Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma  se nalaze u fazi kraj bokorenja (BBCH 29).  
Na osnovu vizuelnih preda na lokalitetima Visibaba ll i Zdravčići, od biljnih bolesti registrovano je prisustvo simptoma mrežaste  pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.
  


Pojava i štete od glodara i štetnih insekata nisu registrovane.
Za sada se ne preporučuje primena fungicida.
RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i pojave štetnih organizama u usevima ječma i signaliziraće pravo vreme za primenu mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se nalaze u fazi kraj bokorenja (BBCH 29).  
Na osnovu vizuelnog pregleda na lokalitetu Visibaba II registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita 
(Erysiphae graminis) na 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom, na lokaciji Zdravčići, na 1% biljaka je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). 

pšenica

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima pšenice.
Pojava i štete od glodara i štetnih insekata nisu uočene.
RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i pojave štetnih organizama u usevima pšenice i  obavestiće poljoprivredne proizvođače o vremenu primene mera zaštite.

Mere kontrole krompirovog moljca
Na području rada RC Užice  počinju pripreme zemljišta za sadnju krompira.
Krompirov moljac (
Phthorimaea operculella ) je  veoma značajna  štetočina krompira. Pored direktnih šteta usled ishrane larvi na krtolama, krompirov moljac otvara put sekundarnim patogenima koji izazivaju trulež i dovode do brzog propadanja krtola u skladištu.
U neuslovim magacinima, pri višim temperaturama nastavlja svoj razvoj te se može naći i u krompiru koji se priprema za sadnju.


U kontroli ove štetočine, preporučuju se sledeće mere:

-  prilikom sadnje koristiti samo zdrave i neoštećene krtole (prebiranjem odstraniti oštećene krtole sa larvama)
- na polju je važna plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini krompirovom moljcu
- sadnju obaviti na optimalnoj dubini od 15 cm
-
formiranje visokih bankova prilikom sadnje i njihovo održavanje tokom vegetacije
- sadnja sorti kraćeg vegetacionog perioda koje su manje ugrožene
Na osnovu monitoringa krompirovog moljca na području Zlatiborskog okruga u 2019. godini, na glavnim proizvodnim područjima krompira prvi ulovi leptira na najnižim terenima su registrovani početkom jula. Na višim terenima, preko 700 m nadmorske visine, pojava moljca nije registrovana.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima Visibaba II i Zdravčići, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u  fazi  bokorenja (BBCH 23-28).

Vizuelnim pregledom, u usevu pšenice  na lokalitetu Visibaba II uočeni su simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 1-2% biljaka, dok na ostalim lokacijama nisu uočeni simptomi bolesti i štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima Visibaba II i Zdravčići, usevi ozime pšenice i ječma  se nalaze u različitim fazama  bokorenja (BBCH 20-24).

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva  nije  registrovano prisustvo  simptoma biljnih bolesti.

Pregledom useva na pomenutim lokacijama nije registrovano prisustvo glodara, međutim proizvođačima  se preporučuje da  redovno pregledaju svoje parcele na prisustvo aktivnih rupa od glodara. 

Ukoliko uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporuka je primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti mamci na bazi cink-fosfida uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Užice, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Faza razvoja                 Vaši na pšenici

Vizuelnim pregledom useva ozimih žita nije uočeno prisustvo patogena. U zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja useva, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na 0 do 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 0 do 3 % biljaka. Najavljene niske temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Rđa maline

Na području RC Užice u pojedinim zasadima maline koje se nalaze u fazi potpuno razvijenih cvetnih pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, (57-59 BBCH)  uočeno je prisustvo simptoma rđe maline (Phragmidium rubi-idaei).

 

Rđa maline

Uočena je pojava na izdancima i nadzemnom delu biljke neposredno iznad zemlje.

Rđa se javlja na svim nadzemnim delovima izdanaka maline. Na zaraženom lišću pojavljuju se žućkasto narandžaste pege. Kasnije, u avgustu i septembru, zaraženo lišće opada.

Preporuka je mehaničko uklanjanje i spaljivanje zaraženih izdanka, kako se zaraza ne bi širila.

Pojava ovog oboljenja je retka, pa se trenutno hemijske  mere zaštite  ne preporučuju.

Pregled useva ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 9 listova do faze bokorenja vidljive 3 stabljike (BBCH19-23).

Ječam Nonius, faza bokorenje

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

Mrežasta pegavost-P.teres

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Na području RC Užice u plasteničkoj proizvodnji paradajza registruju se simptomi žute plesnivosti lista paradajza, čiji je prouzrokovač parazitna gljiva Fulvia fulva.
 

Ovo je gljivično oboljenje koje se u našim uslovima javlja uglavnom kod proizvodnje paradajza u zaštićenom prostoru, u uslovima slabe osvetljenosti plastenika pod zaprljanom folijom ili pri dužem periodu oblačnog vremena. Uslovi dugotrajne oblačnosti koji su obeležili prethodni period su upravo pogodovali pojavi i širenju ovog oboljenja. Gust sklop biljaka i slabije provetravanje takođe pogoduje širenju ovog parazita. Simptomi bolesti se ispoljavaju na lišću, i to prvo starijem. Na stablu i plodu pojava simptoma je retka. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute zone sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira a list se uvija.

 

Mere kontrole: Biljke ne saditi gusto da ne bi dolazilo do zasenjivanja. Koristiti čistu foliju i održavati čisto staklo. U preventivne mere borbe spadaju još i dezinfekcija supstrata i konstrukcije plastenika, regulacija vlage i temperature, provetravanje objekta, plodored i uklanjanje biljnih ostataka. Za hemijsku zaštitu paradajza preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

- Signum u dozi 0.7 kg/ha (karenca 14 dana) preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

- Folio Gold 2,5-3 l/ha (karenca je 7 dana)

- Ortiva Opti 480 SC 2-2,5 l/ha (karenca je 3 dana).

Bakterioze maline

Zasadi maline sa sortom Vilamet na području Zlatiborskog okruga su u fazi sazrevanja i berbe plodova (BBCH 89 do 92). Velika količina padavina u prethodnoj sedmici je bila praćena značajnim temperaturnim kolebanjima, a jutarnje temperature su se kretale od 4,68 do 16,26 C. Prohladno i kišovito vreme je pogodovalo razvoju bakterije Pseudomonas syringae. Zabeleženi su ređi slučajevi pojave bakterijskih infekcija na listovima mladih izdanaka, ali ne i na rodnim grančicama na izdancima kod kojih je u toku berba.

 

Slika: Bakterijska infekcija na listu ovogodišnjeg izdanka maline

Sa porastom temperature i prestankom padavina, očekuje se zaustavljanje širenja infekcije i usporavanje širenja kroz biljno tkivo. Obzirom da je berba plodova u toku trenutno se ne preporučuju mere zaštite. Napadnuti izdanci se mogu potpuno ukloniti jer postoji dovoljno rezervnih izdanaka za rod u narednoj godini. U zasadima u kojima je registrovana ova pojava preporučuje se posle završene berbe primena bakarnih fungicida (a.m. bakar hidroksid) kao što su Funguran ili Everest u koncentraciji 0,3%.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima