Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zrenjanin
Tretman u paradajzu

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 62-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5.

Na feromonskim klopkama i dalje se registruju visoke brojnosti imaga ove štetočine, pa se preporučuje proizvođačima paradajza da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo pamukove sovice, tretman obave nekim od preparata:

  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
  • Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.  

jaje pamukove sovice

 

18.7.2018 16:32ParadajzKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Vranje
Zaštita vinove loze

Na području RC Vranja vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fazi od potpunog dodirivanja do šarka bobica (79-83 BBCH).

 

 

          sl.1

 

Česte padavine u proteklom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike u narednom periodu pogoduju daljem razvoju  i širenju prouzrokovača   pepelnice vinove loze (Uncinula necator),plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola),   kao i  sive truleži grožđa(Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida na bazi aktivne meterije: 

 

bakar-hidroksid (Funguran OH,  BlauvitKocide 2000,Everest)  0,2-0,4%  

+

kresoksim metil (Stroby DF, Lunar, Asena) 0,02%                                        

 +

pirimetanil (Pyrus 400 SC, Pehar, Botrystock) 0,25 %

18.7.2018 15:41Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)
Vranje
Zaštita šljive

Na teritoriji RC Vranje, ranostasne sorte šljive se nalaze u fazi sazrevanja ploda, dok su srednjestasne i kasnostasne  sorte u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81-85).

 

        sl.1

U pregledanim zasadima utvrđeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana)  sa indeksom napada 1. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi ove štetočine  preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02%.

 

U zasadima u kojima predstoji berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

18.7.2018 14:46ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Vrbas
Kukuruzni plamenac

Na području RC Vrbas, u usevu kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od kraja cvetanja do početka razvoja semena (BBCH 69-71), registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 4% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva kukuruza. Ukoliko se na usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca registruje 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, a na merkantilnom kukuruzu 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, na početku piljenja larvi,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi 0,1-0,15 l/ha.

jajno leglo kukuruznog plamenca

18.7.2018 14:11KukuruzKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Sombor
Azijska voćna mušica Drosophila suzukii

Na području delovanja RC Sombor, u toku je berba malina.

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima maline, vinove loze (punktovi Ratkovo, Bezdan, Riđica, Kolut, Karavukovo, Stanišić, Lalić, Apatin) registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), dok smo larve registrovali u uzorcima malina koje smo prikupili iz napuštenih zasada .

velika slika

larva u plodu maline

Azijska voćna mušica spada u grupu polifagnih štetočina, a samo suzbijanje je otežano zbog načina polaganja jaja. Naime, ženka testerastom legalicom zaseca pokožicu i u unutrašnjost ploda polaže jaja. Mesta polaganja jaja otvori su za razvoj velikog broja patogena koji dovode do truleži plodova. Razvojem larvi unutar ploda dolazi do njihovog potpunog propadanja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje niz mehaničkih mera koje omogućuju njihovo stalno izlovljavanje i smanjenje broja imaga u zasadima:

- postavljanje što većeg broja lovnih klopki (u klopke se sipa 150 ml jabukovog sirćeta, 150 ml crnog vina i kap  deterdženta, a na flašama se naprave otvori koji omogučavaju ulazak imaga u klopke. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 m i prazne se svakih 7 dana)  

- iz zasada uklanjati prezrele i zaražene  plodove, stavljati ih u burad koja se ne otvaraju 7 dana

- održavanje higijene parcele kao i oko nje

- održavanje higijene gajbica koje se koriste u berbi

- skraćivanje intervala berbe

S obzirom da na našem području registrujemo povećanje površina koje se ne beru zbog niske otkupne cene,  potrebno je primeniti sve navedene mere koje imaju za cilj kontrolu populacije ove štetočine.

Ove mere se preporučuju na području celog zapadnobačkog regiona.

18.7.2018 11:54MalinaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Pančevo
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Pančevo, na lokalitetu Banatsko Novo Selo, Seleuš, Pančevo zasadi maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova i berbe.

Pri poslednjim pregledima lovnih klopki  registrovano je prisustvo odraslih jedinki dok je vizuelnim pregledom u unutrašnjosti zrelih plodova maline uočeno prisustvo larvi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u voćarskoj  proizvodnji zbog toga sto  ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda gde se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda dolazi do njihovog potpunog propadanja.

U cilju borbe protiv ove izuzetno opasne štetočine preporučujemo da se sprovedu  sledeće mere:

-Postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki.

-Lovne klopke napraviti od plastičnih flaše koje sadrže mirisni atraktant ( jabukovo sirće 150ml  i crveno vino 150 ml, sa 1-2 kapi deterdzenta za sudove).

