Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavice dostigle 20 do 30% očekivane veličine ( BBCH 42-43).

lokalitet D. Stopanje

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi osme generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 3,5.

P. xylostella - larve

velika slika

Takođe je registrovano prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3, kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae).

larva H. armigera
larve P. rapae

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi navedenih štetočina. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima, kao i ubušivanja u glavice, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha 

21.9.2018 15:21KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Mali kupusar (pieris rapae)
Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledona do dva lista razvijena (10-12).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na 55% biljaka.
 
 

Navedena štetočina ishranom izgriza lišće i usled jačeg napada može u potpunosti uništiti lisnu masu tek izniklih biljaka.

S obzirom da se usevi uljane repice nalaze u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

21.9.2018 14:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, uljane repice se nalaze  u fazi od kotiledona do prvog para listova (BBCH  12-14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga buvača (Phylllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i oštećenja na biljkama uljane repice usled njihove ishrane.

 
 
 

Pragovi štetnosti navedenih štetnih organizama su:

 -10% oštećene lisne mase od imaga buvača (Phylllotreta sp.)  

 -1 pagusenica (Athalia rosae)  po biljci ili 50 pagusenica po m².

Preporuka proizvođačima uljane repice je da redovno obilaze svoje parcele i da po  postizanju praga štetnosti primene neki od registrovanih insekticida:

  Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

  Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

  Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

  Talstar 10 EC, Fobos (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

21.9.2018 8:52Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Zrenjanin
Tretman u usevu cvekle

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi cvekle iz postrne setve, nalaze se u fazi BBCH 45 (koren dostigao do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi pegavosti lista (prozrokovač Cercospora beticola). Dugi periodi jutarnje rose, kao i navodnjavanje, doprineli su daljem razvoju i širenju ovog patogena, te je preporuka proizvođačima da u cilju očuvanja lisne mase obave još jedan fungicidni tretman preparatom:

Quadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 14 dana.

pegavost lista cvekle

20.9.2018 15:45SVIPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zrenjanin
Tretman u mrkvi i peršunu

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve i peršuna iz postrne setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43-45: koren dostigao 30 do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na listovima i lisnim drškama.

Simptomi u vidu beličaste prevlake od sporonosnih organa gljive prisutni su na listovima I lisnim drškama na do 21% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ ha, karenca 14 dana

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 7 dana

Ortiva Opti 480 SC(hlorotalonil + azoksistrobin) 2 l/ha, karenca 14 dana.

      

 Faza useva          Simptom pepelnice

20.9.2018 14:24Mrkva; PeršunPepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)
Sombor
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Sombor pri kraju je setva uljane repice.

Na parcelama na kojima je setva obavljena u ranijim rokovima, usevi se nalaze u fenofazi razvijena 2-4 lista (po BBCH skali 12-14).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin i Karavukovo, registrovano je prisustvo:

imaga buvača (Phylllotreta sp.) i 

pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

pagusenice repičine lisne ose

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se u usevima utvrdi prisustvo

-jedne pagusenice  repičine lisne ose po biljci  ili 50 pagusenica po m²  ili

 

-10% oštećene lisne mase od  buvača

preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,4 – 0,5 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

19.9.2018 15:16Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)
Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se  u  fazi od  nicanja (kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje) do dva  lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 4-6%  biljaka. Pagusenice su najaktivnije u najtoplijem delu dana i mogu izazvati golobrst useva uljane repice.

Pagusenica repičine lisne ose

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: usevi uljane repice nalaze se u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, te se  preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

  • Decis 2,5 EC , Polux  (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
19.9.2018 14:22Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Zrenjanin
Tretman u kelju pupčaru

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kelja pupčara se nalaze u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pepeljaste kupusne vaši (Brevicoryne brassicae), na naličju listova. Procenat napadnutih biljaka iznosi 19%.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave insekticidom:

Lambada (a.m. lambda – cihalotrin) 0,3 l/ha.

vaši na kelju pupčaru

14.9.2018 14:37KupusLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zrenjanin
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva u plasteniku, registrovano je prisustvo larvi tripsa. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Usev

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa larvama tripsa (%)

Paprika

Sazrevanje ploda do puna zrelost (BBCH 81 – 89)

22

Krastavac

Cvetanje do razvoja ploda (BBCH 64 – 73)

18

 

U fazama plodonošenja, može doći do deformacija na plodovima usled ishrane ovih štetočina. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedene štetočine, tretman sprovedu nekim od preparata vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha
 
    
14.9.2018 13:35Paprika; KrastavacTripsi (thrips spp)
Vranje
Azijska voćna mušica

Na području RC Vranje, na lovnim klopkama došlo je do povećanja brojnosti ulovljenih imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma počinje da se raste kako odmiče berba remontantnih sorata maline (Polka, Polana).Obzirom da ove sorte plodonose do prvih mrazeva a trenutni vremenski uslovi pogoduju povećanju brojnosti azijske voćne mušice, te u berbama koje slede se mogu očekivati i štete od ovog  organizma. Ženka napada zdrave plodove , čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

                    sl.1

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada.U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje ove štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

 

13.9.2018 16:31MalinaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Zrenjanin
Tretman u celeru

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43 – koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Simptomi se javljaju na listu i lisnim drškama. U slučaju jake infekcije može doći do propadanja celih listova, a samim tim i korena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Siva pegavost lista celera

12.9.2018 16:02CelerPegavost lista celera (Septoria apii)
Čačak
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Čačak, usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početka razvoja glavica (BBCH 41).

 

 

lokalitet Baluga

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je početak razvoja VIII generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo kupusovog moljca, u cilju sprečavanja oštećenja lisne mase I ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

10.9.2018 15:43KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Pančevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveze polozenih jaja IV generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, prporučuje se primena nekog od  sledećih insekticida sa kraćom karencom:

Affirm 095 SG u koncentraciji 0,3%  (a.m. emamaektin benzoat)  (karenca 7 dana) ili

Avaunt 15 EC u koncentraciji 0,05% (a.m. indoksakarb) (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju suzbijanja skladišnih štetočina: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

10.9.2018 13:06JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Zrenjanin
Tretman u karfiolu

Vizulnim pregledom useva karfiola (faza razvoja listova BBCH 19 i početak formiranja glavice BBCH 41) registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria sp.) na spoljnim listovima i lisnim drškama na 19 do 26% biljaka.

Česte padavine i navodnjavanje useva omogućavaju dalje širenje infekcije.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome crne pegavosti, u cilju sprečavanja prelaska infekcije na stablo karfiola i kasnije na donji deo glavice, tretman obave preparatom:

Dakoflo (a.m. hlorotalonil) 3 l/ha (karenca 21 dan)

simptom crne pegavosti

7.9.2018 16:48KupusCrna pegavost kupusnjača (alternaria spp)
Vrbas
Zaštita šećerne repe

Na terenu RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom biljaka registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

  

S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od poslednjeg tretmana, ne možemo više  računati na efikasnost  preparata. U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, proizvođačima koji planiraju kasnije vađenje šećerne repe , preporučuje se još jedan tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

v  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) u dozi od 1,5 l/ha +

v  Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u dozi od 0,3 l/ha

7.9.2018 12:01Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i tek ispiljenih larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) u količini 0,3% uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenima koji prouzrokuju mrku trulež ploda (Monilinia fructigena), gorku trulež ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meku trulež ploda (Penicillium spp.), te se u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

 

Prilikom sprovođenja mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

6.9.2018 15:34JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zrenjanin
Tretman u krastavcima

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 61 - 71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Simptomi se uočavaju u vidu pega, oivičeni lisnom nervaturom, žute boje.

Nestabilne vremenske prilike praćene čestim padavinama doprinose daljem razvoju i širenju ovog patogena, te se proizvođačima preporučuje da tretman obave nekim od preparata:

Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2 -2,5 l/ha (karenca 3 dana);

Folio Gold (a.m. hlorotalonil + metalaksil – M) 2,5 – 3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci!

   

fenofaza razvoja     simptomi plamenjače na listu

6.9.2018 15:33KrastavacPlamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)
Ruma
Zaštita šećerne repe
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

 

Pregledom useva uočava se širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu  pogodovali su daljem razvoju ovog patogena. Od  prethodnog naloga za tretman (15.08.), u zavisnosti od lokaliteta, palo je od 20 do 92 mm/m² kiše i prošlo je dovoljno vremena da ne možemo više  računati na efikasnost  prethodno nanetih fungicida.

 

U zavisnosti od stanja u usevima i vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana. Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

 

U usevima koji se neće vaditi u narednih mesec dana, u cilju očuvanja lisne mase i neometanog odvijanja procesa sinteze šećera, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

 

·         Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·         Rias 300 EC, Cerkohem ili Cebit 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha

 

6.9.2018 15:24Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Vrbas
Zaštita kukuruza šećerca

Na teritoriji RC Vrbas usevi postrnog kukuruza šećerca, se u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze cvetanja do faze sazrevanja (67-89 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva postrnog kukuruza šećerca (hibrid Enterprice) registruje se prisustvo jajnih leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 13 do 60% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi sprovedu hemijske mere zaštite. S obzirom da se u usevima kukuruza šećerca registruje prisustvo parazitnih osica iz roda Trichogramma, preporučuje se primena insekticida koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Ø  Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha (karenca 14 dana).

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

6.9.2018 14:38KukuruzKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Vrbas
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Vrbas, paprike se nalaze u fenofazi razvoja ploda do plodovi zreli za berbu (75- 89).  

Na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se izuzetno visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine. Vizuelnim pregledom useva paprike  registruju se:

jajna leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 12% biljaka

jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera) na 9% biljaka, kao i

jaja sovice gama (Autographa gama) na 4% biljaka.

Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo preporučuje se primena  insekticida na početku piljenja larvi:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

Takođe je neophodno voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

jajna legla kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice naplodu paprike

jaje sovice gama

5.9.2018 10:22PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)
1 - 20 Next