Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Mala i velika repičina pipa

Na terenu RC Sremska Mitrovica, uljana repica se nalazi u fenofazi (BBCH 18) osam i više listova  razvijeno.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ustanovljeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactiyus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).  Trenutne brojnosti pipa su niske i ispod praga štetnosti.

 

 

Najavljene visoke temperature uticaće na povećanje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem stanja useva uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (4-6 stabala vidljivo, BBCH 24-26).
Vizuelnim pregledom useva ustanovljeno je povećanje procenta biljaka  sa simptomima biljnih bolesti (tabela 1. i 2.)
 

Lokalitet

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Veliki Radinci-pšenica

BBCH 23

 25

 40

 18

Erdevik -pšenica

BBCH 26

 30

 31

 27

Tabela:1 Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice
 

Lokalitet

Fenofaza

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa  simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

(Pyrenophora teres)

Erdevik ječam

BBCH 26

 4

 23

 25

 Tabela 2: Rezultati vizuelnog pregleda useva ječma
 
pepelnica i mrežasta pegavostna ječmu
 
siva pegavost na listu pšenice
 
Zdarvstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi od osam listova razvijeno (BBCH 18) do fenofaze vidljivo prvo sekundarno stablao (BBCH 21).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Erdevik i Veliki Radinci, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe gramminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u odnosu na prošli pregled od 2.12.2019. godine (vidi prilog).
 
 
 
Rđa na listu pšenice (Puccinia spp.)
 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Faza BBCH

 

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

 

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

 

Veliki Radinci

18

17

12

5

Erdevik

21

20

18

3

 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike (priprema zemljišta, predusev, predsetveno đubrenje), nalaze u fenofazi od tri  do pet listova razvijeno (BBCH 13 -15).

Vizuelnim pregledom na prisustvo patogena na lokalitetu Veliki Radinci i Erdevik  ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.)

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:


 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Veliki Radinci

13

0

3

0

Erdevik

15

5

4

0

Vizuelnim pregledom useva pšenice na istim lokalitetima, ustanovljeno je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae),  kao i aktivnih rupa od glodara. RC Sremska Mitrovica dao je preporuku za suzbijanje ovih štetočina 24.10. (vidi preporuku).

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Sremska Mitrovica

Na području rada RC Sremska Mitrovica, izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu.

Pregledom je obuhvaćeno 15 različitih hibrida kukuruza sa 15 lokaliteta: Sremska Mitrovica, Laćarak, Divoš, Čalma, Šuljam, Grgurevci, Golubinci, Popinci, Bačinci, Gibarac, Bingula, Kukujevci, Jarak, Šašinci i Martinci.

Vizuelni pregledi klipova kukuruza vršeni su u cilju utvrđivanja prisustva simptoma fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, kao i oštećenja od insekata (Kukuruzni plamenac i Pamukova sovica).

Rezultati vizuelnih pregleda klipova kukuruza prikazani su u tabeli:

Vrsta oštećenja

Procenat oštećenih klipova

Oštećenja od insekata

0-47%

Klipovi sa simptomima Fusarium sp.

0-25%

Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa simptomima Penicillium sp.

0-6%

Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

0-13%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.

0-18%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Cladosporium  sp.

0-10%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium  sp.

0-3%

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na teritoriji delovanja RC Sremska Mitrovica, pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubillalis).
U toku je početak polaganja jaja II generacije.
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na lokalitetu Šašinci, registrovano je prisustvo jajnih legala na 1% biljaka, dok u usevima semenskog kukuruza,lokalitet Jarak, i usevima paprike, na lokalitetu Kukujevci nije registrovano prisustvo jajnih legala pomenute štetočine.
 
       Sveže položeno jajno leglo O.nubilalis
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i obavestiće proizvođače kukuruza o adekvatnim merama zaštite po postizanju pragova štetnosti.
Zdravstveno stanje u usevima soje na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva soje, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica).
 
         
                  P. manshurica
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih do svetložutih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličija lista se u vlažnim uslovima u okviru pega formira micelijska navlaka od kondiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, uvija se po ivici, nekrotira i otpada.
 
Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Primena fungicida protiv ovog patogena u našim proizvodnim uslovima se ne preporučuje jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Pored simptoma plamenjače soje, uočeno je i prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličiju listova.
 
              
 
                             T.urticae
 
 U usevima soje prisustvo običnog paučinara, kao i simptoma napada je izraženije na uvratinama parcela. Najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja listova. Ukoliko se prenamnoži može dosvesti do sušenja i čitave biljke kao i smanjnja prinosa za 30% te su zbog toga neophodni što češći pregledi useva. Ako se ustanovi na ivicama parcela 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.
 
Cikada Reptalus panzeri i crvenilo kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

 

        
 

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

 

Najznačajnija mera borbe protiv ove štetočine je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida  razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost. Primena insekticida se u borbi protiv ove štetočine ne preporučuje.

Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisutvo simptoma šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Najkarekterističniji simptom je da klasovi ostaju uspravni, odnosno ne povijaju se pod težinom zrna.

 

    

     F.graminearum na klasu

 

Procenat zaraženih klasova se, u zavisnosti od sortimenta, kreće se i do 70%. Ovako visok procenat zaraženih klasova posledica je povoljnih uslova u proteklom periodu (obilne padavine i temperatura) za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šturosti klasova pšenice u fenofazi cvetanja.

 

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Jajna legla kukuruznog plamenca
 

Kukuruz se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera,  nalazi u različitim fazama razvoja listova, od 4 do 8 razvijenih listova, BBCH 14-18.

Pregledom useva merkatilnog kukuruza na lokalitetu Šuljam uočena su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala i na vreme će dati signal za tretman.
1 - 10 Next