Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja krompirove zlatice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Divoš, uočeno je prisustvo imaga koja koopuliraju  ali i prisustvo  prvih jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlimeata).

RC Sremska Mitrovica će pratiti početak piljenja larvi i obavestiti proizvođače o insekticidnom tretmanu.

Pojava lucerkine bube

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je izrazit monofag, hrani se isključivo lucerkom. Prezimljava  imago koji se pojavljuje sa porastom temperatura iznad 10°C.

Nakon perioda dopunske ishrane, ženka polaže jaja na stabljike lucerke, gde se ispile larve koje prave i najveće štete.

Ova vrsta ima jednu generaciju godišnje, najveće štete nastaju pojavom štetočine iznad praga štetnosti, pred prvi otkos. Usevi lucerke se nalaze u fenofazi 5-10 cm. Pregledom zasada lucerke, uočena je prisustvo lucerkine bube od 7 imaga po m2.

Suzbijanje imaga lucerkine bube u fazi razvoja lucerke 5-10 cm se preporučuje ukoliko se registruje 20 imaga po m2.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman.

Zdravstveno stanje useva pšenice

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, sorte i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fazi od vidljivo 6 sekundarnih stabala do porasta u stablo (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom useva na svim lokalitetima registrovano je povećanje broja biljaka sa simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

Prisustvo biljka sa simptomima rđe  (Puccinia spp.) i  pepelnice žita (Erysiphe graminis) je neznatno povećano.

Lokalitet

Sorta

Datum

BBCH

%biljka sa simptomima rđe na listu

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sive pegavosti

Veliki Radinci

 Solehio

26.03.

26

2

10

14

Golubinci

 Modern

26.03.

30

9

28

20

Sremska Mitrovica

 Novosadska rana 5

26.03.

26

0

6

12

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama od  4 sekundarna stabla vidljiva do početak rasta stabla (BBCH 24-30).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Rezultati vizuelnih pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Datum

BBCH

 % biljaka sa simptomima rđe na listu

 % biljaka sa simptomima sive pegavosti

 % biljaka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

Solehio

20.3.

24

2

0

8

Golubinci

Modern

20.3.

30

8

12

25

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

20.3.

24

0

0

6

 
 

Takođe, registrovano je i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Stanje ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Ozima pšenica se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u fenofazi bokorenja (BBCH 22-24), vidljiva dva do četiri sekundarna stabla.

Pregledom useva uočeni su simptomi rđe na listu(Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnog pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Sorta

BBCH

 

% biljka sa simptomima rđe pšenice

 

% biljka sa simptomima

sive pegavosti

 

% biljka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

SOLEHIO

22

0

0

0

Golubinci

MODERN

24

0

0

0

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

24

2

0

0

simptomi rđe na listu pšenice

RC Sremska Mitrovica u narednom periodu nastavlja praćenje useva pšenice.

Stanje ozimih ječmova na terenu RC Sremska Mitrovica
Obilaskom parcela sa usevima ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Veliki Radinci, Erdevik i Stari Banovci, ustanovljeno je da su ječmovi na našem terenu uglavnom lošijeg kondicionog stanja. Na većini parcela, ječam se nalazi u fenofazi razvijena 3 lista (BBCH 13).
 
Tabela 1. Prikaz lokaliteta, sorti i % zaraženih biljaka

Lokalitet

Sorta

BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma Pyrenophora

teres

(% zaraženih biljaka)

Sočivasta pegavost

Rhynchosporium secalis  

(%zaraženih biljaka)

Pepelnica žita

Erysiphae graminis

(%zaraženih biljaka)

Veliki Radinci

LG PASO

13

 2

 0

0

Stari Banovci

CARMINA

13

1,66

18

0

Erdevik

NONIUS

13

1,42

12,85

0

 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Usevi ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze se u fenofazi vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).
 
Obilaskom useva pšenice, lokalitet Veliki Radinci, vizuelnim pregledom nisu  registrovani simptomi bolesti.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijeno (BBCH 10-13).
 Kao posledica suše, na pojedinim parcelama je prisutno neujednačeno nicanje useva.
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo biljnih bolesti i štetočina.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstenog stanja ozimih useva.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Laćarak, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla se registruju na 1% biljaka.
 
 
Za sada ne preporučuje hemijski tretman, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Praćenje Cecrocospora beticola u usevu šećerne repe
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).
Vizuelnim pregledom useva na različitim lokalitetima, beleži se povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa simptomima se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta kreće do 15%.
Vremenski uslovi (obilne padavine i temperature) pogoduju razvoju patogena, međutim nije dostignut epidemijski prag (50% biljaka sa pojedinačnim pegama).
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem razvoja ovog patogena jer se u narednih nekoliko dana očekuje dostizanje epidemijskog praga.
1 - 10 Next