Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

U regionu Vranja zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama sazrevanja od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima ali najveće štete nanosi grožđu. Simptomi u vidu pepeljastih pega se najpre javljaju na mladom lišću i brzo se šire. Inficirano mlado lišće se deformiše, suši i opada. Najveće štete nastaju na grožđu, čije su bobice prekrivene pepeljastom prevlakom a tokom razvoja zaraze mlade bobice zaostaju u porastu, smežuravaju se, pocrne i  sasušuju. Dolazi do pucanja pokožice bobica što omogućuje naseljavanje raznih saprofitnih mikroorganizama, koji izazivaju truljenje često i celih grozdova.

Pepelnica se javlja od ranog proleća do kasne jeseni. Kritičan period za razvoj pepelnice smatra se razdoblje od cvetanja do zatvaranja grozdova i početak šarka. Vlažnost nije limitirajući faktor za razvoj i širenje te bolesti. Zato su važne redovne hemijske mere zaštite i u sušnim uslovima sa visokim temperaturama.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Vranje usevi kukuruza u zavisnosti od rokova setve i grupe zrenja se nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 71-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Kukuruzni plamenac, kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike. Ženke polažu jaja na naličju lista uz glavni nerv. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima. 

Štete prave larve tokom ishrane. Ubušuju se u stablo ili klipu kukuruza. Izgrizanjem prave splet vertikalnih hodnika, pri čemu nastaje opasnost od lomljenja i slabljenja biljke, što dovodi i  do smanjenja prinosa. Mesta ubušivanja predstavljaju otvoren ulaz za infekcije raznim vrstama plesni najčešće gljivica iz roda Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Ove gljive imaju sposobnost sineze mikotoksina koji nisu bezbedni za ljudsku i stočnu upotrebu.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kukuruza.

Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH 79-81).

Na žutim lepljivim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree(FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je monofag, razvija se samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja pod korom dvogodišnjih izdanaka. Piljenje larvi traje od kraja maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma i presvlačenjem prelaze iz jedan u drugi. Svi larveni uzrasti se hrane biljnim sokovima na naličju lista vinove loze i kreću skakanjem. Ako se hrane na oboleloj biljci mogu da usvoje fitoplazmu. Sposobnost da prenesu fitoplazmu sa obolele na zdrave biljke imaju svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4, L5) i imaga. Odrasle jedinke se javljaju tokom jula i avgusta i ostaju aktivne do septembra.

Simptomi infekcije Flavescence doree se manifestuju u proleće sledeće vegetacije po tome što pupoljci ne kreću ili kasnije keću, porast lastara je usporen, internodije skraćene, na vrhovima lastara se javlja nekroza i često izmrzavaju tokom zime. Lišće postaje krto i uvija se po ivici na dole. Kod belih sorti listovi su svetložuti do zlatnožuti a kod crnih sorti crvene do tamno ljubičaste boje. Ukoliko je jači napad dolazi do sušenja cvasti, bobice se smežuravaju, grozdovi rehuljavi i lošeg su kvaliteta.

Sa ciljem kotrole zlatastog žutila vinove loze potrebno je sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole:

-          Sanitarni pregledi zasada;

-          Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova;

-          Uklanjanje zaraženih čokota;

-          Uklanjanje divlje loze u blizini proizvodnih zasada;

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-          Uništavanje korova;

-          Primena hemijskih mera za suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima.

Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 75-85).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ) na do 1% biljaka.

Simptomi se javljaju na svim delovima biljke, ali su najprepoznatljiviji na klasu u vidu beličasto-ružičaste prevlake koja predstavlja miceliju parazita.

Do infekcije ovim patogenom najčešće dolazi u fazama cvetanja pšenice i ječma uz prisustvo visoke vlažnosti. Simptomi zaraze uočavaju se odmah nakon cvetanja. Kišovito vreme sa visokim temperaturama doprinosi razvoju i širenju ovog parogena.

Simptomi su najuočljiviji na klasićima, koji mogu biti oštećeni celi ili u delovima i dobijaju bledo-žućkastu boju za razliku od zelenih zdravih klasova. Fuzarioza klasa je ekonomski veoma značajna bolest, jer dovodi do smanjenja prinosa. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu, a mogu da sadrže i mikotoksine koje sintetiše navedena gljiva i koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

U regionu Vranja usevi kukuruza se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja listova, 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju listova  u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine a piljenje larvi se očekuje u narednim danima.

U regionima gde se registruju visoke brojnosti ove štetočine, tretmani se sprovode na početku piljenja larvi a to je uglavnom kada se u usevu uoči 5-10% biljaka sa jajnim leglima. Najugroženiji su severni i centralni delovi naše zemlje.

RC Vranje nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama  razvoja cvasti do početka cvetanja (BBCH 55-61).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore koja izaziva bolest na vinovoj lozi- Zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina je monofagna vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. U toku razvoja larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) i imaga koji su se hranili na fitoplazmatičnim biljkama postaju infektivni i imaju sposobnost da prenesu bolest na zdrave biljke.

Pošto je u zasadima registrovano prisustvo larvi prvog larvenog stupnja za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Eriofidna grinja lista maline (Phylocoptes gracillis)

Na području delovanja RC Vranje malina se u zavisnosti od lokalitete, ekspozicije terena nalazi u fazi razvijen jedan list do faze vidljivih šest listova (BBCH 11-16).

Pregledom listova maline pod binokularom registrovano je prisustvo zimskog imaga  eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Na slikama su simptomi oštećenja na listovima maline iz prethodne vegetacije.

Eriofidne grinje prezimljavaju  kao odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U toku vegetacije na naličju lista grinja obrazuje više generacija i na listu se može naći u svim razvojnim stadijumima od kraja aprila pa sve do kraja novembra. Temperaturni minimum potreban za aktiviranje prezimljujućih ženki je 11°C, kada sa otvaranjem pupoljaka migriraju na lisne peteljke i naličje listova najpre dvogodišnjih a kasnije i jednogodišnjih izdanaka. Kada temperatura vazduha dostigne 25°C počinje polaganje jaja.

Simptomi oštećenja od eriofidne grinje na malini se manifestuju na listovima u vidu svetlozelenih mrlja na početku ishrane a kasnije se šire, zahvataju veliku površinu i poprimaju svetlozelenu do žutu boju. Usled jačeg napada može doći do pojave mehura na naličju lista i kovrdžanja listova.

Najefikasniji pristup u suzbijanju se ogleda u praćenju vremenskih prilika i aktivacije grinje posle zimskog mirovanja, ondosno migracije prezimljujućih ženki na mlade listove i izdanke do pred cvetanje maline (kraj aprila i polovina maja). Za hemijsko suzbijanje se koriste registrovani akaricidi: Abastate , Kraft 1,8 EW, Vetrimec 0,18 EC (a.m.abamektin) u koncentraciji  0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Sa najavom toplog vremena, očekuje se i pojačana aktivnost grinje kada se i preporučuju hemijske mere zaštite. Tretman bi bilo najbolje sprovesti pre nego što započne polaganje jaja tj. pre nego što temperature vazduha dostignu 25°C.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od pet sekundarnih stabala vidljivo do početak rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 3% biljaka, kao i lisnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama.

 
 

Takođe, uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i simptomi oštećenja na listovima usled njihove ishrane. U toku je dopunska ishrana i polaganje jaja. Štete pričinjavaju  imaga i larve koje usled ishrane izgrizanjem, prave karakteristične tanke uzdužne proreze. Larve su najštetnije i prag štetnosti je 0,5-1 larva po biljci. 

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i signaliziraće kada je vreme za sprovođenje mera zaštite.

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze od faze mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom vinove loze na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Na lastarima su evidentirane srebrnastobele zone na kojima se nalaze crna telašca (piknidi) koji izbijaju svojim vrhom na površinu.

Infekcija ovim patogenom nastaje u vlažnim uslovima i temperaturi većoj od 10oC. Simptomi se pojavljuju na početnim internodijama od osnove u vidu tamnih lezija i pega koje usled rasta tkiva pucaju i nastaju pukotine i kraste na lastarima. Bolest se sa lastara može proširiti na lukove, stabla ili čokote. Pupoljci na obolelim lastarima se u proleće ne razvijaju. Rasejavanje spora ovog parazita se vrši pomoću vetra, kiše ili insekata. Najpodložniji infekciji su lastari od početka razvića do pojave 3-4 lista.

Preventivne mere zaštite su upotreba zdravog sadnog materijala za zasnivanje vinograda ili prilkom presađivanja pojedinih čokota kao i uklanjanje i uništavanje obolelih lastara prilikom zimske rezidbe.

Hemijske mere zaštite se preporučuju preparatima na bazi bakra i aktivne materije mankozeb, na početku vegetacije od faze pojave 1-2 lista dok su mladi lastari 5-10cm i pred najavljene padavine.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem ovog patogena i fenofaza razvoja vinove loze, i signaliziraće vreme za primenu hemijskog tretmana.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja; vidljivo od 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

Simptom sočivaste pegavosti ječma

Vizuelnim pregledom ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti. U usevima ječma  je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secallis) na 1% biljaka.

Vizuelnim pregledima ozimih useva  uočeno je prisustvo cikada (Cicadellidae) na oko 2% biljaka dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i aktivnih rupa od glodara nije uočeno.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima