Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli; ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelih listova, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija u 31 nema formiranih askospora, u 13 je do 25% formiranih askospora, u 6 je od 25 do 50% formiranih, u 4 je od 50 do 75% formiranih askospora, dok je u 1 od 75 do 100% formiranih askospora.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 18,54%.
Sa prvom narednom kišom može se očekivati oslobađanje askospora u prirodnim uslovima!
 
 

datum

pregleda

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

04.02.2021.

3,38 %

11.02.2021.

7,25 %

17.02.2021.

9,01 %

25.02.2021.

15,57 %

03.03.2021.

18,54 %

 

 

 

 

 

 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo od 4 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 24-27).
 
 
U toku februara meseca u periodu od 11.2. do 16.2, na automatskim meteorološlim stanicama, registrovane su niske temperature sa najnižom registrovanom temperaturom dana 13.2. od -10,1 °C. Period niskih temperatura u trajanju od nekoliko dana na usevima pšenice, pogotovo na usevima iz ranijih rokova setve, izazavao je oštećenja u vidu izmrzavanja lisne mase.
 
Simptomi oštećenja lisne mase usled niskih temperatura
 
  
velika slika                                        velika slika
 
Pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.
 
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :
 

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 27

0

1

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 25-26

0

4

0

Mokrin

BBCH 24

1

12

0

 

 
U odnosu na prethodni pregled useva ozime pšenice uočeno je smanjenje procenta zaraženih biljaka pomenutim patogenima usled oštećenja i sušenja lisne mase koje su izazvale niske temperature. Simptomi bolesti su slabije vidljivi i uglavnom su prisutni na donjim listovima koji se suše i odumiru.
 
Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao ni aktivnih rupa od glodara.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija, sa prezimelih listova, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima gljive prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
 
 
Od ukupno pregledane 61 pseudotecije, u 37 nema formiranih askospora, u 13 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 25-50% formiranih askospora, dok je u 3 od 50-75% formiranih askospora.
 
 
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 15,57 %.
 
 

datum

pregleda

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni Delišes )

 

04.02.2021.

3,38 %

11.02.2021.

7,25 %

17.02.2021.

9,01 %

25.02.2021.

15,57 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Prisustvo leskine grinje i simptoma napada u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka leske registrovano je prisustvo simptoma napada leskine grinje (Phytoptus avellanae) kao i prisustvo samih larvi u napadnutim pupoljcima.
 
 
 
Grinje prezimljavaju u nabubrelim, okruglastim pupoljcima leske. U proleće napuštaju takve pupoljke i sele se na zdrave. Napadnuti pupoljci su uvećani, dobijaju crvenkastu boju i na kraju se suše. Takvi pupoljci se u proleće ne razvijaju, pa je time smanjen prinos biljaka.
 
 
 
 
 
Leskina grinja ima dve forme, galiformnu i slobodnoživuću.
Galiformna se hrani samo generativnim pupoljcima pa usled ishrane zaraženi pupoljci postaju deformisani i veliki u odnosu na zdrave. Ženke migriraju iz starih pupoljaka u zavisnosti od raspoložive hrane i brojnosti i prelaze na nove pupoljke.
 
Druga forma je slobodnoživuća koja se pored generativnih, hrani i vegetativnim pupoljcima, a takođe i resama. Usled ishrane ove forme grinja, ne dolazi do deformacije pupoljaka. Prezimljava ispod ljuspica pupoljaka ili u resama. Na proleće izlazi ispod skrovišta i prelazi na list.
 
U toku jedne godine leskina grinja razvija veći broj generacija.
 
U narednom periodu se očekuje početak polaganja jaja i potom migracija sa zaraženih na zdrave pupoljke.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetočina u zasadima leske, za sada se primena insekticida ne preporučuje. Proizvođači leske u narednom periodu biće blagovremeno obavešteni o vremenu primene hemijskih mera zaštite.
Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u razvojnoj fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).
 
Picture
 
Na lokalitetu Kikinda, monitoring repičinih pipa lovnim klopkama (Merikovi sudovi) i vizuelnim pregledima useva repice ukazao je na početak aktivnosti imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).
 
Picture
 
Pored velike repičine pipe u lovnim klopkama se registruje porast ulova male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), što ukazuje na povećanu aktivnost pomenute štetočine i njenu masovnu migraciju na repičišta. U narednom periodu očekuje se rast dnevnih temperatura što će dodatno stimulisati aktivnost obe štetočine.
Hemijski tretman u usevima uljane repice se za sada ne preporučuje.
 
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem repičinih pipa  i signaliziraće pravovremeni momenat za njihovo suzbijanje.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda jabuke, sorta Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost za ovu nedelju od 9,01%.
 
 
 
Od ukupno pregledane 61 pseudotecije, u 44 nije bilo formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora i u 5 je od 25% do 50% formiranih askospora.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelih listova registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Od ukupno pregledane 62 pseudotecije, u 48 nema formiranih askospora, u 10 je do 25% formiranih askospora, dok je u 4 pseudotecije od 25% do 50% formiranih askospora.
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 7,25 %.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 14-18).
 
Picture
 
Na lokalitetu Kikinda, monitoring repičinih pipa lovnim klopkama (Merikovi sudovi) i vizuelnim pregledima useva repice ukazao je na početak aktivnosti imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Vremenski uslovi, a pre svega visoke temperature vazduha za ovaj period godine, inicirali su izlazak prezimljujućih jedinki i njihovu migraciju ka usevima uljane repice.
 
Picture
 
S obzirom na sporadičan dnevni ulov štetočina u lovnim klopkama, hemijski tretman se u usevima uljane repice za sada ne preporučuje. RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno signalizirati momenat njihovog suzbijanja.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 23-25).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih patogena:
  • Septoria tritici (siva pegavost lista pšenice) na 3-19% biljaka
  • Erysiphe graminis (pepelnica žita) na 0-2% biljaka

Prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) na biljkama prilikom pregleda nije uočeno.

fenofaza razvoja pšenice

siva pegavost na listu

simptomi pepelnice na listu

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Banatska Topola

BBCH 27

0

3

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 25

0

7

0

Mokrin

BBCH 23

2

19

0

Prikazani rezultati u tabeli ukazuju na prisustvo simptoma sive pegavosti lista na svim lokalitetima monitoringa usled povoljnih uslova u proteklom periodu.  

RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa premimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
 
 
 
Od ukupno pregledanih 59 psudotecija, u 51 nema formiranih askospora, dok je u 8 do 25% formiranih askospora.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za prvu nedelju iznosi 3,38%.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima