Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Prisustvo žitnog pivca u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze nalivanje vode: prvo seme dostiglo polovinu krajnje veličine (BBCH 71) do faze srednja mlečna zrelost (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca (Anisoplia austriaca). Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, dok mu se brojnosti smanjuju ka središnjem delu parcela.

Slika 1: Odrasla jedinka žitnog pivca

Odrasle jedinke žitnog pivca nanose najveće štete usevima žita u vreme mlečne i voštane zrelosti. U tim fazama intenzivno se hrane zrnima, a da bi završili dopunsku ishranu potrebno im je 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u najtoplijem delu dana kada je aktivnost žitnog pivca najveća. Ukoliko se regitruje od 3 do 5 odraslih jedinki po metru kvadratnom preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se zaštita može sprovesti nekim od navedenih insekticida:

·        Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,6 l/ha (karenca 10 dana) ili

·        Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,24 l/ha (karenca 10 dana)

Prilikom izbora insekticida obavezno se mora voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XVII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 60,78%, a kod sorte Ajdared 60%.

Ispražnjena pseudotecija
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

RC Novi Sad vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) pomoću svetlosnih lovnih lampi, koje su postavljene na lokalitete Gložan i Gospođinci, i vizuelnih pregleda. Početak leta prve generacije ove štetočine započeo je tokom prve nedelje maja, od kada se na svetlosnim lovnim lampama redovno registruju ulovi.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. U toku je početak polaganja jaja prve generacje ove štetočine.

Slika 1: Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii VI

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 58,82% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena
Šljivina lisna mušica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Slika 1: Faza šljive BBCH 73

Vizuelnim pregledom zasada, na pojedinačnim listovima, registrovano je prisustvo simptoma napada od strane šljivine lisne mušice (Putoniella pruni). Na naličju napadnutih listova, duž glavnog lisnog nerva, dolazi do formiranja izrasline – mehuraste gale.

U galama se nalaze larve, žuto-narandžaste boje, dugačke do 3 milimetra. Larve se hrane biljnim sokovima, a pri kraju razvoja padaju na tlo oko voćki i u njemu prezimljavaju. Štete se ogledaju u deformaciji listova što dovodi do smanjenja procesa fotosinteze.

Slika 2: Larve šljivine lisne mušice

Šljivina lisna mušica ima jednu generaciju godišnje, a pored šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Ne pripada ekonomski značajnim vrstama, te nije potrebna primena hemijskih mera zaštite u cilju njenog suzbijanja.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u zasadima šljive.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi veličina ploda je do 20 cm – sorta Zlatni Delišes (72 BBCH) do faze drugo opadanje plodova – sorta Ajdared (73 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 50,98%, a kod sorte Ajdared 56,60%.

Ispražnjena pseudotecija
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii V

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi drugo opadanje plododva (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 47,16% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm – sorta Zlatni Delišes (71 BBCH) do faze veličina ploda je do 20 cm – sorta Ajdared (72 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 97,50%, a kod sorte Ajdared 95,67%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 46%, a kod sorte Ajdared 42,30%.

Ispražnjena pseudotecija
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Štetočine u usevu šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 16

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.

Slika 2: Jaja repine muve

Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja šećerne repe. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u list i hrane se parenhimom, prilikom čega obrazuju mine. Mine se spajaju u jednu veliku mehurastu minu, u kojoj se vide larve i ekskrementi. Delovi napadnutog lišća ili celi listovi venu, žute i suše se.

Slika 3: Simptom napada repine muve (mine na listu) iz prethodne sezone

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na 7% biljaka.

Slika 4: Crna repina vaš

U toku je naseljavanje ovih štetočina na useve šećerne repe.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Stenice u usevima i zasadima

Na području delovanja RC Novi Sad u zasadima voća, vinove loze, kao i u ratarskim i povrtarskim kulturama registruje se prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Naseljavanje ovih štetočina u useve i zasade registrovano je krajem aprila i početkom maja.

Slika 1: Odrasle jedinke stenica u zasadima voća

Slika 2: Odrasle jedinke stenica u ratarskim usevima

Takođe, u usevima soje i krompira registrovano je prisustvo jajnih legala, kao i tek ispiljenih larvi stenica.

Slika 3: Jajna legla i larve u usevima soje i krompira

Ove invazivne vrste stenica napadaju veliki broj biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem stenica u usevima i zasadima i signaliziraće pravo vreme za tretman.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad