Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Prisustvo fuzarioza klasa u usevima pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od razvića ploda  (BBCH 73-77).

 

fuzarioza na klasu ječma

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, na više lokaliteta, registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće, kod ozimog ječma  od 2 do 20% , dok se zaražena površina klasa kreće od 2 do 40%, dok se kod ozime pšenice procenat zaraženih klasova kreće od 5-30%, a zaražena površina klasa iznosi od 2-50%.

Uslovi koji su vladali u proizvodnji u fazi cvetanja i nalivanja zrna, sa obilnim padavinama, povećanom vlažnošću vazduha i optimalnim temperaturama, kao i izostanak hemijskih mera zaštite na pojedinim parcelama, su doveli do infekcija klasova gljivom koja prouzrokuje šturost klasa pšenice i ječma.

Simptomi su u vidu roze prevlake na klasu, zrna su štura, sitnija, slabije nalivena, a zaraženi klasovi su usled odumiranja slamasti, žute boje.

Osim što prouzokovač fuzarioze klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, ova gljiva ima i sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prilikom žetve izvrše podešavanja na kombajnu kako bi štura zrna bila izbačena, kao i dublje zaoravanje žetvenih ostataka.
Cikada Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području rada RC Užice, zasadi vinove loze se nalaze u fazi  od početak cvetanja,  do faze punog cvetanja (BBCH 61-65).

Radi se o malim površinama zasada i vinjagama u okviru okućnima, jer se na teritoriji  Zlatiborskog okruga vinova loza ne gaji na većim površinama.
Vizuelnim pregledom  pojedinačnih čokota vinove loze, na lokalitetu Sevojno,  uočene su larve  prvog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja, a jedini domaćin joj je vinova loza. Razvoj pomenute cikade se odvija u 5 larvenih stupnjeva, s tim  da su larve od trećeg stupnja prenosioci fitoplazme  Flavescence doree, prenosioca zlatastog žutila vinove loze.
Za sada se ne  preporučuje hemijski  tretman.
 RC Užice nastavlja sa praćem cikade Scaphoideus titanus
Malinin korebus (Corebus rubi)

Na području rada RC Užice, zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do razvoj ploda, plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom zasada maline, na lokalitetu Sevojno,  uočen je imago malininog korebusa (Corebus rubi). Malinin korebus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasla larva u izdancima ili korenovom vratu. U proleće se pomera višlje kroz stabljiku, gde se učauri. Ovakvi izdanci se poznaju po nepravilnim proširenjima, kod njih vegetacija kasni i lako su lomljivi. Imago se javlja u maju, i kasnije tokom cvetanja i formiranja plodova, obično do sredine juna. On se hrani mladim lišćem ne nanoseći veću štetu. Nakon kopulacije ženke polažu jaja pri osnovi izbojka. Larve se pile posle 2-3 nedelje i odmah se ubušuju u lastar. Kreću se ka osnovi, najčešće praveći spiralne hodnike, čime presecaju sprovodne sudove i tako nanose najveće štete biljci domaćinu.


Hemijska zaštita je moguća samo pre nego što dođe do ubušivanja larve u mlad izdanak, što je često otežano obzirom da se imago javlja u periodu cvetanja i plodonošenja. Ova štetočina pored maline, napada kupinu i ružu.
U cilju suzbijanja navedene štetočine najbolji rezultati postižu se primenom mera koje podrazumevaju:

- uklanjanje i uništavanje zaraženih izbojaka,

- uklanjanje divljih kupina i ruža u okolini zasada.
 

Primena insekticida u fazama cvetanja maline je zabranjena!


Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Užice usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja. U zavisnosti od vremena setve, pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 stabala vidljivo (BBCH 23-24), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 4 do 6 stabala vidljivo (BBCH 24-26). 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 % do 6 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna 2 % do 4% biljaka.   

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 % do 6 % biljaka.

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 2 % biljaka.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Priprema za zaštitu šljive i trešnje

Na području rada RC Užice zasadi šljive i trešnje se pretežno nalaze u fazi mirovanja pupoljaka (BBCH 00 ).Trenutno je u toku rezidba koštičavog voća. Nakon rezidbe, u cilju smanjenja prezimljujućih patogena i štetnih organizama, kao i dezinfekcije preseka nastalih orezivanjem,  veoma je značajno da se uradi tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata.
Obzirom da je od subote do utorka za naš region najavljeno zahlađenje, sa padavinama i niskim temperaturama, potrebno je sačekati da ovaj period prođe, zbog efikasnosti tretmana.
Po prestanku padavina i sa porastom temperature, kada se završi rezidba i čišćenje voćnjaka, treba sprovesti pomenuti tretman, o čemu će RC Užice blagovremeno dati preporuku.


Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi razvoja od: početak  bokorenja,  do vidljiva tri sekundarna stabla  (BBCH  20-23).

Ozima žita se na našem regionu prate na dva punkta,  Sevojno i Visibaba. Vizuelnim pregledom zasejanih parcela, na punktu Sevojno, u usevu ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Nisu uočeni simptomi ostalih biljnih bolesti, niti su registrovane  aktivne  rupa od glodara. Na oba punkta je registrovano prisustvo lisnih vaši, u niskoj brojnosti.

RC Užice će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se, zavisno od vremena setve, nalaze u različitim fazama  razvoja listova (BBCH 14-17).

 
Pyrenophora teres

Monitoring ozimih strnih žita  se vrši na dve lokacije: u opštini Požega (punkt Visibaba) i opštini Užice (punkt Sevojno). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ni cikada (Cicadelidae).

Obilaskom parcela pod pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok su pregledom parcela ozimog ječma, na punktu Sevojno, registrovani  simptomi  mrežaste pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
Pored toga, uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ukoliko poljoprivredni proizvođači registruju njihovo prisustvo, detaljnija uputstva pogledati u prilogu od 30.11.2022. (vidi prilog).

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

 

Zdravstevo stanje ozimih strnih žita
Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi razvoja od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na  do 4 % biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

Vizuelnim pregledima uočeno je i prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na do 6 % biljaka. Prognozirane niske temperature uz pojavu mraza uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

 
Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području rada RC Užice, na 20 parcela na različitim lokalitetima u opštinama Užice, Sevojno, Požega, Čajetina, naš područni centar je sproveo monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledano je 10 parcela sa hibridima ranih i 10 parcela sa hibridima iz kasnih grupa zrenja.

 
 

Na svakoj parceli je pregledano najmanje 100 klipova kukuruza i izvršena ocena na simptome bolesti gljiva iz roda Penicillium, Fusarium, Cladosporium i Aspergillus, kao i  na oštećenja od štetnih insekata. Rezultati monitoringa su prikazani u tabeli ispod.

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

78-93 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata:  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis),  pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)

0-14 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

0-18 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0 -16 %

Klipovi sa prisutnim simptomima  Aspergilus spp.

0- 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillium spp.

0-6 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima

0-14 %

 

Prisustvo štetočina u kukuruzu

Na području rada RC Užice usevi kukuruza se nalaze u fazi početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 51).


Vizuelnim pregledom kukuruza na lokalitetu Požega, uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta u zemljištu, a piljenje larvi je u toku maja i juna. Masovna pojava imaga je u toku jula i avgusta. Larve, naročito ako su u većoj brojnosti, su mnogo štetnije od imaga. One se hrane na korenu, izgrizajući ga i bušeći. Biljke sa potpuno uništenim korenom padaju na zemlju. Ako je koren delimično oštećen, stabljika poleže u vidu guščijeg vrata. Ovakve biljke nisu u stanju da ishrane klip, što dovodi do manjeg prinosa zrna, a teže je i za berbu kombajnom. Imaga se hrane listovima, polenom, svilom i mladim zrnima. Takođe, imaga mogu biti prenosioci fitopatogenih gljiva, bakterija i virusa. Pored kukuruza ima više alternativnih domaćina među gajenim i korovskim biljkama.

Najznačajnija mera borbe je plodored, a pored toga bitan je i izbor hibridađubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Pored kukuruzne zlatice, registrovano je i prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je poznata kao vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, i veći deo svog razvojnog ciklusa provede u zemljištu kao larva, koja se hrani na korenu domaćina.
Imaga se pojavljuju od početka juna do kraja jula, hrane se floemskim sokovima na listu kukuruza. Nakon ishrane ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom ozime pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.  

Početni simptomi su crvenilo kukuruza u periodu mlečne zrelosti, u vidu linija duž glavnog lisnog nerva. Bolest se prenosi na stabljiku i klip, koji zaostaje u porastu, zrna su deformisana, a često se i cela biljka suši. Prvi simptomi se uočavaju na obodu parcela, a kasnije mogu zahvatiti čitave parcele.

Hemijske mere sa ciljem suzbijanje navedene cikade se ne preporučuju. Obzirom da larve prezimljavaju na korenu ozime pšenice ne preporučuje se setva pšenice posle kukuruza. Tom merom se prekida razvojni ciklus te cikade, a samim tim i smanjuje rizik od pojave crvenila kukuruza.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima