Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Štetočine u usevima kukuruza

Na području rada RC Užice, usevi kukuruza se nalaze u fazi nicanja do faze razvijena 3  lista (BBCH 09-13).Vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga  sive kukuruzne  pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i oštećenja od njegove ishrane, na 4-5 % biljaka. U pitanju je polifagna vrsta, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava imago u zemljištu. Najveće štete nanosi od nicanja do obrazovanja 3-4 lista. Imago izgriza ivične delove liski ili vrhove biljaka, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju. Prag štetnosti je 1 imago pipe/m2 u fazi klijanaca  ili 3-5 imaga pipe/m2 neposredno posle nicanja.
Za sada registrovane  brojnosti ne predstavljaju rizik u proizvodnji kukuruza.
U našoj zemlji za suzbijanje kukuruzne pipe nema registrovanih preparata, ali se u  cilju zaštite useva prema EPPO standardu PP 2/17 (1), mogu se primeniti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Osim pipa,  uočeno je i prisustvo imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 3-4% biljaka. Radi se o takođe polifagnoj štetočini. Štete nanosi imago mladim biljkama, izgrizajući listove jamičasto ili rupičasto. Jako napadnute biljke venu i suše se. Suvo i toplo vreme pogoduju njihovoj pojačanoj aktivnosti.
Trenutne brojnosti ne predstavljaju rizik za useve kukuruza.


RC Užice nastavlja sa praćenjem štetočina u kukuruzu .


Prisustvo krompirove zlatice u usevima krompira

Na području rada RC Užice usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja lista od: dva do četiri lista na glavnoj stabljici razvijena (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U pitanju je prva generacija ove štetočine.

Za sada se hemijsko suzbijanje navedene štetočine ne preporučuje.

RC Užice nastavlja sa praćenjem razvoja krompirove zlatice i kada dođe do piljenja larvi, koje nanose najveće štete u proizvodnji, signaliziraće vreme za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice, usevi ozimih strnih žita se, u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od bokorenje, 5 stabala vidljivo, do faze rasta stabljike, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31).

 

Vizuelnim pregledom useva  ozimog ječma, na lokalitetu Sevojno, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres)  na 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Na usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti.

Takođe, na usevima ozimih strnih žita uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada. U ovom momentu, ona je u fazi dopunske ishrane , što se može registrovati kao oštećenja na listu u vidu uzdužnih pruga, širine 1mm. Štete od odraslog insekta su manje, u odnosu na one koje ishranom prave larve.
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Užica

Na području rada RC Užice, usevi strnih žita se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja:

- ozima pšenica, vidljiva 2-4 sekundarna stabla (BBCH 22-24)
- ozimi ječam, vidljivo 3-5 sekundarnih stabala (BBCH 23-25).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetu Sevojno je registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do  2% biljaka. Na usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.


Nisu uočene aktivne rupe od glodara, ni prisustvo lisnih vaši
(Aphididae)  i cikada (Cicadelidae).

 

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma u regionu Užica
 

Na području rada RC Užice, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi razvoja od: 4 lista razvijena do faze bokorenja, vidljivo drugo sekundarno stablo  (BBCH 14-22).

Ozima žita se na našem regionu prate na dva punkta Sevojno i Visibaba. Vizuelnim pregledom, na punktu Sevojno, u usevu ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka. Nisu uočeni simptomi ostalih biljnih bolesti, niti prisustvo štetnih insekata i aktivnih rupa od glodara.

U periodu od 20.1. do 26.1. prema podacima sa automatske meteorološke stanice (AMS) zabeleženi su jaki mrazevi na većini lokaliteta (AMS Požega -18,32°C, AMS Sevojno -17,16°C), ali nisu uočeni simptomi izmrazavanja zahvaljujući prisustvu snežnog pokrivača.

RC Užice će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od tri  do četiri razvijena lista (BBCH 13-14).


 

Monitoring ozimih strnih žita  se vrši na dve lokacije: u opštini Požega (punkt Visibaba) i opštini Užice (punkt Sevojno). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ni cikada (Cicadelidae). Takođe, nisu uočene aktivne rupe od glodara.

Obilaskom parcela pod pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je pregledom parcela ozimog ječma, na punktu Sevojno, uočena mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstevenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje zasada kupine

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

Obilaskom zasada kupina na teritoriji opština Užice i Požega, uočeni su simptomi žute rđe stabla i lista kupine (Kuhneola uredinis), u intenzitetu napada 5-20%. Na listovima se mogu uočiti žute grupice uredosorusa, a na lastarima tamno ljubičaste pege i pukotine sa uredosorusima. Sa razvojem bolesti pukotine na izdancima se šire i spajaju, zaostaju u porastu. Kod listova se smanjuje fotosinteza, može doći i do prevremenog opadanja. Patogen prezimljava u zaraženom lišću i izdancima.

Takođe, uočeno je i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline i kupine (Sphaerulina rubi), na 3-5% biljaka. Na listovima se registruju sitne, okrugle, svetlosmeđe pege, unutar kojih tkivo nekrotira i ispada. Ukoliko je infekcija jaka, lišće opada ranije. Gljiva prezimljava u nekrotiranom tkivu lista.

Na pojedinim lokalitetima se uočavaju simptomi purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), na 2-3% biljaka. Infekcija se manifestuje u vidu  purpurnih pega sa crvenim oreolom na stablu i bočnim granama, koje se kasnije proširuju , dobijajući braon boju. Na listovima se uočavaju sivosmeđe pege prečnika 1-3 mm. Gljiva prezimljava u kori dvogodišnjih izdanaka u vidu micelije i piknida.

U zasadima gde berba nije dovedena do kraja mogu se uočiti plodovi sa simptomima sive truleži jagodastog voća (Botrytis cinerea). Plodovi su sasušeni, a na njima je vidljiva siva prevlaka od konidija gljive. Ova gljiva može da izazove nekrozu ili trulež  svih nadzemnih delova biljke domaćina u svim fazama razvoja. Patogen prezimljava na zaraženim plodovima, opalom lišću i obolelim prezimelim izdancima. Nakon završene berbe zaražene plodove treba ukloniti iz zasada.

Agrotehničke mere kontrole zajedničke za sve pomenute patogene su orezivanje zaraženih biljnih delova, sakupljanje opalog i zaraženog lišća, iznošenje iz zasada i uništavanje.


Od hemijskih mera, najznačajniji su preventivni tretmani bakarnim preparatima u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena koje je RC Užice dao u preporuci od 9.11.2021, videti link.


Zdravstveno stanje useva strnih žita

Na području rada RC Užice setva ozime pšenice je još uvek u toku, tako da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja  do dva razvijena lista (BBCH 7-12). Setva ozimog ječma je pri kraju, tako da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja do tri razvijena lista (BBCH 7-13).

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na punktu Sevojno uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na 3-5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

Lisne vaši usevima mogu naneti direktne štete prilikom ishrane, sisanjem biljnih sokova, i indirektne jer imaju ulogu vektora fitopatogenih virusa, što je naročito destruktivno u ranim fazama razvoja, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju pregledi zasejanih parcela radi utvrđivanja prisustva i brojnosti navedenih štetočina.

Obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši ispod praga štetnosti, koji u ovoj fazi razvoja iznosi 10% biljaka naseljeno jednom ili više vaši ili cikada, u ovom momentu ne preporučuju se hemijske mere zaštite (EPPO, PP 2/11(1)).


RC Užice nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području rada RC Užice u toku je berba kasnih sorata jabuke. Vizuelnim pregledom zasada na lokacijama Milićevo selo, Lopaš i Prilipac, na plodovima se mogu uočiti simptomi truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Prisustvo simptoma registrovano je u zasadima u kojima  nisu adekvatno i blagovremeno primenjene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja navedenog patogena.

Infekcije ovim patogenom su moguće od zametanja, ali i nakon berbe tokom skladištenja i transporta plodova. Najosetljiviji su plodovi u kasnijim fazama zrenja. Gljiva prodire u plod preko različitih povreda ili prirodnih otvora. U početnim fazama zaraze, na plodu se obrazuju koncentrične svetlo-smeđe pege, koje se proširuju, tkivo unutar pega nekrotira, a u kasnijim fazama biva zahvaćen ceo plod. Na površini ploda se mogu videti sporonosna tela gljive koncentrično raspoređena. Micelija gljive potpuno prožima plodove, oni gube vodu, smežuravaju se i ostaju pričvršćeni za grane ili opadaju na površinu zemlje.
Gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima ili zaraženim granama i rak ranama. Sledećeg proleća, pri povoljnim uslovima vlažnosti, na površini inficiranih delova se formiraju konidije gljive koje se pomoću vetra, kiše ili insekata raznose do plodova. Infekcija se vrši i na mestu dodira zdravog i zaraženog ploda.
Pored hemijskih mera zaštite koje smo preporučivali u fazama sazrevanja ploda, važno je i sakupljanje i uklanjanje mumificiranih plodova sa krošnje i površine zemljišta u voćnjacima. U toku vegetacije treba suzbijati insekte i druge štetočine koje dovode do povređivanja plodova. Prilikom podizanja voćnjaka treba birati terene na kojima je omogućeno dobro provetravanje krošnje. Jesenji tretman jabučastog voća preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne 70% lisne mase i nakon rezidbe, značajna je mera u kontroli ovog patogena.

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području rada RC Užice, malinjaci se nalaze u fazi razvoja: starenje, početak mirovanja. Vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, na lokalitetu Sevojno, uočeni su simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), u niskom intenzitetu napada.

Na donjem  lišću dvogodišnjih izdanaka registruju se sitne pege, veličine 1-2 mm, svetlo smeđe boje sa tamnijim obodom, a nekad mogu biti i oivičene hlorotičnim pstenom. Kasnije se pege uvećavaju, menjajući oblik u poligonalni, tkivo unutar pega nekrotira i ispada. Infekcija se širi ka vrhu, zahvata i lišće jednogodišnjih lastara. Ređe parazitira i izdanke maline. Usled jake infekcije lišće žuti i ranije opada. Izdanci bez lišća ulaze nezreli u zimu, te su skloni izmrzavanju. Sve ovo utiče na umanjenje prinosa u narednoj godini.


Gljiva prezimljava u nekrotiranom tkivu lišća i na izdancima gde formiraa plodonosna tela, peritecije.


Pored hemijskih mera koje su preporučivane u toku vegetacije uz suzbijanje ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), za suzbijanje ovog patogena značajne su i agrotehničke mere kao što su:
-orezivanje izdanaka koji su doneli rod do osnove, odmah po završetku berbe
-gajenje otpornijih sorti
-prilikom podizanja zasada ostaviti optimalni razmak između redova zbog boljeg provetravanja
-orezivanje zaraženih izdanaka, sakupljanje i uništavanje obolelog lišća.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima