Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Piljenje larvi obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena:

Junska Lepotica je u fenofazi bubrenje cvetnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 51);.

Karmen, Turandot su u fenofazi početak pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07);

Viljamovka je u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Vizuelnim pregledom zasada, uočeno je prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u indeksu napada 23 kao i početak piljenja larvi u indeku 1,5.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
Leskina grinja
Vizuelnim pregledom zasada leske na terenu RC Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo simptoma napada eriofidne grinje (Phytoptys avelanae) kao i prisustvo grinje u infestiranim pupoljcima. 

Grinja prezimljava u pupoljcima leske i ima više generacija u toku godine (do šest), u zavisnosti od vremenskih uslova koji uslovljavaju embrionalni razvoj.

 

grinja u pupoljku

zaraženi pupoljci

Napadnuti pupoljci su deformisani, imaju izgled ruže, u proleće su veći u odnosu na zdrave. Iz napadnutih pupoljaka se razvija deformisano lišće koje se suši i propada. Nakon ishrane u pupoljku, kada dnevne temperature dostignu 15-20 stepeni, dolazi do migracija grinja u nove nezaražene pupoljke. Migracija može trajati i više od mesec dana, sve do početka juna. Tretman akaricidom se vrši u periodu migracije.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti grinje i o tretmanu će informisati proizvođače.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis (IV nedelja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte.

Sorta Zlatni Delišes nalazi se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka  ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Sorte Ajdared, Greni Smit, Jonagored, Crveni Delišes su u fenofazi početak pucanja pupoljaka vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa opalog lišća iz voćnjaka, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 12,93%.

askusi i askospore

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Fenofaza Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća iz voćnjaka, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 12,72%.

Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, u 36 nema formiranih askusa sa askosporama, u 12 je do 25% formiranih askospora, u 5  je od 25% do 50% formiranih askospora i  u 2 je formirano od 51% do 75% askospora.

Velika slika

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Stanje u usevima ozimog ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkim mera, nalaze u fenofazi od tri do četiri sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Niske temperature u predhodnom periodu uticale su na zdravstveno stanje useva ječma, koji su na većini lokaliteta, pretrpeli štete u smislu izmrzavanja.

Izmrzavanje na usevu ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 15% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erasiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

Na usevima ozimih ječmova  i dalje se uočava prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje korišćenjem registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon ubacivanja mamaka u aktivne rupe, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u zasadima jabuka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Kolonija krvave vaši na korenovom vratu

Ova štetočina je naročito prisutna u starijim jabučnjacima, na crvenom sortimentu, kao i na bujnijim podlogama  MM 106 i srednje bujnim podlogama MM 26.

Krvava vaš prezimljava u stadijumu larvi mlađih larvenih stupnjeva, najčešće na korenu napadnutih jabuka. Može da prezimi i u pukotinama kore i ranama nastalih od rezidbe ili nekih drugih faktora. Mlađi larveni stupnjevi krvave vaši mogu da podnesu veoma niske temperature čak i do -27 °C.

Na našem proizvodnom području može razviti od 10 do 15 generacija godišnje. Hrane se sisanjem sokova i u velikoj meri doprinose iznurivanju stabla. Na mestu ishrane formiraju se male gale koje pucaju, a stapanjem više ovakvih gala, dolazi do formiranja velikih otvorenih rana koje su pogodno mesto za razvoj drugih štetnih organizama.

Beskrilne ženke su ovalne, ispupčene, tamno ili svetlije crvenkasto smeđe boje prekrivene belim končastim vlaknima koja im daju izgled vune i na taj način su delimično zaštićene od delovanja insekticida. Toplo i suvo vreme nakon berbe, kao i prestanak upotrebe insekticida u tom periodu, pogoduje razvoju ove štetočine.

U cilju uspešne zaštite jabuke od krvave vaši treba kombinovati hemijske i pomotehničke mere:

1. Primena insekticida za suzbijanje krvave vaši.

2. Promena principa rezidbe kao jedne od osnovnih pomotehničkih mera. Rezovi treba da su minimalni, kako se ne bi stvarale velike rane. Raspored grana treba da je takav da obezbedi prozračnost krune i omogući što bolju pokrivenost biljnih delova depozitom nanetih preparata.

3. Korišćenje optimalne količine vode po jedinici površine kako bi cela biljka, zajedno sa korenovim vratom, bila prekrivena depozitom preparata.

4. Sprečavanje nekontrolisanog rasta grana primenom izbalansiranog  đubrenja. Ukoliko je moguće upotreba regulatora rasta.

5. Prilikom sadnje jabuka treba koristiti manje bujne podloge.

Praćenje dozrelosti pseudotecija

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vremenski uslovi u predhodnom periodu nisu uslovili značnije kretanje vegetacije te se zasadi jabuke, većina sorata,  nalaze u fenofazi pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH  01).

Fenofaza jabuke

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljena je dozrelost od 2,41%

Pregledano je 62 pseudotecije od kojih je u 6 bilo od 0 do 25% askusa sa formiranim askosporama.

Stanje pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu  RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze se u različitim fenofazama razvoja, u zazvisnosti od predhodno primenjenih agrotehničkih mera, od fenofaze vidljiva 3 stabla (BBCH 23) do vidljiva 4 stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, ustanovljeno je prisustvo oko 5% biljaka sa simptomoma pepelnice (Erysiphae gramminis), naročito na usevima ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa.

pepelnica na pšenici

Na manjem broju biljaka (1% do 3%) prisutni su simptomi  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). 

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring zdravstvenog stanja useva pšenice o čemu će izveštavati na Portalu PIS-a.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena se nalaze u različitim fenofazama. Sorte (Ajdared, Greni Smit, Jonagold, Mucu) nalaze se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01). Sorta Zlatni Delčišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci su zadebljali, cvetni pupoljci, zatvoreni i pokriveni (BBCH 00).

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave krastavosti lista i pegavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 1,33%

askusi sa askosporama

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo  simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na donjem i srednjem lišću na do 14% biljaka.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo štetočina.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima