Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Jabukina osa

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja (BBCH 61) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasade jabuke registruju se ulovi odraslih jedinki jabukine ose (Hoplocampa testudinea). U toku je let i polaganje jaja ove štetočine.

Slika 1: Odrasla jedinka jabukine ose

Jabukina osa ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu pagusenice u kokonu u zemlji. U rano proleće dolazi do pojave imaga koji se odmah pare. Ženka polaže jaja u osnovu čašičnih listića ili u čašice poluotvorenih ili potpuno otvorenih cvetova jabuke. Prethodno testerastom legalicom zaseca čašicu cveta i polaže u svaki zarez po jedno jaje. Ženka može da položi do 25 jaja. Pagusenica se ubušuje u tek zametnuti plod, praveći kružni kanal, a zatim napušta taj plod. Ako su ubuši do semene kućice, zaustavlja razvoj ploda koji otpada. Suzbijanje se izvodi na početku piljenja pagusenica, u fazama precvetavanja jabuke kada nema prisustva polinatora.

Za sad se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja se praćenjem navedene štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Pojava jabukine ose

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasade jabuke registruju se ulovi odraslih jedinki jabukine ose (Hoplocampa testudinea). U toku je početak leta ove štetočine.

Imago jabukine ose

Jabukina osa ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu pagusenice u kokonu u zemlji. U rano proleće dolazi do pojave imaga koji se odmah pare. Ženka polaže jaja u osnovu čašičnih listića ili u čašice poluotvorenih ili potpuno otvorenih cvetova jabuke. Prethodno testerastom legalicom zaseca čašicu cveta i polaže u svaki zarez po jedno jaje. Ženka može da položi do 25 jaja. Pagusenica se ubušuje u tek zametnuti plod, praveći kružni kanal, a zatim napušta taj plod. Ako su ubuši do semene kućice, zaustavlja razvoj ploda koji otpada. Suzbijanje se izvodi na početku piljenja pagusenica, u fazama precvetavanja jabuke kada nema prisustva polinatora.

Jabukina osa najveće štete na području rada RC Novi Sad pričinjava u jabučnjacima starog tipa uzgoja na severnim obroncima Fruške gore gde se svake godine registruje njeno prisustvo kako na lovnim klopkama tako i u vizuelnim pregledima. 

Za sad se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja se praćenjem navedene štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Lisne pipe (Phyllobius sp.)
Na severnim obroncima Fruške Gore vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo imaga lisnih pipa (Phyllobius spp.). Pojava ovih štetočina je redovna u našim proizvodnim uslovima ali ne pričinjavaju ekonomski značajne štete. Sa porastom lisne mase štetnost ovih vrsta je sve manja te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.
 
Rđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali)

Na teritoriji RC Novi Sad registrovano je prisustvo rđaste grinje jabuke (Aculus schlechtendali). Ova štetočina ima više generacija godišnje. U povoljnim uslovima kada je suvo i toplo vreme i kada su visoke dnevne temperature može doći do njenog prenamnoženja. Rđasta grinja jabuke hrani se na listovima sisajući sokove. Napadnuto lišće dobija bronzanu boju i uvija se prema licu. Prilikom jačeg napada dolazi do sušenja i prevremenog opadanja lišća. Takođe, dolazi i do ometanja procesa fotosinteze i pojačane transpiracije pa dolazi do iznurivanja biljaka, smanjenja prinosa i kvaliteta plodova.

Direktne štete od ishrane na plodovima ogledaju se u vidu pojave mrežavosti naročito na crvenim sortama.

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju i povećanju brojnosti ove štetočine. Preporučuje se pregled zasada jabuka na prisustvo rđaste grinje jabuke. Ukoliko se registruje njeno prisustvo sprovesti mere zaštite nekim od insekticida:

Abastate EW, Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15%

Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,1%

Omite 570 EW (popargit) 0,15%

 

Prilikom tretiranja koristiti veču količinu vode uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja. Za efikasno suzbijanje rđaste grinje jabuke preporučuju se dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

Prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća

Na terenu RC Novi Sad pregledom zasada jabuka registrovano je prisutvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptomi bolesti prisutni su na granama i plodovima. U vlažnim uslovima ovo oboljenje se veoma brzo širi te je neophodno uklanjanje zaraženih delova biljaka. Mere zaštite za suzbijanje bakteriozne plamenjače su dosta teške. One obuhvataju higijenske mere gde se dezinfikuje alat sa 70 % alkoholom  kojim se otklanjaju zaraženi delovi biljaka koji se zatim stavljaju u džakove iznose iz voćnjaka i pale. Zaražene grane seku se 30 do 40 cm ispod zaraženog tkiva. Nakon mehaničkog uklanjanja voćnjak istretirati sa preparatima na bazi bakarhidroksida u koncentraciji 0,05%. Ove mere obavljati po suvom i toplom vremenu kako ne bi došlo do daljeg širenja.

Prvi ulovi jabukovog smotavca

Na teritoriji RC Novi Sad registrovani  su prvi ulovi jabukovog  smotavca ( Carpocapsa pomonella) na feromonskim klopkama. Na lokalitetu Neštin 4.04. na 89 CDD, a na Čeneju 4.04. na 55 CDD. Temperaturne akumulacije izražene su od 1. januara. Jabuke se nalaze u fenofazi punog cvetanja (65 BBCH). Primena insekticida se za sada ne preporučuje.

Venturia inaequalis - zrelost pseudotecija
U laboratoriji RC Novi Sad, svake nedelje, utvrđuje se procenat dozrelosti i procenat ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Pseudotecije su prezimljujući organi gljive u kojima se stvaraju askusi sa askosporama.
 
 
Askospore se pod uticajem vlage oslobađaju iz pseudotecija i vrše primarne infekcije.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija su veoma važni podaci, jer nam pružaju informaciju kada je gljiva spremna za ostvarenje infekcija (kada su formirane askospore u pseudotecijama) i koliko dugo traje period primarnih infekcija (kada je došlo do potpunog oslobađanja askospora - ispražnjenost pseudotecija 100%).
Trenutno, dozrelost pseudotecija iznosi 82,5 %, a ispražnjenost 43,4 % .
 
 
Znači, pred nama je period kada još oko 55 % askospora (infekcionog materijala) treba da se oslobodi.
 
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke je veoma važan patogen jabuka, koji zahteva redovnu zaštitu u fazama intezivnog prirasta vegetativne mase.
Na grafičkom prikazu može se videti kada je došlo do ostvarenja uslova za infekciju, za period od 28.03. (prvo oslobađanje askospora u prirodi) pa do danas, za lokalitet Kać (ukupno 10 puta su ostvareni uslovi za infekciju).
Proizvođači bi trebalo da beleže svaki tretman, kada i sa kojim preparatima, da bi znali kako dalje da kreiraju koncept zaštite imajući u vidu kada je došlo do ostvarenja uslova za infekciju.
Preventivni preparati kao što su CAPTAN 50-WP, DITHANE DG NEOTEC, DELAN 700-WG, POLYRAM-DF se primenjuju pred najavljene padavine, a biljke su pod zaštitom ovih preparata 5 dana. Padavine od 15-20 mm spiraju depozit ovih preparata .
Kurativni preparati se primenjuju ako biljke nisu bile pod zaštitom preventivnih preparata, a došlo je do ostvarenja uslova za infekcije. Ovi preparati imaju različito kurativno delovanje:
SYLLIT 400-SC, CHORUS 75-WG, PYRUS 400-SC - 36-48 h
CLARINET, INDAR 5 EW, SCORE - 72 h
Kod primene kurativnih preparata najbolje je koristiti ih u kombinaciji sa preventivnim preparatima, zbog odlaganja pojave rezistentnosti.
 
Trenutno stanje zasada jabuka

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

Na lokalitetima Kać i Selenča gde se prate uslovi za ostvarenje infekcija od ovog patogena, u periodu 20.04.-24.04. bili su ostvareni uslovi za primarne infekcije. U laboratoriji se prati dozrelost pseudotecija i ona trenutno iznosi 24-27% . Preporuke o merama zaštite videti na Portalu i na vestima iz Pokrajinskog centra.

Jabukin smotavac (Carpcapsa pomonella)

Na lokalitetima Kać i Čerević, 24.04. uhvaćen je prvi imago jabukinog smotavca, dok na lokalitetu Selenča nema ulova. Za sada ne primenjivati nikakve mere kontrole, a  dalju dinamiku leta ove štetočine pogledati na terenski rezultati 2012.

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella)

Samo na lokalitetu Kać došlo je do ulova ove štetočine, ali u veoma malom broju. Na lokalitetima Čerević i Selenča za sada nema ulova imaga na feromonskim klopkama. Ne preduzimati hemijske mere zaštite, a dalju dinamiku leta pogledati na terenski rezultati 2012.