Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje
Eriofidna grinja lista maline (Phylocoptes gracillis)

Na području delovanja RC Vranje malina se u zavisnosti od lokalitete, ekspozicije terena nalazi u fazi razvijen jedan list do faze vidljivih šest listova (BBCH 11-16).

Pregledom listova maline pod binokularom registrovano je prisustvo zimskog imaga  eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Na slikama su simptomi oštećenja na listovima maline iz prethodne vegetacije.

Eriofidne grinje prezimljavaju  kao odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U toku vegetacije na naličju lista grinja obrazuje više generacija i na listu se može naći u svim razvojnim stadijumima od kraja aprila pa sve do kraja novembra. Temperaturni minimum potreban za aktiviranje prezimljujućih ženki je 11°C, kada sa otvaranjem pupoljaka migriraju na lisne peteljke i naličje listova najpre dvogodišnjih a kasnije i jednogodišnjih izdanaka. Kada temperatura vazduha dostigne 25°C počinje polaganje jaja.

Simptomi oštećenja od eriofidne grinje na malini se manifestuju na listovima u vidu svetlozelenih mrlja na početku ishrane a kasnije se šire, zahvataju veliku površinu i poprimaju svetlozelenu do žutu boju. Usled jačeg napada može doći do pojave mehura na naličju lista i kovrdžanja listova.

Najefikasniji pristup u suzbijanju se ogleda u praćenju vremenskih prilika i aktivacije grinje posle zimskog mirovanja, ondosno migracije prezimljujućih ženki na mlade listove i izdanke do pred cvetanje maline (kraj aprila i polovina maja). Za hemijsko suzbijanje se koriste registrovani akaricidi: Abastate , Kraft 1,8 EW, Vetrimec 0,18 EC (a.m.abamektin) u koncentraciji  0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Sa najavom toplog vremena, očekuje se i pojačana aktivnost grinje kada se i preporučuju hemijske mere zaštite. Tretman bi bilo najbolje sprovesti pre nego što započne polaganje jaja tj. pre nego što temperature vazduha dostignu 25°C.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od pet sekundarnih stabala vidljivo do početak rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 3% biljaka, kao i lisnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama.

 
 

Takođe, uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i simptomi oštećenja na listovima usled njihove ishrane. U toku je dopunska ishrana i polaganje jaja. Štete pričinjavaju  imaga i larve koje usled ishrane izgrizanjem, prave karakteristične tanke uzdužne proreze. Larve su najštetnije i prag štetnosti je 0,5-1 larva po biljci. 

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i signaliziraće kada je vreme za sprovođenje mera zaštite.

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze od faze mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom vinove loze na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Na lastarima su evidentirane srebrnastobele zone na kojima se nalaze crna telašca (piknidi) koji izbijaju svojim vrhom na površinu.

Infekcija ovim patogenom nastaje u vlažnim uslovima i temperaturi većoj od 10oC. Simptomi se pojavljuju na početnim internodijama od osnove u vidu tamnih lezija i pega koje usled rasta tkiva pucaju i nastaju pukotine i kraste na lastarima. Bolest se sa lastara može proširiti na lukove, stabla ili čokote. Pupoljci na obolelim lastarima se u proleće ne razvijaju. Rasejavanje spora ovog parazita se vrši pomoću vetra, kiše ili insekata. Najpodložniji infekciji su lastari od početka razvića do pojave 3-4 lista.

Preventivne mere zaštite su upotreba zdravog sadnog materijala za zasnivanje vinograda ili prilkom presađivanja pojedinih čokota kao i uklanjanje i uništavanje obolelih lastara prilikom zimske rezidbe.

Hemijske mere zaštite se preporučuju preparatima na bazi bakra i aktivne materije mankozeb, na početku vegetacije od faze pojave 1-2 lista dok su mladi lastari 5-10cm i pred najavljene padavine.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem ovog patogena i fenofaza razvoja vinove loze, i signaliziraće vreme za primenu hemijskog tretmana.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja; vidljivo od 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

Simptom sočivaste pegavosti ječma

Vizuelnim pregledom ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti. U usevima ječma  je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secallis) na 1% biljaka.

Vizuelnim pregledima ozimih useva  uočeno je prisustvo cikada (Cicadellidae) na oko 2% biljaka dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i aktivnih rupa od glodara nije uočeno.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, se nalaze u fazi od 4 lista razvijena (BBCH 14) do faze bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma uočena su oštećenja lisne mase na vrhovima biljaka kao posledica uticaja niskih temperatura u drugoj polovini januara. Minimalna temperatura vazduha očitana 25.01.2022. na automatskoj meteorološkoj stanici je iznosila – 9,2 oC. Oštećenja lisne mase su primetna na parcelama ozimih useva  koji su u fazi razvoja listova ali nema oštećenja na usevima u fazi bokorenja. Prisustvo snežnog pokrivača je uticao na smanjenje negativnog dejstva niskih temperatura.

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres) na  1% biljaka, dok cikade (Cicadellidae) i lisne vaši (Aphididae) nisu evidentirane.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo biljnih bolesti i štetnih insekata, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta, nalaze u fazi razvoja od tri do pet razvijena lista (BBCH 13-15).

 

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije evidentirano prisustvo simptoma bolesti.

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje setva ozime pšenice i ječma je јoš uvek u toku a ranije posejani usevi su u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta u fazi od nicanja do razvijena 1-3 lista (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na različitim lokalitetima registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae ) na 3-4% biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae ) na 1-2% biljaka. Ove štetočine pričinjavaju direktne štete prilikom ishrane biljnim sokovima a značajnije su indirektne štete jer su prenosioci fitpatogenih virusa. Prag štetnosti u ovim fazama razvoja strnih žita je do 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više cikada ili lisnih vaši.

Takođe, vizuelnim pregledom u ozimim strnim žitima nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva ozimih strnih žita na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se utvrdi prisustvo 10-50 rupa od poljskog miša(Apodemus sylvaticus )ili 10-500 rupa od poljske voluharice( Microtis alvaris) preporuka je da primene neki od rodenticida u obliku mamaka. Nakon primene mamaka svaku rupu treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju a RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

Trulež plodova jabučastog voća

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke kasnog sortimenta su u fazi berbe dok su zasadi  kruške u različitim fazama opadanja lišća. U voćnim zasadima gde nije sprovedena adekvatna hemijska zaštita registrovani su simptomi truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

Ovaj patogen najčešće napada plodove jabuke i kruške a plodovi mogu biti inficirani od zametanja do berbe i kasnije za vreme čuvanja u skladištima. Zaraza plodova se ostvaruje na mestima oštećenja od insekata, grada i drugih mehaničkih povreda. Simptomi se manifestuju u vidu smeđih pega koje se proširuju u obliku koncentričnih krugova, tkivo unutar pega nektotira a na površini se mogu videti sporonosna tela gljive. Napadnuti plodovi gube vodu, smežuravaju se i suše, ostaju na granama ili opadaju na površinu zemlje. Kod sorti koje imaju dugo otvorenu čašicu, zaraza često dopire i do semene lože pa trulež počinje od unutrašnjosti ploda. Zbog toga takvi plodovi u prvo vreme spolja izgledaju zdravi, bolest ostaje maskirana i može se videti njihovim presecanjem. Plodovi jabuke i kruške su najosetljiviji u kasnijim fazama sazrevanja ali i u toku skladištenja.

Gljiva prouzrokovač truleži jabučastog voća prezimljava u obliku micelije u inficiranim trulim, mumuficiranim plodovima koji ostaju u zasadu. Konidije se u proleće prenose pomoću vetra, kiše ili insektima i pri povoljnim uslovima vlažnosti ostvaruju nove zaraze. Patogen se može širiti i putem micelije s ploda na plod na mestu njihovog dodira.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za sledeću sezonu preporuka je da se u voćnim zasadima sakupe i unište mumificirani plodovi. Tokom vegetacije je značajno zaštiti plodove  od insekata i drugih faktora koji dovode do njihovog povređivanja. U fazama sazrevanja ploda sprovode se hemijske mere zaštite a u cilju sprečavanja infekcije ploda prouzrokovačima ove i drugih vrsta truleži u skladištu.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 4,16. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

Običnu kruškinu buvu odlikuje pojava sezonskog dimorfizma. Zimske forme odraslih jedinki su krupnije (preko 3 cm) i tamnije boje za razliku od letnjih koje su sitnije i svetlije boje.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima krušaka.

Zelena (povrtna) stenica na malini

Na području delovanja RC Vranje, vizuelnim pregledom zasada maline remotantne sorte Polka koja je u fazi berbe, registrovano je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula), u niskom intenzitetu napada.

Ova invazivna stenica je izraziti polifag i hrani se u zasadima voća, vinove loze, u usevima paradajza, paprike, boranije, soje, kukuruza itd. U prethodnih nekoliko godina se redovno javljala  u zasadima i usevima koji nisu u intenzivnoj proizvodnji ali ima visok potencijal da postane ekonomski značajna štetočina. U našem regionu najintenzivnije se javlja i najveće štete pričinjava početkom jeseni u vreme kada većina plodova pristiže za berbu. Kod maline su najugroženije remotantne sorte čija se berba produžava do prvih mrazeva.

Odrasla jedinka prezimljava u opalom lišću i drugim skrovitim mestima ali i u zatvorenim prostorima. Ženke polažu buretasta jaja na naličju vršnih listova biljke domaćina. Jaja su najpre bela a kasnije pred piljenje postaju narandžasta. Larve tokom razvoja proleze kroz pet razvojnih stupnjeva. Larve prvog razvojnog stupnja se ne hrane i ne kreću dok se drugi larveni stupanj ne kreće ali poćinju sa ishranom. Ostali razvojni stupnjevi larve i odrasle jedinke se hrane biljnim sokovima i vrlo su pokretne. Najčešće naseljavaju obodne površine proizvodnih zasada i vršne delove biljke domaćina a u najtoplijem delu dana se sklanjaju u niže delove biljke. Na napadnutim plodovima dolazi do diskoloracije, dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Hemijske mere zaštite su otežane jer se ova stenica najintenzivnije javlja u vreme sazrevanja plodova i u toku berbe kada je primena insekticida ograničena. Najbolju efikasnost su pokazali insekticidi iz grupe piretroida ali se njihova primena dovodi u pitanje zbog nemogućnosti poštovanja karence u pomenutom periodu. Na manjim proizvodnim površinama, štete je moguće umanjiti ručnim sakupljanjem odraslih jedinki i larvi.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima