Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Smederevo
Zaštita vinove loze

Na području  RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi razvoja vinove loze: od cvast jasno vidljiva do cvast potpuno razvijena, cvast nabubrela (BBCH 53-55).

 

U vinogradima je uočeno prisustvo simptoma gljive prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), te se proizvođačima preporučuje da sprovedu tretman, pre najavljenih padavina, upotrebom nekog preparata na bazi a.m.mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Vilozeb, Manfil 80 WP, Prevent 80 WP, Mankosav 75 WG) u koncentraciji 0,2-0,25%.

Uslovi u proizvodnji povoljni su i za razvoj pepelnice

 vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m.penkonazol) 0,04%.

 

U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

U cilju suzbijanja larvi preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Župadeci (a.m.deltametrin)  0,03-0,04%. 

16.5.2022 14:51Vinova lozaEskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)Approved
 Smederevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se jabuka u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi razvoja ploda: od plod veličine 10 mm do veličina ploda od 20 mm (BBCH 71-72).

 

 

Za naredni period prognoziraju se padavine koje mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem  čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Takođe, uslovi u proizvodnji povoljni su za razvoj i širenje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

Sa ciljem zaštite jabuke od navedenih patogena , pre najavljenih padavina, preporučuje se primena kombinacije fungicida:

 

Zignal, Niveral, Kardinal, Gatro 500 SC, Nando 500 SC ili Hillan (a.m. fluazinam) 0,6-0,75 l/ha;

+

 

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha.

 

 

U regionu Smedereva u toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Proizvođačima se preporučuje sprovođenje trtmana protiv navedene štetočine primenom insekticida:  

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,016-0,02%

16.5.2022 14:37JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Knjaževac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Knjaževac jabuka se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli veličinu od 10 mm do 20 mm ( BBCH 71-72).

 
 

Za utorak i sredu je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, koje u osetljivoj fazi intenzivnog porasta jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova jabuke i lisne mase, preporuka proizvođačima je da, pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od fungicida:

- Delan 700 WG, Fiesta, Galilieo (akt.m. ditianon) u koncentraciji 0,07% ili

- Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal, Niveral, Zignal, Hillan (akt.m. fluazinam), u količini 0,6-0,75 l/ha.

Za zaštitu zasada od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta, preporuka je primena preparata:

- Topas 100 EC (akt.m. penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove, preporučuje se hemijski tretman insekticidom:

- Coragen 20 SC (akt.m. hlorantraniliprol), u koncentraciji 0,016- 0,02%.

16.5.2022 14:37JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Požarevac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi kruške se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova, do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), uz dominantno prisustvo tek ispiljenih larvi i jaja. U toku je početak piljenja larvi prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,05%.

Padavine koje se najavljuju od utorka mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i gljive prouzrokovača sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). Pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje da primene hemijski tretman:

- Polyram DF ( metiram) u koncentraciji 0,2%.

16.5.2022 14:35KruškaPegavost lista kruške (mycosphaerella pyri); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)Approved
 Kruševac
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kupine se nalaze u fenofazi od oko 10% otvorenih cvetova do puno cvetanje (BBCH 61-65). Visoke temperature doprinele su ubrzanom kretanju vegetacije i ulazak kupine u fazu cvetanja.

Za region Kruševca u utorak i sredu najavljuju se padavine. Uslovi u kojima se odvija proizvodnja, padavine i visoka vlažnost, pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača  sive truleži (Botrytis cinerea),  žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purprne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite kupine od navedenih patogena,  u zasadima koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina preporučuje se primena fungicida:

 Pyrus 400 SC , Pirinej  (a.m. pirimetanil) 0,25 %  ili Pehar (a.m. pirimetanil)  0,2%.

+

Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin)  0,075%.

16.5.2022 14:34KupinaSiva trulež (botrytis cinerea); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)Approved
 Zrenjanin
Zaštita kupusnjača (karfiola)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi karfiola se nalaze u fazi razvoja listova, četiri do pet listova razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

-          Lisne vaši (Aphididae) na do 15% biljaka,

-          Buvači (Phyllotreta spp) na do 10% biljaka,

-          Odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aenus) na do 10% biljaka,

-          Položenih jaja i ispiljenih larvi kupusnog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka.

       

   Imago sjajnika              krilate lisne vaši

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite insekticidom:

Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Takođe, pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris).

    

    simptom crne truleži

Biljke kupusnjača mogu biti zaražene pomenutim patogenom u svim fazama razvoja, od rasada do formiranja glavice.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome ovog oboljenja, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od preparata na bazi bakra.

16.5.2022 13:58KupusLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičin sjajnik (meligethes aeneus); Buvači (phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
 Senta
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi veličina plodova do 20 mm do drugog opadanja plodova ( 72-72 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) i mlađih larvenih stupnjeva razvoja. U toku je piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine.

 

mlada larva

 

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

 -Tonus ekstra (acetamiprid) u koncentraciji  od 0,05%.

 

Najavljene padavine od sutra mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i  pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). U cilju zaštite plodova kruške i lisne mase, proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman registrovanim fungicidom:

- Polyram DF ( metiram) u koncentraciji 0,2%.

16.5.2022 13:54KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita šljive

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi šljive se dominanntno nalaze u fenofazi (BBCH 76) plod je oko 60% krajne veličine.

Pred najavljene padavine, preporuka proizvođačima je tretman fungicidom u cilju zaštite lisne mase od patogena prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća( Stigmina carpophilla).

a.m. kaptan, preparati : Capi, Merpan 50 WP, Metod 480 , Captan 50 WP u konc. 0,25-0,3%.

Vizuelnim pregledom plodova ustanovljeno je prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi te štetočine.

Sa ciljem zaštite šljive od šljivinog smotavca preporučuje se primena nekog od insekticida:

a.m.acetamiprid, preparat Tonus extra u konc.0,02-0,025%, delovaće i na vaši ( Aphididae), ukoliko su prisutne u zasadu ili

a.m. lambda cihalotrin , preparat Grom u konc.0,03% ili Nagan me u konc.0,005%

jeje š.smotavca

16.5.2022 13:46ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Čačak
Zaštita pšenice

Na području RC Čačak, usevi ozime pšenice  se nalaze u fenofazi od  početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

Faza razvoja pšenice

Faza razvoja

 

Pšenica ulazi u osetljivu fazu razvoja, fazu cvetanja, u kojoj se uz prisustvo visoke vlage, mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima pšenice koje su u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), preporuka je da se pred najavu padavina, sprovedu mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

-        Duofen plus ili Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

-        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-        Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-        Zantara (tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili

-        Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

-        Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili

-        Cello (spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

-        Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha   ili neki drugi registrovani fungicid.

16.5.2022 13:41PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)Approved
 Senta
Zaštita luka

Na terenu RC Senta usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 30% do 50% od krajnjeg prečnika (43-45 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci), na nivou praga štetnosti ( 1-2 larve tripsa po listu luka ) 

larve tripsa

 

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva ,i ako se registruje brojnost  na nivou praga štetnosti , preporučuje se primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

 

Padavine koje se prognoziraju za ovu nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena fungicida :

-Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u količini 1 kg/ha.

16.5.2022 13:37LukPlamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)Approved
 Bačka Topola
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  pšenice se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od sredine klasanja: polovina cvetova se pojavilo do početka cvetanja: vidljive prve polenove kesice (55-61 BBCH ).

 

Usev pšenice_faza razvoja

 

Padavine koje su u najavi za utorak, za područje RC Bačka Topola, u fenofazi cvetanja pšenice mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem  fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da  pre najavljenih padavina ,u usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) sprovedu  tretman nekim od registrovanih fungicida:

·         Sekvenca Plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 kg/ha ili,

·         Prosaro (a.m. tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1 l/ha ili,

·         Antre Plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)  1,5 l/ha ili,

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol)  0,5+0,75 l/ha ili,  

·         Falcon Forte ( a.m. spiroksamin + tebukonazol+protiokonazol)  0,7-1 l/ha ili,  

·         Cello (a.m. spiroksamin + tebukonazol+protiokonazol) 1,25 l/ha ili  neki drugi  registrovani fungicid.

Pšenica_BBCH 61

Tokom Vizuelnih pregleda useva registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i kolonija lisnih vaši  (Aphididae).

Ukoliko se  utvrdi prisustvo žitne pijavice u brojnosti od  0,5-1 larvi /biljci preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od sl. insekticida:

·         Fastac 10 EC,Fascord EC  0,1-0,12 l/ha , Fastac ME 0,2 l/ha (a.m. alfa-cipermetrin) ili,

·         Decis  EC,Konfuzija ,Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili neki drugi registrovani insekticidi.

Kolonija lisnih vaši

Registrovani insekticidi za suzbijanje žitne pijavice delovaće i na suzbijanje vaši.
16.5.2022 13:18PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita kruške

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se dominantno nalaze u fenofazi ( BBCH 72) plodovi dostigli veličinu do 20 mm.

fenofaza kruške

Vizuelnim pregledom zasada kruške na prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) ustanovljeno je prisustvo imaga prve letnje generacije koji polaže jaja, prisustvo velikog broja jaja belih sveže položenih, kao i prisustvo žutih jaja pred piljenje.

imago i jaja na naličju mladih listova

Sa ciljem zaštite kruške od obične kruškine buve preporuka proizvođačima je tretman preparatom na bazi :

a.m. spirotertamat , preparat Movento 100 SC ili Furioso u koncentraciji 0,15% uz mineralno ulje kao okvašivač.

U cilju zaštite zasada od patogena prouzrokovača pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri) i čađave krastavosti plodova  kruške (Venturia pirina), pred najavljene padavine, preporučuje se primena fungicida:
a.m. mancozeb, preparati: Mankogal 80, Dithane M 45 i Mankogal extra u koncentraciji 0,25%

16.5.2022 13:14KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)Approved
 Zrenjanin
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta, vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 59-61).

Faza razvoja

S obzirom da se usevi nalaze u osetljivoj fazi, a u narednom periodu su najavljene i padavine, postoji opasnost od infekcije  prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se usevi nalaze na početku cvetanja (5% klasova izbacilo prašnike), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha;

Falcon Forte (a.m. spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol) 0,7-1 l/ha;

Cello (a.m. spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol) 1,25 l/ha;

Sekvenca Plus (a.m. tiofanat-metil + difenokonazol) 1,5 l/ha;

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo kolonija vaši (Aphididae), kao i prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

     

Lisne vaši                                 Jaja žitne pijavice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo žitne pijavice i ukoliko se uoči od 0,5 do 1 larva po biljci primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha;

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

16.5.2022 13:10PšenicaŽitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)Approved
 Sombor
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se u nalazi u fenofazi razvoja ploda –drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo položenih jaja I generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi ove štetočine.

položena jaja G.funebrana

Pored šljivinog smotavca, u zasadima se registruje i prisustvo brašnaste vaši (Hyalopterus pruni).

Sa ciljem zaštite šljive od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u konentraciji 0,03% ili

Nagan me (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,005%.

Padavine najavljene za utorak za naš region mogu stvoriti povolne uslove za ostvarenje infekcije od  strane prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman u cilju zaštite lisne mase nekim od fungicida:

Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP,Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 %.

16.5.2022 13:08ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Šljivina brašnjava vaš (Hyalopterus pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Kruševac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u fazi razvoja od plodovi dostigli dimenzije od 10 mm do plodovi dostigli dimenzije 20mm (BBCH 71-72).

 

Najavljene padavine za utorak i sredu kao i prisutan infektivni potencijal u zasadima, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom  prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Takođe, uslovi u proizvodnji su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, sprovedu zaštitu jabuke primenom kombinacije fungicida:

Zignal, Niveral, Kardinal, Gatro 500 SC, Nando 500 SC ili Hillan (a.m. fluazinam) 0,6-0,75 l/ha

                                                                   +

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha.

 

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Takođe, vizuelnim pregledom jabuke, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae).

 

Sa ciljem zaštite jabuke od štetočina preporučuje se primena insekticida:

 

 

Zlatospilan, Mospilan 20 SC, Afinex, Tonus, Volley 20 SP, Gilan 20 SL (a.m.acetamiprid) 0,025%.

