Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Sombor
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa, posejana sredinom marta nalazi se u fenofazi od klijanja, klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).  

velika slika

S obzirom na najavljeno toplo vreme,  u narednom periodu se očekuje i  nicanje šećerne repe koja je kasnije posejana.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima registruju se ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris)  i u narednim danima, sa porastom temperature vazduha iznad 20°C, očekuje se njena migracija na nova repišta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod šećernom repom u najtoplijem delu dana u cilju praćenja pojave imaga na novim repištima.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje 0,1 - 0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po m² , u fazi nicanja i kotiledonih listova šećerne repe, preporučuje se primena insekticida kontaktnog mehanizma delovanja:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (a.m.bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon, Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

7.4.2020 14:35Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Kruševac
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Kruševac, usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama vlatanja, od početka rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32). 

 

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja useva. Ukoliko se pregledom pšenice, u fazi vlatanja, utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

Duett ultra (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha

Antre plus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha

Custodia (a.m.tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha

Seguris Extra (a.m.azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol) 0,7-1 l/ha

Sphere (a.m.trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,5 l/ha

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

7.4.2020 12:47PšenicaPepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)
Kruševac
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od kraja bokorenja do pojave prvog kolenca (26-31 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres).

Preporuka proizvođačima je da se usevi ječma pregledaju radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja biljaka. Ukoliko se u fazi prvog kolenca utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol)  0,5-0,75 l/ha

Falcon Forte (a.m. tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) 0,7-1 l/ha

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  0,6-1 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil)  1,5 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid za suzbijanje bolesti u ječmu.

Sprovođenje hemijskih mere zaštite se preporučuje kada temperatura vazduha dostigne 15°C, zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

7.4.2020 12:37JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Senta
Zaštita šećerne repe

Šećerna repa je u fenološkoj fazi: klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode (9-10 BBCH), što je veoma osetljiva faza u pogledu štete od sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Sa porastom temperature došlo je do intenzivnog izlaska imaga sa mesta prezimljavanja  i očekuje se njihova migracija ka novim repištima u potrazi za hranom.

imago

Preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine. Repina pipa pregrize mlade biljčice ili pojede deo lista ili još ispod površine zemljišta odgrize kotiledone sa klijanaca. Potrebno je odgrnuti zemljište i videti da li je sklop neujednačen zbog štete od repine pipe ili zbog lošeg nicanja.

Ukoliko se u fazi nicanja i kotiledonih listova šećerne repe registruje 0,1-0,3 imaga sive repine pipe po metru kvadratnom,  preporučuje se primena sledećih insekticida:

 

Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

7.4.2020 7:38Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Novi Sad
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi od klijanje: klica probija površinu zemlje (BBCH 09), do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 10).

Na feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima registruju se ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothinoderes punctiventris). Krajem nedelje se najavljuje porast temperature, kada se očekuje njena migracija ka novim repištima.

Proizvođačima se preporučuje svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje prisustva sive repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom, u fazi nicanja i kotiledonih listova šećerne repe, preporučuje se primena insekticida kontaktnog mehanizma delovanja:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

6.4.2020 22:12Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Bačka Topola
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe koji su posejani sredinom marta se nalaze u fazi od kotiledona do razvoja prvih listova (BBCH 10-11).

Velika slika

Zbog niskih temperatura u proteklom periodu i registrovanih šteta na tek izniklim biljkama, presejano je 30 do 50% površina pod šećernom repom.

Na starim repištima se registruju ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Migracija ka novim repištima očekuje se sa porastom temperature vazduha iznad 20°C. Šećerna repa je u fazi nicanja pa sve do faze formiranja drugog para stalnih listova, najosetljivija na štete od repine pipe.

Proizvođačima se preporučuje  svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada je najveća aktivnost sive repine pipe.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

Preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:  Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

6.4.2020 19:39Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Vrbas
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe iz rokova setve od sredine marta se nalaze u fazi od kotiledona do razvoja prvih listova. Do kraja nedelje se očekuje nicanje preostalih površina.

Na starim repištima se registruju ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Predstoji kritičan period u zaštiti šećerne repe od sive repine pipe, jer se sa porastom temperature vazduha iznad 20°C  očekuje njena masovna migracija sa starih na nova repišta. Usevi šećerne repe su ugroženi od momenta nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova.

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novoposejanih repišta u najtoplijem delu dana, kada su pipe i najaktivnije, radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine.

Po registrovanju 0,1-0,3 imaga sive repine pipe po m2 preporuka je sprovođenje mera zaštite primenom registrovanih insekticida.

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja koji su registrovani za suzbijanje drugih štetočina u usevima šećerne repe kao što su Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

U usevima gde su formirani prvi pravi listovi šećerne repe moguća je primena i registrovanih insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu kao što su Konzul, Despot, Nurelle-D.

 velika slika

6.4.2020 16:52Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Pančevo
Zaštita šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).

Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta, registuje se povećanje brojnosti imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

Preporučuje se proizvođačima šećerne repe stalan obilazak novoposejanih useva u najtoplijem delu dana kada je aktivnost pipe najveća. U fazi nicanja pa sve do faze formiranja drugog para stalnih listova šećerne repe, siva repina pipa može da pričini izuzetno velike štete.

Ukoliko se registruje 0,1 - 0,3 imaga sive repine pipe po m2, u početnim fazama razvoja šećerne repe, preporučuje se primena insekticida kontaktnog mehanizma delovanja:

Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.
6.4.2020 13:02Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Svi regioni
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe koji su posejani sredinom marta se nalaze u fazi od kotiledona do razvoja prvih listova.

Na starim repištima se registruju ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperature vazduha iznad 20°C (prognoza od sredine nedelje) očekuje se njena migracija ka novim repištima.

 

Preporučuje se svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja koji su registrovani za suzbijanje drugih štetočina u usevima šećerne repe kao što su Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

U usevima gde su formirani prvi pravi listovi šećerne repe moguća je primena i registrovanih insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu kao što su Konzul, Despot, Nurelle-D.

6.4.2020 11:18Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Smederevo
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Smederevo, usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama vlatanja, od početka rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32). 

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) kao i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

 
 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja useva. Ukoliko se pregledom pšenice, u fazi vlatanja, utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

Duett ultra (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha

Antre plus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha

Custodia (a.m.tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha

Seguris Extra (a.m.azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol) 0,7-1 l/ha

Sphere (a.m.trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,5 l/ha

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.
4.4.2020 17:33PšenicaPepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)
Smederevo
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Smederevo usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo šesto do deveto sekundarno stablo (BBCH 26-29). Očekuje se ulazak ječmova u fazu vlatanja.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), rđe ječma (Puccinia hordei) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

 

 
 
 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo patogena i ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

 

Antre plus (tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha;

Falcon Forte (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 0,7-1 l/ha;

Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha;

Opus Team (fenpropimorf + epoksikonazol) 1 l/ha;

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha;

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

4.4.2020 16:45JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Kraljevo
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze crvenih pupoljaka, (BBCH 55-57).

zasad kruške

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

    Imago...1,

    Jaja...15,

    Larve L1-L3...3.

U toku je piljenje larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo larvi primena nekog od insekticida na bazi a.m. abamektin:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC... u koncentraciji 0,15% uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.

U cilju zaštite lisne mase  od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena nekih od fungicida na bazi a.m. mankozeb:

Mankogal 80, Dithane M 45... u količini  2,5 kg/ha.

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača: uništavanje korova koji cvetaju u voćnjaku, primena pesticida u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kada polinatori nisu prisutni, insekticide ne treba primenjivati kada se najavljuju niske temperature i rosa zbog ostataka pesticida koji ostaju toksični za pčele duži vremenski period, sprovođenje hemijskimh mera kada je vetar male brzine zbog zanošenja, pre primene insekticida obavestiti pčelare!

3.4.2020 21:24KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Zrenjanin
Setva kukuruza i mere kontrole kukuruzne zlatice

S obzirom da sledi setva kukuruza veoma važan je pravilan odabir parcele za setvu. 

Nikako ne bi smela biti ponovljena setva (monokultura) jer će na takvim parcelama postojati visok rizik od nastanka šteta od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).

Monitoring kukuruzne zlatice se u sistemu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja sprovodi od 2010. godine i od tada se na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin beleži konstantan porast brojnosti štetočine ali i šteta na usevima kukuruza.

Dakle, kukuruz nikako ne treba sejati u monokulturi!

Na fotografijama su prikazane štete od kukuruzne zlatice iz prethodnih vegetacija:

larva kukuruzne zlatice i štete na korenu

 simptom na kukuruzu u vidu guščijeg vrata

 

biljke kukuruza sa simptomima

oštećen koren kukuruza od larvi kukuruzne zlatice

3.4.2020 20:23KukuruzKukuruzna zlatica (diabrotica virgifera var. virgifera le conte)
Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci iznad “zelenog pupoljka” (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

  

repičin sjajnik u cvasti uljane repice

 

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete izgrizajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti (0,8-1 imaga/cvasti), izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Nurelle D, Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

·         Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

3.4.2020 9:58Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
Kikinda
Zaštita pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi vlatanja; od prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence 1 cm iznad prvog (BBCH 31-32).
 
Pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena :
 • pepelnica žita (Erysiphe graminis) na  11-31 % biljaka
 • siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na  7-13 % biljaka
 • lisna rđa pšenice (Puccinia triticina) na  0-4 % biljaka

pepelnica na listu

siva pegavost lista pšenice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja faze razvoja i prisustva bolesti.  Ukoliko se u fazi vlatanja utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 • Duett ultra, Ceres  (a.m.tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha ili
 • Amistar extra  (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
 • Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. tiofanat-metil + tebukonazol ) 1,5 l/ha ili
 • Opera Max (a.m.piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha ili
 • Sphere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol ) 0,5 l/ha ili
 • Custodia  (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha
2.4.2020 12:36PšenicaPepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Rđa pšenice (Puccinia spp.)
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvast (cvetna glavica) upravo vidljiva između listova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete grickajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti, izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha,

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha,

Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

2.4.2020 12:12Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
Šabac
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50 -51 BBCH).

 

imago rep.sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti. U ovim fazama razvoja uljane repice, u potrazi za polenom, sjajnik može da napravi velike štete izgrizanjem cvetnih pupoljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 ·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha.

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

1.4.2020 13:27Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
Subotica
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Subotica, usevi pšenice nalaze se u fenofazi prvo  kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje 1 cm iznad prvog (BBCH 31-32).

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

-pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 20 - 50 % biljaka,

-sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10 - 40 %  biljaka, simptomi su najzastupljeniji na donjim listovima i

-rđe (Puccinia spp.) na 0 - 10% biljaka.

 

 

simptom sive pegavosti na donjim listovima

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja useva. Ukoliko se pregledom pšenice, u fazi vlatanja, utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 • Duett ultra, Ceres (tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha
 • Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
 • Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha
 • Antre plus (tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha
 • Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha
 • Seguris Extra (azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Sphere (trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,5 l/ha

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

1.4.2020 10:54PšenicaSiva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)
Zrenjanin
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim  fazama porasta biljaka u stablo, od početka rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo sledećih simptoma bolesti:

-pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphae graminis) na 10-28% biljaka

pepelnica na listu pšenice

-rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na 4-15 % biljaka

rđa na listu pšenice

-sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na 3-19% biljaka

siva pegavost na listu pšenice

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i ukoliko uoče simptome na 10% biljaka, izvrše fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

·       Duett ultra, Ceres (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

·       Amistar Extra (a.m.azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

·       Teatar Plus (a.m.azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha

·       Antre plus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha

·       Opera Max (a.m.piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

31.3.2020 20:53PšenicaPepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)
Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvast (cvetna glavica) upravo vidljiva između listova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

repičin sjajnik u butonu uljane repice

U ovoj fazi razvoja useva pomenuta štetočina može da pričini najveće štete grickajući zatvorene pupoljke, te se s toga proizvođačima preporučuje da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga, izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus, Futocid EC (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

31.3.2020 20:44Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
1 - 20 Next