Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice na 11%biljaka i položena jaja sa naličja listova na 2% biljaka (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
Krompirova zlatica je značajna štetočina krompira.
Odrasle jedinke krompirove zlatice prezimljavaju u zemljištu i kada se zemljište zagreje na dubini oko 10 cm na 14,5 ˚C  izlaze sa mesta prezimljavanja. Najveće štete prave larve koje se hrane lišćem. Pri velikoj brojnosti larvi i imaga krompirove zlatice celokupna lisna masa može biti uništena za kratko vreme.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja krompirove zlatice i i nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima krompira i blagovremeno će obavestiti poljoprivredne proizvođače o vremenu tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) kao i prisustvo vrtnih muva (fam. Bibionidae).
 
 
 
Vrtne muve imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju kao larve u zemljištu.
Tokom maja meseca dolazi do masovne pojave odraslih jedinki koje se pare i ženke polažu jaja u grupicama u zemlji. Položena jaja su uglavnom u blizini mesta sa dosta humusa i stajnjaka.
 
 
Larve vrtnih muva se hrane humusom i biljnim ostacima u zemljištu, a odrasle jedinke se hrane nektarom cvetova i mogu biti značajni oprašivači.
 
U voćnim zasadima i usevima gde se registruje prisustvo vrtnih muva ne bi trebalo uništavati njihovu populaciju.
Polaganje jaja krompirove zlatice
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-14).
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice kao i položena jaja na naličju listova (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
velika slika                                        velika slika
 
           imago i položena jaja krompirove zlatice
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine i na vreme će signalizirati proizvođačima pravo vreme za izvođenje hemijskog tretmana.
Pojava krompirove zlatice u usevima krompira
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira je uočeno prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).
 
Štetočina se redovno javlja u usevima krompira, prezimljava u zemljištu kao imago na dubinama od 20-25 cm i čim temperatura zemljišta dostigne 12°C izlazi napolje.
 
Sa porastom temperatura u narednom periodu očekuje se kopulacija imaga i početak polaganja jaja.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima krompira i za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.
Sprovođenje mera kontrole u cilju suzbijanja štetnih organizama pre sadnje krompira
Na području delovanja RC Kikinda proizvodnja krompira zastupljena je na manjim površinama u odnosu na druge povrtarske kulture, ali se jedan broj proizvođača ipak odlučuje za gajenje ove kulture.
 
Krompir kao gajenu biljku parazitira veliki broj štetnih organizama, prouzrokovača biljnih bolesti (gljive, bakterije, virusi) kao i veliki broj štetočina.
 
Prouzrokovači biljnih bolesti i štetočine osim smanjenja prinosa utiču i na pogoršanje kvaliteta krtola umanjujući njihovu tržišnu vrednost.
 
U narednom periodu se očekuje početak sadnje krompira pa podsećamo poljoprivredne proizvođače na preventivne mere koje doprinose kontroli štetnih organizama obezbeđujući time proizvodnju useva sa zdravstveno ispravnim i kvalitetnim proizvodima.
 
Preventivne mere :
  • Najznačajnija mera u proizvodnji krompira je plodored, pa se proizvođačima preporučuje izbegavanje monokulture i gajenje biljnih vrsta koje pripadaju familiji Solanacea kao i krompir, jer se time povećava inokulum patogena i drugih štetočina u zemljištu. Preporučuje se primena četvorogodišnjeg ili petogodišnjeg plodoreda.
  • Upotreba deklarisanog semena je uslov kako bi se u proizvodnji postigli visoki i stabilni prinosi. Korišćenje zdravog sadnog materijala obezbeđuje smanjen rizik od nastanka virusnih obolenja kod biljaka.
  • Sprovođenje izbalansirane ishrane, redovno suzbijanje korovskih vrsta i lisnih vašiju na parceli. Lisne vaši pored direktnih šteta koje nanose biljkama, glavni su vektori raznih virusnih obolenja koje se veoma brzo prenose sa zdravih na zaražene biljke.
  • Preventivna mere u suzbijanju veoma značajne štetočine u prozvodnji krompira, krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), je stalno održavanje bankova tokom vegetacije i navodnjavanje useva. Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije, a kasnije i u samom skladištu. Napadnute krtole su podložne napadu patogena, gube tržišnu vrednost i na kraju propadaju. Na području delovanja RC Kikinda pomenuta štetočina se prati putem feromonskih klopki i vizuelnim pregledima u polju tokom vegetacije. U poslednjih nekoliko godina na lokaciji monitoringa registrovani su pojedinačni ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca, dok na krtolama nisu uočena oštećenja koja pravi ova štetočina.

Dinamika ulova krompirovog moljca na feromonskim klopkama u 2020 godini

Picture
Krompirova zlatica
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira nalaze se u fazi četiri do devet listova razvijeno (BBCH 14-19).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
U toku je period kopulacije i polaganje jaja ove štetočine. U narednim periodu se očekuje i početak piljenje larvi.
 
Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Krompirova zlatica
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 16-19).
 
Pregledom biljaka, registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
U toku je početak polaganje jaja pomenute štetočine,  a zaštita krompira  usmerena je na suzbijanje larvi tako da se mere zaštite za sada ne preporučuju.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem i signaliziraće pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.
Krompirov moljac (Phtorimaea operculella)
Na području delovanja RC Kikinde usevi krompira se nalaze u fenofazi kraj cvetanja (BBCH 65) do fenofaze vađenja krtola,većina listova požutela.
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u usev krompira beleže se sporadični ulovi krompirovog moljca (Phtorimaea operculella).
 
Ulovi pomenute štetočine za sada su mali i ne predstavljaju značajnu opasnost za useve krompira, ali se i dalje preporučuju preventivne mere zaštite :
  • krtole krompira  ne ostavljati  na parceli i vreme vađenja treba uskladiti sa mogućnostima za skladištenje krompira i odnošenja sa parcele
  • na parcelama gde se krompir još neće vaditi potrebno je i dalje održavati bankove i navodnjavati usev jer se time zatvaraju pukotine i sprečava se polaganja jaja na same krtole krompira
  • u skladištima krompira održavati temperaturu ispod praga razvoja za krompirovog moljca (ispod 10 stepeni)
  • na otvorima u skladištima postaviti guste mreže kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki krompirovog moljca
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju zbog niske brojnosti,a RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine.
 
Krompirova zlatica
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi BBCH 19-21 (devet i više listova razvijeno na glavnoj stabljici do faze vidljiv prvi izdanak).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineta) u indeksu napada 2,75 kao i položena jaja sa naličja lista u indeksu napada 1,5. 
 
Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati prisustvo štetnih organizama u usevu krompira.
 
 
 
 
Pregled krompira
Na području delovanja RC Kikinde, vizuelnim pregledom useva krompira ( razne sorte ) na površini od 4 ha, sadnja 24.aprila registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice kao i položena jajna legla sa naličja lista ( Leptinotarsa decemlineta ).
 
Indeks napada za odrasle iznosi 4,28 %, a za jajna legla 2,85 %.
 
U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi, ali za sada se mere zaštite ne preporučuju.
 
  
     velika slika                              imago
 
                         
                                jaja sa naličja lista
Krompirov moljac - Phthorimaea operculella

Pregledom krompira na lokalitetu Kikinda, na feromonskim klopkama registrovan je prvi ulov imaga krompirovog moljca – Phthorimaea operculella

Krompirov moljac je ekonomski veoma značajna štetočina, jer u proizvodnji krompira može uzrokovati ogromne štete. Glavne štete pričinjava larva na krtolama krompira, koje u slučaju napada gube tržišnu vrednost.

 

RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
Picture
 
Picture
1 - 10 Next