 

16.5.2022 13:04JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)Approved
 Kikinda
Zaštita paprike
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasađivanje paprike na otvorenom prostoru. U zavisnosti od vremena rasađivanja usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-16).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva paprike sa naličja listova registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka. Toplo i suvo vreme u proteklom periodu pogodovalo je razvoju lisnih vaši.
 
 
 
 
Lisne vaši pored direktnih šteta koje nanose biljkama sisanjem sokova, veoma su značajne i kao vektori ili prenosioci raznih virusnih obolenja kao što su : virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV), virus mozaika lucerke (Alfaalfa mosaic virus AMV), virus crtičavosti krompira (Potato Y potyvirus ) i drugi.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike na prisustvo lisnih vaši i sprovođenje hemijskog tretmana primenom insekticida Scatto (deltametrin) u količini od 0,3-0,7l/ha ukoliko se na parceli utvrdi prisustvo vašiju. 
 
 
16.5.2022 13:03PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Pirot
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama listanja, od 5-8 listova razvijeno (BBCH 15-18).

 

(velika slika)

Na lokalitetu Gorčinci, u zasadu kupine, sorte Čačanska bestrna registrovani su simptomi žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Za region Pirota su za sredu najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje navedenih patogena. Kako bi zaštitili svoje zasade, proizvođačima se preporučuje da pre padavina sprovedu fungicidni tretman:

  • Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,8 l/ha

Takođe, pregledom je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje da obave vizuelni pregled na prisustvo vaši i  ukoliko registruju prisustvo istih, sprovedu insekticidni tretman:

  • Karate Zeon (a.m. lambda cihalotrin) u količini 0,2 l/ha
16.5.2022 12:55KupinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)Approved
 Užice
Zaštita trešnje

Na području rada RC Užice, zasadi trešnje se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od: drugo opadanje plodova do plod oko polovine svoje veličine (BBCH 73-75).

Za područje Zlatiborskog okruga su za utorak i sredu najavljene padavine koje stvaraju rizik od infekcije gljivama prouzrokovačima pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).
U cilju zaštite zasada trešnje, poljoprivrednim proizvođačima se, pre najavljenih padavina preporučuje preventivni  tretman nekim od fungicida:
       - Merpan 50 WP, Venturin, Captan 50 WP,Metod 480 SC (a.m. kaptan) u kocentaciji 0,2-0,3 % (karenca 21 dan)
  ili
       -
Agrodin 65 WP (a. m. dodin) u koncentraciji  0,1% (karenca 21 dan).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je i prisustvo crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ako se uoči prisustvo ove štetočine primena insekticida:

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin), u koncentraciji 0,03- 0,05%, karenca 14 dana.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci!

16.5.2022 12:52Trešnja Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Kosovska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze kraj cvetanja sve latice opale do faze plodovi dostigli dimenzije od 10 mm (BBCH 69-71).

Prema aktuelnoj vremenskoj prognozi od utorka su prognozirane padavine za region severa Kosova i Metohije, pa tako mogu nastati povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequlis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite lisne mase i plodova jabuke sod čađave krastavosti primene neki od fungicida:

Mankogal 80 WP, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Dithane M 45, Penncozeb WG (a. m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Uslovi u proizvodnji pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pa se , naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje i primena nekog od preparata na bazi sumpora:

Kumulus DF, Cosavet 80 DF, Kosan WG od 3 do 5 kg/ha.

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u toku je let jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i početak polaganja jaja. Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku piljenja larvi o čemu će RC Kosovska Mitrovica na vreme obavestiti poljoprivredne proizvođače i dati preporuku za suzbijanje larvi.

16.5.2022 12:27JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Čačak
Zaštita maline

Na području delovanja RC Čačak, zasadi malina sorte Vilamet, u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Faza razvoja maline

Faza razvoja

Osetljiva fenofaza u kojoj se malina nalazi i najavljeno vreme sa padavinama za utorak i sredu, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).  Takođe ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju  prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, zaštite svoje zasade primenom hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida:

- Pyrus 400 SC, Pirinej u koncentraciji 0,25 % ili Pehar u koncentraciji 0,2% (pirimetanil)

+

- Quadris, Promesa, Teatar, Azaka 250 EC (azoksistrobin) 0,075%.

16.5.2022 12:06MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
1 - 20 Next