Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Kragujevac
Zaštita kruške

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) uz dominantno prisustvo mlađih larvenih uzrasta i imaga.

Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman:

Amon 020 EW, Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m abamektin) … 0,15% uz dodatak okvašivača (mineralnog ulja).

Takođe, tokom vizuelnih pregleda primećeno je prisustvo eriofidne grinje kruške (Eriophydes pyri). Pomenuti preparat imaće efekta i u suzbijanju ove štetočine.

27.5.2023 16:19KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Eriofide (eriophyoidae)Approved
 Užice
Zaštita useva i zasada nakon grada

Na području rada RC Užice, juče u popodnevnim časovima, na više lokaliteta u opštinama Užice (Lunovo selo, Karan, Ribaševina, Gostinica, Trnava) i Požega (Zdravčići, Tvrdići), olujno nevreme praćeno krupnim  gradom i obilnim padavinama (po podacima AMS Ponikovica za 3 h je palo 23 mm kiše), pričinilo je štete u zasadima voća i usevima krompira.


 


Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, u što kraćem roku sprovedu hemijske mere zaštite u cilju saniranja rana na stablu i plodovima i njihove dezinfekcije.

 

Najveće štete su pričinjene u zasadima maline, šljive, trešnje, jabuke, krompira.

U zasadima maline, koji su u fazi razvoja ploda, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), preporučuje se primena neki hod preparata:


- Switch 62,5 WG, Sven, Atlas, Enygma (ciprodinil + fludioksonil) 0,08 % , +  Akord (tebukonazol), 0,8 l/ha ili 
-Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha, ili
- Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini 1,5 – 1,8 kg/ha.


U zasadima jabuke, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) primena nekog od preparata:

-        Funguran OH (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05% ili

-        Alliet Flash, Fortuna, Legat SP (a.m. fosetil aluminijum, preparat ) u koncentraciji 0,4% ili Fosco, u koncentraciji 0,3%.

 

U zasadima šljive i trešnje, preporučuje se primena nekog od preparata:

-        Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP, Venturion (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

U usevima krompira , u cilju sprečavanja infekcija prouzrokovačima plamenjače(Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primena nekog od preparata:

 

- Ridomil gold R (Cu iz bakar-oksihlorida+metalaksil-M) 5 kg/ha ili Alijansa plus 2,5 kg/ha ili
- Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Armetil M, Supernova 72 WP (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

27.5.2023 15:34Jabuka; Krompir; Malina; Šljiva; TrešnjaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Kragujevac
Zaštita jabuke

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilno vreme sa padavinama kakvo je vladalo u prethodnom periodu i kakvo je u najavi za naredne dane može pogodovati nastanku infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pa se proizvođačima preporučuje fungicidni tretman čim prilike dozvole:

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad, difenokonazol) … 1,2 l/ha ili

Luna expirience (a.m.tebukonazol, fluopiram) …  0,075% +

Polyram DF (a.m metiram) 0,2% ili

Alcoban (a.m ditianon) 0,5-0,75 kg/ha ili

Kardinal, Niveral, Zignal (a.m. fluazinam)  ... 0,075%.

Pomenuti tretman imaće efekta i u suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) čiji se simptomi registruju u voćnjacima.

Vizuelnim pregledima registruje se i prisustvo tripsa (Thysanoptera). Proizvođačima se može preporučiti pregled na prisustvo ovih štetočina i u slučaju da se one primete, primena insekticida:

Exirel (a.m cijantraniprol) ... 0,06%

 

koji će imati efekta i u suzbijanju jabukinog smotavca  (Cydia pomonella) kod kojeg je aktuelno piljenje larvi prve generacije.

 

Poseban oprez se preporučuje zbog činjenice da veliki deo proizvodnje jabuka sa našeg terena završava na tržištu Ruske Federacije gde kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) ima karantinski status, te pošiljke infestirane njime ne mogu biti uvezene.

 

velika slika

27.5.2023 15:15JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Tripsi (thrips spp); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Pančevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji  RC Pančevo  zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi veličine 20 mm (BBCH 72).

Promenljivo vreme sa čestim padavinama I dugim vlaženjem lista u predhodnom periodu stvorile su  povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venruria inaequalis).

Kako se i za naredne dane najavljuje nestabilno vreme povoljno za infekcije pomenutim patogenom kao i za razvoj pepelnice jabuke  (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite jabuke primene fungicidni tretman:

·       Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075%

  +

·       Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2%.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje i primena insekticida:

 • Coragen 20 SC: (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,016-0,02%.

 

27.5.2023 10:20JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda; plodovi veličine 20-40mm (BBCH 72-74).
 
 
Za naredni period se za region RC Kikinda najavljuje nestabilno vreme sa padavinama i visokim temperaturama što bi moglo dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Period primarnih infekcija ovim patogenom još uvek traje (VIDI RILOG ), i u voćnjacima su i dalje prisutne pseudotecije koje nisu ispražnjene.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite jabuka sprovedu mere zaštite kombinacijim sledećih fungicida :
 • Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2% +
 •  Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075%.

Navedena kombinacija fungicida delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Pregledima zasada uočeno je prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi). U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Sa ciljem suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Mospilan 20 SG, Zlatospilan, Tonus, Volley 20 SP, Afinex, Kestrel, Wizzzaard (acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

26.5.2023 17:17JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kikinda
Zaštita leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja listova.
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis corylli) i to na vršnim listovima na do 50% biljaka.
 
 
Vremenske prilike i uslovi koji vladaju izuzetno su povoljni za razvoj vašiju, a na listovima su prisutne krilate forme kao i kolonije. Prisustvo vaši u visokoj populaciji utiče na smanjenje prinosa i kvalitet plodova.
 
Takođe, prilikom pregleda na pojedinim sortama leske registrovano je i prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia guttata).
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vašiju na listovima sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida:
 
Tonus (acetamiprid) u koncentraciji 0,025 % ili
Karate zeon (lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.
 
U zasadima leske u kojima se prilikom pregleda registruju simptomi pepelnice preporučuje se primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04%.
26.5.2023 15:49LeskaLisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)Approved
 Niš
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Niš usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od početka zatvaranja redova (BBCH 31) do 30% biljaka zatvorilo redove (BBCH 33).

velika slika

U proteklom periodu vremenski uslovi bili su izuzetno povoljni za razvoj ptogena prouzrokovača plamenjače krompira  (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). I za naredni period se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti nove povoljne uslove za infekcije ovim patogenima.

U  cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

Orvego (a.m. dimetomorf i a.m.ametoktradin) 0,8 l/ha ili

Axidor (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. cimokslin) 2,5 L/ha ili

Infinito SC, Magnetic (a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,2-1,6 L/ha ili

Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 L/ha ili

Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid + mankozeb) 4 L/ha ili

Profilux, Curzate M 68WG, Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza (a.m. cimoksalin + mankozeb) 2-3 kg/ha ili

Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksalin + famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Reboot (a.m. cimoksalin + zoksamid) 0,45 kg/ha ili

Acrobat MZ WG, Spinex  MZ (a.m. dimetomorf + mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

26.5.2023 15:38KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)Approved
 Vršac
Zaštita kruške
RC Vršac
 
Fenofaza razvoja: zasadi kruške sorta Vilijamovka, nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni T-faza (BBCH 74).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške registruju se svi razvojni stadijumi obične kruškine buve (Cacosylla pyri) uz dominantno prisustvo mlađih larvi.
 
Imago kruškine buve
 
 
U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi abamektina:
 • Abastate, Amon, Vertimec 018EC, Invert EW (a.m.abamektin) 0,15 % uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača 0,5%.

Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja sa čestim padavinama pogoduju razvoju prouzrokovača pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri) kao i prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Sa ciljem zaštite kruške od navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Dithane M 45,  Mankogal ekstra, Mankogal 80) u koncentraciji primene 0,2-0,25%.

26.5.2023 15:28KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
 Vršac
Zaštita krompira
RC Vršac
 
Fenofaza razvoja: usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi devet i više listova do početka cvetanja (BBCH 19-61).
 
Nestabilno vreme sa padavinama u predhodnom periodu stvorilo je povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans), kao i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani). I u narednom periodu se najavljuju padavine koje će povoljno uticati na razvoj prouzrokovača bolesti.
 
U cilju zaštite useva krompira, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:
 • Orvego (a.m.dimetomorf+ametoktradin) 0,8 l/ha ili
 • Acrobat MZ WG, Spinex MZ (a.m.dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha ili
 • Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili
 • Infinito SC (a.m.propamocarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha ili
 • Axidor (a.m.propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili
 • Curzate M 68WG, Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza, Profilux (a.m.cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha ili
 • Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) 4 l/ha

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga, položenih jajnih legala i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Jajno leglo krompirove zlatice

 
 
Larve krompirove zlatice
 
 
U cilju suzbijanja larvi krompirove zlatice, preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:
 • Alverde (a.m.metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametin) 0,3 l/ha ili
 • Tonus, Volley, Wizzzard, Zlatospin, Kestrel, Afinex, Asheta…(a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili
 • Cipkord 2,5 EC, Crna mamba, Ciprazor 20 EC (a.m.cipkord) 0,15-0,3 l/ha
26.5.2023 14:52KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)Approved
 Beograd
Zaštita kruške

Na lokalitetima Sopot i Grocka zasadi kruške su u fazi od drugo opadanje plodova do plodovi oko polovine krajne veličine (BBCH 73-75).

 

U zasadu kruške registrovani su svi razvojni stadijumi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), a dominantno su prisutni mlađi larveni stupnjevi razvoja.

 

U cilju suzbijanja larvi pomenute štetočine preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin:

Vertimec 018 EC, Abastate, Amon 020 EW, Vertigo 1,8 EC, Invert EW ili Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15 %.

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti kruške (Venturia pirina) i pegavosti lista kruške (Mycosphaerella sentina) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Dithane M 45,  Mankogal ekstra, Mankogal 80 (manokozeb) u koncentraciji primene 0,2-0,25%

 

slika1. Larve obične kruškine buve

velike slika

26.5.2023 14:03KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)Approved
 Zrenjanin
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi cvetanja do formiranja plodova (BBCH 62-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi  paradajzovog moljca (Tuta absoluta), kao i oštećenja u vidu mina, nastale kao posledica ishrane ove štetočine. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paradajza  beležimo kontinuirano ulove imaga paradajzovog moljca.

     

Ulovi imaga                   Mina na listu

Preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primene sledeće mehaničke mere borbe:

·      postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje

·      primena insekatskih mreža

·      pravljenje predulaza u plastenike i staklenike

·      mehaničko uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha – karenca 3 dana.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i simptoma crne pegavosti (Alternaria solani) na do 8% biljaka.

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida vodeći računa o krenci primenjenih preparata:

Equation pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha, (karenca 3 dana) ili

Infinito SC, Magnetic (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana) ili

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1 dan).

26.5.2023 13:08ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)Approved
 Zrenjanin
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61 - 71).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na do 8% biljaka.

Simptom plamenjače

Uslovi koji vladaju u plasteničkoj proizvodnji pogoduju daljem razvoju i širenju ovog patogena, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome plamenjače obave hemijski tretman nekim od preparata:

Infinito SC, Magnetic (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana),

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1 dana).

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) na do 15% biljaka. Osim direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, tripsi su veoma značajni i kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Tripsi na listu

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se primena nekog od insekticida:

Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 1 dan),

Laser  240 SC (a.m.spinosad) 300-400 ml/ha (karenca 3 dana).

Prilikom izbora pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima gde je berba u toku preporuka je da se prvo izvrši berba, a potom sprovede hemijke mere zaštite.

 

26.5.2023 11:55KrastavacPlamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Tripsi (thrips spp)Approved
 Kragujevac
Zaštita jagode

Na terenu RC Kragujevac jagode na otvorenom se nalaze u fazi sazrevanja ploda-prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 85) do glavna berba, većina plodova obojena (BBCH 87).

 

velika slika

 

U regionu Kragujevca, u lovnim klopkama sa hranidbenim atraktantom postavljenim u vinogradu beleže se pojedinačni ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U klopkma koje se nalaze u jagodi primerci ove vrste nisu registrovani.  

Proizvođačima se preporučuje oprez budući da vremenski uslovi kakvi trenutno vladaju (visoka relativna vlažnost vazduha, umerene temperature) izuzetno pogoduju razvoju ove šetočine pa se njena pojava može očekivati i u jagodi. 

Zato se sada preporučuju preventivne mere koje podrazumevaju:

 

- skraćivanje intervala berbe

- uklanjanje prezrelih i trulih plodova i njhihovo odlaganje u burad koja se neće otvarati sedam dana.

 

Trenutni i najavljeni uslovi izuzetno pogoduju razvoju sive truleži (Botrytis cinerea) pa se može preporučiti tretman, čim prilike dozvole, nekim od fungicida, vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) … 1,5  l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana).

26.5.2023 11:50JagodaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Sremska Mitrovica
Zastita jabuke

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominanto nalaze u fenofazi (72 BBCH) plodovi dostigli dimenzije do 20 mm.

Pred nama se nalazi period sa nestabilnim vremenom i najavljenim višednevnim padavinama. Inokulum patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) je prisutan u voćnjacima, te znači da je period primarnih infekcija i dalje u toku. Preporuka proizvođačima je primena fungicida pred padavine:

a.m. fluazinam  preparati -Zignal, Kardinal, Niveral u konc.0,075%.

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito na osetljivom sortimentu, preporučuje se primena  preparata na bazi:

a.m. ciflufenamid, preparat - Cyflamid 5 EW u količini 0,5 l/ha.

U toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). S obzirom na najavu visokih dnevnih temperatura, početak piljenja larvi se očekuje za nekoliko dana, te se preporučuje primena insekticida koji će delovati i na jaja i na larve:

a.m. hlorantraniliprol, preparat-Coragen 20 SC u konc.0,02%.

26.5.2023 10:42JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kraljevo
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i datuma sadnje,  nalaze u fazi od početak sklapanja redova do faze 30% biljaka se dodiruje između redova.

 

 

velika slika                  velika slika

 

Vremenski uslovi u danima za nama (česte padavine, visoka vlažnost vazduha, kao i registrovane temperature) stvorili su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Kako se slični vremenski uslovi očekuju i u danima pred nama, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih preparata:

 

·         Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) u količini 2,5 l/ha   ili

·         Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2 l/ha   ili

·         Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha   ili

·         Acrobat MZ WG ili Sphinx MZ (a.m. mankozeb+dimetomorf) u količini 2-2,5 kg/ha   ili

·         Silueta (a.m. mankozeb+propamokarb-hidrohlorid) u količini 4 l/ha   ili

·         Equation pro WG ili Espada (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha   ili

·         Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) u količini 0,4-0,45 kg/ha   ili neki drugi registrovani fungicid

 

26.5.2023 8:22KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)Approved
 Novi Sad
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena setve nalaze u fazi od 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 33) do faze potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).

Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja krompira, sa čestim padavinama, visokim vrednostima relativne vlažnosti vazduha i registrovanim temperaturama, izuzetno pogoduju razvoju plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Proizvođačima se preporučuje, čim vremenski uslovi dozvole i bude omogućen ulazak mehanizacije u parcele, primena nekog od navedenih fungicida:

 • Axidor (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. cimokslin) u količini primene 2,5 L/ha ili
 • Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. fluopikolid) u količini primene 1,2-1,6 L/ha ili
 • Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. fluazinam) u količini primene 2 L/ha ili
 • Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. mankozeb) u količini primene 4 L/ha ili
 • Profilux, Curzate M 68WG, Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza (a.m. cimoksalin i a.m. mankozeb) u količini primene 2-3 kg/ha ili
 • Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksalin i a.m.famoksadon) u količini primene 0,4 kg/ha ili
 • Reboot (a.m. cimoksalin i a.m.zoksamid) u količini primene 0,45 kg/ha ili
 • Acrobat MZ WG, Spinex  MZ(a.m. dimetomorf i a.m. mankozeb) u količini primene 2-2,5 kg/ha
 • Orvego (a.m. dimetomorf i a.m.ametoktradin) u količini primene 0,8 l/ha.
26.5.2023 7:43KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)Approved
 Zrenjanin
Zaštita suncokreta od vaši

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi suncokreta nalaze se zavisno od roka setve u fazi od razvijena dva do tri para listova (BBCH 12-14).

Na usevima su registrovane vaši (Aphididae) i to u konusu rasta, na još nerazvijenim listovima što može uticati na usporavanje razvoja i porasta biljaka.

Ove sezone su uslovi izuzetno povoljni za razvoj vašiju i gotovo na svim kulturama se registruje njihovo intenzivno prisustvo.

vaši na suncokretu

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko registruju intenzivnije prisustvo vaši, primena insekticida:

Karate Zeon (a.m.lambda cihalotrin) 0,15-0,2 l/ha.

26.5.2023 1:56SuncokretLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita tikvice

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi tikvice, proizvodnja na otvorenom, nalaze se fazi razvoja listova do početka cvetanja (BBCH 49-61).

Faza tikvice

Vizuelnim pregledom useva uočeno je na 5% biljka, prisustvo simptoma plamenjače tikvice (Pseudoperonospora cubensis) kao i prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 10 % biljaka.

Proizvodni uslovi su u ovoj sezoni favorizujući i za razvoj prourokovača plamenjače i za razvoj vaši.

Proizvođačima tikvice se preporučuje pregled useva, i ukoliko se uoče simptomi pamenjače, ili prisustvo vaši, da primene hemijske mere zaštite registrovanim pesticidima:

-za plamenjaču Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid + flupikolid) 1,4-1,6 l /ha ili Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) 0,8 l/ha;

-za vaši Polux (a.m.deltametrin) 0,03 0,05% ili Kozak (a.m.lambda cihalotrin) 0,25 l/ha.

26.5.2023 1:51SVIPlamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)Approved
 Niš
Zaštita jagode

Na području delovanja RC Niš  zasadi  jagode na otvrenom se nalaze u fazi sazrevanja: većina plodova bele boje do faze glavne berbe: većina plodova obojena (BBCH 81-87).

velika slika

Nestabilno vreme sa čestim padavinama konstantno stvora povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite plodova preporučuje se primena fungicida:

-        Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

-        Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg /ha (karenca 7 dana) ili

-        Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

25.5.2023 15:21JagodaSiva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Vršac
Zaštita šljive
Šljive se nalaze u fenofazi razvoja ploda: plod dostigao od 50 do 70% od krajnje veličine (BBCH 75-77).
Pri vizuelnom pregledu plodova šljiva, uočena su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:
 • a.m.lambda-cihalotrin: Grom 0,03% ili Nagan ME 0,005%.

Navedeni insekticid imaće delovanje i na kolonije vaši (Aphididea) ukoliko se njihovo prisustvo registruje i zasadima.

sveže položeno jaje šljivinog smotavca

U  regionu su za celu nedelju najavljene nestabilne vremenske prilike sa smenom sunca i kiše. U takvim uslovima se preporučuje primena fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) primenom fungicida:

 • a.m. mankozeb:Dithane M 45,Mankogal 80,Mankogal extra 0,2-0,25%.
25.5.2023 14:31ŠljivaPlamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)Approved
1 - 20 Next