Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Zdravstveno stanje pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Usevi pšenice se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi bokorenja (23-25 BBCH).
 
Na lokalitetu Ležimir, vizuelnim pregledom useva (sorta NS 40 S), uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 34% biljaka i rđe pšenice (Puccinia sp.) na 2% biljaka.
 
 
 
 
Septoria tritici
 
U usevu pšenice sorte Ingenio, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 18% biljaka.
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.
 
Zdravstveno stanje uljane repice
Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Šuljam, izvršeni su vizuelni pregledi  useva uljane repice i utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi 9 i vise listova razvijeno (BBCH 19).
 
 
Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi suve truleži (Phoma lingam) na 6 - 12% biljaka i to uglavnom na starijim listovima u rozeti. Prisustvo štetočina nije uočeno.
 
 
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.
Praćenje dozrelosti pseudotecija I nedelja!

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Sremska Mitrovica, većina sorata jabuke se nalazi u fenofazi mirovanje (BBCH 00).

Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljeno je da nije došlo do sazrevanja askusa i askospora.

 

RC Sremska Mitrovica nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija.

Stanje ozimih useva na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25).
 
 
Simptom P. teres na biljci
 
Vizuelnim pregledom biljaka, sorta Bingo, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 34% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 42% biljaka.
 
Simptom E. graminis na biljkama
 
Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23).
 
Vizuelnim pregledom biljaka, sorta NS 40 S, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 8% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
 
Aktivnost obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, osmatrački punk Manđelos, vizuelnim pregledom zasada kruške uočena je pojava imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,25. Registrovana su i prva položena jaja, u indeksu napada 0,25.

Imago C.pyri

Jaje  C.pyri

Zbog zahlađenja proizvođačima se ne preporučuje tretman.

Regionalni Centar Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve (Cacopsylla pyr).

 

Stanje u usevu ozimog ječma na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Ležimir, ozimi ječam se nalazi u fenofazi  bokorenje- vidljivo 3-4 sekundarno stablo BBCH skala 23-24.
fenofaza u razvoju ječma
 
Vizuelnim pregledom useva, uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5% biljaka.
 
 
Pyrenophora teres na listu ječma
 
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman.
RC Sremska Mitrovica će i dalje pratiti pojavu i razvoj bolesti u usevima ječma.
Stanje u zasadima maline na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim mladim  zasadima maline
došlo je do sušena nadzemnog dela biljke.
Iskopavanjem sadnice ustanovljeno je prisustvo raka korena (Agrobacterium sp.)
 
rak korena maline
Metcalfa pruinosa
Na terenu Sremske Mitrovice, prisutna štetočina Metcalfa pruinosa.
Polifagna štetočina na našem terenu prisutna na usevima suncokreta, naročito na parcelama koje se nalaze pored kanala, na zasadima i pojedinačnim stablima badema  koji se tradicionalno nalaze u zasadima  vinove loze.
Pojava štetočina je bitna zbog lučenja velike količine medne rose koji obuhvataju čitave grane i listove. Naročito je štetna ukoliko se na vinovoj lozi nađe medna rosa koja privlači ose koje oštećuju zrele bobice i doprinose razvoju sive truleži Botyitis cinerea.
imago na listu badema
  Radi se o polifagnoj štetočini koja se hrani-sisanjem sokova iz lista i grančica voćnih vrsta, ukrasnog bilja, ratarskih useva.
Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na  teritoriji  RC Sremska Mitrovica, jabuka (sorta Ajdared) se nalazi u  fenofazi  BBCH -77 (plodovi  su dostigli oko 70% krajnje veličine ploda).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, ustanovljeno je da je došlo do potpunog pražnjenja askospora  iz pseudotecija  gljive Venturia inequalis- prouzrokovača čađave pegavosti  lista i krastavosti plodova jabuke.  

Ajdared

Broj pregledanih

55

Broj ispražnjenih

55

% ispražnjenosti pseudotecija

100

Stanje proizvodnih useva šećerne repe
Preledom useva šećerne repe na različitim lokalitetima RC Sremska Mitrovica, dana 20.06, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prisustvo ovog patogena na svim parcelama je ispod epidemijskog praga.
 
Pregled po sortama i lokalitetima dat je u tabeli:
 

Sorta šećerne repe

Lokalitet

% biljaka sa pegama

Kundera

Veliki Radinci

2

Apach

Veliki Radinci

3

Gazeta

Martinci

1

Giraf

Laćarak

1

Azzulata

Laćarak

1

Carolus

Stara Pazova

5

Eduarda

Stara Pazova

18

Victor

Stara Pazova

10

 

U usevima šećerne repe još uvek se ne preporučuje primena hemijskih mera kontrole. Parcele pod repom neophodno je redovno obilaziti i registrovati broj biljaka sa pegama.

Epidemijski prag kada je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite useva šećerne repe iznosi:

50% biljaka sa makar jednom pegom od Cercospora beticola.

 

Slika1-konidije C.beticola
 
Slika2-pojedinačna pega na listu
 
Na pojedinim lokalitetima uočeno je prisutvo larvi sovica. Za sada nije potrebno primenjivati insecticide u cilju njihovog suzbijanja.
 
Slika3-Sovica na listu šećerne repe
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima