Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Banatska Topola, Kikinda i Novi Kneževac usevi pšenice se nalaze u fenofazama od razvoja listova do početka bokorenja (BBCH 16-22).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 16-17

9

0

6

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 22

13

0

10

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 16-18  

2

0

2

 
 
 
 
 
U odnosu na prošli pregled koji je sproveden krajem novembra meseca (pogledaj prilog od 27.11.), registrovano je povećanje broja zaraženih biljaka sa simptomima rđe i pepelnice žita. Vremenski uslovi u predhodnom periodu povoljno su uticali na razvoj navedenih patogena.
 
Primena hemijskih mera se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Novi Kneževac usevi se nalaze u fenofazama razvoja listova; od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.), dok simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 12-13

2

0

1

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 14

0

0

4

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 12-13  

0

0

0

 
 
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih patogena.
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina, RC Kikinda dao je preporuku 24.10. (vidi preporuku).
 
Na pojedinim parcelama primećena je aktivnost poljskih glodara (Apodemus sylvaticus -poljski miš).
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se ustanovi preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (a.m.cink-fosfid; a.m. bromadiolon gotovi mamci).
Prilikom primene mamaka i postavljanja u rupe, obavezno je njihovo zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza hibrida ranih i kasnih grupa zrenja na lokalitetima Kikinda, Nakovo, Banatska Topola, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Novi Kneževac, Sajan, Padej i Banatsko Veliko Selo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

 

61-88 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

 

8-27 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp.

 

1-17 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium sp.

 

1-5 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus sp.

 

1 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

 

1-8 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti+Aspergillus sp.

 

1-4 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti +Fusarium sp.+Cladosporium sp.

 

1-6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repičina lisna osa (Athalia rosae)
Na području delovanja RC Kikinde setva uljane repice počela je početkom septembra meseca i usevi koji su posejani u prvoj dekadi septembra meseca nalaze se u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).
 
 
 
 
Površine pod uljanom repicom značajno se povećaju poslednjih godina na našem terenu.
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatske Topole registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).
 
 
 
 
Štete pričinjavaju pagusenice repičine lisne ose koje oštećuju mlade listove i pri velikoj brojnosti mogu izazvati golobrst useva. U početnim fazama razvoja uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine. U narednom periodu se očekuje polaganje jaja, a RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.
 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje u narednom periodu pregled i obilazak parcela pod uljanom repicom.
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo položenih jaja pomenute štetočine na 1% pregledanih biljaka, dok pregledom useva semenskog kukuruza i paprike na lokalitetu Kikinda nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala.
 
Picture
 
U toku je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca. RC Kikinda nastavlja sa intenzivnim praćenjem dinamike polaganja jajnih legala, te će po registrovanju postignutih pragova štetnosti proizvođače kukuruza obavestiti o adekvatnom momentu za sprovođenje hemijskih mera zaštite.  
Braon mramorasta stenica
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom voćnih zasada višnje, kajsije, breskve i vinove loze, registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
Picture
 
Braon mramorasta stenica je izrazito polifagna vrsta, koja sa svojim načinom ishrane nanosi štetu velikom broju gajenih biljaka. Pomenuta štetočina ima usni aparat prilogađen za bodenje i sisanje, te glavne štete pričinjava sisanjem biljnih sokova, dok na mestima uboda nastaju povoljni uslovi za razvoj sekundarnih patogena. Na području delovanja RC Kikinda, prisustvo ove stenice je registrovano u ekstenzivnim zasadima voća i vinove loze (okućnice i bašte). U intenzivnim zasadima gde se redovno sprovode hemijske mere zaštite, nije uočeno njeno prisustvo.
S obzirom da braon mramorasta stenica najveće štete pričinjava upravo u periodu sazrevanja plodova, primena hemijskih mera suzbijanja je veoma otežana. Za suzbijanje ove štetne vrste preporučuju se prvenstveno kontrolne mere borbe koje uključuju postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje i smanjivanje populacije braon mramoraste stenice. Kod nas još uvek nema komercijalnih klopki za njeno izlovljavanje. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje stenica i njihovo uništavanje.
Krvava vaš u zasadima jabuke (Eriosoma lanigerum)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja plodova, plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na pojedinačnim stablima na korenovom vratu  registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Štete koju ova vaš nanosi nastaju zbog stvaranja rak rana na korenu, stablu i granama.
Prezimi u pukotinama kore na stablu i granama kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata i na žilama.
 
Poljoprivrednim proizvođačima koji u svojim zasadima registruju prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.
Karenca preparata iznosi 21 dan.
Plamenjača u usevima soje
Na području delovanja RC Kikinde, usevi soje se nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreni cvetovi na trećini cvasti stabljike (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-20 % pregledanih biljaka.
U proteklom vegetacionom periodu bili su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.
 
 
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično uvija se po ivici i na kraju opada.
 
Mere koje se preporučuju su sledeće:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Zaštita useva soje primenom fungicida se kod nas obično ne sprovodi jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Cikada Scaphoideus titanus u vinogradima
Na području delovanja RC Kikinde zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).
 
Vizuelnim pregledom zasada na naličju listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada 3,5.
 
 
 
 
 
U pregledanim vinogradima na lokalitetima Kikinde i Iđoša trenutno domoniraju larve drugog razvojnog stupnja, a pored larvi prvog i drugog stupnja registruje se i početak pojave larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
Cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem cikade i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Cikada - Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi.
 
 
 
Ova cikada pripada grupi polifagnih štetočina i naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće.
 
Prezimi u stadijumu jajeta koje ženka polaže u pukotine ili pupoljke biljke hraniteljke i ima jednu generaciju godišnje.
Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu. Larve i imaga se hrane sisanjem sokova biljaka, a kao posledica ishrane biljka ima slabiji porast. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.
 
Od mera zaštite preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.
Larve i imaga imaju veoma dobru pokretljivost pa hemijske mere suzbijanja nisu dale zadovoljavajuće rezultate.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima