseca, pri čemu larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Odrasle jedinke se registruju tokom juna i zadržavaju se u vinogradu sve do septembra.
Ova cikada se hrani sisanjem floemskih sokova, pri čemu uzrokuje ekonomski značajnije indirektne štete, jer predstavlja vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Da bi ova cikada postala infektivna najpre se mora hraniti na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a zatim mora proći kroz inkubacioni period, koji za Scaphoideus titanus iznosi 21 dan. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

S obzirom da se na području delovanja RC Kikinda registruju samo početni larveni stupnjevi ove cikade, a da su tek treći larveni stupnjevi vektori fitoplazme, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kikinda nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum), a procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 50%.
 
Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su kako na parcelama gde nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite tako i na parcelama gde jesu ali u manjem intenzitetu. Značajan faktor u pojavi simptoma ima i osetljivost gajene sorte prema patogenu kao i sprovedene agrotehničke mere. Tokom perioda klasanja i cvetanja pšenice tokom ove sezone često su padale kiše koje su stvarale izuzetno povoljne uslove za razvoj ovog oboljenja.
 
Simptomi na klasu se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.
Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.
 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima