Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Crna pegavost vinove loze (Eskorioza) - Phomopsis viticola

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze je jedna od najstarijih bolesti ove gajenje biljke. Simptomi bolesti su lako uočljivi na lastarima u rano proleće. Boja kore lastara je sivobela sa crnim tačkicama, lako se odvaja od drvenastog dela, a na zaraženim lukovima razvijaju se samo vršni pupoljci.

Spore ove parazitne gljive prezimljavaju pod korom starijih delova loze. Eskorioza se razvija u rano proleće pri velikoj vlažnosti vazduha i kada temperatura pređe 10°C. Spore se rasejavaju kišom, vetrom ili pomoću insekata na susedne čokote. Najosetljiviji su lastari od razvića do pojave 3 do 4 lista.

Osnovne mere zaštite vinove loze od navedenog patogena su:

  -korišćenje zdravog sadnog materijala,

  -zimsko orezivanje obolelih lastara i njihovo uništavanje.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku vegetacije, od faze pojave 1 do 2 lista, to jest dok su lastari 5 do 10 cm, pred povoljne uslove (padavine), preparatima na bazi bakra ili aktivne materije mankozeb.

Zdrastveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od 3  do 9 i više sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 23-29).

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je prisustvo simptoma biljnih bolesti:

  • Pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 7% biljaka,
  •    Rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka,
  •    Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10% biljaka.

       

Velika slika   Velika slika 

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je i  prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melonopus) u indeksu napada 0,5 i lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada od 1 do 1,25.

Na listovima se uočavaju oštećenja u vidu uskih izduženih pruga širine 1mm, nastala usled dopunske ishrane odraslih jedinki žitne pijavice.

       

Žitna pijavica                  Lisne vaši

Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i njihovih faza razvoja i pravovremeno će signalizirati vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Malinina muva galica (Lasioptera rubi) u zasadu kupine

Na području delovanja RC Negotin, vizuelnim pregledom zasada kupine, na pojedinim izdancima registrovana su karakteristična zadebljanja, kvržice, guke i gale različitog oblika i veličine, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Malinina muva galica

Malinina muva galica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve u galama ili gukama na izdancima kupine, koji su u obliku zadebljanja. Ženka polaže jaja na izbojcima koji su se razvili iste godine u blizini pupoljaka. Nakon piljenja, larve se ubušuju u izdanak biljke domaćina, gde se nakon 10 do 20 dana obrazuju gale ili guke. Na napadnutim izdancima dolazi do prekida sprovodnih sudova, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako se lome.

U cilju smanjenja brojnosti ove štetočine preporučuju se mehaničke mere borbe, koje podrazumevaju uklanjanje izdanaka sa prisutnim galama i njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje. Takođe, preporučuje se i uklanjanje divlje kupine u okolini zasada.

S obzirom da se masovna pojava odraslih jedinki malinine muve galice pojavljuje u toku cvetanja hemijske mere zaštite su otežane. Hemijski tretmani se mogu sprovoditi nekim od registrovanih insekticida do početka cvetanja.

                 

Oštećenja na izbojku       Presek oštećenog izbojka

Zdrastveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od 2 stabla vidljivo do 5 stabala vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 7-10% biljaka.

Simptomi sive pegavosti lista

Takođe su registrovana i oštećenja lista pšenice od žitne pijavice (Lema melonopus) u indeksu napada od 0,25 do 0,5, kao i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 1,25.

                               

oštećenja od žitne pijavice      lisne vaši

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočen je i povećan broj aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u indeksu od 2 do 2,5.

aktivne rupe

Preporuka proizvođačima je redovan pregled useva na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se utvrdi preko 10 aktivnih rupa po hektaru, preporuka je primena gotovih rodenticidnih mamaka uz obavezno zatrpavanje.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja ozime pšenice i njihovih faza razvoja, te će signalizirati vreme za primenu hemijskih mera zaštite u cilju zaštite od prouzrokovača bolesti. 

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na području delovanja RC Negotin, vizuelnim pregledom starog zasada jabuke uočene su kolonije i štete od krvave vaši (Eriosoma lanigerum). 

Krvava vaš

Krvava vaš

Ženke ove vaši su crvenkaste boje, ovalne, ispupčene, bez krila, na zadnjem delu prekrivene gustom voštano-vunastom prevlakom. Krilate forme su crne sa tamnosmeđim trbuhom.

U pukotinama u zoni korenovog vrata, prezimljavaju mlađi larveni stupnjevi koji su najotporniji na niske temperature. U proleće, sa kretanjem vegetacije, počinje i migracija vaši na grane i grančice (posebno na one oštećene od oštre rezidbe) i počinje da se razvija. Razmnožava se partenogenetski rađajući žive larve. Tokom godine može razviti 10 do 15 generacija. Najbrojniji deo kolonije skoncentrisan pri zemlji u osnovi korena nastavlja da se razmnožava i u toku vegetacije.

