Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Tripsi u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Imaga i larve tripsa

Na našem terenu u toku je vađenje ozimih lukova, pa se u narednom periodu očekuje migracija tripsa na prolećne lukove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima prolećnog luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 4 do 5 listova razvijeno (BBCH 14-15).

Slika 1: Usev ozimog luka BBCH 14

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,33. Blaga zima uticala je na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata, pa sa visokim reproduktivnim potencijalom ulazimo u nastavak sezone.

Slika 2: Imago tripsa

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem populacije tripsa u usevima ozimih lukova i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Trips u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno  se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Larve tripsa na luku

U narednom periodu se očekuje početak vađenja ozimih lukova, kada će doći do masovne migracije tripsa na prolećne lukove. Takođe, visoke dnevne temperature pogoduju ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine.

Sve navedeno ukazuje na potrebu za posebnim oprezom kod proizvođača jer ulazimo u kritičan period za zaštitu luka od ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

Tripsi u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Usev prolećnog luka BBCH 13

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,11.

Imago tripsa

U narednom periodu se očekuje početak vađenja ozimih lukova, kada će doći do masovne migracije tripsa na prolećne lukove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima luka i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Usev ozimog luka

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 0,62

·        Larva: 0,41

Imago tripsa

Populacija tripsa je još uvek na niskom nivou i ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima luka i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi četvrti list jasno vidljiv (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3,54

·        Larve 2,29

Imago tripsa

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata. Kao i prethodne godine, u narednih mesec dana se očekuje postizanje pragova štetnosti u usevima ozimih lukova, što do pre koju godinu nije bilo uobičajeno za naše uslove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće vreme za tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi treći list jasno vidljiv (BBCH 13).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips sp.) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 7,5

·         Larve: 0,27

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Stanje u usevu luka

Na Teritoriji RC Novi Sad lukovi iz prolećne setve nalaze se u fazi od 4 do 7 listova.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci). Na lokalitetu Gospođinci broj larvi po listu iznosi 0,05, a na lokalitetu Despotovo 0,3.  Za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Pregledom listova nije registrovano prisustvo simptoma  plamenjače luka (Peronospora destruktor). S obzirom da je plamenjača luka registrovana na ozimim lukovima koji su još uvek nalaze na parcelama postoji mogućnost širenja ovog patogena i na lukove iz prolećne setve. Takođe, registrovani su i povoljni uslovi za ostvarenje infekcije. Preporučuje se primena preventivnih preparata u cilju zaštite mladih lukova nekim od sledećih fungicida:

Antracol WP 70 (propineb) 2 – 2,5 kg/ha

Dakoflo (hlorotalonil) 2 – 2,5 l/ha

Trips u luku

Na lokalitetu Despotovo usevi ozimog luka nalaze se u fazi 5 do 6 listova (BBCH 15-16).

Pregledom biljaka registruje se prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips sp). Indeks napada larvi iznosi 2,83, a imaga 1,41. Za sada, beležimo prisustvo od 0,26 larvi po listu luka. S obzirom da je prag štetnosti 1 do 2 larve po listu insekticidni tretman se ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u luku.

Lukova muva (Hylemia antiqua)

Lukova muva najčešće napada crni, a ređe beli luk. U polju se napad prepoznaje po tome što napadnute biljke venu, suše se i propadaju.

Lukova muva ima 2 do 4 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. U proleće se pojavljuju odrasle jedinke i ženke polažu jaja u gomilice između listova luka ili na zemlju oko biljaka. Za razvoj jaja neophodna je relativna vlažnost vazduha do 80%, a upravo takve uslove smo imali  u ovoj proizvodnoj godini. Larve se ubušuju u luk kroz osnovne listove. Larve su prljavobele boje, prednji deo tela im je sužen, a zadnji proširen i ima četiri izraštaja.

U mlađim biljkama larve se nalaze u centralnom delu stabla i takve biljke se suše i u potpunosti propadaju. U starijim biljkama larve se nalaze u glavicama luka. U jednoj glavici može biti i više larvi i takve lukovice su podložne truljenju.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje lukove muve. Po standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/4(2)), za suzbijanje ove štetočine registrovan je insekticid na bazi aktivne materije hlorpirifos.

 

Simptomi napada lukove muve

  

Velika slika                           Velika slika

 

Larva lukove muve i zadnji segment larve sa četiri izraštaja

  

Velika slika                              Velika slika