Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Pregled pseudotecija -I nedelja

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke u zavisnosti od sorte nalaze se u različitim fenofazama, uglavnom je faza mirovanja (BBCH 00) dok je Ajdared i Greni Smit u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Pregledom pseudotecija na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljeno je da na našem terenu nema formiranih askospora i askusa.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa pregledom pseudotecija.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se dominantno nalaze u fenofazi (BBCH 16-18) razvijeno šest do osam listova.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo listova sa simptomima suve truleži (Phoma lingam).

piknidi u okviru pege na listu

Simtomi su uglavnom u vidu pojedinačnih okruglih pega u čijoj unutrašnjosti se nalaze crna plodonosna telašca, piknidi.

Nismo uočili prisusutvo štetnih insekatskih vrsta u usevu.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem stanja uljane repice.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Stanje ozimih useva ječma i pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi bokorenja, četiri do pet sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-26).

Na parcelama su prisutni simptoma izmrzavanja pojedinih listova uzrokovani delovanjem niskih temperature u predhodnom periodu.

izmrzavanje useva pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) .

mrežasta pegavost ječma

Na pšenici su u niskom procentu prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Nismo uočili prisustvo aktivnih rupa od poljskuh glodara kao ni prisustvo insekata.

Aktivnost obične kruškine buve
Vizuelnim pregledom zasada kruške na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljena je aktivnost obične kruškine buve (Cacopsylla pyri): kopulacija i početak polaganja jaja.
 
imago
Indeks prisustva imaga je 1.66
 
Indeks prisustva položenih jaja je 0.83
 
Mere zastite se za sad ne preporučuju.
 
RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti kruškine buve.
 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fazi od razvoja listova do različitih faza bokorenja.

Vizuelnim pregledom useva pšenice ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 3 % do 5 % biljaka.

Na usevima ječma ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na od 2 % do 3 % biljaka.

mrežasta pegavost ječma

Na parcelama su prisutne aktivne rupe od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskih miševa (Apodemus spp). Prisustvo aktivnih rupa je u korelaciji sa predhodno sprovedenim merama borbe protiv glodara i blizine višegodišnjih lucerišta. Brojnosti se kreću od I do IV kategorije brojnosti.

aktivne rupe od glodara

Preporučuju se stalni pregledi useva na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha. Ukoliko se utvrdi brojnost na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena rodenticida u obliku gotovih mamaka na bazi cink-fosfida u količini 5-10 grama po aktivnoj rupi.

Nakon postavljanja rodenticidnih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnje

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi višnje se dominantno nalaze u fenofazi starenja i opadanja lista (BBCH 95), najmanje 50% lisne mase je opalo.

U pojedinim zasadima, naročito kod kojih u prethodnom periodu nije izvršena adekvatna zaštita, list je u potpunosti opao što će za posledicu imati slabiju diferencijaciju pupoljaka i rodnost u narednoj vegetaciji.

U pojedinim zasadima se registruju i simptomi bakterioznog oboljenja, raka-rana i izumiranja grana koštičavih voćaka (Pseudomonas syringe pv. morsprunorum).

Simtomi bolesti su – pojava okruglastih  nekrotičnih pega na listovima koje su oivičene oreolom. Tkivo u okviru pega izumire i ispada obrazujući šupljine.  Pojava rak-rana na granama je najkarakterističniji znak kada je u pitanju ova bolest, obolela kora se suši i puca obrazuju se kvrge i zadebljanja  koje su obložene smolom. Ovakve grančice često izumiru, a pri jačem napadu dolazi do sušenja celog stable.

Ciklus razvoja ove bakterije se može podeliti u dve faze, zimsku gde parazit obrazuje rak rane, a s proleća se formiraju pege na lišću, te u jesen usled vlažnog vremena nastaje infekcija mlađih grančica bakterijama oslobođenih iz lišća. Tokom zime bakterije naseljavaju susedne pupoljke i tkiva, koji se u proleće ne otvaraju, ubrzo se suše i propadaju.

Najosetljiviji period za infekciju biljke je od oktobra do marta (patogen prodire peko rana koje nastaju opadanjem lišća zatim rana od rezidbe ili rana nastalih na drugi način), te je stoga primena bakarnih preparata u fazi opadanja lišća veoma važna mera zaštite i sprečava prodiranje patogena u biljku.

Detaljnije informacije o jesenjem tretmanu bakrom proizvođači pogledati u preporuci od 2.11.2023.

 

Pojava zimskog imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se dominantno nalaze u fazi oko 50% lišća opalo (BBCH 95).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Zimski imago na listu kruške

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Obična kruškina buva uglavnom prezimljava u krušicima u opalom lišću ili ispod kore debla.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Paljenje žetvenih ostataka - Nesavestan odnos prema prirodi

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima nesavesnim ponašanjem pojedinaca, tj paljenjem žetvenih ostataka, načinjena je velika šteta na usevima i zasadima.

Štete u zasadima su od minimalnih (zapaljeno lišće) do potpuno ugljenisanih stabala (slika 1) - lokalitet Grgurevci šteta na zasadu šljive - 100 stabala, zasad u desetoj godini, izgoreo u potpunosti ksilem, floem, kambijum, kora.

Štete su napravljene i na ratarskim usevima, kukuruzu koji još nije obran, spaljena su strništa koja za posledicu imaju degradaciju zemljišta.

Paljenjem se uništavaju korisni mikroorganizmi čija je uloga u zemljištu da procesom humifikacije-pretvaraju neorgansku materiju u organsku - stvaraju najplodniji sloj zemljišta, humus.

Uništavanjem humusa zemljište je degradirano, odnosno smanjuje se kvalitet zemljišta kao pogodnog tla za rast biljke.

Apelujemo na proizvođače da je paljenje žetvenih ostataka zastareli način njihovog uklanjanja sa njiva, i pričinjava ogromne štete poljoprivredi, životnoj sredini i prirodi.

 

Podsećamo da je ovaj vid uklanjanja žetvenih ostataka u našoj zemlji zakonom zabranjen!

Prisustvo glodara u usevima i zasadima RC Sremska Mitrovica

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljen je veoma nizak procenat rupa ud poljske voluharice (Microtus arvalis) kao i poljskih miševa (Apodemus spp.). Brojnosti su do 10 rupa po ha. 

U višegodišnjem usevu lucerke prisustvo voluharice je od 10- 500 rupa po ha (niska brojnost) a miša od 50-500 rupa po ha (srednja brojnost).  

 

velika slika

U mladim voćnjacima prisustvo poljskih voluharica je u intervalu 10- 500 rupa po ha (niska brojnost) a miševa od 50-500 rupa po ha (srednja brojnost).

 
 

Na ledinama, utrinama i pašnjacima ustanovljena je visoka brojnost kako voluharica (5000-20000 rupa po ha) tako i poljskog miša (500-2000 rupa po ha). 

     

velika slika                                    velika slika

 

Na pojedinim lokalitetima u usevu šećerne repe je prisutna visoka aktivnost glodara.

 

Velika slika 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem aktivnosti glodara, naročito na novoposejanim ozimim usevima.

Štetočine uljane repice
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi (BBCH 11-12) prvi list razvijen do drugi list razvijen. Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae), repičinog sjajnika ( Meligethes aeneus) kao i pojedinačni primerci vaši (Aphididae). Na velikom broju biljaka prisutan je imago repičine lisne ose koji polaže jaja. Nismo ustanovili prisustvo pagusenice na posmatranim parcelama te se hemijski tretman ne preporučuje.   
 
     
 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetočina uljane repice i o tome će blagovremeno obavestiti proizvođače.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima