Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Zrenjanin
Zaštita karfiola

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi karfiola namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja  glavice, glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo  larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 6% biljaka i prisustvo bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 18% biljaka.

 

 Larva kupusovog moljca

U cilju zaštite karfiola od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

Scatto, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (a.m. taufluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Takođe, na pojedinim parcelama pod karfiolom registrovano je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris) na do 14% biljaka.

 

  Crna trulež kupusnjača

Proizvođačima se preporučuje da, ukoliko registruju prisustvo simptoma navedenog patogena, sprovedu mere zaštite primenom  preparata na bazi bakra, pre najavljenih padavina.

21.9.2021 14:35SVICrna trulež kupusa i drugih krstašica (xanthomonas campestris pv. campestris); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Approved
 Zrenjanin
Zaštita peršuna

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna, letnja sadnja, se nalaze u fazi razvoja korena, koren razvijen 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) i simptoma pepelnice (Erysiphe heraclei) na do 20% biljaka.

 

    Pepelnica peršuna

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma navedenih patogena, u cilju zaštite lisne mase i neometanog razvoja korena, primena nekog od registrovanih fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana ili

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1l/ha, karenca 7 dana.

21.9.2021 13:12PeršunCrna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)Approved
 Vršac
Zaštita uljane repice
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza uljane repice: u fazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).
 

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina) setva uljane repice je u našem regionu  na najvećem broju parcela završena u drugoj dekadi septembra meseca. Na pojedinim parcelama na kojima je setva obavljena početkom septembra i usevi su ponikli, registruje se prisustvo više vrsta štetočina:

 • gusenice pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 5% biljaka,
 • tek ispiljene pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 28% biljaka i
 • krilate forme vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.
Suvo i toplo vreme je odgovaralo aktivnosti imaga repičine lisne ose i u usevima se registruju tek ispiljene pagusenice te štetočine. S obzirom da su usevi u početnim fenofazama razvoja, za kratko vreme, usled ishrane pagusenica, mogu nastati ozbiljne štete u vidu golobrsta.
 
Pagusenice repičine lisne ose
 
 
Lisne vaši
 

Proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva uljane repice i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2  primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili
 • Grom (lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha ili
 • Decis 2,5 EC ili Polux ili Konfuzija (deltametin) 0,2-0,3l/ha.

Navedeni insekticidi će imati delovanje i na ostale registrovane štetočine.

21.9.2021 11:10Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Požarevac
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na oko 10% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), treba sprovesti hemijske mere zaštite upotrebom nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili,

·          Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili,

·          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo  pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

20.9.2021 11:26Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica setva uljane repice je pri kraju. Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijena ( BBCH 09-12). 

 

 repice - velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo  ispiljenih  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka.

 

 

velika slika
lisne ose - velika slika

Toplo i suvo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ove štetočine, a narednih dana se očekuje intenzivno piljenje ove štetočine. Svojom ishranom repičina lisna osa oštećuje listove, i u  početnim fazama razvoja useva mogu prouzrokovati golobrst.

 Hemijski tretman se preporučuje kada brojnost pagusenica dostigne prag štetnosti od 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

-       a.m.deltametrin (Decis 2,5 EC,Konfuzija,Polux) u količini 0,3 l/ha ili

-       a.m.lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,25 l/ha ili

-       a.m. alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) u količini 0,1 l/ha

Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na do 5% biljaka. Gore navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

17.9.2021 13:41Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita cvekle

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi cvekle iz postrne proizvodnje se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista (Cercospora beticola). Optimalne temperature, prisustvo jutarnje rose i najavljene padavine mogu doprineti daljem razvoju bolesti.

Simptom pegavosti

U cilju očuvanja lisne mase i neometanog razvoja korena, proizvođačima se preporučuje pregled useva i po potvrdi prisustva simptoma pegavosti primena nekog od registrovanih fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,4 l/ha (karenca 28 dana) ili

Quadris (a.m. azoksistrobin) 1 l/ha (karenca 14 dana).

17.9.2021 12:09SVIPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
 Zrenjanin
Zaštita praziluka

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi praziluka se nalaze u fazi razvoja glavice, 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma različitih vrsta pegavosti lista luka (Alternaria porri i Stemphylium botryosum), na do 15% biljaka. Razvoju bolesti doprinose optimalne temperature uz zadržavanje rose na listovima, povećana vlažnost vazduha i kišno vreme.

Simptom patogena na listu

U cilju zaštite useva, i sprečavanja daljeg razvoja i širenja ovih patogena, proizvođačima koji uoče simptome pegavosti, preporučuje se da sprovedu hemijske mere zaštite preparatom:

Atlas (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 1 kg/ha.

Karenca ovog registrovanog fungicida iznosi 14 dana.

17.9.2021 10:52LukSVIApproved
 Knjaževac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Knjaževac usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze, zavisno od vremena rasađivanja, u fazi od devet listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

·         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka

·         larvi i odraslih jedinki zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 4% biljaka

·         jaja, larvi i odraslih jedinki bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 30% biljaka

·         lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:

 • Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).
17.9.2021 9:30KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo,  usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka. Repičina lisna osa najveće štete na uljanoj repici nanosi u početnim fazama razvoja. Ispiljene pagusenice izgrizaju lišće uljane repice i u slučaju jačeg napada mogu dovesti do čitavog golobrsta lišća.

 
 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak  useva uljane repice i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine na nivou praga štetnosti od jedne pagusenica po biljci ili 50 pagusenica na m2, primene isekticidni tretman nekim od navedenih preparata:

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) - 0,3 l/ha ili

Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha.

16.9.2021 11:46Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja.Setva uljane repice otpočela je polovinom avgusta, te se ti usevi nalaze u fazi četiri razvijena lista (BBCH 14). Usevi iz kasnijih rokova setve nalaze se u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 00-09), dok se na pojedinim parcelama upravo završava setva uljane repice. 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na do 16 % biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

 

Pagusenice repičine lisne ose    Imago repičine lisne ose

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica repičine lisne ose, čemu će pogodovati i prisutne vremenske prilike.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Hemijske mere zaštite treba sprovesti ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), primenom  nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili,

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m.deltametrin)u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin)u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 6 % biljaka.

 

Krilate forme vaši                  Štetočine uljane repice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši, koje osim direktnih šteta mogu biti i vektori veoma destruktivnih fitopatogenih virusa. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, i  to je momenat za sprovođenje hemijskih mera suzbijanja, zbog kontrole viroza.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje vaši.

16.9.2021 11:35Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 30% biljaka kao i prisustvo ispiljenih pagusenica pomenute štetočine na 7% biljaka. Toplo i suvo vreme u proteklom periodu pogodovalo je razvoju štetočine, a u narednom periodu se očekuje intenzivnije piljenje larvi.
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pagusenica repičine lisne ose i po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) sprovođenje mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:
 • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux (deltametrin)u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 • Grom (lamda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 10% biljaka.

krilata forma vaši

Vaši su prenosioci raznih fitopatogenih virusa na uljanoj repici i u ovim fazama razvoja prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka kada treba sprovesti mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina, ali prema EPPO standardu (PP/2/8(1) u usevu uljane repice mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije deltametrin i lambda-cihalotrin koji su gore navedeni za suzbijanje repičine lisne ose.

15.9.2021 15:02Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Sombor
Zaštita uljane repice

Na području PIS regionalnog centra Sombor, setva uljane repice je pri kraju. Na lokalitetu Apatin, uljana repica se nalazi u fenofazi dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo:

- jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 27 % biljaka.

- tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose na do 13 % biljaka.

- krilatih formi vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka,  koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

velika slika

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2. Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, primena nekog od sledećih registrovanih  insekticida:

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin)- 0,3 l/ha ili

Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha.

15.9.2021 14:02Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita mrkve

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve iz postrnih rokova setve (letnja setva) se nalaze u fazi razvoja listova, sedam do devet listova razvijeno (BBCH 17-19).

 

       Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na pojedinačnim biljkama.

Najavljene padavine za petak mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i dalje širenje navedenog patogena. Proizvođačima se, u cilju očuvanja lisne mase, pre najavljenih padavina, preporučuje primena fungicida:

Mankogal  80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha.

15.9.2021 12:46MrkvaCrna pegavost mrkve (alternaria spp)Approved
 Senta
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (09-14 BBCH).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine, koje za kratko vreme mogu da pričine značajne štete na mladim biljkama uljane repice. Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

Jaja i larva A.rosae

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

o   Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3 l/ha

o   Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

o   Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Takođe je registrovano i prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na oko 5% biljaka. Larve ove štetočine se takođe ishranjuju lisnom masom uljane repice i mogu naneti značajne štete.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje pamukove sovice.

15.9.2021 11:42Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
 Svi regioni
Zaštita uljane repice

Na području Srbije usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u proizvodnji (toplo i suvo vreme) veoma pogoduju razvoju ove štetočine, te se u narednom periodu očekuje intenzivnije piljenje pagusenica.

Najveće štete od ishrane pagusenica nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Grom

lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

Fastac 10 EC

alfa-cipermetrin

0,1 l/ha

 

Takođe, na pojedinim parcelama je registrovano i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) koje se isto ishranjuju lisnom masom i mogu pričiniti značajne štete, kao i krilatih formi vaši (Aphididae) koje imaju veoma značajnu  ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa (u proteklim sezonama je potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe - Turnip yellows virus, TuYV)). Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

15.9.2021 9:10Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
 Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi iz najranijih rokova (kraj avgusta) su u fazi dva lista razvijena (BBCH 12), dok se usevi iz kasnijih rokova nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 60% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 4% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine. Usled povoljnih vremenskih uslova (suvo i toplo vreme) u narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica repičine lisne ose.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka, kao i pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 12% biljaka.

 
 

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

14.9.2021 13:51Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
 Kikinda
Zaštita kupusa
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
 • larvi kupusovog moljca (Plutella xyllostella) na do 8% biljaka,
 • jaja, larve i odrasle jedinke bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka.

larva kupusovog moljca

bela kupusna mušica

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,2-0,14 l/ha.

13.9.2021 13:39KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
 Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo berba ranih sorti jabuke je završena ili se ona privodi kraju. Kasnije sorte jabuke se nalaze u fazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85). Početak berbe u zasadima sa kasnijim sortimentom se očekuje krajem meseca.

 

 

Ajdared                         Granny Smith

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavaca, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06%   (7 dana karenca)   ili

·         Laser 240 SC (a.m.spinosad) u količini 400 ml/ha   (7 dana karenca)

 

 

U zasadima koji se nalaze u fazi sazrevanja, pogotovo gde do sada nisu sprovedene mere zaštite plodova od skladišnih patogena prouzrokovača truleži, i to: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp), proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,8 kg/ha   (7 dana karenca)   ili

·         Switch 6,25 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha   (3 dana karenca)   ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha   (3 dana karenca)

 

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju!

 

13.9.2021 8:38JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
 Vrbas
Zaštita kupusa

 Na teritoriji RC Vrbas, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od devet i više listova razvijeno do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo  lutki i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka.

Larva kupusovog moljca

U cilju sprečavanja oštećenja listova i ubušivanje larvi kupusovog moljca u glavice kupusa proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

10.9.2021 12:00KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
 Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u fazama napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 83-85).

jabuka BBCH 85

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na plodovima je registrovano prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

Avaunt 15 EC, Top Gun (a.m. indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 400 ml/ha (karenca 7 dana) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana).

Kod sortimenta jabuka koji ulaze u završnu fazu sazrevanja plodova se, u cilju zaštite plodova od skladišnih patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) preporučuje primena nekog od fungicida:

Switch 62,5 WG (a.mciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Geoxe 50 WG (a.mfludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.mboksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite proizvođači treba da vode računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima gde je berba u toku, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

10.9.2021 11:34JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
1 - 20 Next