Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Sremska Mitrovica
Zaštita šljive
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plodovi dostigli oko polovne krajnje veličine (75 BBCH).
 
Velika količina padavina doprinose stvaranju povoljnih uslova za razvoj patogena prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).
 
Preporuka proizvođačima je tretman preparatom na bazi:
 
a.m.folpet, preparat Folpan 50 WP u koncentraciji 0,2%
 
Vizuelnim pregledom, na plodovima šljiva, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Takođe, na vrhovima grana, uočene su kolonije lisnih vašiju (Aphididae).
 
 
 
U cilju suzbijanja ovih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi:
a.m. acetamiprid, preparat Tonus ekstra u koncentraciji 0,02-0,025%.
24.5.2019 11:48ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Kikinda
Zaštita krompira
Na području delovanja RC Kikinde, usevi krompira nalaze se u fenofazi zatvaranja redova do faze početak cvetanja (BBCH 33-39).
 
 
 
 
Obilne padavine u proteklom periodu,visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature stvaraju pogodne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) kao i gljive prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida :
 • Fuzija (a.m.propamokarb-hidrohlorid-hlorotalonil) u količini 2,5 l/ha ili
 • Consento (a.m.propamokarb-hidrohlorid-fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

U usevu krompira u toku je piljenje larvi krompirove zlatice.

 • Imago - 10
 • Jajna legla - 15
 • Larve - 13,5

velika slika

velika slika

velika slika

Proizvođačima krompira se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo larvi preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Proteus 110 OD (a.m.tiakloprid+deltametrin) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Warrant power (a.m.imidakloprid+gama cihalotrin) u količini 0,1-0,14 l/ha
24.5.2019 11:18KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Sremska Mitrovica
Zaštita breskve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, breskva se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi plodovi od 50 do 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Faza razvoja

Konstantne padavine u predhodnom  periodu kao i najavljene padavine pred nama, mogu dovesti do infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka proizvođačima je tretman zasada breskve preparatima na bazi:

a.m. kaptan, preparati Merpan 50WP, Metod 480 SC, Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima šljiva u toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe,  registrovano je i prisustvo kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Grom u koncetraciji 0,03% (karenca 14 dana)

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

24.5.2019 11:01BreskvaBreskvina zelena vaš (Myzus persicae); Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Čačak
Zaštita šljive

Zasadi šljive, na lokalitetu Lipnica, nalaze se zavisno od sortimenta, u fazama od plod oko polovine krajnje veličine  do plod oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH).

 

lokalitet Lipnica

 

-       Vremenski uslovi  pogoduju ostvarenju   infekcije patogenima lista, prouzrokovača šupljikavosti  lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) . 

-         U zasadima šljiva u toku je piljenje prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U cilju zaštite lisne mase proizvođačima  se preporučuje primena fungicida:

 Folpan 50 WP (a.m. folpan) u koncentraciji 0,2%

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove šljive  preporučuje se primena insekticida :

Grom (a.m.lamda -cihalotrin) u koncentraciji 0,03%

24.5.2019 10:12ŠljivaPlamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Novi Sad
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75), do faze plod oko 70% krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje, kao i tek ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Takođe, na listovima i plodovima se registruje i prisustvo kolonija vaši (Aphididae).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primenana insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

24.5.2019 9:17ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Čačak
Zaštita jabuke

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se  nalaze u  fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40mm (BBCH 73-74).

lokalitet Lipnica

-        Obilne padavine tokom protekle nedelje, dovele su do  ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i do spiranja depozita predhodno nanetih preparata.

 

-        U toku je piljenja larvi prve generacije  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U narednom periodu, najavljene su nestabilne vremenske prilike, pa se proizvođačima preporučuje  tretman kombinacijom  fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

-        Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil ) u količini 2 l/ha

 

+

 

-        Embrellia 140 SC (a.m.izopirazam + difenakonazol) u količini 1,5l/ha, koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U cilju zaštite od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) preporučuje se primena insekticida  na bazi:

 

-        a.m. acetamiprid - Kestrel, Wizzzaard u koncentraciji 0,025%

24.5.2019 8:31JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Pančevo
Zaštita maline

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi  maline, nalaze se u fazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 60 – 61). 

 

 

Velika slika

 

Vlažni uslovi u periodu cvetanja stvaraju povoljne uslove za  infekcije  prouzrokovačima sive truleži  (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od preparata na bazi aktivnih materija boskalid + piraklostrobin:

 

Signum, Luminis, Bosco gold u količini 1,8 kg/ha.

24.5.2019 7:52MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)
Ruma
Zaštita breskve i nektarine


Na terenu RC Ruma zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do
plod oko polovine krajnje veličine (73-75 BBCH).

 

Fenofaza breskve

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama pogoduje razvoju prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan ( Captan 50 WP, Merpan 50 WPMetod 480 SC ili Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U zasadima se registruje i prisustvo kolonija zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

 

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena  insekticida Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

 

 Kod ranog sortimenta voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

23.5.2019 23:51BreskvaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta); Breskvina zelena vaš (Myzus persicae)
Kragujevac
Zaštita kruške
Na teritoriji RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni - T faza (BBCH 74).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Santa Maria, lokalitet Vinča, utvrđeno je prisustvo svih razvojnih oblika obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
jaja - 9
mlađe larve - 21
starije larve - 5
imago - 16,5
 
 
Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine. Poizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:
 

Apache 50 WG (a.m. klotianidin) … 350 g/ha (uz dodatak okvašivača)

U cilju zaštite lišća i plodova od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se fungicidni tretman:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m kaptan) …  0,3%.

 

23.5.2019 16:27KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Kragujevac
Zaštita šljive

Na području koje pokriva RC Kragujevac zasadi šljiva nalaze se u fazi plod oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

 

Učestale kiše odgovaraju razvoju gljiva prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i  plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

U cilju zaštite lisne mase od pomenutih patogena preporučuje se fungicidni tretman:

 

Folpan 50 WP (a.m folpet) … 0,2%

 

Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Takođe,  registrovano je i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida: 

Tonus ekstra (a.m acetamiprid) … 0,02-0,025%.

 

23.5.2019 15:17ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Novi Sad
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi 30% biljaka zatvara redove do faze početak cvetanja (BBCH 33-61).

Trenutni uslovi koji vladaju u polju, prisustvo vlage i povećane temperature, izuzetno su povoljni za razvoj prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da se usevi krompira nalaze u veoma osetljivoj fazi i da se od ponedeljka najavljuje veći broj kišnih dana koji će stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj pomenutih patogena, u cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Consento  (propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha

·        Fuzija (propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil) u količini 2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 5

·         Jaja: 8.33

·         Larve: 48.33

U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisutvo krompirove zlatice. Neki od registrovanih insekticida za suzbijanje larvi su:

·         Proteus 110 OD (tiakloprid + deltametrin) u količini 0,5-0,75 l/ha

·         Warrant power (imidakloprid + gama-cihalotrin) u količini 0,1-0,14 l/ha

23.5.2019 14:34KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm – sorta Zlatni delišes (BBCH 72), do faze drugo opadanje plodova – sorta Ajdared (BBCH 73).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporuka proizvođačima je da obave tretman kombinacijom fungicida:

Luna experience (a.m. tebukonazol +fluopiram) 0,075%

                 +

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha.

U zasadima jabuke u toku je piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Wizzzard, Kastrel (a.m. acetamiprid) 0,025%.

  fenofaza razvoja

23.5.2019 14:20JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Vršac
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Vršac, zasadi jabuka se nalaze od faze drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm: plodovi uspravni T-faza (BBCH 74).
 
Simptom čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke
 
Povoljni vremenski uslovi i još uvek prisutan infektivni potencijal i dalje predstavljaju visok rizik za ostvarivanje primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Povoljni su vremenski uslovi i za ostvarivanje infekcija prouzrokovačem pepelnice lista jabuke (Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:
 • Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075% - deluje i na prouzrokovača pepenice jabuke

        +

 • Gatro ili Nando 500 SC (a.m.fluazinam) 0,6-1 l/ha
 
23.5.2019 13:56JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Ruma
Zaštita jabuke

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH ).

 

 Fenofaza jabuke

 

Padavine u proteklom periodu dovele su do ostvarenja uslova za infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

 

S obzirom da su i u narednom periodu najavljene nestabilne vremenske prilike, proizvođačima se preporučuje  tretman kombinacijom  fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil ) 2 l/ha

+

Embrellia 140 SC (a.m.izopirazam + difenakonazol) 1,5l/ha, koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). U zasadima se registruje i prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

 

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida na bazi acetamiprida (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex 20 SP, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%
 
23.5.2019 13:51JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)
Kikinda
Zaštita paprike
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasađivanje paprike na otvorenom prostoru. Pregledom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thysanoptera).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Registrovani štetni organizmi, pored direktne štete koje uzrokuju sisanjem biljnih sokova, vrlo su značajni prenosioci brojnih biljnih virusa. Među njima najznačajniji su virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV) koji prenose lisne vaši i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV) koji prenose tripsi.
 
U momentu rasadjivanja proizvođačima paprike se preporučuju sledeće kontrolne mere:
 • eliminisanje biljaka sa simptomima viroza (žbunast izgled, hlorotični mozaik, šarenilo, izduženost liski)
 • suzbijanje korovske flore, koja predstavlja rezervoare virusa
 • pregled useva paprike na prisustvo lisnih vaši i tripsa i pravovremena hemijska zaštita.

Ukoliko se u usevima paprike registruje prisustvo vaši ili tripsa, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

U cilju zaštite paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra. Preporuka je da se treman sprovede pre najavljenih padavina.

23.5.2019 12:53PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Vrbas
Zaštita ozimog luka

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 30 do 50% od krajnjeg prečnika ( BBCH 43-45 ).

Usev ozimog luka 

Trenutni vremenski uslovi, prisustvo vlage i povoljne temperature, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva luka, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (14 dana karenca)

·         Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha (14 dana karenca)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

23.5.2019 12:52LukPlamenjača luka (peronospora destructor)
Vrbas
Zaštita maline

Na području delovanja  RC Vrbas, zasadi malina sorti Polka i Polana, se nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prozrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje primena hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,8 kg/ha.

 

Zasad maline

 

 

Početak cvetanja maline

23.5.2019 12:19MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)
Negotin
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Negotin usevi krompira se nalaze u fazi početak zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo imaga,jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko uoče mlađe larvene stupnjeve primene neki od registrovanih insekticida:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Nestabilno vreme praćeno padavinama kao i  visoka relativna vlažnost vazduha, stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva od pomenutih patogena pimene neki od fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

larva krompirove zlatice

velika slika

23.5.2019 11:39KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH  ).

faza jabuke

Velike količine padavine su  dovele do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja uslova za infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

Luna experience  ( a.m. fluopiram + tebukonazol ) u koncentraciji 0,075%

+

Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) u dozi od 2 l/ha

Navedeni fungicidi deluju i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizuelnim pregledom registruje se i zelena jabukina vaš (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%.

23.5.2019 9:57JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Subotica
Zaštita jabuke

Na području RC Subotica, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave krastavosi plodova i pegavosti listova jabuka (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama je prisutna i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha).

pepelnica

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

+

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha

 

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Na mladim lastarima, registruje se prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Preporuka je primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

23.5.2019 9:42JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
1 - 20 Next