Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve i izbora hibrida nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 71-85).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda registrovana su položena jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i aktivne larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U toku je početak polaganja jaja II generacije plamenca, a prilikom pregleda listova kukuruza položena jajna legla uočena su na 2% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Pored sveže položenih jaja ustanovljeno je i prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca. Parazitirana jajna legla plamenca su posledica aktivnosti parazitskih osica iz roda Trichogramma, prirodnih neprijatelja kukuruznog plamenca. Aktivnost ovih osica značajno doprinosi zaštiti kukuruza od štetnih Lepidoptera poput kukuruznog plamenca i pamukove sovice. U prethodnim godinama registrovana je izuzetno visoka aktivnost nativne populacija ovih korisnih insekata, pri čemu je njihov doprinos najviše dolazio do izražaja tokom ovipozicije ženki II i III generacije kukuruznog plamenca, kada se na pojedinim lokalitetima procenat parazitiranih jajnih legala štetočine kretao i do 70%.
 
Picture
 
S obzirom na nizak intenzitet napada registrovanih štetočina, RC Kikinda za sada ne preporučuje primenu insekticida, ali nastavlja sa monitoringom štetočina u kukuruza i pravovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.
Cikada Reptalus panzeri na kukuruzu
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti pod nazivom crvenilo kukuruza.
 
Štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i prelaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Polifagna je štetočina i sreće se često i na korovskim biljkama kao što je divlji sirak. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, a larve se hrane na samom korenu. Setvom pšenice posle kukuruza larve nastavljaju svoj razvoj dalje na korenu pšenice.
 
Simptomi crvenila na kukuruzu manifestuju se na svim biljnim delovima, dok je posebno izraženo crvenilo duž lisnog nerva.
 
Na području delovanja RC Kikinda kukuruz je dominantna gajena biljna vrsta pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje poštovanje plodoreda, odnosno izbegavanje setve pšenice posle kukuruza jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija insekata u narednoj godini.
 
Primena insekticida se ne preporučuje u borbi protiv ove štetočine.
Početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama razvoja lista: od razvijeno 5 listova do razvijeno 9 i više listova (BBCH 14-19).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda ustanovljen je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom biljaka kukuruza na naličju listova registrovana su sveža jajna legla na 1% preglednih biljaka.
 
Picture
 
Proizvođačima kukuruza preporučuje se pregled usev merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca u cilju praćenja dinamike polaganja jaja pomenute štetočine. S obzirom na nizak intenzitet napada hemijske mere se za sada ne preporučuju, ali RC Kikinda nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.
Sprovođenje mera kontrole u cilju suzbijanja kukuruzne zlatice pre setve kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda u narednom periodu očekuje se početak setve kukuruza koji je u našem okrugu dominantna kultura pored pšenice i suncokreta.
 
U toku 2013. i 2015. godine na pojedinim parcelama pod kukuruzom u monokulturi, registrovani su simptomi oštećenja od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
 
Kukuruzna zlatica je štetočina čija dužina tela iznosi 4,2-6,8 mm i boje tela žute do zelene. Pipci mužjaka su duži nego kod ženke, dok ženka ima veći abdomen od mužjaka. Jaja su ovalnog oblika bledožute boje.
 
Štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u zemljištu na dubini oko 10 cm. Ženka polaže jaja u zemlji na parcelama pod kukuruzom. Piljenje larava odvija se sredinom maja, larve žive u zemljištu i prolaze kroz tri larvena stadijuma. Pojava prvih imaga odvija se početkom juna i prvo se pojavljuju mužjaci ove štetočine.
 
Glavne štete pričinjavaju larve hraneći se na korenu, korenovim dlačicama, a potom i primarnim korenom. Usled ishrane larvi, vrat korena se povija, dolazi do poleganja biljaka koje dobijaju karakterističan izgled u vidu ,,guščijeg vrata,,.
Imago se hrani listom kukuruza praveći beličaste uzdužne pruge. Takva oštećenja na listu podsećaju na oštećenja koja pravi žitna pijavica (Lema melanopus). U vreme cvetanja kukuruza imago se hrani polenom i svilom usled čega dolazi do pojave rehuljavih klipova i smanjenja prinosa kukuruza.
 
Navažnija mera u borbi protiv kukuruzne zlatice je  PLODORED pa se proizvođačima pri odabiru parcele za kukuruz preporučuje da izbegavaju setvu u monokulturi.
 
 
 
 
 
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu ranih i kasnih hibrida.
 
Pregled kukuruza obuhvatio je sledeće lokalitete: Kikinda, Banatsko Veliko Selo, Mokrin, Nakovo, Rusko Selo, Iđoš, Bašaid, Banatska Topola, Novi Kozarci, Novi Kneževac i Sanad.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :
 

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

 

51-95 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

 

2-30 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp.

 

4-19 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus sp.

 

0 -1 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

 

1-7 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillium sp.

 

0-2 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti +Fusarium sp.+Penicillium sp.

 

0-2 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri na kukuruzu
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na listovima je registrovano prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti pod nazivom crvenilo kukuruza.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju sredinom juna i aktivne su do početka avgusta meseca. Štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Polifagna je vrsta i često se sreće na korovskim vrstama kao što su divlji sirak, poponac i tatula. Larve žive na korenu biljaka i prilikom ishrane usvajaju fitoplazmu i kao odrasle jedinke polažu jaja i inficiraju koren kukruza hraneći se floemskim sokovima.
 
Simptomi crvenila uočavaju se na svim delovima biljke, a posebno je izraženo crvenilo duž lisnog nerva. Biljke zaostaju u porastu, a na klipovima se formiraju štura zrna.
 
Osnovna mera suzbijanja je plodored, izbegavati setvu pšenice posle kukuruza jer se na taj način prekida životni ciklus cikade. Takođe, u mere kontrole spada i uništavanje  korovskih biljaka, dok se primena insekticida ne preporučuje u suzbijanju ove štetočine.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza hibrida ranih i kasnih grupa zrenja na lokalitetima Kikinda, Nakovo, Banatska Topola, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Novi Kneževac, Sajan, Padej i Banatsko Veliko Selo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

 

61-88 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

 

8-27 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp.

 

1-17 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium sp.

 

1-5 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus sp.

 

1 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

 

1-8 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti+Aspergillus sp.

 

1-4 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti +Fusarium sp.+Cladosporium sp.

 

1-6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo položenih jaja pomenute štetočine na 1% pregledanih biljaka, dok pregledom useva semenskog kukuruza i paprike na lokalitetu Kikinda nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala.
 
Picture
 
U toku je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca. RC Kikinda nastavlja sa intenzivnim praćenjem dinamike polaganja jajnih legala, te će po registrovanju postignutih pragova štetnosti proizvođače kukuruza obavestiti o adekvatnom momentu za sprovođenje hemijskih mera zaštite.  
Pojava cikade Reptalus panzeri
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve.
Setva pšenice nakon kukuruza omogućava dalji razvoj larava na korenu pšenice.
 
U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.
Kukuruzni plamenac - početak polaganja jaja
Na području delovanja RC Kikinda, u zavisnosti od datuma setve, usevi kukruza se nalaze u fenofazi razvijeno od 4 do 6 listova (BBCH 14-16).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, na naličju lista, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.
1 - 10 Next