Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na područu rada RC Užice, usevi ječma se, zavisno od rokova setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od 6 do 9 i više razvijenih sekundarnih stabala (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Sevojno, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije registrovano.

Takođe, uočeno je i prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 1,5. Na listovima se registruju oštećenja od dopunske ishrane odraslih jedinki u vidu uskih, uzdužnih pruga, širine 1 mm. U ovom momentu u toku je dopunska ishrana odraslih jedinki i polaganje jaja ove štetočine.  

Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi  pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od 6 do 8 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 26-28).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Sevojno, uočeno je prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 1. U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja. Žitna pijavica pričinjava štete hraneći se na lišću, s tim da su štete od odraslog insekta od manjeg značaja u odnosu na štete koje prouzrokuju larve. Larve izgrizaju list sa gornje strane u vidu uzdužnih pruga između nerava.

Takođe, uočeno je i prisustvo beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 1,5.  


Vizuelnim pregledom  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju, a RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Crna i žuta šljivina osa

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi šljiva se nalaze u različitim fazama razvoja od: vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).

Na lepljivim pločama u zasadu šljive Čačanska rodna, lokalitet Sevojno, registruju se ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

Obe vrste imaju jednu generaciju godišnje. Ženke šljivinih osa, nakon dopunske ishrane i kopulacije, polažu u čašične listiće po jedno jaje u otvor koji zasecaju legalicom. Jedna ženka crne i žute šljivine ose položi u proseku oko 40 jaja. Štete prave larve koje se ubušuju u tek formirane plodove. Hrane se prvenstveno semenkama, ali pri tom izgrizaju i semenu kućicu i meso ploda. Napadnuti plodovi su zaprljani izmetom i opadaju na zemlju.
Ove štetočine pojedinih godina mogu uništiti i preko 90% zametnutih plodova, zato se, naročito u zasadima gde se ove štetočine redovno javljaju, mora obratiti pažnja na njihovo suzbijanje.


Hemijske mere zaštite se sprovode u fazi precvetavanja šljive, u vreme piljenja larvi, a pre ubušivanja u mlade plodove.

Obzirom da šljiva u narednim danima ulazi u puno cvetanje, hemijske mere se ne preporučuju zbog prisutnosti pčela i drugih polinatora u zasadima.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Užice nastavlja sa praćenjem šljivinih osa i blagovremeno će dati preporuku za tretman.

Preventivne mere kontrole krompirivog moljca
Na području rada RC Užice u toku su pripreme za sadnju krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok će se sadnja krompira za jesenju proizvodnju obaviti kasnije.
Najznačajnija štetočina u ovoj proizvodnji je krompirov moljac (Phthorimaea operculella), više je ugrožen krompir namenjen za jesenju proizvodnju zbog dužine vegetacije.

 

Na našem proizvodnom području, monitoring u 2020. godini je vršen vizuelnim  pregledima zasejanih parcela i na feromonskim klopkama. Prvi ulov imaga je bio krajem maja, a brojnost krompirovog moljca tokom cele proizvodne sezone je bila niska i  nije predstavljale visok rizik za proizvodnju krompira.
Obzirom na potencijalne štete koje mogu nastati, veoma je važno primeniti sve preventivne mere kontrole. Primeri dobre proizvodne prakse su:

- izbegavati monokulturu, jer krompirov moljac prezimljava u stadijumu lutke u sasušenim ostacima cime i krtola na parceli
- praktikovati raniju sadnju i koristiti sorte kraćeg vegetacionog perioda, naročito na područjima sa visokim potencijalom štetočine
- za sadnju koristiti deklarisano seme, zdrave i neoštećene krtole
- pripremiti zemljište za optimalnu dubinu sadnje od 15 cm, uz formiranje bankova i njihovo održavanje tokom vegetacije
-stalno navodnjavanje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.


Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta,  nalaze u različitim fazama bokorenja, od vidljivo prvo do peto sekundarno stablo (BBCH 21-25).


Vizuelnim pregledom useva na punktu Visibaba nisu uočeni simptomi biljnih bolesti. Na punktu Sevojno registrovano je prisusustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. Na oba punkta tokom vizuelnim pregleda nisu uočene  aktivne rupe od glodara, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na pomenutim punktovima nisu uočene štete od izmrzavanja, ali se na području Zlatiborskog okruga, naročito na parcelama ječma koji je posejan u optimalnim rokovima setve, mogu uočiti štete od mraza u vidu sušenja lisne mase. Ovi simptomi su posledica niskih temperatura koje su registrovane na automatskim meteorološkim stanicama u periodu od 11.2.  do 19.2. Tokom navedenog perioda, na pojedinim lokalitetima, registrovane su minimelne temperaure od -10°C.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, zavisno od rokova setve i lokaliteta,  nalaze u različitim fazama bokorenja, od vidljivo prvo do četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).


Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, na pojedinim lokalitetima (na slici punkt Sevojno) se mogu uočiti oštećenja u vidu sušenja lisne mase i promene boje listova. Ova pojava je posledica izmrzavanja biljnog tkiva usled delovanja niskih temperatura. U periodu od 11.2. do 19.2. jutarnje temperature vazduha su konstanstno bile u minusu, najniža temperatura je izmerena 16.2. od – 12,9°C (punkt Milićevo selo). Izmrzavanje se javlja sporadično, i to na manjim delovima zasejanih parcela gde je postojao negativan uticaj mikroklimata.
Takođe, vizuelnim pregledima useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti niti štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Priprema za rezidbu i hemijske mere zaštite u malinjacima u regionu Užica

Na teritoriji rada RC Užice zasadi maline se, u zavisnosti od nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazama razvoja od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U prethodnih 7 dana, prema podacima sa automatskih meteoroloških stanica,  na većini lokaliteta u regionu Užica, srednja dnevna temperatura se kretala u proseku od  5-7 oC, a na pojedinim lokalitetima je maksimalna dnevna temperatura bila iznad 20 oC. Ovakve vremenske prilike su na nižim nadmorskim visinama i južnim ekspozicijama zasada uticale na ranije kretanje vegetacije u zasadima maline.

S obzirom da je kretanje pupoljaka veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima, preporuka proizvođačima je da sačekaju sa agrotehničkim merama vezivanja i uklanjanja starih izdanaka. Rana rezidba i vezivanje često dovode do grešaka u izboru izdanaka, pri čemu se ostavljaju promrzli ili suvi izdanci, koji se na početku vegetacije teško uočavaju. Rezidbu treba obaviti kada je diferencijacija vitalnosti pupoljaka jasna, kako bi se ostavili izdanci što boljeg kvaliteta.


Takođe, vizuelnim pregledom pupoljaka malina nije utvrđena aktivnost eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracilis). Donji prag za početak aktivnosti prezimljujuće ženke je srednja dnevna temperatura od 11 oC, a početak polaganja jaja se očekuje pri temperaturi od 25 oC.


RC Užice nastavlja sa praćenjem faza razvoja zasada malina i objaviće blagovremeno preporuku, kako za agrotehničke, tako i za hemijske mere zaštite.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnoti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od 8 do 9 listova razvijeno (BBCH 18-19) do različitih faza bokorenja (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledima useva, na lokalitetu Visibaba, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je na lokalitetu Sevojno registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

Ni na jednom  lokalitetu nije uočeno  prisustvo štetnih insekata, niti aktivnih rupa od glodara.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17) do različitih faza bokorenja (BBCH 21-22).

Vizuelnim pregledima useva, na lokalitetima Sevojno i Visibaba, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetnih insekata.

Na oba punkta je registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka treba zatrpati rupe, kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području rada RC Užice usevi  ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12-14).
 

Obilaskom parcela i vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka. Niske temperature, uz prisustvo mraza, u prethodnom periodu,  dovele su do smanjenja brojnosti ovih štetočina. Vremenske prilike koje se prognoziraju u narednom periodu nepovoljno će uticati na dalji razvoj i širenje navedenih štetočina.

Vizuelnim pregledom useva nisu uočeni simptomi bolesti, niti aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ozimog ječma i ukoliko se registruje brojnost glodara koja prelazi prag štetnosti (10 do 50 aktivnh rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka, postavljanjem istih u rupe. Nakon njihove primene, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima