Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Kukuruzni plamenac - početak polaganja jaja
Na području delovanja RC Kikinda, u zavisnosti od datuma setve, usevi kukruza se nalaze u fenofazi razvijeno od 4 do 6 listova (BBCH 14-16).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, na naličju lista, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Crvenilo na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).
 
Simptomi su prisutni u vidu crvenila na listu (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različiti deformiteti na klipovima.
 
Prvi simptomi se uočavaju već krajem jula meseca kada pocrveni glavni nerv, potom se crvenilo širi na ostatak lista, zahvata stablo i celu biljku.
 
Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza. Ovom merom se onemogućava dalji razvoj larvi ove cikade kao vektora crvenila kukuruza.
 
  
velika slika                     velika slika
 
Parazitne osice iz roda Trichogramma
Na području delovanja RC Kikinda, praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost korisnih insekata iz roda Trichogramma. I dalje je aktivan let II generacije kukuruznog plamenca, dok smanjena brojnost adulta na svetlosnim klopkama ukazuje da pritisak II generacije opada. Vizuelnim pregledom useva kukuruza registruju se sveža i zrela jajna legla plamenca, kao i jajna legla pred piljenje. Pored vitalnih jaja kukuruznog plamenca registruje se i visok procenat parazitiranih jajnih legala.
 
 
Datum pregleda

Ukupan broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala
Broj parazitiranih jajnih legala
Procenat parazitiranih jajnih legala (%)
20.07.2018.

100

4
1
25
30.07.2018.

100

6
2
33,33
06.08.2018.

100

19
9
47,37
08.08.2018.

100

13
7
53,85

14.08.2018.

100

11

8

72,73

 
Parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca posledica su aktivnosti parazitnih osica iz roda Trichogramma i takva jajna legla lako se prepoznaju po karakterističnoj crnoj boji.
 
Picture
 
Picture
 
Visoka stopa parazitizma, karakteristična za nativnu populaciju Trichogramma spp na teritoriji Vojvodine, značajno olakšava zaštitu kukuruza, što naručito dolazi do izražaja u drugom delu vegetacije kada je otežana primena mehanizacije i sprovođenje hemijskih tretmana. Višegodišnji monitoring kukuruznog plamenca na teritoriji Vojvodine pokazuje da se najveći procenat parazitiranih jajnih legala registruje upravo tokom II i III generacije kukuruznog plamenca.Proizvođačima kukukuruza koji i u ovom periodu godine sprovode hemijske tretmane preporučuje se primena insekticida selektivnih na korisne insekte kako bi se očuvala aktivnost prirodne populacije vrsta iz roda Trichogramma i obezbedio doprinos koji ovi insekti pružaju.
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla su registrovana na 1% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10%, dok za kukuruz šećerac i semenski kukuruz iznosi 5% registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasada ne preporučuju. RC Kikinda će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Reptalus panzeri vektor stolbur fitoplazme na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na nekoliko lokaliteta na području delovanja RC Kikinda registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
Picture
 

Cikada Reptalus panzeri je vektor stolbur fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Nakon zimske hibernacije otpočinje ishrana larvi na korenu pšenice i divljeg sirka.  U junu mesecu dolazi do ekolzije imaga i promene biljke domaćina ("host shift"), pri čemu adulti prelaze sa useva pšenice na biljke kukuruza. U usevu kukuruza adulti se hrane floemskim sokovima i ukoliko su zaraženi prenose stolbur fitoplazmu na biljke kukuruza. Ženke cikade polažu jaja na koren kukuruza tokom avgusta meseca. Nakon piljenja, larve počinju ishranu na korenu kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje populacija insekta u narednoj godini.

Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis )
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi 5-9 i više listova razvijeno (BBCH 15-19).
 
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca (Enterprise), koji se nalazi u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), na naličju listova, registrovano je prisustvo sveže položenog jajnog legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.
 
 
 
Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Korisni insekti
Na teritoriji delovanja RC Kikinda, u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Monitoringom ove štetočine kukuruza, registrovana je značajna aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. U pitanju su parazitoidi koji svog domaćina ubijaju u stadijumu jajeta, a pored kukuruznog plamenca, parazitiraju i brojne druge štetne Lepidoptere. Ipak najznačajnije poljoprivredne štetočine u našem regionu, koje ovi korisni insekti parazitiraju su kukuruzni plamenac, pamukova sovica Helicoverpa armigera, ali i štetočine iz roda Mamestra (kupusna sovica Mamestra brassice i povrtna sovica M. oleracae). Jaja domaćina, parazitirana od strane Trichogramma spp. se veoma lako razlikuju od neparazitiranih po crnoj boji, što je posledica deponovanja pigmenta melanina na horinu jaja domaćina.
 
Picture
 
 Procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca
Lokalitet
Usev
Domaćin

Datum pregleda

Procenat parazitiranih jajnih legala
Banatska Topola
semenski kukuruz
O. nubilalis

1.8.2017.

34%
Kikinda
merkantilni kukurz
O. nubilalis

1.8.2017.

28%

Kikinda

kukuruz šećerac

O. nubilalis

1.8.2017.

50%

 
Zbog izražene aktivnosti ovih korisnih insekata, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida koji ne deluju štetno na Trichogramma vrste. Preparat ovicidno-larvicidnog delovanja, koji pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca, a pritom ima izraženo selektivno delovanje je insekticid Coragen, pa se upravo ovom preparatu daje prednost na parcela na kojima je uočena značajana aktivnost Trichogramma osica.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer P0412) na lokalitetu Banatska Topola registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 55 (izrasla polovina metlica: polovina metlice počinje da se odvaja). Kako je u toku početak aktivnosti II generacije, jajna legla kukuruznog plamenca su registrovana svega na 1% pregledanih biljaka. 
 
 
Picture
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja ove štetočine. Zbog niskog procenta registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasad ne preporučuju, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala plamenca.
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca, a po postizanju pragova štetnosti oglasiće se sa signalom za hemijski tretman.
 
Monitoring kukuruza pred berbu (rani i kasni hibridi kukuruza)
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je pregled zdravstvenog stanja klipova kukuruza ranih hibrida (u periodu od  07.09. do 09.09.) i hibrida kasnih gupa zrenja (od 27.09. do 29.09.).
 
Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo insekata i gljivičnih obolenja (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.), pri čemu je utvrđeno da dominiraju oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i kombinovana oštećenja navedenih insekata i gljive roda Fusarium spp.
 
Rezultati očitavanja prikazani su u tabeli:
 
Region Lokacija (ha ) Hibrid Fao  Datum BPK BS I F A P C I_F I_A F_A I_P I_F_A I_F_P I_F_C I_P_C
Kikinda Nakovo 1,30 Pioneer 9911 400 07.09. 100 55 23 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 9,00 Pioneer 4717 300 07.09. 103 52 31 9 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 2,00 Pioneer 9715 260 07.09. 100 34 32 5 2 0 1 25 0 0 0 0 1 0 0
Kikinda Novi Kozarci  5,50 Pako 500 07.09. 100 40 33 9 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0
Kikinda Kikinda 3,00 Pioneer P0023 410 08.09. 103 24 60 0 0 0 1 16 0 0 1 0 0 1 0
Kikinda Banatska Topola 20,00 Pioneer 36V52 430 08.09. 103 22 70 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
Kikinda Bašaid 10,00 KWS Krabas 350 08.09. 100 54 35 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 1,00 Pako 500 09.09. 100 47 46 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Iđoš 4,00 Pioneer 9911 400 09.09. 103 65 26 3 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0
Kikinda Iđoš 20,00 KWS Konfite 400 09.09. 100 88 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 2,00 BC Klipan 550 27.09. 100 70 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 4,00 NS 640 600 27.09. 100 66 28 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 2,00 ZP 666 600 27.09. 100 68 28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 1,00 Pioneer 1114 670 28.09. 100 26 51 6 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0
Kikinda Nakovo 3,00 Pioneer 0412 530 28.09. 101 49 38 3 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0
Kikinda Nakovo 1,50 ZP 684 600 28.09. 100 39 39 6 0 2 2 9 0 0 2 0 1 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 27,00 Pioneer P0725 630 29.09. 100 16 65 3 0 0 1 13 0 0 2 0 0 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 50,00 Pioneer PR35F38 530 29.09. 101 13 61 5 0 0 1 18 0 0 0 0 2 1 0
Kikinda Banatska Topola 35,00 Pioneer 0725 630 29.09. 101 30 59 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0
 
