Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Smederevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Smederevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od početka formiranja glavice do faze glavice dostigle do 50% krajnje veličine (BBCH 41-45).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka i gusenica lisnih sovica na do 3% biljaka.

 

 
 
 
 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, kada vremenske prilike dozvole, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

3.10.2022 11:28KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp)Approved
 Leskovac
Zaštita paradajza

Na području delovanja RC Leskovac, proizvodnja paradajza u plasteniku iz druge sadnje namenjena za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Na feromonskim klopkama beleži se naglo povećanje ulova leptira moljca paradajza (Tuta absoluta) na svim lokalitetima praćenja u regionu Leskovca. U drugim sadnjama paradajza, ovo je period godine kada mogu nastati izuzetno velike štete od ishrane larvi na listovima i plodovima, s toga preporučujemo proizvođačima da se pridržavaju svih raspoloživih mera kontrole moljca paradjza.

larva moljca paradajza
imago

30.9.2022 8:22ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta)Approved
 Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve  nalaze u različitim fenofazama, od klijanja i nicanja do fenofaze 2 lista razvijena (BBCH 09-12).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo odraslih jedinki, položenih jaja kao i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka.  U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

 

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze i pregledaju useve uljane repice. Tretman insekticidima se preporučuje kada se dostigne prag štetnosti koji iznosi 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica /m2 površine uljane repice, sa nekim od registrovanih insekticida:

-          a.m.alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) u količini 0,1 l/ha ili

-          a.m. alfa-cipermetrin (Fastac ME) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC,Konfuzija,Polux) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          a.m.lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,2-0,25 l/ha

Nekoliko godina unazad, u regionu Subotice registruju se štete na biljkama uljane repice od kupusne muve (Delia radicum), u početnim fazama razvoja biljaka. Na feromonskim klopkama se registruje svakodnevno visoka brojnost odraslih jedinki u usevu uljane repice. Kupusna muva polaže jaja na korenov vrat, a ispiljene larve se ubušuju u koren, zbog čega se onemogućava protok materija. Napadnute biljke dobijaju ljubičastu boju i suše se.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje, u cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, primena nekog od insekticida.

Osim ovih štetočina registrovali smo i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) i buvača (Phylotreta sp.), ali za sada u niskoj brojnosti.

Insekticidi navedeni za suzbijanje repičine lisne ose delovaće  na sve navedene štetočine.

29.9.2022 9:35Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Kupusova muva (Phorbia brassicae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Vršac
Zaštita uljane repice
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja: usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama od kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10) do dva lista razvijena (BBCH 12).
 
 
 
Prilikom vizuelnog pregleda useva uljane repice iz prvih rokova setve, registrovali smo prisustvo položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka i tek ispiljenih pagusenica na do 3% biljaka.Takođe je uočeno prisustvo imaga buvača (Phylotreta sp.) na 6% biljaka.
 
 
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze i pregledaju useve uljane repice i po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica/ m²) primene neki od registrovanih insekticida:
  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili
  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Navedeni insekticidi će imati delovanje i na imaga buvača.

27.9.2022 11:18Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)Approved
 Šabac
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Šabac usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

 

            Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva je uočeno prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 13% biljaka, položena jaja od repičine lisne ose na 2% biljaka, kao i prisustvo krilatih formi i kolonija lisnih vaši na 5% biljaka.         

   

         Lisne vaši                            Krilata forma 

 

   Imago repičine lisne ose

U toku je polaganje jaja repičine lisne ose a u narednim danima se očekuje i piljenje pagusenica, koje u početnim fazama razvoja useva mogu naneti značajne štete.

Proizvođačima se u narednom periodu preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 gusenica /m²) primena hemijskih mera zaštite nekim od  registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha,

Fastac ME ((a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha,

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi će delovati na sve pomenute štetočine.

26.9.2022 13:41Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 4% biljaka i gusenica lisnih sovica na do 6% biljaka. U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica  repičine lisne ose tako da se u narednom periodu može očekivati povećanje broja pagusenica. Ispiljene pagusenice izgrizaju lišće i najveće štete mogu napraviti u početnim fazama razvoja uljane repice jer u roku od 24 časa mogu da pojedu lisne mase duplo više od svoje težine. 

