Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Beograd
Glodari u strnim žitima

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, usevi strnih žita se nalaze u fenofazama od klijanja klicinih korenčića do pojave prvog lista iz stabaoca, BBCH 05-10.

Na pregledanim parcelama konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Glodari mogu naneti velike štete strnim žitima u početnim fazama razvoja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i oštećenja od glodara. Ukoliko se registruje prisustvo više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka.

Vrlo je važno da se nakon aplikacije, tj. postavljanja mamaka u aktivne rupe iste zatrpaju zemljom kako ne bi došlo do trovanja divljači.
7.12.2018 16:40Ječam; PšenicaPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)
Vrbas
Jesenji tretman voćnih vrsta

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi od početka opadanja lišća do 50% lišća opalo (93-95 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi razvoja od 50 do 70% lišća opalo (95-97 BBCH).

 

U ovim fenofazama razvoja koštičavog i jabučastog voća preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

 

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                                     - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

fenofaza razvoja jabuke

5.12.2018 13:39Šljiva; JabukaSVI
Valjevo
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja  RC  Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena tri lista (BBCH 10-13).

Nedostatak padavina u predhodnom periodu negativno se odrazio na ovogodišnju setvu ozimih strnih žita, tako da je deo površina u pripremi za setvu, dok je na posejanim parcelama neujednačeno nicanje.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na malom procentu biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši.  Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
 • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin)0,075 l/ha

                     

lisne vaši               krilate forme lisnih vaši

13.11.2018 14:59Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zrenjanin
Preporuka za suzbijanje vaši u ječmu

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi ozimog ječma u navodnjavanju se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 21-22), vidljivo prvo-drugo sekundarno stablo.

                     

                       fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.) na 16% biljaka.

Važno je napomenuti da su vaši značajne kao vektori fitopatogenih virusa, te je preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve na prisustvo navedenih štetočina. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2 l/ha

·          Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3 l/ha

·          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

Tokom pregleda u usevu ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka. Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

               

   mrežasta pegavost            ramulariozna pegavost

13.11.2018 13:30JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Vršac
Zaštita koštičavog voća
Na području delovanja RC Vršac, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od 50% lišća žuto i opalo do sve lišće opalo (BBCH 95-97).
 
Zasad višnje
  
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u periodu opadanja lišća sprovedu tretman u cilju smanjenja infektivnog materijala prouzrokovača bolesti sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae), nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
 • Bakarni-oksihlorid (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili
 • Cuproxat (a.m.bakar oksisulfat) 0,25-0,35% ili
 • Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 0,2-0,3%

Tretman sproveti po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode.

13.11.2018 13:16Voćni zasadiKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Zrenjanin
Vaši na uljanoj repici

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukićevo i Banatski Despotovac, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova (dva do šest listova razvijeno, BBCH 12 -16). Kao posledica suše, na pojedinim parcelama prisutna je neujednačenost faza zbog otežanog nicanja.

                        

                          fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae spp.) na naličju listova. Prisustvo vaši registrovano je na skoro svakom listu, a najveći intenzitet je na samoj rozeti. Pored direktnih šteta, vaši su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

Takođe, registrovano je i prisustvo larvi sovice gama (Autographa gamma) na 3% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

                 

     vaši i larva sovice gama     vaši u rozeti

13.11.2018 12:08Uljana repicaSovice gama (autographa gamma); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Šabac
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Šabac, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

Otežano i neujednačeno  nicanje  pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu. Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Draginje, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

S obzirom na najavljeni nastavak sušnog i tolpog vremena koji će imati pozitivan uticaj na razvoj insekata, proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2 l/ha

·          Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3 l/ha

·          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

parcela pod pšenicom

Kolonija lisnih vaši na pšenici

9.11.2018 13:58PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Ruma
Zaštita pšenice i ječma
 
Na terenu RC Ruma, kao posledica suše, nicanje ozimih strnina je otežano pa su usevi veoma neujednačeni. Nalaze se u fazi od početka bubrenja semena, pa do četiri razvijena lista (01-14 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Ruma i Irig registrovano je prisustvo lisnih vaši- Aphididae spp. i cikada- Cicadellidae (do 10% biljaka), koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

 

Vaši i cikade

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama.  Ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja; EPPO, PP 2/11(1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3l/ha

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka, dok simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophota teres) nisu uočeni. Primena fungicida se za sada ne preporučuje.

