Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Žilogriz u zasadu trešnje (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi trešanja se nalaze u fazi završen rast mladara; lišće je još uvek zeleno (BBCH 91).

Vizuelnim pregledom zasada trešnje registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) na granama voćaka u niskom procentu napada.

Žilogriz je izuzetno opasna štetočina koja napada uglavnom koštičavo voće, najviše trešnju i višnju, kao i kajsiju, breskvu, šljivu i badem.

Ovaj insekt pripada grupi tvrdokrilaca, crne boje je, bez sjaja. Jaja su mlečno-bela i ovalna (1-1,5mm). Larva je topuznog oblika, bez nogu i bledo-žute boje. Prezimljava kao imago ili kao larva, plitko u zemlji ili ispod lišća. Sa listanjem koštičavog voća prelazi na njih gde se hrani listovima i lisnim peteljkama. Nakon parenja ženka polaže jaja na donji deo stabla ili na zemljište oko stabla. Nakon piljenja, larve se ubušuju u zoni korenovog vrata i korena.

Usled napada žilogriza dolazi do smanjenja lisne površine (sitniji listići), formirani plodovi su sitniji,stabla se postepeno suše i na kraju propadaju.

Ovoj štetočini za razvoj odgovaraju uslovi povišenih temperatura vazduha i manjak padavina.

U poslednjih nekoliko godina, zbog pojave napuštenih zasada koštičavog voća (uglavnom višanja) i zbog povoljnih klimatskih uslova, ova štetočina se umnožila na našem području i pričinjava značajne štete, pogotovo u zasadima gde se ne sprovode redovne mere nege. 

U cilju zaštite zasada koštičavog voća od žilogriza, proizvođačima se preporučuje da pravovremeno primene skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

 -Ne podizati nove zasade na parceli na kojoj je iskrčen voćnjak najmanje 3-5 godina

 -Češća površinska obrada i navodnjavanje zemljišta utiče na smanjenje broja ubušenih larvi

 -Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki

 -Prekrivanje zemljišta oko stabla PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

 -Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

 -Pri podizanju novih zasada izvršiti tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidom

 -Za sadnju koristiti nezaraženi sadni material.

 

Fotografija - odrasla jedinka žilogriza

žilogriz

velika slika

Virus šarke šljive (Plum pox virus-PPV)

Na području delovanja RC Negotin zasadi šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

U pojedinim zasadima je registrovano sporadično prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus) na listovima.

Virus šarke šljive je ekonomski najznačajniji fitopatogeni virus šljive u našoj zemlji. Domaćini su mu vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, breskva, nektarina, kajsija, trešnja i višnja.

Prvi vidljivi simptomi se javljaju na listoima u vidu mozaičnog šarenila lociranog između nerava. Tipičan simptom je pega prstenstog blika sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. U toku leta simptomi postaju manje vidljivi, a u jesen se potpuno gube.

Simptomi na plodovima se javljaju u toku sazrevanja u vidu polukružnih prstenastih pega, koje se takođe mogu javiti i na košticama.

Zaražena stabla ovim virusom ne propadaju već i dalje rađaju ali slabijim kvantitetom i lošijim kvalitetom plodova. Stablo koje se jednom zarazi ostaje zaraženo tokom čitavog životnog ciklusa bez mogućnosti izlečenja.

Ovaj virus se prenosi sa zaražene biljke na zdravu kalemljenjem, kao i lisnim vašima.

Kako se biljni virusi ne mogu suzbijati hemijskim putem, neophodno je primenjivati preventivne mere zaštite koje podrazumevaju:

 -za sadnju koristiti bezvirusni sadni materijal,

 -po obodu zasada šljive gajiti vrste koje nisu domaćini virusa šarke da bi poslužile kao zaštitni pojas (orah, jabuka, kruška),

 -pravovremeno obaviti suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive,

 -gajenje manje osetljivih sorti šljive (Stenlej, Čačanska lepotica, Čačanska najbolja i Čačanska rana).

šarka šljive

velika slika

Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Bukovo, vinova loza se nalazi u fazi početak sazrevanja: početak šarka (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma na listovima od ishrane lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis). Procenat infestiranih čokota se kreće oko 5, a infestiranih listova na čokotu je oko 10. Može se reći da je ovo sporadična pojava grinja na vinovoj lozi.