-Na flašama je neophodno da se  naprave nekoliko otvora veličine do 4 mm - za ulaz štetočine.

 -Klopke  postaviti na visinu od 1.5m , na senovita mesta, prazniti ih svakih 7 dana i menjati atraktant.

 - U cilju  što većeg izlovljavanja, klopke je neophodno postaviti po obodu na svaka 2m, a u sredini zasada na 5m.

 -Uklanjati zaražene plodove, odlagati ih u burad koja se ne otvaraju 7 dana i održavati higijenu oko i unutar parcele.

  -Skraćivanje intervala berbe

Azijska voćna mušica je izrazito polifagna,razvija se na kultivisanim i na divljim vrstama biljaka, ali ekonomski značajne štete su registrovane na malinama, kupinama, borovnicama, jagodama, trešnjama, breskvama, šljivama, vinovoj lozi, smokvama i dr. biljnim vrstama.

 UPOZORAVAMO proizvodjače da napušteni a neobrani voćnjaci predstavljaju idealno mesto za razvoj i umnožavanje ove štetočine i preporučujemo da se sprovedu sve raspoložive mere u cilju smanjenja širenja ovog organizma.

 

18.7.2018 10:39MalinaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Pančevo
Zaštita šljive

Na terenu RC Pančevo, na lokalitetu  Starcevo i  Pancevo, kasnostasne sorte šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 3,33. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Da bi se sprečilo  ubušivanje larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

17.7.2018 14:33ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Kikinda
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljive se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 81-85).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Kikinda,  registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 4.
 
Picture
 
S obzirom da je u toku polaganje jaja i piljenje larvi III generacije šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje pregled zasada i sprovođenje insekticidnog tretmana radi sprečavanja ubušivanja larvi u plodove. Preporučuju sa preparati na bazi aktivne materije:
 
deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija,, Polux)  u koncentraciji 0,05%
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih insekticida. Karenca za navede preparate iznosi 14 dana. U zasadima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
17.7.2018 13:55ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Bačka Topola
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Bačka Topola  usevi paprike se nalaze u fazi drugih plodova na glavnom stablu (BBCH 72 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 30%  pregledanih biljaka. U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi.

Preproučuje se proizvođačima pregled useva paprika na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo hemijski tretman se preporučuje na početku piljenja larvi insekticidom:

·    Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha

 

Nestabilno vreme sa padavinama koje se očekuje narednih dana, stvoriće povoljne uslove za infekciju i dalje širenje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). U cilju zaštite useva paprike, preporučuje se primena bakarnih preparata:

·           Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

·           Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Helicoverpa armigera eggs

Jaja pamukove sovice na listu paprike

17.7.2018 10:16PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Subotica
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Subotica, vizuelnim pregledom kruške (sorta Viljamovka) utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi plodovi su dostigli oko 90 % krajnje veličine (BBCH  79).

 

U toku je početak leta i polaganje jaja IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

U cilju zaštite kruške, preporučuje se primena insekticida na bazi:

 

a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC,Polux, Konfulzija) 0,05%

+

a.m. spirotetramat (Movento 100 SC) 0,15% uz dodatak okvašivača.

17.7.2018 10:03KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruševac
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Kruševac  usevi krompira se nalaze u fazi razvoja ploda BBCH – 79.

  

 Na pojedinim parcelama  poslednjih dana zabeležene su obilne padavine koje su doprinele širenju gljivičnih  infekcija. Vizuelnim pregledom registruju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Najava padavina u narednim danima, velika vlažnost vazduha, pogoduje razvoju i daljem širenju pomenutih patogena, što može dovesti do naglog propadanja cime. U cilju zaštite krompira, preporučuje se primena preparata:

Revus top 500 SC (a.m.mandipropamid+difenokonazol)  0,4-0,6 l/ha.

17.7.2018 8:49KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Ruma
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
 

 

velika slika

 

 

Na terenu RC Ruma, na teritoriji opštine Inđija (lokaliteti: Inđija, Ljukovo, Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi), registrovano je prisustvo  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pri poslednjim pregledima lovnih klopki postavljenih u zasade maline, kupine, breskve, višnje, i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki (od pojedinačnih primeraka do 15 na nedeljnom nivou). Vizuelnim pregledom zapuštenih zasada maline u unutrašnjosti plodova uočeno je prisustvo larvi.

 

Na lokalitetima Ruma, Irig i Rivica u lovnim klopkama se za sada ne beleže ulovi ove štetočine.

 

 Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Bez obzira na trenutne niske brojnosti sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

-hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

16.7.2018 23:02Malina; Kupina; Jagoda; Breskva; Višnja; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Čačak
Zaštita krompira

Usevi krompira na području Zablaća, Baluge, Mrčajevaca se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve. U toku je vađenje ranih i industrijskih sorata krompira, dok se pozne sorte nalaze u fazi razvoja ploda BBCH – 79.

-       Na ovim lokalitetima poslednjih dana zabeležene su obilne padavine koje su doprinele širenju gljivičnih  infekcija. Vizuelnim pregledom registruju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira ( Alternaria solani).

 

-       U usevima se uočava prisustvo jaja sovica kao i veoma visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella) na feromonskim klopkama. U toku je preklapanje leta leptira II i III generacije ove štetočine.

Najava padavina u narednim danima, pogoduje razvoju i daljem širenju pomenutih patogena, što može dovesti do naglog propadanja cime. U cilju zaštite krtola od infekcija što pre izvršiti hemijsku zaštitu nekim od navedenih preparata:

-        a.m.( propamokarb-hidrohlorid + fluazinam)- Kardinal plus (2 l/ha) - karenca 7 dana

ili

-        a.m.(mandipropamid+difenokonazol)- Revus top 500 SC (0,4-0,6 l/ha) - karenca 7 dana

U cilju redukovanja brojnosti pomenutih štetočina preporučuje se primena insekticida:

-        a.m.(hlorpirifos + cipermetrin) – Nurelle-D, Despot - karenca 21 dan

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Posebnu pažnju posvetiti  svim preventivnim merama zaštite od krompirovog moljca (Phtorimaea operculella):

 

-         U usevima gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo uletanje imaga.

-         Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, tremovima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.

16.7.2018 17:27KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Leskovac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Slavujevce, pregledom zasada kruške utvrđeno je da se nalazi u  fenofazi plod oko 80% krajnje veličine (BBCH 78).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

četvrta letnja generacija C. pyri

velika slika

imago – 13,5

jaja – 23

mlađe larve (L1-L3) – 18,5

starije larve (L4-L5) - 6

U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenih larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux, Konfulzija (a.m. deltametrin) 0,05%  - karenca 7 dana

+

Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% - karenca 21 dan  uz dodatak okvašivača.

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

16.7.2018 17:11KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Zrenjanin
Tretman u cvekli

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi cvekle se nalaze u fazi zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve u cilju utvrđivanja pega na biljkama. Ukoliko se utvrdi prisustvo pega blizu ili na nivou epidemijskog praga (50% biljaka sa bar jednom pegom) preporučuje se tretman  preparatima na bazi:

a.m. hlorotalonil (Bravo 720 SC, Dakoflo) 1,5 l/ha

+

a.m. azoksistrobin (Quadris) 1 l/ha

pega C.beticola

16.7.2018 16:17SVIPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Senta
Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena ( 65 BBCH ).

 

Vizuelnim  pregledom kukuruza registruju se sveže položena jajna legla  II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 3%.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac) i na početku piljenja larvi, preporučuju se  hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi  0,1 - 0,15 l/ha

16.7.2018 16:14KukuruzKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Senta
Zastita paprike

Na terenu RC Senta usevi paprike se nalaze u fazi formiranja plodova (BBCH 71-72).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike na svim parcelama je regisrovano prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u  različitim brojnostima ( položena jaja na 5 do 30% biljaka).  

jaje na plodu

Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Ø  Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili

Ø  Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha.

U cilju zaštite useva paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) preporučuje se primena bakarnih preparata pre najavljenih padavina.  

16.7.2018 15:49PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Čačak
Zaštita šljive

Na teritoriji rada RC Čačak, zasadi šljive Stenlej, na lokalitetu Lipnica, nalaze se fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Lokalitet Lipnica

U toku je polaganje jaja III generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-        a.m.hlorantraniliprol  - Coragen 20 SC (0,02%)

 

U zasadima u kojima je u toku berba, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

16.7.2018 15:31ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Čačak
Zaštita jabuke

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se  nalaze u  fenofazi  plodovi od 60 do 70% krajnje veličine  (BBCH 76-77).

lokalitet Lipnica

-        U toku je intenzivno  piljenje larvi II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova   preporučuje se  primena insekticida:

·        a.m. fosmet - Imidan 50 WP (0,15 – 0,2%)

 

-        Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

·         a.m. sumpor  - Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul ( 0,3-0,5%)

16.7.2018 15:19JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Novi Sad
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 3. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Takođe, vizuelnim pregledom zasada ragistrovano je i prisustvo zelene šljivine vaši (Hyalopterus pruni) na listovima i plodovima. Navedeni insekticid za šljivinog smotavca delovaće i na ovu štetočinu.

Prilikom sprovođenja mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da se u narednom periodu očekuje berba srednjestasnih sorti šljiva.

16.7.2018 15:09ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
1 - 20 Next