Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
 Pojava repičinog sjajnika
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se nalaze u različitim fenofazama porasta stabla do faze pojave cvetnih pupoljaka (BBCH 30-50).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) u niskoj brojnosti.
Repičin sjajnik prilikom ishrane oštećuje cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.
 
Prilikom pregleda registrovani su i pojedinačni primerci imaga buvača (Phyllotreta sp).
 
 
 
 
 
 
 
Za sada, brojnost repičinog sjajnika je niska i ispod praga štetnosti. RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima uljane repice.
Uljana repica - repičine pipe
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fenofazi od razvijeno 9 i više listova do početka porasta stabla (BBCH 19-30).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi)  za sada ispod praga štetnosti (0,85 imaga na 5 biljaka).
Prag štetnosti za repičine pipe iznosi 1 imago na 5 biljaka.
 
Nakon stabilizacije vremenskih uslova (trenutno zahlađenje i kiša) očekuje se povećanje aktivnosti ovih štetočina.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem prisustva pipa u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.
 
 
Uljana repica - pojava male repičine pipe
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u različitim fenofazama (razvijeno 9 i više listova do faze početak rasta stabla BBCH 19-30).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskoj brojnosti.
Porast temperature u proteklih nekoliko dana uslovio je izlazak ovih štetočina i pojavu na usevima uljane repice.
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima uljane repice.
 
 
Repičina lisna osa (Athalia rosae)
Na području delovanja RC Kikinde setva uljane repice počela je početkom septembra meseca i usevi koji su posejani u prvoj dekadi septembra meseca nalaze se u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).
 
 
 
 
Površine pod uljanom repicom značajno se povećaju poslednjih godina na našem terenu.
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatske Topole registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).
 
 
 
 
Štete pričinjavaju pagusenice repičine lisne ose koje oštećuju mlade listove i pri velikoj brojnosti mogu izazvati golobrst useva. U početnim fazama razvoja uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine. U narednom periodu se očekuje polaganje jaja, a RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.
 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje u narednom periodu pregled i obilazak parcela pod uljanom repicom.
Plamenjača u usevima soje
Na području delovanja RC Kikinde, usevi soje se nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreni cvetovi na trećini cvasti stabljike (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-20 % pregledanih biljaka.
U proteklom vegetacionom periodu bili su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.
 
 
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično uvija se po ivici i na kraju opada.
 
Mere koje se preporučuju su sledeće:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Zaštita useva soje primenom fungicida se kod nas obično ne sprovodi jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole usevi uljane repice nalaze se u fenofazi razvijeno devet i više listova do faze razvoja sekundarnih stabala (BBCH 19-25).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo velike repičine pipe u usevu (Ceutorhynchus napi ). U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja i dopunska ishrana.
 
 
 
Na listovima uljane repice registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam).
Procenat napadnutih biljaka iznosi 4%, a procenat zaražene lisne površine iznosi 2,29%.
 
 
 
Mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.
Stanje u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva uljane repice ( Kikinda i Banatska Topola ), registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista ( BBCH 12-14 ).
Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.
 
Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina na usevima uljane repice ( Phyllotreta spp. buvači ;  pagusenice repičine lisne ose Athalia rosae ) , sem sporadičnih oštećenja na listovima kotiledona na uljanoj repici od buvača.
 
U narednom periodu proizvođačima se preporučuje obilazak  i pregled parcela pod uljanom repicom jer toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
 
  
 
       BBCH 12-14                              uljana repica
 
 
 
Uljana repica
Na lokalitetu Banatske Topole, vizuelnim pregledom useva uljane repice ustanovljeno sporadično prisustvo repičinog sjajnika na cvastima uljane repice.
Uljana repica se nalazi u fenofazi cvetanja BBCH 63 (30 % cvetova glavne cvasti otvoreno), sorta uljane repice je PR 46 W 14).
 
Repičin sjajnik (Melighetes aeneus) pretežno se hrani polenom, tako da oštećuje prvenstveno pupoljke biljaka. Sjajnik ima jednu generaciju godišnje, a najveće štete pričinjavaju kada je toplo vreme.
Pad temperature proteklog vikenda, uslovio je i manju brojnost repičinog sjajnika, a kritična brojnost za ovu štetočinu je prema EPPO standardu i fenofazi BBCH 53  prisustvo 7 do 8 imaga po jednoj cvasti.
Zbog niske brojnosti prisutnih imaga, fenofaze cvetanja uljane repice (kada je aktivnost pčela najveća) u ovom momentu se ne preporučuje primena insekticida.
 
    
       uljana repica                             repičin sjajnik
 
Cikade na okopavinama
Vizuelnim pregledima useva kukuruza i šećerne repe, utvrđeno je prisustvo cikada na ovim kulturama.
 
    
     cikade na kukuruzu                  cikade
 
    
   cikade na šećernoj repi              cikade
Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii )
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledima na više lokaliteta utvrđeno je prisustvo prouzrokovača plamenjače na suncokretu ( Plasmopara halstedii ).
Obolele biljke suncokreta ispoljavaju simptome u vidu kržljavosti, zaostajanja u porastu, skraćenja  internodija i zadebljalog stabla.
Na naličju listova suncokreta formira se gusta bela navlaka konidija i konidiofora gljive.
Glavice obolelih biljaka su sitne, imaju uspravan položaj i semena su štura.
Parazit prezimljava u vidu oospora u zaraženim ostacima biljaka, a vitalnost mogu da održe i do 10 godina.
Samonikle biljke suncokreta koje su prisutne na njivama značajno doprinose obnavljanju i povećanju infekcionog materijala u zemljištu.
Mere zaštite su : gajenje otpornih hibrida suncokreta, višegodišnja plodosmena (5-6 god.), uništavanje samoniklih biljaka suncokreta na parcelama.
             
Velika slika - Suncokret
Velika slika - Kržljava biljka sa skraćenim internodijama
Velika slika - Zdrave biljke i obolele biljke
Velika slika - Bela navlaka na naličju listova suncokreta
( konidije sa konidioforama )
1 - 10 Next