Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva soje- RC Sremska Mitrovica

Na terenu  koji pokriva RC Sremska Mitrovica, u usevima soje na različitim punktovima osmatranja,  uočeni su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica).

Simptomi plamenjače se manifestuju na licu mlađeg lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega. Kasnije pege postaju sivkaste, mrke ili tamnomrke a sa naličija lista se u okviru pega, pri vlažnim uslovima, javlja bogata micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, zatim nekrotira, uvija se po ivici i opada.

               

                       P.manshurica

Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:

 

  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

S obzirom da plamenjača soje ne predstavlja ograničavajući faktor u gajenju soje na našem proizvodnom području, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Takođe, vizuelnim pregledom  useva soje uočeno je prisustvo simptoma napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lista su uočene odrasle jedinke i larve štetočine. Simptomi prisustva običnog paučinara prvo se uočavaju na uvratinama parcele a najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja lista (usled ishrane grinja biljnim sokovima), a ukoliko se prenamnoži može da smanji prinos i za 30% te se preporučuju češći pregledi parcela.  Ukoliko se na uvratinama parcela registruje više od 50% biljaka sa ovom štetočinom, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcele i to registrovanim akaricidima za tu namenu: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na terenu RC Sremska Mitrovica  pregledom useva merkantilnog kukuruza na velikom broju parcela,  uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri koja je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza.

Reptalus panzeri

Kao izrazito polifagna vrsta, osim na usevima pšenice i kukuruza, česta je i na korovskim biljkama (divlji sirak, poponac i tatula), šiblju i drveću.

Cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.

Odrasle jedinke se javljaju sredinom juna i aktivne su do početka avgusta. Cikade  koje su u larvenom stadijumu zaražene fitoplazmom, kao odrasle jedinke polažu jaja i inficiraju koren kukuruza. Nakon kukuruza, sa setvom pšenice larve cikade nastavljaju svoj razvoj.

Osnovna mera borbe protiv ove štetočine je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, što redukuje brojnost ove cikade, zatim uklanjanje korova (divlji sirak, poponac i tatula) kako na parceli tako i oko parcele. Upotreba insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ustanovljen je početak polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring ove štetočine.

Žitni pivac

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 72-73).

 

Obilaskom parcela sa usevom ozimih pšenica, ječmova i tritikala, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp.), štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, mada je prisustvo štetočine uočeno i ka središnjem delu parcele, naročito na jače napadnutim usevima.

 

velika slika

Odrasle jedinke žinih pivaca (prikazani na fotografiji) se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je na parceli (obodu parcele) dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman.

U usevima pšenice nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca. Međutim, mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

Sjajnik u usevu uljane repice
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fazi od vidljiva četiri sekundarna stabla do prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 24-50).
 
Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo repičinog sjajnika(Melighetes aeneus) na tek vidljivim cvastima.
 
 
Brojnosti sjajnika za sada nisu dostigle prag štetnosti, tako da se hemijski tretman još uvek ne preporučuje.
RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti repičinog sjajnika.
Pojava žitne pijavice
Vizuelnim pregledom useva ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, registrovana je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
 
Trenutno je faza dopunske i ishrane i parenja, nakon toga sledi proces polaganja jaja.
Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja.
RC Sremska Mitrovica će pratiti aktivnost žitne pijavice i obavestiće proizvođače o vremenu sprovođenja tretmana.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od sorte, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja od bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 26-31).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Usev

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Veliki Radinci

Pšenica

BBCH 26

7

40

18

Erdevik

Pšenica

BBCH 30

12

45

28

 

Uskoro se očekuje ulazak pšenice u osetljive faze razvoja. S obzirom na trenutni visok nivo zaraze patogenima treba biti oprezan i redovno obilaziti useve, pratiti faze razvoja biljaka i prisustva simptoma bolesti na njima.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphae gramminis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Useva

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

(Pyrenophora teres)

Erdevik

Ječam

BBCH 31

4

35

22

Divoš

Ječam

BBCH 27

1

12

18

 

Na pojedinim parcelama ječma dostignut je epidemijski prag štetnosti od 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo bolesti na nivou praga štetnosti sprovođenje hemijskih mera zaštite po preporuci od 12.3. (vidi preporuku).

Mala i velika repičina pipa

Na terenu RC Sremska Mitrovica, uljana repica se nalazi u fenofazi (BBCH 18) osam i više listova  razvijeno.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ustanovljeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactiyus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).  Trenutne brojnosti pipa su niske i ispod praga štetnosti.

 

 

Najavljene visoke temperature uticaće na povećanje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem stanja useva uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (4-6 stabala vidljivo, BBCH 24-26).
Vizuelnim pregledom useva ustanovljeno je povećanje procenta biljaka  sa simptomima biljnih bolesti (tabela 1. i 2.)
 

Lokalitet

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Veliki Radinci-pšenica

BBCH 23

 25

 40

 18

Erdevik -pšenica

BBCH 26

 30

 31

 27

Tabela:1 Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice
 

Lokalitet

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

(Pyrenophora teres)

Erdevik ječam

BBCH 26

 4

 23

 25

 Tabela 2: Rezultati vizuelnog pregleda useva ječma
 
pepelnica i mrežasta pegavostna ječmu
 
siva pegavost na listu pšenice
 
Zdarvstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi od osam listova razvijeno (BBCH 18) do fenofaze vidljivo prvo sekundarno stablao (BBCH 21).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Erdevik i Veliki Radinci, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe gramminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u odnosu na prošli pregled od 2.12.2019. godine (vidi prilog).
 
 
 
Rđa na listu pšenice (Puccinia spp.)
 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Faza BBCH

 

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

 

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

 

Veliki Radinci

18

17

12

5

Erdevik

21

20

18

3

 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next