Na licu lista dolazi do pojave bradavičastih ispupčenja, gala, tamno-zelene do crvene boje. Na naličju ovih listova su udubljenja u kojima su grinje prekrivene vunastom prevlakom beličaste boje, koje kasnije potamne. Za vreme vegetacije na jednom listu može biti veći broj gala. Pri jačem napadu može doći do deformacija, smežuravanja i sušenja lišća, skraćenja internodija na lastaru, čime se može smanjiti prinos i kvalitet grozdova.

S obzirom na trenutni intenzitet zaraze, hemijske mere zaštite primenom akaricida, u ovom trenutku, se ne preporučuju. S obzirom da fungicidi na bazi sumpora imaju supresivno delovanje i na ove grinje, preporuka je da se u suzbijanju pepelnice primeni fungicid na bazi sumpora. Kod primene ovih fungicida treba voditi računa o temperaturi kada se primenjuju. Tretman sumpornim preparatom treba sprovesti u temperaturnom intervalu od 15°C do 28°C.

Pre upotrebe preparata potrebno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

eriofidne grinje

velika slika

Lisne vaši u kukuruzu (Aphididea)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Rit, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju/svila potpuno razvijena (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididea). Procenat infestiranih listova se kreće do 5, a infestiranih metlica do 10.  

Tokom ove sezone vladaju povoljni uslovi ra razvoj i  razmnožavanje ovih štetočina.

Lisne vaši pričinjavaju direktne štete sisajući sokove biljaka, što dovodi do raznih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenje prinosa. Takođe, pričinjavaju i indirektne štete prenošenjem virusnih oboljenja. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus MDMV) koji utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna (sadržaj ulja u zrnu) i kvalitet lista (količine belančevina u listu) kod silažnog kukuruza.

U ovim fazama razvoja kukuruza i zbog niskog intenziteta napada, hemijske mere zaštite se ne preduzimaju.

vaši na metlici kukuruza

velika slika

Prisustvo cikade Cicadetta montana complex u kupinama

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi početak sazrevanja ploda, većina plodova je bele boje (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex.

Uočena su oštećenja u vidu zareza na kori pojedinih rodnih grančica, koja nastaju prilikom polaganja jaja ženke.  Oštećene rodne grančice podložne su lomljenju, te može doći do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade kupine. Ukoliko uoče prisustvo odrasle jedinke cikada i simptome oštećenja na grančicama, preporuka je da izvrše odsecanje i uklanjanje grana sa položenim jajima i njihovo spaljivanje radi redukovanja brojnosti cikade.

Primena hemijskih mera zaštite nije opravdana zbog skorog početka berbe. Primena insekticida je ograničena zbog karence registrovanih insekticida.

Cikada u kupini Oštećenja od cikade

velika slika                               velika slika

Pojava truleži na plodovima breskve (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Negotin zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje je skoro završeno (BBCH 85).

U zasadima bresaka i nektarina su uočeni simptomi truleži na plodovima (Monilinia spp.) kao posledica čestih padavina u periodu razvoja plodova.

Plodovi voćaka mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, a i kasnije u skladištu. Ređe su napadnuti mlađi plodovi, dok se na starijim plodovima javljaju kružne koncentrične svetlosmeđe pege koje se brzo proširuju, tkivo u okviru pega truli zahvatajući sve veće površine tkiva. Ubrzo čitav plod počinje da truli, smežurava se, suši i pretvara u mumiju. Tako mumificirani plodovi mogu ostati u krošnji  da vise ili opadaju na zemlju i mogu više godina predstavljati izvor zaraze u narednim vegetacijama.

Mere zaštite mogu biti hemijske i agrotehničke. U ovom periodu, samo kod kasnostasnog sortimenta se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Akord (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana)

Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Takođe, preporuka je i da se izvrši letnja rezidba grana i grančica sa zaraženim plodovima, njihovo iznošenje iz voćnjaka i uništavanje.