BS - bez simptoma
I - simptomi oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera i Ostrinia nubilalis)
F - simptomi oštećenja od Fusarium spp.
A - simptomi oštećenja od Aspergillus spp.
P - simptomi oštećenja od Penicillium spp.
C - simptomi od oštećenja od Cladosporium spp.
 
Simptomi različitih kombinacija (kombinovana oštećenja) prikazani su u tabeli.
(I+F;I+A; I+C; F+A; F+P; I+P; I+F+P; I+F+C; F+P+C; I+P+C; I+F+P+C)
 
  
       velika slika                                 velika slika
 
Sortni ogled kukuruza - zdravstveno stanje hibrida kukuruza
Na oglednom polju PSS Kikinda, lokalitet Kikinda ( Kinđa) urađen je pregled sortnog ogleda različitih hibrida kukuruza ( pregledano je ukupno 102 hibrida ). Pregled zdravstvenog stanja hibrida izvršen je u periodu od 14.09. - 21.09.2016.godine.
 
Prilikom pregleda utvrđeno je prisustvo oštećenja od insekata kao i prisustvo različitih gljiva, dominira gljiva iz roda Fusarium spp. ( registrovano je prisustvo gljiva Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.). Najveći procenat oštećenja na klipovima su oštećenja od insekata ( kukuruzni plamenac i pamukova sovica ).
 
Rezultati pregleda dati su u tabeli.
 
BS - bez simptoma
I - simptomi oštećenja od insekata ( Helicoverpa armigera i Ostrinia nubilalis )
F - simptomi oštećenja od Fusarium spp.
A - simptomi oštećenja od Aspergillus spp.
P - simptomi oštećenja od Penicillium spp.
C - simptomi od oštećenja od Cladosporium spp.
 
Simptomi različitih kombinacija ( kombinovana oštećenja ) prikazani su skraćeno u tabeli.
( I+F;I+A; I+C; F+A; F+P; I+P; I+F+P; I+F+C; F+P+C; I+P+C; I+F+P+C )
 

Redni broj

Hibrid

FAO grupa 

BPK

BS

I

F

A

P

C

I_F

I_A

F_A

F_P

I_P

I_F_A

I_F_P

I_F_C

I_P_C

1.

NS 3022

300

100

62

27

3

1

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

NS 3023

300

100

74

15

5

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

NS 4001

400

104

67

24

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

NS 4023 

400

100

70

23

5

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

NS 4030

400

101

55

22

12

1

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

6.

NS 4051

400

100

69

22

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

NS 5051

500

100

56

25

12

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

NS 5052

500

100

53

27

8

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

NS 5083

500

106

74

18

5

0

0

0

8

0

0

0

0

0

1

0

0

10.

NS 5211

500

100

65

14

7

0

1

1

11

0

0

0

0

0

1

0

0

11.

NS 6010

600

100

56

19

8

0

0

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

12.

NS 6030

600

101

69

16

6

0

0

0

8

0

0

0

0

0

2

0

0

13.

NS 6102

600

100

66

24

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

1

0

0

14.

NS 6140

600

100

64

15

8

0

0

0

12

0

0

0

1

0

0

0

0

15.

NS 7020

700

101

65

20

1

0

0

0

12

0

0

0

0

0

3

0

0

16.

ZP 341

300

100

77

12

9

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

ZP 366

300

100

80

16

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

ZP 388

300

100

73

22

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

ZP 427

400

100

65

24

8

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

ZP 434

400

100

66

22

10

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

ZP 548

500

100

52

33

8

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

ZP 555

500

100

74

24

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

ZP 560

600

100

71

22

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

ZP 600

600

100

72

21

3

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

25.

ZP 606

600

100

64

30

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

ZP 666

600

100

72

21

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

AS 334

300

101

54

11

12

0

0

0

19

0

0

0

0

0

5

0

0

28.

AS 534

500

100

52

9

8

0

3

0

22

0

0

0

2

0

3

1

0

29.

AS HVP 1451

500

100

74

15

9

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

AS 54

450

100

70

26

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

AS 507

500

100

64

21

7

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

AS 603

600

100

44

25

9

0

1

1

18

0

0

0

2

0

0

0

0

33.

AS 72

600

101

52

34

2

0

0

0

11

0

0

0

0

0

2

0

0

34.

AS NVP 1452

500

100

53

25

11

0

0

0

10

0

0

0

0

0

1

0

0

35.

AS 6E02

600

101

49

28

7

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

KWS 2370

200

102

64

23

12

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

KWS Kamparis

370

109

66

24

12

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

38.

KWS 3381

390

100

70

19

6

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

KWS 4484

400

102

69

15

11

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

40.

KWS Konfites

430

100

63

20

11

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

41.

KWS Balasco 

440

100

66

19

11

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

KWS Kirghis

400

101

53

24

16

0

0

0

7

0

0

0

0

1

0

0

0

43.

KWS Kolumbaris

460

102

71

22

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

44.

KWS Kalimnos

470

100

62

24

2

0

0

0

9

0

0

0

0

0

2

1

0

45.

KWS Kerbanis 

540

100

59

16

10

1

0

0

10

0

0

0

0

0

4

0

0

46.

KWS 5050

550

100

62

11

11

0

0

4

12

0

0

0

0

0

0

0

0

47.

KWS Mikado

550

100

54

24

7

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

KWS Korimbos 

600

101

70

22

4

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

49.

KWS Konsens

600

100

63

15

10

0

0

0

10

0

0

0

1

0

1

0

0

50.

KWS Kathedralis

400

101

69

17

11

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

51.

KWS Kontigos

600

100

50

21

5

0

0

1

23

0

0

0

0

0

0

0

0

52.

LG 30.550

580

100

48

22

10

0

1

1

18

0

0

0

0

0

0

0

0

53.

LG 30.491

490

100

44

24

8

0

0

1

19

0

0

0

1

0

2

1

0

54.

LG SHANON

450

101

59

25

11

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

55.

LG 30.369 

300

108

58

30

9

1

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

56.

Raiffeisen LG 35.62

570

100

48

38

0

0

0

0

13

0

0

0

1

0

0

0

0

57.

Raiffeisen Akinom

550

100

35

37

0

0

0

1

27

0

0

0

0

0

0

0

0

58.

Raiffeisen Gasti

530

101

40

42

2

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

2

1

59.

Raiffeisen Cadixxio

480

100

28

44

1

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

60.

Raiffeisen Uluxxe

400

100

56

27

7

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

61.

Raiffeisen Initio

300

100

44

25

14

2

0

1

13

1

0

0

0

0

0

0

0

62.

Raiffeisen Lexxtour

440

100

16

38

4

0

0

3

25

0

0

0

1

0

7

6

0

63.

Raiffeisen Pincki

420

102

32

25

13

0

0

3

22

0

0

0

1

0

2

4

0

64.

Raiffeisen RWGK 1304

400

100

53

40

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

65.

Raiffeisen Leonidas

400

100

37

54

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

66.

Raiffeisen Trilogi

380

103

41

39

12

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

67.

Raiffeisen Axxys

310

101

48

26

7

0

0

0

18

1

0

0

0

1

0

0

0

68.

Raiffeisen Chapaly

350

100

44

36

4

0

0

1

14

0

0

0

0

0

0

0

1

69.

BC Riđan

610

100

66

22

1

0

0

0

6

0

0

0

2

0

3

0

0

70.

BC 582

580

103

44

33

4

0

1

1

14

0

0

0

1

0

2

0

3

71.

BC 525

500

100

74

17

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

72.

BC Klipan

550

100

70

20

5

0

1

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

73.

BC Pajdaš

490

100

68

24

0

1

0

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

74.

BC 306

320

100

41

44

2

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

75.

BC Alibi

300

100

50

34

1

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

76.

DKC 5830

570

100

70

22

4

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

77.

DKC 5632

590

102

40

30

13

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

78.

DKC 4943

400

103

52

38

4

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

79.

DKC 4717

380

104

47

28

13

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

80.

DKC 3623

250

105

50

31

9

1

0

0

13

0

0

0

0

0

0

1

0

81.

Pioneer P1241

650

100

47

24

5

0

2

0

17

0

0

0

1

0

1

3

0

82.

Pioneer P0725

630

100

34

38

5

0

2

2

9

0

0

0

5

0

5

0

0

83.

Pioneer P0412

530

100

55

15

14

0

3

1

11

0

0

0

1

0

0

0

0

84.

Pioneer P9911

450

100

38

22

11

0

0

0

26

0

0

0

1

1

1

0

0

85.

Pioneer P0023

410

100

51

16

11

0

2

1

15

0

0

0

2

0

2

0

0

86.

Caussade Basmati

400

100

51

37

1

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

87.

Caussade Oneli CS

500

100

70

23

7

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

88.

Caussade Infini CS

530

100

49

36

5

0

0

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

89.

Caussade Loubazi CS

400

100

53

36

4

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

90.

Caussade Trilogi CS

380

100

48

33

4

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

91.

Caussade Pincki CS 

300

100

41

43

2

0

0

3

11

0

0

0

0

0

0

0

0

92.

RAGT Exxupery

580

100

68

18

5

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93.

RAGT  Pixxtol

490

107

50

30

10

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

94.

RAGT Bergxxon

400

100

47

25

9

1

0

0

16

1

0

0

0

0

1

0

0

95.

RAGT Futurixx

400

104

39

32

10

0

0

4

17

2

0

0

0

0

0

0

0

96.

RAGT Axxo

430

100

38

25

16

0

0

0

19

0

0

0

0

0

2

0

0

97.

RAGT Rulexx

380

100

34

37

8

0

1

3

14

0

0

0

0

0

1

2

0

98.

RAGT Rivoxx

330

100

32

20

18

0

1

4

20

0

0

0

2

0

1

2

0

99.

Euralis Zlatan

550

100

44

22

12

0

4

3

14

0

0

0

0

0

0

1

0

100.

Euralis Senzor

390

101

25

29

8

0

0

4

28

0

0

0

2

0

3

2

0

101.

Euralis Anthalia

520

100

39

29

11

0

1

1

14

0

0

0

4

0

1

0

0

102.

MAS 56.A

500

100

58

15

20

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

1

0

 
  
velika slika                                velika slika
 
                              Fusarium spp.
 
  
velika slika                                 velika slika
 
                        oštećenja od insekata
 
  
velika slika                           larva kukuruznog plamenca
 
 
 
 
                              Aspergillus spp.
 
  
velika slika                                   velika slika
 
                         kombinovana oštećenja
               ( Aspergillus spp.+ Fusarium spp.+ insekti )
 
  
velika slika                                  velika slika
 
 
 
 
1 - 10 Next