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu iznosi prisustvo 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica /m2 površine uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze  useve uljane repice i ukoliko registruju  prisustvo ovih štetočina na nivou praga štetnosti primene insekticidni tretman nekim od registrovanih  preparata:

·      Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) – 0,2 - 0,3 l/ha ili

·       Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha ili

·       Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha.

23.9.2022 15:19Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Sovica gama (Autographa gamma)Approved
 Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka, prisustvo imaga buvača i oštećenja od njihove ishrane na do 8% biljaka, kao i prisustvo larvi lisnih sovica na do 3% biljaka.

        

Oštećenja od buvača       

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi pagusenica repičine lisne ose, koje u slučaju jačeg napada, i u početnim fazama razvoja useva mogu izazvati golobrst.

    

Odrasla jedinka A.rosae       

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 gusenica /m²) primena hemisjkih mera zaštite nekim od insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha,

Fastac ME ((a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha,

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi će delovati na sve pomenute štetočine.

 

23.9.2022 12:29Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Senta
Zaštita kupusa

Na terenu RC Senta usevi kupusa se nalaze u različitim fazama formiranja glavice (41-44 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka kao i gusenice različitih vrsta sovica na 2-3% biljaka.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), lisne vaši (Aphididae ), tripsevi (Thysanoptera).

 

lisne vaši                          tek ispiljene larve H.halys

  

gusenica kupusovog moljca     

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-        Mavrik (tau-fluvalinat) u količini od 0,3 l/ha ili

-        Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini od 0,3 l/ha

-        Grom ( lambda-cihalotrin ) u dozi 0,3-0,4 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

23.9.2022 9:04KupusBraon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)Approved
 Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama, od klijanja i nicanja do faze 4 lista razvijena (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka, kao i tek ispiljenih pagusenica na do 3% biljaka. U toku je polganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u prethodnom periodu, koje je obeležilo prohladno vreme i velike količine padavina, nisu pogodovali razvoju ove štetočine. Na pregledanim parcelama, do sada, nije dostignut prag štetnosti (jedna pagusenica po biljci).

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 2% biljaka.

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu (početne faze razvoja useva) u kojem pagusenice repičine lisne ose, kao i drugih lisnih sovica, mogu dovesti do golobrsta useva. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva (u najtoplijem delu dana) i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Fastac 10 EC u količini (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

·        Fastac ME u količini (alfa-cipemetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

23.9.2022 7:51Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Vrbas
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama razvoja: od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Lipar, registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka, buvača i oštećenja usled njihove ishrane (Phylotreta sp.) na do 5% lisne mase, lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka i gusenica lisnih sovica na do 5% biljaka.

gusenica lisne sovice

pagusenica repičine lisne ose

U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica  repičine lisne ose.

Poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje da redovno obilaze useve i prate prisustvo štetočina na njima. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica /m2), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

        -          Decis 2,5 EC,  Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

-          Fastac ME (a.m. alfacipermetrin) u količini 0,2-0,l/ha ili

-          Fastac 10 EC (a.m. alfacipermetrin) u količini 0,1 l/ha

        -          Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Detaljnije o pragovima za ostale štetočine pogledati na linku. Navedeni insekticidi će delovati na sve  navedene štetočine.

22.9.2022 13:25Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp); Sovice gama (autographa gamma)Approved
 Svi regioni
Zaštita uljane repice u početnim fazama razvoja od štetočina

Na području Srbije setva uljane repice se privodi kraju, a usevi posejani u proteklom periodu se nalaze u fazi od klijanja i nicanja do razvijenog 4. lista (BBCH 00-14). Ove godine se očekuje povećanje površina pod uljanom repicom i sada nailazi kritičan period u zaštiti od sledećih štetočina:

REPIČINA LISNA OSA (Athalia rosae)

Štete pričinjavaju pagusenice koje se hrane lisnom masom i veoma su proždrljive. Najaktivnije su u popodnevnim časovima kada je i najtoplije.  Najpre skeletiraju list, a zatim ga izgrizaju između nerava ostavljajući samo glavnu nervaturu.

LISNE VAŠI (Aphididae)     

Direktne štete usevima nanose tako što sisaju sokove biljaka, međutim mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao vektori fitopatogenih virusa. Tokom proteklih nekoliko sezona je u našoj zemlji potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe (turnip yellows virus, TuYV). Simptomi zaraze virusom su crvenilo ivice lista, žutilo ili crvenilo lista između nerava.

BUVAČI (Phyllotreta sp.).

U početnim fazama razvoja uljane repice značajne štete mogu naneti odrasle jedinke kupusnih buvača koje se hrane lisnom masom tako što prave jamičaste otvore sa gornje strane lišća. Štete pričinjavaju i larve, naročito crvenoglavog repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala) koje se ubušuju u lisne drške unutar kojih se hrane i mogu usporiti razvoj biljaka ili dovesti do kržljanja i uginjavanja biljaka zbog povećane osetljivosti na izmrzavanje.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

1.     Repičina lisna osa – 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m²

2.     Lisne vaši – 20 % infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6 razvijenog lista (EPPO standard (PP 2/8(1))

3.     Buvači – 5-10 % pojedene lisne površine.

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i po postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida. U usevima uljane repice su za suzbijanje repičine lisne ose registrovani sledeći insekticidi:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Fastac ME (alfa-cipemetrin) 0,2-0,3 l/ha

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

22.9.2022 13:14Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp)Approved
 Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u sl. fazama razvoja: od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

    

Uljana repica_faza razvoja    velika slika  

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 8% biljaka. U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica  ovog štetnog organizma.

Pagusenice repičine lisne ose

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled  useva uljane repice  na prisustvo pagusenica repičine lisne ose.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 pagusenice repičine lisne ose po biljci, ili  50 pagusenica/m2, preporučuje se primena nekog od sledećih registrovanih insekticida:

·         Fastac 10EC (a.m.alfa-cipermetrin) 1 l/ha  ili,

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili,

·         Konfuzija, Polux, Decis 25EC ( a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Takođe, na pojedinim usevima je utvrđeno i prisustvo različitih vrsta sovica koje se ishranjuju mladom lisnom masom na 2-3% biljaka. Navedeni insekticidi će delovati i na larve sovica.

 

Larva lisne sovice          velika slika

22.9.2022 10:15Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Kikinda
Zaštita leske
Na području delovanja RC Kikinda u zasadima leske u toku je opadanje i sakupljanje plodova leske.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima leske tokom vegetacije registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače leske (Xanhomonas arboricola pv.corylina).
 
 
Bakteriozna plamenjače leske se prenosi zaraženim sadnim materijalom, kišnim kapima, alatom za rezidbu. Vlažno i kišovito vreme pogoduje širenju pomenutog patogena.
 
S obzirom da je u pitanju ekto bakterija koja se zimi povlači u pupoljke poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite pre nego se bakterija povuče u pupoljke i to primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
  • Nordox 75 WG (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,3% ili
  • Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2,2-3kg/ha ili
  • Grifon (bakar-okishlorid) u količini 3,5l/ha
 
22.9.2022 9:01LeskaNe odnosi se na specifičan štetni organizamApproved
 Leskovac
Zaštita paradajza

Na području delovanja RC Leskovac, proizvodnja paradajza u plasteničkoj proizvodnji iz druge sadnje namenjena za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

usev paradajza BBCH 81

velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu paradajza u plasteniku, u proteklom periodu se registruje povećanje ulova leptira moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom useva paradajza na listovima  je uočeno prisustvo jaja i mina nastalih usled ishrane larvi ove štetočine.

Ovo je period kada se brojnosti ove štetočine naglo povećavaju i druga sadnja paradajza u plastinicima je izuzetno ugrožena u poslednjih nekoliko godina u regionu Leskovca. Zato se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih nepesticidnih mera borbe kako bi se očuvala zdravstvena bezbednost paradajza.

Preporučuje se spovođenje sledećih mera:

-          uklanjanje i uništavanje napadnutih i oštećenih biljnih delova (lisova, plodova);

-         postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki;

-         uništavanje korovskih biljaka kako u plasteniku tako i oko njih;

-          postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore u plastenik.

 

larva (Tuta absoluta) sl.3

velika slika

 

Po sprovođenju svih navedenih mera, ukoliko se i dalje registruje prisustvo štetočine, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

-          Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

-          Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i MBT preparata u toku jedne vegetacione sezone!

21.9.2022 12:58ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta)Approved
 Kragujevac
Zaštita kupusa

Na terenu RC Kragujevac usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 43) do glavica dostigla 50% od očekivane veličine (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

Larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 4%  biljaka

Larvi kupusne sovice i kukuruzne sovice (Mamestra brassicae i Helicoverpa armigera) na 5% biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti vizuelni pregled kupusa na prisustvo štetočina. Ukoliko se one uoče, preporuka je insekticidni tretman:

Fastac 10 EC (a.m alfa-cipermetrin) … 0,08-0,12 l/ha (karenca 28 dana, MBT 2) ili

Lamdex (a.m lambda-cihalotrin) … 0,2-0,3 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

Grom (a.m lambda-cihalotrin) … 0,3-0,4 l/ha (karenca 14 dan, MBT 2) ili

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

21.9.2022 12:09KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Kupusna sovica (mamestra brassicae)Approved
 Vršac
Zaštita leske
U zasadima leske u toku je sakupljanje plodova.
 
 
Tokom ove, a i tokom prethodnih vegetacija, u vizuelnim pregledima zasada leske uočeno je prisustvo simptoma bakteroiozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricolapv.corylina).
Simptomi se uočavaju u vidu tamno braon, suvih, uglastih pega a potom i nekroznih površina na listovima i omotačima ploda, sušenja izdanaka i stvaranja rak rana na stablu. Prisustvo patogena je izraženije u kišnim uslovima i pri povećanoj vlažnosti vazduha.
Bakterija preživljava u rak ranama te su one osnovni izvor inokuluma. Prenosi se kapima kiše, kontaminiranim alatom za rezidbu i zaraženim sadnim materijalom. Posebno je destruktivna za mlade zasade dok u starijim utiče na rodnost i dugovečnost biljaka.
Mere borbe se sastoje u uklanjanju i spaljivanju zaraženih delova i primeni baktericida na bazi bakra. S obzirom da se bakterija ranije povlači na prezimljavanje, sa primenom bakarnih preparata ne treba čekati opadanja listova, već se sada posle berbe preporučuje primena nekod od registrovanih prepeparata:
  • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,3 % ili
  • Cuprozin 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 2,2-3 kg/ha ili
  • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida) 3,5 l/ha

Preporuka je da se tretman izvrši nakon berbe i po stabilizaciji vremenskih prilika, pri suvom vremenu.

Simptom na omotaču ploda
 
Simptom na listu
 
19.9.2022 11:55LeskaNe odnosi se na specifičan štetni organizamApproved
 Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

U fazama sazrevanja plodova, pogotovo nakon padavina koje su za nama, je preporuka da se izvrši zaštita plodova od različitih patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.).

Nakon stabilizacije vremenskih prilika, kod sortimenta i u zasadima gde se može ispoštovati karenca (od 3 do 14 dana), u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i maksimalnom broju tretmana (MBT) preparata u toku jedne vegetacije!

U zasadima u kojima je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

19.9.2022 8:50JabukaMrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
 Čačak
Zaštita kupusa

Na području RC Čačak usevi kupusa se nalaze u različitim fazama formiranja glavice.

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 10% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 20% biljaka.

 

Larva kupusovog moljca        Bela kupusna mušica

Plutella xylostella        Aleyrodes proletella

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

-         Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha ili

-         Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,3 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

16.9.2022 12:56KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)Approved
 Zrenjanin
Zaštita peršuna

Na teritoriji RC Zrenjani usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 12% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 22% biljaka.

 

 pegavost lista peršuna

Nakon stabilizacije vremenskih uslova, proizvođačima se  preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja patogena primene hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana).

16.9.2022 11:56PeršunCrna pegavost mrkve (alternaria spp)Approved
 Subotica
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Subotica usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze u fenofazi formiranja glavice: od glavica dostigla 30% očekivane veličine do fenofaze glavice dostigle 50% od očekivane veličine (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka. Osim toga, uočena su jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka.

slika
slika

Ukoliko se utvrdi prisustvo ovih štetočina u usevu kupusa preporučuje se primena nekog od insekticida:

-       a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,3-0,4 l/ha ili (Lambdex) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-       a.m. tau-fluvalinat (Mavrik) u količini 0,3 l/ha ili

-       a.m.alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) u količini 0,08-0,12 l/ha ili

-       a.m.deltametrin (Scatto) u količini 0,3-0,5 l/ha

 

16.9.2022 11:17KupusKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
1 - 20 Next