 

Pepelnica pšenice

 

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka, nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

9.11.2018 12:41Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Vršac
Zaštita ozimih ječmova
Na području delovanja RC Vršac, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi od 6 listova razvijeno do početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 16-21).
Izuzetno sušni uslovi koji su prisutni tokom jesenjeg perioda, otežavaju nicanje useva, ali odgovaraju razvoju insekata.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Vatinski put, utvrđeno je prisustvo:
 • lisnih vaši (Aphididae spp.) na 12 do 20% biljaka
 • cikada (Cicadellidae spp.) na 20 do 40% biljaka
 • rđa ječma (Puccinia hordei) na do 2% biljaka

Biljne vaši i cikade su vektori virusa pa se iz tog razloga mora obratiti pažnja na njihovo prisustvo.

Larve i imago lisnih vaši
 
Cikade
 
Simptom rđe na listu ječma
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Primena insekticida se preporučuje ukoliko se na 10% biljaka registruje prisustvo vaši (standard EPPO, PP 2/11(1)). Ukoliko se utvrdi prisustvo insekata na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida.
 • Fastac (a.m.alfacipermetrin) 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha
9.11.2018 12:06JečamCikade (cicadellidae); Lisna rđa ječma (Puccinia hordei); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavog voća
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi opadanja lista, BBCH skala 93-95.
 
 
 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Tretman izvesti po mirmom, tihom vremenu pri temperaturama iznad 8 ˚C.

Proizvođači mogu koristiti neke od sledećih preparata:

 

·          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

9.11.2018 9:32Breskva; Trešnja; Višnja; KajsijaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice
Usevi uljane repice se na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Na pojedinim parcelama, kao posledica suše, prisutna je i neujednačenost u fazama usled otežanog nicanja.
 
Na lokalitetu Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Vaši su registrovane na 100% biljaka na skoro svakom listu. Visok intezitet vaši može dovesti do direktnih šteta na biljaka usled njihove ishrane, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO stadardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti u ovim fazama razvoja useva uljane repice iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno,zbog kontrole viroza, sprovesti hemijske mere zaštite. Iako nema registrovanih insekticida za subijanje lisnih vaši u usevu uljane repice prema navedenom standardu mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija lambda-cihalotrin i deltametrin.
9.11.2018 9:06Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Novi Sad
Lisne vaši na uljanoj repici

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Prisutna je neujednačenost faza na pojedinim usevima kao posledica otežanog nicanja usled suše.

Na lokalitetu Kać, vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Na pojedinim parcelama prisustvo vaši je registrovano na 100% biljaka na skoro svakom listu. Ovako visok intenzitet napada može da dovede do značajnih direktnih oštećenja usled ishrane vaši, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

7.11.2018 12:30Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Kragujevac
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta
Koštičave voćne vrste se na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac nalaze u fazi od 50% lišća opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
 
U fazi kada je 70% lista opalo preporučuje se jesenji tretman bakarnim preparatima u cilju dezinfekcije stabla i rana nastalih na mestima opadanja lista, odnosno smanjenja infektivnog potencijala različitih gljiva i bakterija prouzrokovača biljnih bolesti-sušenja cvetova, grana i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) itd.
Preporučuje se da tretman bude izvršen po mirnom, suvom vremenu, kad je temperatura iznad 10°C sa većom količinom vode u cilju bolje pokrivenosti grana i stabla, sa nekim od sledećih preparata:
 

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid)... 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) ... 0,25-0,35 %

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,2-0,3 %

breskva

šljiva

7.11.2018 10:29Breskva; ŠljivaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Vrbas
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina koji su imali uslove za nicanje, nalaze se u fazi od dva do četiri razvijena lista (12-14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma na lokalitetu u Liparu i Vrbasu, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši, Aphididae spp, na 5-10% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva ječma i pšenice i ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka, što je i kritična brojnost po EPPO standardu u ovim fazama razvoja strnina, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

1.       Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2l/ha

2.       Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3l/ha

3.       Perfekthion(a.m.dimetoat), u koncentraciji 0,075-0,1%

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetu u Kuli, registrovani su simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na 5% pregledanih biljaka. Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Na pregledanim usevima ječma i pšenice, registruje se povećana aktivnost poljskih glodara. Preporučuje se obilazak i pregled useva strnih žita i ukoliko se utvrdi prisustvo više od 10 aktivnih rupa/ha, primena registrovanih mamaka – rodenticida. Voditi računa o pravilnoj primeni mamaka, tj. posle stavljanja mamaka, zatvoriti rupe, zbog zaštite od divljači.

 

Lisne vaši na ječmu

simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na pšenici

rupe od poljskih glodara i oštećenja od njihove ishrane

6.11.2018 14:47Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Ruma
Jesenje tretiranje voća
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog i koštičavog voća se nalaze u različitim fazama opadanja listova: od promene  boje i početka opadanja listova do 70% i više listova opalo (BBCH 92-97).

 

Jabuka                Breskva             Višnja

velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala, sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača:  sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae), proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

-  (a.m. Cu bakar oksihlorid) Bakarni-oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč 0,75%  

- (a.m. bakar-hidroksid) Funguran OH 0,2-0,3 %

-  (a.m. bakar oksisulfat) Cuproxat 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode.

 

5.11.2018 15:23Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Valjevo
Jesenji tretman voćnih vrsta
Na području delovanja RC Valjevo (lokalitet Babina Luka), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi od 50% lišća opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
Preporuka proizvođačima je da sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, vodeći računa da temperatura u momentu tretiranja nije ispod 10 °C. 
Preporučuje se primena preparata na bazi bakra:
• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća
• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, 0,75%.
5.11.2018 15:03Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Jagodina
Jesenji tretman voćnih vrsta
Na teritoriji delovanja RC Jagodina zasadi voća se nalaze u fazi od početak opadanja listova do 50% listova žuto i opalo (BBCH 93-95).
 
U cilju dezinfekcije stabala, sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća kao i  zbog smanjenja infekcionog potencijala patogena, proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada kada opadne 70% lisne mase nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
a.m (Cu iz bakar oksihlorida) BAKARNI KREČ 50, BAKARNI OKSIHLORID 50 0,75%.
 
a.m (bakar oksisulfat) CUPROXAT 0,25-0,35%
 
 
 
 
Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu tzv. kupanjem stabala uz veću količinu vode.
5.11.2018 9:51Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Senta
Zaštita voćaka tokom jesenjeg perioda

Na terenu RC Senta voćni zasadi su u različitim fazama opadanja listova (BBCH 93-97).

 

kajsija

 

 

jabuka

 

U voćnim zasadima u kojima je 70% lisne mase opalo, preporučuje se zaštita bakarnim preparatima.

Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae i drugi) .

Tretman je potrebno obaviti po mirnom vremenu sa velikom količinom vode, sa nekim od sledećih registrovanih preparata:

 

-          Bakarni oksihlorid 50 , Cuprozin (bakar-oksihlorid) - u koncentraciji od 0,75% ili

-          Cuproxat (bakar-sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ,a  u zasadima koštičavog voća u koncentraciji od 0,35%.

5.11.2018 8:54Voćni zasadiBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Sombor
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

zasad breskve

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman u cilju smanjenja infektivnog materijala prouzrokovača bolesti (Taphrina deformans –prouz. kovrdžavosti lista breskve, Stigmina carpophila –prouz. šupljikavosti lista koštičavog voća, Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae-prouz. bakterioza).

Za tretman se preporučuju primena nekog od sledećih registrovanih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 % ili

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 % ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Preporučuje se da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

3.11.2018 14:59Breskva; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Sombor
Zaštita ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnina (pšenica i ječam) nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

parcela pod ječmom

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Sombor i Apatin registrovano je prisustvo:

- u usevima ječma –simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophota teres) na 1% biljaka

-u usevima i pšenice i ječma -vaši  i cikade na 8-11 % biljaka.

kolonije vaši

S obzirom da se period povoljnih uslova za razvoj navedenih štetnih organizama  nastavlja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Za sada, u navedenim usevima, prisustvo vašiju kao vektora virusa predstavlja značajan problem. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), primena hemijskih mera zaštite se preporučuje ukoliko je na 10% biljaka registrovano  prisustvo jedne ili više vaši pa se po  postizanju praga štetnosti preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

      Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

     Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha ili

   Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

3.11.2018 12:52Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
1 - 20 Next