Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pojava cikade Psamottetix alienus u tek poniklim usevima pšenice

Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja ozimih useva, a koji karakterišu suvo i toplo vreme, izuzetno pogoduju razvoju štetnih insekata (cikada i lisnih vaši) što povećava rizik od zaraza mladih biljaka pšenice fitopatogenim virusima.

Svojom ishranom, cikada Psamotettix alienus, na novoposejane useve pšenice prenosi virus patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV). Glavni rezervoari virusa su samonikle biljke pšenice i veliki broj korova iz familije trava. Ima više generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta. Zaražena cikada ostaje infektivna ceo svoj život.

cikada P.alienus u usevu pšenice

Primarne infekcije virusima nastaju u jesenjem periodu, a simptomi zaraze u najvećoj meri se uočavaju tek u proleće kada ne može da se utiče na sprečavanje zaraze. Kod biljaka koje su zaražene virusom patuljavosti pšenice dolazi do pojave žućenja lišća, biljke zaostaju u porastu i ne dolazi do formiranja klasova.

Pored suzbijanja prenosioca virusa, važne mere kontrole viroza u strnim žitima su i suzbijanje korova i samonklih useva pšenice i ječma kao rezervoara virusa i kasnija jesenja setva kojom se značajno izbegava prelet vaši i cikada sa korova i samoniklih biljaka na useve.

Stanje u usevima uljane repice

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice posejani u optimalnom roku, nalaze se u fenofazi  devet i više listova razvijenih (BBCH 19).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo patogene gljive prouzrokovača suve truleži uljane repice ( Phoma lingam), simptomi su prisutni na donjem lišću u vidu beličastih pravilnih ili nepravilnih krugova u čijoj unutrašnjost se vide crna plodonosna telašca piknidi sa piknosporama koje uz padavine prouzrokuju širenje patogena unutar useva.

suva trulež uljane repice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja patogena, jer nije dostignut prag štetnosti.

U usevu su prisutne i krilate forme lisnih vašiju( Aphididae), u manjem broju, prisustvo ostalih štetočina nije zabeleženo  jer  je u predhodnom periodu rađen  insekticidni tretman.

Priprema za setvu ozimih strnih žita

Pred početak setve ozimih kultura, poljoprivrednicima se preporučuje setva deklarisanog semena u cilju ostvarenja visokih prinosa i smanjenja potencijala bolesti koje se prenose semenom.

 

Biljke koje rastu iz zaraženog semena u startu imaju slabiji potencijal rodnosti, imaju slabiji habitus, a tokom čitave vegetacije osetljive su na ostale bolesti. Biljke koje su zaražene pojedinim patogenima poput gljive prouzrokovača šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum), zbog mogućnosti te gljive da sintetiše mikotoksin deoksinivalenol (DON), mogu biti toksične tokom ishrane ljudi i stoke.

 

Bolesti koje se prenose semenom su:

·        Fusarium graminearum (prouzrokovač šturosti klasova pšenice);

·        Ramularia collo sygni, (prouzrokovač ramulariozne pegavost ječma), javljaju se pege na listovima koje se šire u zavisnosti od agrometeoroloških uslova i mogu dovesti do velikih gubitaka u prinosu;

·        Gljive iz roda Ustilago,  (prouzrokovači gari na pšenici, ječmu, ovsu) se takođe prenose zaraženim semenom, a inficirani klasovi se preobražavaju u crnu tvorevinu hlamidospora;

·        Pyrenophora teres (prouzrokovač mrežaste pegavosti lista ječma), pege na listu  se spajaju a zaraženo lišće propada;

·        Tiletia spp. (prouzrokovači glavnice pšenice), gde je unutrašnost zrna pretvorena u crnu masu hlamidospora;

·        Claviceps purpurhea (prouzrokovač glavnice raži), bolest se manifestuje pojavom sklerocija kao plodonosnih tela koje se formiraju umesto zrna.

Pored setve deklarisanog semena, preporučuje se i poštovanje plodoreda, jer se neke patogene gljive zadržavaju u biljnim ostacima i zaražavaju novoiznikle biljčice, a primer je prouzrokovač sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Uništavanje korova na parcelama je takođe veoma važna agrotehnička mera jer su korovske biljke domaćini mnogih patogena.

 

 

ramulariozna pegavost         siva pegavost lista

 

 gar na ječmu

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Sremska Mitrovica, merkantilni kukuruz se nalazi u fazi sazrevanja. Trenutno stanje useva kukuruza zavisi od vremena setve, od količine padavina, od grupe zrenja kao i primenjene agrotehnike. Visoke temperature zabeležene tokom leta i nedostatak padavina, razlog su što će ovogodišnji rod kukuruza biti slabiji u odnosu na prošlu godinu. Zbog ranijeg sazrevanja i berba merkantilnog kukuruza je počela ranije ove godine. Na terenu Srema, od setve do početka avgusta, u zavisnosti od lokaliteta ukupno je palo od 72 do 153 mm/m2 kiše. Zbog izuzetno visoke temperature vazduha u periodu oplodnje i nalivanja zrna, oplodnja biljaka je bila veoma loša. Zdravstveno stanje kukuruza je dosta bolje u odnosu na prošlu godinu što se tiče bolesti i štetočina ali najveći problem su mali klipovi i štura zrna na klipu. Kukuruz koji je posejan u optimalnom roku i imao punu agrotehniku, bolje je izdržao ovogodišnju sušu.

 

Vizuelni pregled merkantilnog kukuruza izvršen je na 10 parcela sa hibridima kasne grupe zrenja na lokalitetima Stara Pazova, Sibač, Divoš, Laćarak, Kuzmin, Bačinci, Čalma i Martinici i pregledano je po 100 klipova. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

S.Pazova

52

27

2

0

0

0

S.Pazova

47

33

3

0

0

0

Sibač

47

37

0

0

0

0

Divoš

32

39

7

1

0

0

Laćarak

32

39

4

2

0

0

Kuzmin

49

32

2

0

0

0

Kuzmin

42

37

4

1

0

0

Bačinci

34

39

8

0

0

0

Čalma

37

38

4

0

0

0

Martinci

36

39

7

0

0

0

 

BS - klipovi bez vidljivih simptoma od 32% do 52 %,

I - klipovi sa oštećenjima samo od insekata od 27% do 39%,

F - klipovi sa simptomima Fusarium spp. od 0% do 8%,

A - klipovi sa simptomima Aspergillus spp. od 0% do 2%,

P - klipovi sa simptomima Penicillium spp. 0%,

C - klipovi sa simptomima Cladosporium spp. 0%.

Najveći broj infestiranih klipova od insekata je od kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Prisustvo štetočina u usevu kukuruza

Pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) i cikade Reptalus panzeri.

Na svetlosnim lovnim lampama registruju se visoki ulovi odraslih jedinki kukuruznog plamenca. Pregledom useva uočena su novopoložena jajan legla te štetočine. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije te štetočine.  Trenutno su najugroženiji usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Ukoliko je od predhodnog tretmana prošlo više od nedelju dana, a u usevima se registruje prisustvo jajnih legala preporučuju se hemijske mere zaštite (vidi preporuku od 5.8.).

U usevima kukuruza uočeno je i prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) u niskim brojnostima. Ta štetočina može da nanese velike štete ukolio se kukuruz gaji u monokulturi, s obzirom da ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na kukuruzu. Štete parve i odrasle jedinke i larve. Odrasle jedinke se hrane polenom, dok se larve hrane korenovim dlačicama i korenom. Usled ishrane larvi dolazi do poleganja biljaka koje dobijaju izgled labudovog vrata,  a takva biljake predstavljaju problem tokom kombajniranja. Najefikasnija mera kontrole kukuruzne zlatice je primena plodoreda.

Odrasla jednika kukuruzne zlatice

Takođe, na listovima kukuruza uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzri. Ta cikada je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz. Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza, čime se prekida životni ciklus cikade i samim tim smanjuje rizik od pojave crvenila naredne godine.

Cikada Reptalus panzeri

Prisustvo simproma pamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u usevima suncokreta

Na terenu RC Sremska Mitrovica, obilaskom useva suncokreta, ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima primarnih infekcija plamenjačom suncokreta ( Plasmopara helianthi).

Plamenjača suncokreta je destruktivna bolest koja drastično smanjuje prinos. Bolest se javlja u dva oblika u zavisnosti od vremena infekcije.

Kod biljaka koje se razvijaju iz zaraženog semena simptomi su prisutni na listovima u vidu beličasto-žućkastih polja na licu lista, a na naličju se nalazi beličasta prevlaka od konidja i konidiofora patogena. Biljke su nekoliko puta niže u odnosu na zdrave biljke, a cvetovi ne pokazuju fototropizam, uspravno su postavljeni i seme se ne fomira.

U toku vegetacije sticanjem uslova za sekundarne infekcije (optimalna temperature za klijanje konidija 15°C - 18 °C, uz vlazno zemljiše), na listovima biljka koje su normalne veličine, vide se zeleno-žute pege sa oreolom na licu lista, a na naličju vide se beličaste naslage od reproduktivnih organa patogena. Biljke sa sekundarnim simptomima zaraze ne propadaju i ne utiču značajno na prinos, ali su veoma važne u smislu očuvanja reproduktivnog potencijala patogena u biljnim ostacima ili zemljištu.

Plamenjača suncokreta se održava u obliku oospora u zemljištu i biljnim ostacima, a prenosi i se semenom.

Mere kontrole plamenjače suncokreta podrazumevaju sledee:

1.      Setva zdravog i fungicidom tretiranog semena,

2.      Setva tolerantnih hibrida,

3.      Uklanjanje i uništavanje biljaka sa simptomima,

4.      Primena petogodišnjeg plodoreda naročito na parcelama za proizvodnju semenskog suncokreta (po nekim preporukama čak i sedam godina, naročito na parcelama gde je bilo biljaka sa primarnom infekcijom).

Prisustvo kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u različitim fenofazama, od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Jajno leglo

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i  pregled useva na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Primena registrovanih insekticida preporučuje se po postizanju praga štetnosti koji za kukuruznog plamenca iznosi:

- 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom i kukuruzu šećercu

- 10% biljaka sa jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu.

Prisustvo simptoma pokrivena gari u usevima ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, ustanovljeno je prisustvo simptoma pokrivene gari ječma (Ustilago hordei).

velika slika

Navedeni patogen se prenosi semenom, ispod čijih plevica se nalazi začetak micelije teleutospora . U povoljnim uslovima micelija klija najčešće u periodu od klijanja semena do nicanja. Zarazu mogu izvršiti i teleutospore koje se održavaju u zemljištu. U toku rasta biljke, micelija se razvija i u fenofazi cvetanja prodire u sve delove cveta i pred klasanje pretvara se u crnu prašnjavu masu koja obavija čitav klas. Zaraženi klasovi se pojavljuju iz rukavca klasa istovremeno sa klasovima zdravih biljaka.  Zrno se pretvara u crnu masu teleutospora. Biljke su manjeg porasta od zdravih biljaka.

Seme sa zaraženih biljka se ne sme koristi dalje u setvi, kao i za ishranu životinja zbog mogućeg prisustva toksina. Veoma je važno za setvu koristiti seme tretirano fungicidima.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC SremskaMitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je nakon perioda dopunske ishrane i parenja počeo da polaže jaja. Jaja polaže na naličje listova krompira ali i na druge gajene i biljke spontane flore iz familije Solanaceae.

 

Za sada se tretman insekticidom ne preporučuje, treba sačekati početak piljenja o čemu ćemo obavestiti na ovom Portalu..

Stanje u usevima strnih žita
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma i pšenice su u različitim fenofazama, u zavisnosti od ranije primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta, od tri do šest vidljivih sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo bolesti sa niskim indeksima napada.

Prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutno je na parcelama gde je usev gušćeg sklopa na oko 5% biljaka.

Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), prisutni su na 2-5 % biljaka.

Na usevima ječma, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-6% biljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom uočen je imago žitne pijavice (Eulema melanopa), koja je u fazi parenja, nakon čega polaže jaja.

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidom.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

žitna pijavica

1 - 10 Next