Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Prisustvo simptoma pokrivena gari u usevima ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, ustanovljeno je prisustvo simptoma pokrivene gari ječma (Ustilago hordei).

velika slika

Navedeni patogen se prenosi semenom, ispod čijih plevica se nalazi začetak micelije teleutospora . U povoljnim uslovima micelija klija najčešće u periodu od klijanja semena do nicanja. Zarazu mogu izvršiti i teleutospore koje se održavaju u zemljištu. U toku rasta biljke, micelija se razvija i u fenofazi cvetanja prodire u sve delove cveta i pred klasanje pretvara se u crnu prašnjavu masu koja obavija čitav klas. Zaraženi klasovi se pojavljuju iz rukavca klasa istovremeno sa klasovima zdravih biljaka.  Zrno se pretvara u crnu masu teleutospora. Biljke su manjeg porasta od zdravih biljaka.

Seme sa zaraženih biljka se ne sme koristi dalje u setvi, kao i za ishranu životinja zbog mogućeg prisustva toksina. Veoma je važno za setvu koristiti seme tretirano fungicidima.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC SremskaMitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je nakon perioda dopunske ishrane i parenja počeo da polaže jaja. Jaja polaže na naličje listova krompira ali i na druge gajene i biljke spontane flore iz familije Solanaceae.

 

Za sada se tretman insekticidom ne preporučuje, treba sačekati početak piljenja o čemu ćemo obavestiti na ovom Portalu..

Stanje u usevima strnih žita
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma i pšenice su u različitim fenofazama, u zavisnosti od ranije primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta, od tri do šest vidljivih sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo bolesti sa niskim indeksima napada.

Prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutno je na parcelama gde je usev gušćeg sklopa na oko 5% biljaka.

Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), prisutni su na 2-5 % biljaka.

Na usevima ječma, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-6% biljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom uočen je imago žitne pijavice (Eulema melanopa), koja je u fazi parenja, nakon čega polaže jaja.

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidom.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

žitna pijavica

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazama početak bokorenja – vidljivo prvo sekundarno stablo do 4 stablo vidljivo (BBCH 21-24).

Pregledom useva pšenice ustanovljeno je prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u zavisnosti od sorte i primenjenih agrotehničkih mera, na 1 do 5% biljaka, kao i prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) kod biljaka u ranijim rokovima setve i useva gustog sklopa na do 15% biljaka.

U usevima ječma prisutni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi osam listova razvijeno (BBCH 18).

biljka uljane repice sa simptomom suve truleži

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na starijim ali i na nešto mlađim listovima. Procenat napadnutih biljka je 27%. 

U okviru pega se jasno vide piknidi u kojima se nalaze piknospore koje služe za dalje zaražavanje. Ukoliko dođe do inficiranja stabljike uljane repice, ona se lomi a biljka propada.

Piknidi se održavaju u zemljištu do nekoliko godina, a jedna od preventivnih mera je poštovanje plodoreda i korišćenje zdravog semenskog materijala jer se patogen prenosi i semenom.

Prisustvo štetočina nije uočeno.

RC Sremska Mitrovica nastvalja sa praćenjem bolesti i štetočina u usevima uljane repice.

Stanje u usevima pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Usevi pšenice se na našem terenu u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

 

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Simptomi su prisutni na pojedinim parcelama, na oko 6% biljaka.

 

Na pojedinim biljkama prisutni su i simptomi izmrzavanja.

 
velika slika - simptomi S. tritici
 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem prisustva bolesti i štetočina u usevima pšenice.

Stanje u usevima ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

 

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, uočeno je izmrzavanje pojedinačnih biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledima nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetnih insekata (lisne vaši i cikade) i aktivnih rupa od glodara.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Stanje u usevima uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalazi se fenofazama razvoja lista: pet do šest razvijenih listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Čalma i Erdevik, uočene su pojedinačne biljke sa simptomima suve truleži uljane repice (Phome lingam), i to  na donjim listovima.

 

Na parcelama su prisutne pojedinačne aktivne rupe od glodara.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod usevom uljane repice, praćenje aktivnosti glodara, i ukoliko se dostigne prag štetenosti od 10 aktivnih rupa po hektaru, sprovodi se suzbijanje glodara, poštujući sve propisane mere zaštite ptica i divljači.

Stanje u usevima uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice su uglavnom posejani sredinom septembra i  trenutno se nalaze u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10). Ovako kasna setva je obavljena zbog sušnog perioda i nedostatka vlage u zemljištu.

fenofaza uljana repica

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo štetočina na biljkama uljane repice.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem  pojave štetočina i bolesti na uljanoj repici i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje šećerne repe

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usev šećerne repe se nalazi u fenofazi potpuno zatvaranje redova: 90% biljaka potpuno zatvorilo redove, (BBCH  39).

Vizuelnim pregledom parcele, ustanovljeno je prisustvo crne repine vaši  (Aphis fabae). Kolonije lisnih vašiju se nalaze na najmlađem lišću koje se usled ishrane štetočine kovrdža. Vaši su prisutne na oko 5-7% biljaka na parceli. Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Pregledom je ustanovljeno i prisustvo pojedinačnih pega koje prouzrokuje gljiva Cercospora beticola, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe. Pege su prisutne na svega nekoliko procenata biljaka i to  na starijem lišću.

pega na listu

Simptomi sive pegavosti lišća repe (Ramularia beticola) su uočeni na 1% biljaka. Pege su grupisane na najstarijem i srednjem lišću. Ovom patogenu pogoduju uslovi sa hladnijim vremenom tokom prvog perioda razvoja šećerne repe.

siva pegavost lista

RC Sremska Mitrovica nastavlja se praćenjem aktivnosti štetočina i razvoja fitopatogenih gljiva i o vremenu tretmana će obavestiti poljoprivredne proizvođače preko ovog Portala. 

1 - 10 Next