Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Kikinda
Zaštita paprike
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike na otvorenom prostoru se nalaze u razvojnoj fazi od cvetanja do početka formiranja plodova (BBCH 62-70).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na preko 20% pregledanih biljaka. Najavljeni vremenski uslovi pogodovaće aktivnosti pamukove sovice, pa se u narednom periodu očekuje nastavak polaganja jaja i intenzivno piljenje larvi pomenute štetočine.
 
Picture
 
Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se pregled useva paprike i utvrdjivanje prisustva jaja pamukove sovice. U periodu intenzivnog piljenja larvi preopručuje se primena insekticida:
  • Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha
  • Glowis CS (hlorpirifos+bifentrin) 1 l/ha
18.7.2019 11:26PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)11718
Zrenjanin
Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova, razvijeno osam do devet listova (BBCH 18 – 19).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja na 10% biljaka i ispiljenje larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 18% pregledanih biljaka. U toku je piljenje larvi V generacije ove štetočine.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, registrovana su i položena jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 28% pregledanih biljaka.

U cilju zaštite kupusa, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite insekticidom  larvicidno-ovicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

larva kupusovog moljca

18.7.2019 10:17KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)11717
Vrbas
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli 70% krajnje veličine ( BBCH 77 ).

 
U toku je piljenje larvi druge generacije jabukovog smotavca, Carpocapsa pomonela.
 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuka, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m.fosmeta, Imidan, u koncentraciji 0,15-0,2%

U zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, Podospharea leucotricha, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. flutriafol, u koncentraciji 0,015-0,02%

18.7.2019 9:24JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11716
Sombor
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se nalazi u fazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada na punktovima Riđica i Kljajićevo, registruje se prisustvo larvi  cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima sprovedu drugi tretman nekim od navedenih insekticida:

      Elisa (a.m.buprofezin) 0,06% ili  Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05% ili Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%  ili Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat)  0,1%.

 

Pored hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja vektora,  u zasadima je neophodno sprovoditi i druge mere kontrole kao što su  stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje korova i divlje loze u neposrednoj blizini proizvodnih zasada, kao i krčenje napuštenih zasada.

18.7.2019 0:17Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11715
Leskovac
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

17.7.2019 20:58Borovnica; Breskva; Jagoda; Kupina; Malina; Šljiva; Trešnja; Vinova loza; VišnjaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)11714
Zrenjanin
Zaštita paprike na otvorenom

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi od cvetanja do početka formiranja plodova (BBCH 62-70).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na preko 10% biljaka. Najavljen je porast temperatura za naredni period koji će uticati na pojačanu aktivnost ove štetočine. Očekuje se nastavak polaganja jaja, a intenzivno piljenje larvi se prognozira za 4 do 5 dana.

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela i pregled na prisustvo ove štetočine. Na intenzivnom piljenju larvi preporučuje se primena insekticida:

Lannate 20SL (a.m. metomil) 1,25 l/ha.

 

 

 jaje pamukove sovice

Takođe, vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama,  registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu biljaka. Sa navedenim insekticidom moguće je i suzbijanje tripsa.

17.7.2019 14:53PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Tripsi (thrips spp)11713
Požarevac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Požarevac  kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85). Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: Imago: 4,1;  Jaja: 5,1; Mlađe larve: 13,3; Starije larve: 8

slika 1.

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite u večernjim satima.

17.7.2019 13:43KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11711
Pančevo
Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Pančevo, na punktovima Pančevo, Dolovo i Crepaja, kupusi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 15-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 60% biljaka kao i tek ispiljene larve na 40% biljaka.

 

U toku je piljenje larvi V generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

 

17.7.2019 13:42KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)11710
Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70 % krajnje veličine (BBCH 77).
 
 
 
 
U toku je piljenje larvi druge generacije jabučnog smotavca (Carpocapsa pomonella) pa se u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuke proizvođačima preporučuje primena insekticida Imidan 5 WP (a.m.fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2 %.
 
Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u zasadima sa osetljivim sortimentom preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji od 0,015 -0,02 %.
17.7.2019 12:58JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11709
Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine (77 BBCH).

Faza jabuke

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 

 Imidan 5 WP (fosmet) u dozi 0,15-0,2%

U zasadima gde se registruju simptomi  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (sumpor) u dozi 3-5 kg/ha

17.7.2019 12:26JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11708
Jagodina
Zaštita vinove loze
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Voljavče, vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je da se vinove loza nalazi u fazi razvoja potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).
 
Vizuelnim pregledom vinograda na lokaciji Jagodinskog i Rekovačkog vinogorja i dalje se registruje prisustvo cikade vinove loze Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.
 
Proizvođačima se preporučuje drugi hemijski tretman u cilju suzbijanja ove štetočine preparatima na bazi:
 
a.m (buprofizen) ELISA 0,06%
a.m (bifentrin) TALSTAR 10 EC 0,05%
a.m (zeta cipemetrin) FURY 10 EC 0,01-0,015%
 
Nestabilno vreme sa čestim padavina utiče povoljno na ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata na bazi:
 
a.m (folpet+azoksistrobin) QUADRIS MAX 0,25% +
a.m (ciprodinil + fludioksonil) SWITCH 62,5 WG 0,06 - 0,08%
 
17.7.2019 12:24Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11707
Kragujevac
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Kragujevac zasadi krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje izntenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom zasada, sorta Santa Maria, lokalitet Vinča, utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago-7

jaje-4,5

mlađe larve-9

starije larve-2

larve obične kruškine buve

položena jaja obične kruškine buve

Trenutno je u toku početak leta imaga četvrte letnje generacije i polaganje jaja. Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Fastac (a.m alfa-cipermetrin) … 0.02% (karenca 14 dana), uz dodatak okvašivača.

Prilikom tretmana povesti računa o karenci, a sam tretman izvesti u večernjim časovima.

17.7.2019 11:14KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11706
Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

Velika slika

Vremenski uslovi u proteklom periodu izuzetno povoljno su uticali na dalji razvoj i širenje ovog patogena.

U  cilju očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC ili Balear 720 SC (a.m hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

17.7.2019 10:05Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11705
Sremska Mitrovica
Azijska voćna mušica

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

17.7.2019 9:24Kupina; Malina; Ribizla; Šljiva; Trešnja; Vinova loza; VišnjaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)11704
Mladenovac
Zaštita vinove loze

Na teritoriji RC Mladenovac, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetima Velika Krsna, Mali Požarevac, Dubona i Grocka, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

 

Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ove štetočine nekim od navedenih insekticida:

 

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,015%

Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%

Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%

Todome 24-SC(a.m.buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

 

Osim suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze, uklanjane korova, uklanjanje napuštenih zasada vinove loze.

17.7.2019 9:03Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11703
Subotica
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi od 50 do 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

 

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Imidan 5 WP (a.m fosmet) - 0,15-0,2%.

Kod osetljivog sortimenta i u zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, peporučuje se primena  fungicida:

·         Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (a.m. sumpor) 3-5 kg/ha.

17.7.2019 8:02JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11701
Pančevo
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Pančevo, kruške se nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja (BBCH 81 - 85).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 14,16                                  

·         Jaja: 49,16

·         Mlađe larve (L1-L3) 57,5

·         Starije larve (L4-L5) 9,16

 U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018EC - 0,15% uz dodatak okvašivača.

Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Zbog visokih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.
17.7.2019 8:02KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11700
Zrenjanin
Zaštita krastavca

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavac za letnju proizvodnju u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi razvoja listova i početka cvetanja (BBCH 19-63).

 

 fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ovog patogena. Ukoliko se uoče simptomi, s obzirom da u plastenicima vladaju konstantno povoljni uslovi za razvoj i dalje širenje ovog patogena, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman fungicidom:

Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb+ dimetomorf) 0,2-0,25%.

17.7.2019 7:40KrastavacPlamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)11699
Leskovac
Cikada Cicadetta montana complex

Na području delovanja RC Leskovac zasadi kupina se zavisno od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 81-85).

sazrevanje kupine

velika slika

U pojedinim zasadima kupine uočeno je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex.

imago cikade

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovana su i oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica u kojima su sveže položena jaja bele boje. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti imaga cikade. Ove proizvodne godine prisustvo ove cikade je u manjem intenzitetu.

oštećenja na kupini
jaja cikade

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, u grupama. Na jednoj grani može biti više zareza. Na ovim mestima nastaju trajna oštećenja. Rodne grančice se na mestima oštećenja lome što dovodi do njihovog sušenja. Nakon piljenja larve se spuštaju u zemlju, nastavljaju svoj razvoj i hrane se korenom.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo cikada i oštećanja usled polaganja jaja.

U cilju sprečavanja spuštanja larvi u zemljište, izbegavanja oštećanja na korenu, kao i smanjenja populacije štetočine, ukoliko se registruju oštećenja sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

17.7.2019 7:27KupinaCikade (cicadellidae)11698
Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vinova loza se nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području RC Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Preporučuje se proizvođačima drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus.
Proizvođači mogu koristiti neki od sledećih preparata:
a.m. buprofezin + fenpiroksimat, preparat Todome 10 SC u konc. 0,1%,
a.m. buprofezin, preparat Elisa u konc. 0,06%,
a.m. zeta -cipermetrin, preparat Fury 10 EC u konc. 0,01-0,015%,
a.m. bifentrin, preparat Talstar 10 EC u konc. 0,05%.
 
Uslovi su veoma povoljni za razvoj gljivičnih oboljenja na listu vinove loze i bobicama grozda.
U fenofazi potpunog dodirivanja bobica postoji visok rizik od nastanka infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrythis cinerea), te se preporučuje tretman sa:
a.m. Switch 62,5WG u konc.0,06-0,08%.
 
Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), preporučuje se primena preparata:
a.m. folpet + azoksistrobin, preparat Quadris max, u konc. 0,25%.
16.7.2019 10:52Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)11696
1 - 20 Next