Krvava vaš se hrani biljnim sokovima, te na mestima uboda pomoću sisaljke ubacuje fermente u biljno tkivo, koji izazivaju ubrzano deljenje ćelija i obrazovanje rak rana. Usled toga dolazi do zaostajanja biljaka u porastu, prevremenog sušenja voćaka i smanjenja rodnosti. Najveće štete prouzrukuje u mladim zasadima.

Suzbijanje ove štetočine je kompleksan posao te se proizvođačima preporučuju preventivne mere kontrole:

  -Izbor podloge slabije bujnosti

  -Odgovarajuća rezidba kako bi krošnja bila prozračna i insekticidi se kvalitetnije primenili.

Hemijske mere zaštite se primenjuju kada je postignut prag štetnosti od 5-8% napadnutih biljaka, dok je u mlađim voćnjacima ovaj prag niži. U fazi mirovanja vegetacije, sprovodi se hemijski tretman primenom mineralnih ulja. Tokom vegetacije, po pojavi prvih migratornih formi, mogu se primeniti registrovani insekticidi (Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% , Teppeki (flonikamid) 0,08-0,14 kg/ha).

Rutava buba (Tropinota hirta)

Na području delovanja RC Negotin registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta) u zasadima koštičavog voća.

Rutava buba

Rutava buba na kajsiji

Odrasla jedinka rutave bube je veličine oko 10 mm, crne boje i obrasla sivim dlačicama, dok na pokriocima ima 12 do 15 bledožutih tačkica. Razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu na dubini od oko 5 cm, odakle izlazi u rano proleće i hrani se korovskom vegetacijom. Sunčano vreme i minimalna temperatura od oko 15°C, čine povoljne uslove za njen let, parenje i polaganje jaja. Na voćarskim kulturama hrani se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima čime sprečava oplodnju biljke.

Najveću štetu pravi u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti.

U narednim danima, visoke dnevne temperature, stvoriće povoljne uslove za aktivnost ove polifagne štetočine u voćarskim kulturama. Preporuka je da se u mladim zasadima primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

  -Postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta poput ekstrata sa mirisom jagode, cimeta ili negro bombone,

  -Odložiti obradu zemlje protiv korova jer se rutava buba hrani njihovim cvetovima i time je odvlači od voća,

  -Zemljište plitko obrađivati da bi se uništila imaga rutave bube.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Negotin u toku je sadnja ranih i srednje ranih sorata krompira. U skorije vreme počeće i sadnja sorata namenjenih za jesenju proizvodnju.

Štetni organizam koji je od najvećeg ekonomskog značaja za proizvodnju krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella). Rane sorte koje imaju kraću vegetaciju i bivaju povađene do kraja jula meseca, imaju manja oštećenja krtola od krompirovog moljca. Proizvodnja sorata čije je vađenje planirano za kraj avgusta i početak septembra su najugroženije, jer usled visokih temperatura strada cima krompira, stvaraju se pukotine u zemljištu i time se otvara put ženkama krompirovog moljca da polažu jaja na krtole.

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju, preporučuju se sledeće preventivne mere kontrole:

-Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane),

-Upotreba zdravih i neoštećenih krtola za sadnju (oštećene krtole uništiti),

-Sadnju obaviti na dubini od 15 cm,

-Formiranje visokih bankova i njihovo održavanje tokom vegetacije.

Zdrastveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 8 listova razvijeno do faze bokorenja; 3 sekundarna stabla vidljivo (BBCH 18-23).

faza pšenice (BBCH 23)

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, uočeno je izmrzavanje vrhova listova i njihovo uvenuće i sušenje. Na usevima iz ranijih i optimalnih rokova setve registrovana su najveća oštećenja. U periodu od 11.2. do 16.2. na automatskim meteorološkim stanicama registrovane su niske temperature, ispod nule, a minimalna temperatura je zabeležena 13.2. i 14.2. od -10,2°C.

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti: rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis), kao ni prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdrastveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od pet lista razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 15-21).

Faza pšenice

Faza pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Rit i Jasenica, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10% biljaka.

Siva pegavost lista pšenice

Siva pegavost lista pšenice

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata.

Obilaskom parcela uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se ustanovi prisustvo preko 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru, primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Aktivne rupe                             

Aktivne rupe od glodara  

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdrastveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od četiri do pet lista razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae), jer je hladno vreme sa pojavom snežnog pokrivača uticalo na smanjenje njihove populacije. Kako se i u narednom periodu prognoziraju slični vremenski uslovi, dalji razvoj i širenje ovih štetočina biće usporeno.

Prilikom vizuelnih pregleda useva nisu uočeni simptomi bolesti.

Obilaskom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ovi glodari su polifagne štetočine koje se hrane zrnevljem, klijavim semenom, zelenim nadzemnim i podzemnim delovima biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ozime pšenice i ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu), primena rodenticida u vidu registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

aktivne rupe poljskog miša

aktivne rupe od glodara

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima