Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje šećerne repe

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usev šećerne repe se nalazi u fenofazi potpuno zatvaranje redova: 90% biljaka potpuno zatvorilo redove, (BBCH  39).

Vizuelnim pregledom parcele, ustanovljeno je prisustvo crne repine vaši  (Aphis fabae). Kolonije lisnih vašiju se nalaze na najmlađem lišću koje se usled ishrane štetočine kovrdža. Vaši su prisutne na oko 5-7% biljaka na parceli. Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Pregledom je ustanovljeno i prisustvo pojedinačnih pega koje prouzrokuje gljiva Cercospora beticola, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe. Pege su prisutne na svega nekoliko procenata biljaka i to  na starijem lišću.

pega na listu

Simptomi sive pegavosti lišća repe (Ramularia beticola) su uočeni na 1% biljaka. Pege su grupisane na najstarijem i srednjem lišću. Ovom patogenu pogoduju uslovi sa hladnijim vremenom tokom prvog perioda razvoja šećerne repe.

siva pegavost lista

RC Sremska Mitrovica nastavlja se praćenjem aktivnosti štetočina i razvoja fitopatogenih gljiva i o vremenu tretmana će obavestiti poljoprivredne proizvođače preko ovog Portala. 

Jajna legla kukuruznog plamenca
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se u zavisnosti  od vremena setve, hibrida, primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi 6 listova razvijeno od faze 9 i više listova razvijeno(BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza na lokalitetu Veliki Radinci, ustanovljena su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa dinamikom polaganja jajnih legala i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.
Stanje u usevima ječma na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma se nalaze u fazi od pojave zastavičara do vidljivo prvo osje (ako osje postoji) (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je različito prisustvo bolesti u zavisnosti od rokova setve, gustine useva i do sada primenjenih agrotehničkih mera. Uočeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 33% biljaka, pepelnice žita ( Erysiphae graminis) na 3% do 48% biljaka i mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na 0% do 6% biljaka.

Simptom R. secalis

Takođe, vizuelnim pregledima useva, registrovano je i prisustvo lisnih vaši na do 36% biljaka u niskim brojnostima.

U narednom periodu očekuje se ulazak useva ječma u faze cvetanja. U fazi cvetanja u uslovima visoke vlažnosti, ječam je osetljiv na infekciju gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa. RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem proizvodnje ječma i na vreme će signalizirati vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Krompirova zlatica (polaganje jaja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u fenofazi peti do šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH15-16).

Vizuelnim pregledom useva  krompira uočeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koja je u fazi dopunske ishrane, parenja i polaganja jaja.

jaja krompirove zlatice

Tretman za suzbijanje štetočine se za sada ne preporučuje.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem aktivnosti krompirove zlatice i o vremenu tretmana (početak piljenja larvi)  će obavestiti proizvođače.

Kukuruzna pipa na poljima pšenice i ječma

Obilaskom useva pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima, uočeno je masovno pirisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis).

kukuruzna pipa

Kukuruzna pipa je polifagna štetočina. Ima jednu generaciju u toku godine, prezimljava u stadijumu imaga u dubljim slojevima zemljišta (do 50 cm).

Sa porastom dnevnih temperatura iznad 10°C, štetočina izlazi na površinu, najpre se hrani na usevima pšenice, ječma i trava. Nicanjem kukuruza prelazi na parcele pod ovim usevom. Najveće štete pričinjava imago na kukuruzu koji je u fenofazi nicanja i razvijena dva do tri lista. Štete su veće ukoliko je vreme suvo i toplo.

U periodu nicanja i početnih faza razvoja kukuruza prisustvo jednog imaga na metru kvadratnom moze uništiti do 20% biljaka, ako je vreme suvo i toplo.

Kukuruzna pipa osim kukuruza, pšenice i ječma hrani se i na usevima soje, šećerne repe, duvana, paprike.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike pojave kukuruzne pipe.

Zdravstveno stanje useva pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom ustanovljeno je različito zdravstveno stanje u zavisnosti od osetljivosti sorte, primenjene agrotehnike i lokaliteta.
 
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) ustanovljeno je na 5 do 20% biljaka.
 
 
Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutni su na usevima sa gušćim sklopom biljaka na 5 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim sortama pšenice, uočava se prisustvo lisne rđe (Puccinia spp.) na 0 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak imaga ove štetočine sa mesta prezimljavanja.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice i o vremenu sprovođenja mera zaštite će na vreme obavestiti proizvođače.
Stanje u usevu ozimog ječma

Usevi ječma iz najkasnijih rokova setve se nalaze u fenofazama bokorenja, od 7 stabala vidljivo do 9 i više stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok se usevi iz optimalnih rokova setve nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma ustanovljeno je prisustvo bolesti:

Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) na 10-15% biljka

Pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 10-15% biljka uglavnom na parcelama sa većim sklopom.

Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3-5% biljaka.

Pregledom useva, registrovana je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanopa), koja je u fazi dopunske ishrane, parenja i početka polaganja jaja. Imago se u periodu dopunske ishrane hrani na listu ne nanoseći velike štete. Nakon piljenja larve se takođe hrane na listu ali one mogu da nanesu velike štete.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja da prati stanje u usevu ječma i o tome će obaveštavati poljoprivredne proizvođače
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od 6 do 7 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26-27).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

·       Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% do 10% biljaka,

·      Pepelnice žita (Erisiphe graminis) na 5% do 15% biljaka,

·       Rđe (Puccinia spp.) na 0% do 15% biljaka.

Simptom rđe na listu pšenice

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ječma na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od sorte, primenjene agrotehnike i lokaliteta, nalaze u fazi bokorenja, od 6 do 8 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26-28).

Pregledom useva na lokalitetu Erdevik i Veliki Radinci ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 % do 13% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) registrovani su na 5% do 15% biljaka, a najveći procenat zaraženih biljaka uočeni su na bujnijim usevima i usevima sa gustim sklopom biljaka. Simptomi rđe (Puccinia spp.) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) registrovani su na pojedinačnim parcelama u niskom intenzitetu napada.

Simptom pepelnice žita

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Stanje u usevima ozimog ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkim mera, nalaze u fenofazi od tri do četiri sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Niske temperature u predhodnom periodu uticale su na zdravstveno stanje useva ječma, koji su na većini lokaliteta, pretrpeli štete u smislu izmrzavanja.

Izmrzavanje na usevu ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 15% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erasiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

Na usevima ozimih ječmova  i dalje se uočava prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje korišćenjem registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon ubacivanja mamaka u aktivne rupe, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

1 - 10 Next