Prilikom podizanja zasada, veoma važno je pravilno odrediti pravac redova koji treba da je u pravcu duvanja dominantnih vetrova kako bi se obezbedila dobra aeracija zasada kao i birati ocedita zemljišta gde se voda ne zadržava dugo. Ovo je značajno ne samo kod smanjenja povoljnih uslova za razvoj prouzrokovača truleži već i za razvoj prouzrokovača drugih bolesti.

trulež plodova breskve

velika slika

Gubar na području RC Negotin

Na području RC Negotin, vizuelnim pregledom voćnih zasada dunje na lokalitetu Rečka, registrovane su gusenice gubara (Lymantria dispar). Gusenice su takođe uočene i u ataru sela Jasenica u zasadu jabuke,  u ataru sela Prahova u zasadu leske kao i u ataru sela Gornjane u zasadu oraha. U svim slučajevima napad je bio niskog intenziteta bez značajnijih oštećenja lisne mase.

Gubar je štetočina pre svega hrastovih šuma, međutim u  godinama gradacije pri masovnoj pojavi, može da napravi velike štete proizvodnim zasadima voća, povrća pa čak i na ratarskim kulturama. Prezimljava u stadijumu jajeta u jajnom leglu koje je obično na stablu na visini 3-4m. Pomenuta štetočina ima jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane lišćem, lisnim i cvetnim pupoljcima.

Gradacije ove štetočine  traju 3-6 godina, a vremenski period između dve gradacije 4-11 godina. Na teritoriji Borskog okruga poslednja masovna pojava gubara bila je pre  7 godina odnosno 2013. godine, kada su zabeležene značajne štete na voćarskim i povrtarskim kulturama.

S obzirom na trenutno slab napad pomenute štetočine ne preporučuju se mere hemijskog suzbijanja, međutim samo njeno prisustvo u voćnim zasadima kao i period od 7 godina od poslednje njene masovne pojave  nagoveštava mogućnost nove gradacije možda već naredne godine.

gusenica gubara

velika slika

Pojava simptoma bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) u zasadima jabučastog voća

Na području RC Negotin, vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Rečka, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Simptomi se mogu videti na mladarima koji su povijeni u vidu pastirskog  štapa i dobijaju mrku boju. Zaraženo lišće se suši i ostaje na granama.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje voćnjake i ukoliko primete karakteristične simptome ove bolesti da primene sledeće mere:

 - Ukloniti sve zaražene grane i grančice, tako da rez bude 30cm u zdravo tkivo

 - Kada se izvodi mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova vreme mora biti suvo i u narednih 48 sati bez padavina

 - Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza sa 70% rastvorom etil-alkohola ili sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita

- Rane od rezova treba dezinfikovati (premazati) sa 3% rastvorom bakarnog preparata

 - Voditi računa da se prilikom orezivanja ne stvaraju nove rane na biljkama

 - Uklonjene zaražene biljne delove izneti iz voćnjaka i spaliti

 - Zasade istretirati bakarnim preparatom u nižim koncentracijama

bakteriozna plamenjača

velika slika

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, posejano je 80% planiranih površina pod ozimom pšenicom. Zavisno od vremena setve usevi se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom poniklih useva nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae). Prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  registrovano je na lokalitetu Samarinovac na 1% biljaka. Niske temperature, koje su najavljene i za naredni period, utiču na smanjenu aktivnost cikada i vaši.

 vaši u pšenici 

velika slika

RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin vrši se monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima breskve, šljive, kupine i vinove loze. Pomenute voćne vrste nalaze se u fazi sazrevanja plodova.

Pregledom lovnih klopki  nije uočeno prisustvo imaga azijske voćne mušice. Ženke pomenute štetočine u fazi zrenja polažu jaja u zdrave plodove zasecajući ih testerastom legalicom, a ispiljene larve se hrane mesom ploda i na taj način oštećuju plodove. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih patogena.

U cilju smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole i to:

·         Masovno izlovljavanje postavljanjem velikog broja klopki na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara. Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima se nalaze otvori za ulaz imaga. Kao atraktant koristi se smeša crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) sa par kapi deterdženta.

·         Skraćivanje intervala berbe u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele

·         Sanitarne mere- uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad i kontrola opreme za transport voća

·         Uništavanje spontane flore oko zasada.

Sve raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima