Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Sremska Mitrovica

Na području rada RC Sremska Mitrovica, izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu.

Pregledom je obuhvaćeno 15 različitih hibrida kukuruza sa 15 lokaliteta: Sremska Mitrovica, Laćarak, Divoš, Čalma, Šuljam, Grgurevci, Golubinci, Popinci, Bačinci, Gibarac, Bingula, Kukujevci, Jarak, Šašinci i Martinci.

Vizuelni pregledi klipova kukuruza vršeni su u cilju utvrđivanja prisustva simptoma fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, kao i oštećenja od insekata (Kukuruzni plamenac i Pamukova sovica).

Rezultati vizuelnih pregleda klipova kukuruza prikazani su u tabeli:

Vrsta oštećenja

Procenat oštećenih klipova

Oštećenja od insekata

0-47%

Klipovi sa simptomima Fusarium sp.

0-25%

Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa simptomima Penicillium sp.

0-6%

Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

0-13%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.

0-18%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Cladosporium  sp.

0-10%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium  sp.

0-3%

Braon mramorasta stenica
Halyomorpha halys, braon mramorasta stenica,  je invazivna vrsta insekata, poreklom iz Azije.
Polifagna je štetočina, registruje se na biljkama ruderalnog staništa ali i na gajenim biljkama (paprika, paradajz, kukuruz, kupus, soja, zasadi jabučastog, jagodastog i koštičavog voća).
Prezimljava imago, najčešće ispod kore drvenastih biljaka ali i u zaštićenom prostoru čovekovog staništa.
U proleće, nakon perioda dopunske ishrane dolazi do ovipozicije, jaja su u grupicama od 20-30, najčešće   na naličju lista.
 
              
H.halys na listu jabuke         jajna legla stenice
 
Nakon piljenja, larve žive u grupama do prvog presvlačenja, nakon čega se rasporede po biljnim delovima domaćina.
 
H. halys na biljci paprike
 
Štete prave larve i imago sisanjem sokova iz svih nadzemnih biljnih delova u toku cele vegetacije.
Simptomi napada se manifestuju u vidu sitnih beličastih, okruglastih uboda koji kasnije mogu prerasti u nekrotične pege.
Na kukuruzu i soji usled ishrane u ranom periodu nakon precvetavanja, ukoliko je napad veći može doći do izostanka obrazovanja semena.
Na plodovima paprike i paradajza uočavaju se  i deformacije u manjoj ili većoj meri, usled čega plodovi gube tržišnu vrednost.
 
Kod nas nema registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje.
S obzirom da je njeno prisustvo, za sada, registrovano samo u baštama i okućnicima i u eksetenzivnim zasadima, preporuka je njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.
U zemljama gde je ova vrtsa problem u intenzivnoj proizvodnji koriste se klopke za masovno izlovljavanje.
Cikada Metcalfa pruinosa
Na teritoriji RC Sremska Mitrovica registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa. Trenutno je prisustvo larvi uočeno na ukrasnom šiblju u urbanim područjima kao i u ekstenzivnim zasadima voća i vinove loze.
                                          
         M.pruinosa na vinovoj lozi
 
Ova cikada pripada polifagnim štetočinama, a naseljava veliki broj voćnih vrsta, ukrasno i šumsko bilje.
Ima jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u pukotine ili pupoljke biljke hraniteljke. Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu.
Imago i larve se hrane sisanjem sokova iz biljaka što za posledicu ima slabiji porast biljke. Pored direktnih  nanose i indirektne štete tako što luče mednu rosu koju naseljava gljiva čađavica.

Od mera zaštite preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na teritoriji delovanja RC Sremska Mitrovica, pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubillalis).
U toku je početak polaganja jaja II generacije.
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na lokalitetu Šašinci, registrovano je prisustvo jajnih legala na 1% biljaka, dok u usevima semenskog kukuruza,lokalitet Jarak, i usevima paprike, na lokalitetu Kukujevci nije registrovano prisustvo jajnih legala pomenute štetočine.
 
       Sveže položeno jajno leglo O.nubilalis
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i obavestiće proizvođače kukuruza o adekvatnim merama zaštite po postizanju pragova štetnosti.
Zdravstveno stanje u usevima soje na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva soje, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica).
 
         
                  P. manshurica
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih do svetložutih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličija lista se u vlažnim uslovima u okviru pega formira micelijska navlaka od kondiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, uvija se po ivici, nekrotira i otpada.
 
Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Primena fungicida protiv ovog patogena u našim proizvodnim uslovima se ne preporučuje jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Pored simptoma plamenjače soje, uočeno je i prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličiju listova.
 
              
 
                             T.urticae
 
 U usevima soje prisustvo običnog paučinara, kao i simptoma napada je izraženije na uvratinama parcela. Najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja listova. Ukoliko se prenamnoži može dosvesti do sušenja i čitave biljke kao i smanjnja prinosa za 30% te su zbog toga neophodni što češći pregledi useva. Ako se ustanovi na ivicama parcela 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.
 
Cikada Reptalus panzeri i crvenilo kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

 

        
 

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

 

Najznačajnija mera borbe protiv ove štetočine je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida  razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost. Primena insekticida se u borbi protiv ove štetočine ne preporučuje.

Povrtna stenica Nezara viridula
Na terenu RC Sremska Mitrovica pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo povrtne stenice Nezara viridula.
 
       
                          Larve 3 i 4 stadijuma
 
Ova stenica spada u polifagne štetočine. Registrovana je na više biljnih vrsta (paprika, paradajz, krompir, kukuruz, suncokret....). Štete prave larve i imago koje buše biljno tkivo i sisaju sokove iz plodova. Velike štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza gde na mestima ishrane dolazi do diskolorizacije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.
 
Mere suzbijanja u manjim zasadima i okućnicama su postavljanje lovnih klopki sa čašama i vodom kao i ručno sakupljanje.
Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida na bazi a.m bifentrin - Talstar 10 EC. Karenca ovog preparata u usevu paradajza je 7 dana.
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisutvo simptoma šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Najkarekterističniji simptom je da klasovi ostaju uspravni, odnosno ne povijaju se pod težinom zrna.

 

    

     F.graminearum na klasu

 

Procenat zaraženih klasova se, u zavisnosti od sortimenta, kreće se i do 70%. Ovako visok procenat zaraženih klasova posledica je povoljnih uslova u proteklom periodu (obilne padavine i temperatura) za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šturosti klasova pšenice u fenofazi cvetanja.

 

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).
 
 
Ispražnjenost pseudotecija, prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je dostigla 100%. Završen je period primarnih infekcija.
 
Jajna legla kukuruznog plamenca
 

Kukuruz se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera,  nalazi u različitim fazama razvoja listova, od 4 do 8 razvijenih listova, BBCH 14-18.

Pregledom useva merkatilnog kukuruza na lokalitetu Šuljam uočena su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala i na vreme će dati signal za tretman.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima