Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Požarevac
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Požarevac vinova loza nalazi se od faze bobice veličine graška (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo larvi III stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ove larve imaju sposobnost prenošenje fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06 %,

·        Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1 %.

Najavljene padavine u predstojećem periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U cilju zaštite listova i bobica od navedenih prouzokovača bolesti preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·        Equation pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) u količini 0,4 kg/ha

·        Falcon EC-460 (a.m. tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) u količini 0,3-0,4 l/ha

2.7.2020 19:12Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)Approved
Požarevac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi od 50 do 60% krajnje veličine (BBCH 75-76).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi II generacije ove štetočine. Proizvođačima se u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje primena insekticida:

·   Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,016-0,02%.

 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima, na listovima je registrovano prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade i u slučaju registrovanja prisustva grinja primena nekog od registrovanih akaricida:

·        Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

·        Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1 %.

U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito u zasadima osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida:

·         Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u koncentraciji 0,25-0,3%.

2.7.2020 17:51JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Grinje (acarine); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
Leskovac
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja: od faze formiranje sporednih stabala (BBCH 21)  do faze cvetanja (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na  6% pregledanih biljaka,  koje direktne štete prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, a ali su i prenosioci biljnih virusa, od kojih je u proizvodnji paprike najznačajniji virus mozaika krastavca (Cucumber masaic virus - CMV).

vaši

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se utvrdi prisustvo vaši primena insekticida:

 Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,03% ili nekog drugog registrovanog insekticida

Vizuelnim pregledom cvetova, registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki tripsa (Thysanoptera) na 8% pregledanih biljaka, koji takođe direktene štete prouzrokuju sisanjem sokova biljaka. Međutim pojedine vrste tripsa kao što je kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis), su vektori veoma destruktivnog virusa - virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).

trips iz cveta paprike

velika slika

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled useva  metodom otresanja cvetova  i listova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primene hemijske mere zaštite preparatom:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

simptomi bakteriozne pegavosti

velika slika

Simptomi  se manifestuju na listovima u vidu sitnih tamnozelenih pega. Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama, dovode do širenja pega. Obolelo tkivo nekrotira i dobija mrku boju. Spajanjem pega nastaju veće nekrotične površine, nepravilnog oblika, oivičene hlorotičnim oreolom. Daljim razvojem bolesti može doći do potpunog opadanja listova.

S obzirom da se i za neredni period prognozria nestabilno vreme sa padavinama u cliju zaštite paprike od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od preparata, pre najavljenih padavina:

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Hemijske mere zaštite sprovoditi u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura. Tretman preparatima na bazi bakra treba sprovesti zasebno od tretmana insekticidima da ne bi došlo do pojave fitotoksičnosti.

2.7.2020 16:58PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)Approved
Bačka Topola
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja  RC Bačka Topola,  usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Registrovano je povećanje brojnosti  pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola),u odnosu na brojnost utvrđenu vizuelnim pregledima od 16.6.2020.

Pege Cercospora beticola

Ostvarenju novih infekcija ovim patogenom pogodovale su učestale padavine (od 40 mm do 75 mm/m2), visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i optimalne temperature u protekle dve nedelje.

Krajem nedelje očekuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za nove infekcije i dalje povećanje brojnosti pega.

Proizvođačima se, u cilju zaštite šećerne repe od ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja lista, preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Dakoflo,  Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha

Sistemični fungicidi:

 • Rias 300 EC (a.m.difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha,
 • Duett ultra, Ceres (a.m.eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha,
 • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid.

2.7.2020 16:31Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na 3% biljaka. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije pomenute štetočine.

Preporuka proizvođačima je pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo jaja jabukinog smotavca, primena hemijskih mera zaštite preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%

 

    jaje jabukinog smotavca

Takođe,  tokom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima na naličju listova, uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo grinja, za njihovo suzbijanje se preporučuje primena nekog od registrovanih akaricida:

Uranus (a.m. etoksazol) u koncentarciji 0,5 l/ha ili

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

2.7.2020 15:33JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae)Approved
Pančevo
Zaštita breskve

Na teritoriji RC Pančevo u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Vizuelnim pregledom voćnjaka registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. 

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin :

Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija - 0,05% (karenca 14 dana). 

 

Za naredne dane se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za širenje i razvoj različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova od ovih patogena, u fazama sazrevanja, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata:

 

Signum(a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG(a.m.ciprodinil + fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite! Prilikom hemijske zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
2.7.2020 14:15BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
Mladenovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac, proizvodni zasadi jabuke su u fazi plodovi od 50% do 60% krajnje veličine (BBCH 75-76).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo sveže položenih jaja i jaja pred piljenje (jaja sa "crnom glavom") jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

velika slika

Proizvođačima se  preporučuje tretman insekticidom:

·        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016%-0,02%.

U zasadima jabuke sa prisutnim simptomima pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena jednog od fungicida:

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) 0,25-0,3 l/ha ili

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04%.

U pojedinim zasadima jabuka vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi). Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko registruju prisustvo ovih štetočina tretman nekim od akaricida: 

Masai (a.m. tebufenpiridat) 0,5 kg/ha ili

Uranus (a.m. etoksazol) u koncentraciji 0,05%.

2.7.2020 14:13JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)Approved
Subotica
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Subotica usevi paprike se nalaze u različitim faza cvetanja do formiranja prvih plodova (62-71 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na do 15 % biljaka. Ove štetočine pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova su i vektori biljnih virusa, među kojima je najznačajniji virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV) čiji je vektor vrsta kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis).

 

Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled biljaka, kao i pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu  i ukoliko se utvrdi prisustvo tripsa primena nekog od registrovanih insekticida: 

 

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha  (do formiranja plodova)  ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04-0,05%. 

 

Vizuelnim pregledima je registrovano i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) na donjim listovima.

 

simptomi bakteriozne pegavosti na listovima

 

Najavljeno nestabilno vreme u narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje preventivna primena preparata na bazi bakra, pre padavina:

 

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6% ili

Champ DP  (a.m. bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha.

 

Zaštitu useva treba sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Fungicide na bazi bakra ne mešati sa drugim preparatima, jer može doći do pojave fitotoksičnosti.

 

2.7.2020 14:01PaprikaBakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Tripsi (thrips spp)Approved
Subotica
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Subotica u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od plod oko 70% od krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih gusenica breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

simptom ubušenja larve

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Najavljuje se nestabilno vreme sa lokalnim padavinama I nevremenom, koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha  ( karenca 7 dana) ili

Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod srednjestasnog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

2.7.2020 13:28BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
Vizuelnim pregledom plodova jabuka, registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a indeks napada iznosi 0,68.
 
 
U zasadima jabuka u toku je polaganje jaja i početak piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca.
 
Proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%, na početku piljenja larvi jabukinog smotavca.
 
Vizuelnim pregledom u zasadima je registrovano i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), pa se proizvođačima preporučuje pregled na prisustvo štetočine.
Visoke dnevne temperature veoma pogoduju razvoju grinja u zasadima voća.
 
 
Za suzbijanje grinja preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida:
 • Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili
 • Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1 %

Preporuka proizvođačima je da se hemijske mere zaštite sprovode u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

2.7.2020 13:13JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Grinje (acarine)Approved
Pančevo
Zaštita šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je širenje simptoma gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u odnosu na prošle preglede. Pored pega na starijem lišću registrujemo i nove pege na mladim listovima.

 

 

U cilju zaštite šećerne repe od navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

Bravo 720SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5l/ha  

+

Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

Duett ultra (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

 

ili neki drugi registrovani fungicid.

2.7.2020 12:07Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe

Usevi šećerne repe se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi razvoja korena.

 Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na različitim punktovima osmatranja, uočeno je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

   

      Pega C.beticola

U proteklom periodu su ostvareni povoljni uslovi (dnevne i noćne optimalne temperature i visoka relativna vlažnost vazuha) za razvoj i širenje infektivnog materijala prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), pa je na osetljivim sortama dostignut  II epidemijski prag (25% listova sa 3 do 5 pega) dok se na tolerantnim sortama dostizanje praga očekuje u narednim danima.

Preporuka proizvođačima je, u cilju zaštite useva šećerne repe, primena kombinacije preventivih i sistemičnih fungicida:

Preventivni:

Bravo 720 SC ili Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5l/ha

Sistemični:

Rias (difenokonazol + propikonazol) 0,3l/ha

Ceres, Duett Ultra, Exorta plus (epoksikonazol + tiofanat- meti) 0,4-0,6l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

Propulse 250 EC (fluopiram + protiokonazol) 1 – 1,2l /ha

Ili neki drugi registrovani preparat

2.7.2020 11:47Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Kraljevo
Zaštita breskve

Na podučju delovanja RC Kraljevo berba ranih sorti bresaka je u toku, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja plodova do faze obojavanje skoro završeno, (BBCH 81-85).

 

velika slika

 

U zasadima se, usled povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (česte padavine i povoljne temeparture), registruje prisustvo simptoma truleži na plodovima (Monilinia spp.). Na zaraženim plodovima se nalazi obilje spora gljive koje mogu vršiti nove infekcije. S obzirom na prisustvo inokuluma u zasadima i prognozirano nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite plodova od prouzrokovača truleži, preporučuje se primena fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

U toku je polaganje jaja druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Uskoro se očekuje i piljenje larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,2 l/ha (karenca 14 dana).

 

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednim danima hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja obavezno terba voditi računa o karenci preparata!

2.7.2020 11:13BreskvaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)Approved
Subotica
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Subotica, usevi krompira se nalaze u fazi od kraj cvetanja prve cvasti do faze vidljive prve bobice (BBCH 69-71).

 

U usevima se registruju simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans), na pojedinim lokacijama intenzivnije.

 

 

simptom crne pegavosti na krompiru

 

I nadalje se predviđa nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i nevremenom, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje, da u cilju zaštite lisne mase, izvrše  tretman nekim od navedenih fungicida:

Acrobat MZ WG, Sphinx MZ WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) u dozi 2–2,5 kg/ha ili

Orvego SC  (a.m. ametoktradin + dimetomorf) u dozi 0,8 l/ha.

2.7.2020 10:53KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)Approved
Senta
Zaštita šećerne repe

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vremenske prilike u proteklom periodu su bile povoljne za razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom  useva, na osetljivim sortama registrovano je prisustvo simptoma blizu drugog epidemijskog praga (na 25% listova prisutno  3 do 5 pega). Kod manje osetljivih sorti dostizanje praga se očekuje za par dana. 

 

pegavost na listu

 

S obzirom da se narednih dana  najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije i širenje navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

·       Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

 

·       Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

·       Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili

·       Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha.

2.7.2020 10:26Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Svi regioni
Zaštita šećerne repe

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe, u odnosu na prošle preglede, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U proteklom periodu uslovi u proizvodnji su bili veoma povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, a najavljene padavine i prognozirane temperature u narednom periodu mogu stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcija i dalje širenje pega.

U cilju zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

·       Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

Sistemični fungicidi:

·       Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

·       Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha i

·       Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

Ili neki drugi registrovani fungicid.

2.7.2020 10:14Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Vršac
Zaštita vinove loze

Regionalni centar: Vršac

Faza razvoja vinove loze: od bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75) do početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom napuštenih zasada vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi III uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

U proteklom periodu vršeni su pregledi intenzivnih zasada vinove loze na lokalitetima Vršac, Malo Središte, Gudurica na prisustvo pomenute cikade i tom prilikom njeno prisustvo nije uočeno.

Cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, koja je prouzrokovač zlatastog žutila, veoma destruktivnog oboljenja vinove loze.

Larva cikade na listu

 

U cilju suzbijanja vektora preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Elisa (buprofezin) 0,06% ili
 • Todome 24 SC (buprofezin + fenpiroksimat) 0,1% ili
 • Fury 10 EC (zeta -cipermetrin).

Navedeni insekticidi za suzbijanje cikada delovaće i na suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), koji se u našem regionu nalazi na 2-3 dana do početka piljenja larvi II generacije. Na bobicama grozdova registruju se položena jaja ove štetočine.

Osim hemijskog suzbijanja ostale mere kontrole zlatastog žutila vinove loze podrazumevaju i stalni sanitarni pregled vinograda, obavezno uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju, uništavanje korova i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

U narednim danima je predviđeno nestabilno vreme sa padavinama, te je preporuka da se nastavi zaštita vinove loze od prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator)
kombinacijom sledećih fungicida:

 • Orvego (ametoktradin + dimetomorf) 0,8l/ha +
 • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,04%.
2.7.2020 10:02Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)Approved
Vršac
Zaštita šljive
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja šljive: plodovi od 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početka obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Jaje šljivinog smotavca na plodu
 
Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo položenih jaja i tek ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi   druge generacije ove štetočine.
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:
 • Coragen 20 SC (hloratraniliprol): 0,016-0,02%.
2.7.2020 9:31ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
Kraljevo
zaštita šljive

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod 70 % krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda, (BBCH 77-81).

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive, na plodovima je registrovano prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), u različitim embrionalnim fazama razvoja, u indeksu napada 1,75.

velika slika

 

 

U toku je intenzivno polaganje jaja kao i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvodjačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 %

 

2.7.2020 9:04ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
Novi Sad
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od plod oko 70% od krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Takođe, vizuelnim pregledom na naličju listova registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo običnog paučinara primena akaricida Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana)

ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod srednjestasnog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

2.7.2020 9:02BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Obična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
1 - 20 Next