Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama klijanja i nicanje, stabla probijaju površinu zemlje do četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9- 14).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je u periodu dopunske ishrane, parenja i polaganja jaja. Imago prezimi u zemljištu, na parcelama gde se nalazio krompir.

Velika slika

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo štetnih insekata u usevima uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalazi u fenofazama:  vidljivo drugo sekundarno stablo (BBCH 22) do vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens), velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) i repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) u niskim brojnostima.

repičina pipa

Repičin sjajnik je štetočina cveta i prezimi u formi odraslog insekta u zemljištu. Porastom temperatura na oko 12 °C do 15 °C odrasle jedinke se aktiviraju. Najpre se javljaju na cvetovima maslačka i drugih korovskih biljaka, a čim se formiraju pupoljci uljane repice prelaze na njih.  U početnim fazama razvoja pupoljaka repičin sjajnik pravi najveće štete, jer u potrazi za polenom buše i izgrizaju pupoljke usled čega dolazi do njihovog sušenja i otpadanja.

Za sada su brojnosti repičinog sjajnika još uvek niske, te se primena hemijskih mera suzbijanja ne preporučuje. RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida.

Zdravstveno stanje strnih žita u regionu Sremske Mitrovice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (prva polovina oktobra), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike(BBCH 30);

usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve nalaze se u fenofazi bokorenja-tri stabla vidljivo (BBCH23).

Vizuelnim pregledom parcela sa ranim rokovima setve, ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 50-60% biljaka, donji listovi su sasvim požuteli i propadaju. Simptomi sive pegavosti lista pšenice kod useva iz kasnijeg roka setve, prisutni su na 5-10% biljaka.

 

Siva pegavost                                           kasni rok setve

Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, na do 5% biljaka i to u ranim rokovima setve.

Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je u pšenicama gustog sklopa i u ranim rokovima setve, na oko 10-15% biljaka.

U ječmu su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 40-60% biljaka kao i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis).

ječam, rani rok setve

Bolesti na ozimim kulturama su dostigle prag za tretman, patogeni su imali povoljne uslove za razvoj u toku jesenjih i zimskih meseci (temperature i padavine).

Međutim, zbog najave padavina, nemogućnosti ulaska mehanizacije na parcele zbog prevelike vlažnosti i niskih tempertura za aktivaciju fungicida, tretman se još ne preporučuje.

Stanje u usevima pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrpovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24), dva do četiri stabla vidljiva.

Vizuelnim pregledom useva pšenice, ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 15-30 % biljaka.

siva pegavost lista pšenice

Prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) prisutno je u nešto nižem procetu, na 3-5% biljaka uglavnom u usevima gušćeg sklopa.

pepelnica na listu pšenice

Lisna rđa (Puccinia recondita) je uočena na 2-5% biljaka.

U usevima ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20-30% biljaka.

mrežasta pegavost ječma

U usevu ječma uočen je imago žitne pijavice (Lema melanopus) u veoma niskom indeksu prisustva, koji počinje period dopunske ishrane pred parenje i polaganje jaja.

imago žitne pijavice

Stanje u usevima pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama  razvoja, u zavisnosti od vremena setve i drugih agrotehničkih mera, od početak bokorenja:vidljivo prvo sekundarno stablo do 4 sekundarna stabla vidljivo (BBCH 21-24).

Obilaskom useva registrovano je prisustvo simptoma bolesti prouzrokovača pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 5 % do 30 % biljaka. Takođe, uočeno je i prisustvo lisnih vaši u niskim brojnostima.

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na od 10% do 25% biljaka. 

mrežasta pegavost ječma

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Stanje u usevima pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi bokorenja do drugo sekundarno stablo vidljivo ( BBCH 20-22).

Obilaskom useva na pojedinim parcelama, naročito na onim iz ranijih rokova setve, uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima bolesti, patogena prouzrokovača žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10 % biljaka.

Velika slika

Mikroskopskim pregledom uočeno je prisustvo konidija navedenog patogena.

Velika slika

Pregledima useva pšenice uočeno je i prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na do 30% biljka.

Velika slika

Za sada se ne preporučuju mere hemijskog suzbijanja patogena, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Stanje u usevima ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvijeno četiri lista do početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Simptomi su prisutni na oko 30% biljaka. Na parcelama su prisutni i simptomi pepelnice žita(Erysiphae graminis) u veoma malom procentu, na 1-2 % biljaka.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara nije uočeno kao ni prisustvo štetnih insekatskih vrsta.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćem stanja u usevima ječma.

Stanje u usevu uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova razvijeno(BBCH 17-19).

fenofaza uljane repice

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo patogena prouzrokovača suve truleži (Phoma linquam) na do 10% biljaka. Simptomi ovog patogena su dominantno prisustni na najstarijem lišću koje i fiziološki propada. Na novostvorenoj lisnoj masi nije uočeno prisustvo patogena.

Pregledima useva uljane repice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima, dok cikade i aktivne rupe od glodara nisu registrovane.

lisne vaši

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljane repice.

Pojava cikade Psamottetix alienus u tek poniklim usevima pšenice

Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja ozimih useva, a koji karakterišu suvo i toplo vreme, izuzetno pogoduju razvoju štetnih insekata (cikada i lisnih vaši) što povećava rizik od zaraza mladih biljaka pšenice fitopatogenim virusima.

Svojom ishranom, cikada Psamotettix alienus, na novoposejane useve pšenice prenosi virus patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV). Glavni rezervoari virusa su samonikle biljke pšenice i veliki broj korova iz familije trava. Ima više generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta. Zaražena cikada ostaje infektivna ceo svoj život.

cikada P.alienus u usevu pšenice

Primarne infekcije virusima nastaju u jesenjem periodu, a simptomi zaraze u najvećoj meri se uočavaju tek u proleće kada ne može da se utiče na sprečavanje zaraze. Kod biljaka koje su zaražene virusom patuljavosti pšenice dolazi do pojave žućenja lišća, biljke zaostaju u porastu i ne dolazi do formiranja klasova.

Pored suzbijanja prenosioca virusa, važne mere kontrole viroza u strnim žitima su i suzbijanje korova i samonklih useva pšenice i ječma kao rezervoara virusa i kasnija jesenja setva kojom se značajno izbegava prelet vaši i cikada sa korova i samoniklih biljaka na useve.

Stanje u usevima uljane repice

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice posejani u optimalnom roku, nalaze se u fenofazi  devet i više listova razvijenih (BBCH 19).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo patogene gljive prouzrokovača suve truleži uljane repice ( Phoma lingam), simptomi su prisutni na donjem lišću u vidu beličastih pravilnih ili nepravilnih krugova u čijoj unutrašnjost se vide crna plodonosna telašca piknidi sa piknosporama koje uz padavine prouzrokuju širenje patogena unutar useva.

suva trulež uljane repice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja patogena, jer nije dostignut prag štetnosti.

U usevu su prisutne i krilate forme lisnih vašiju( Aphididae), u manjem broju, prisustvo ostalih štetočina nije zabeleženo  jer  je u predhodnom periodu rađen  insekticidni tretman.

1 - 10 Next