Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Kragujevac
Zaštita jabuke
Na teritoriji RC Kragujevac kasne sorte jabuke nalaze se u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).
 
Trenutno je u toku polaganje jaja četvrte generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na punktu Čumić (okolina Kragujevca), pa se piljenje larvi na ovom delu regiona očekuje u narednih nekoliko dana. Na punktu Vinča (okolina Topole) i dalje je u toku piljenje larvi treće generacije, a u narednim danima očekuje se početak leta i polaganja jaja IV generacije ove štetočine.
 
Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman u cilju zaštite plodova od ubušivanja mladih larvi ove štetočine nekim od preparata sa kraćom karencom (spisak videti ovde).
 
U pojedinim zasadima jabuke primetna je i zelena povrtna stenica (Nezara viridula) u maloj brojnosti. U takvim slučajevima, preporučuje se njeno mehaničko uklanjanje ili, ukoliko je prisutna u većem indeksu napada, masovno izlovljavanje, kao i  tretiranje insekticidima iz grupe piretroida ivičnih oboda parcela, odakle i kreće napad, odnosno mesta na kojima se agregiraju. Budući da se hrani na različitim korovskim biljkama, borba protiv korova je značajna preventivna mera.
 
 
Takođe, u cilju zaštite plodova od skladišnih bolesti: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides), ako je fungicidni tretman do sada izostao, proizvođačima se može preporučiti tretman nekim od fungicida:
 

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) ... 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Swich 62,5 WG (a.m.ciprodinil, fludioksonil) ... 0,08-0,1 kg (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boksalid, piraklostrobin) … 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Važno je napomenuti da se prilikom izbora preparata obrati pažnja na karencu i maksimalni dozvoljeni broj tertmana u toku jedne vegetacije. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku.

18.9.2020 11:50JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)Approved
Vranje
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a na feromonskim klopkama se svakodnevno očitavaju ulovi odraslih jedinki.

U jabučnjacima gde je zastupljen kasni sortiment (Grany Smith, Ajdared, Breaburn, Fuji i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat) u dozi 2 kg/ha (karenca 7 dana).

U voćnjacima gde još uvek nisu sprovedene hemijske mere zaštite od skladišnih bolesti: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) u dozi 0,4-0,45kg/ha (karenca 3 dana) ili

Swich 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u dozi 0,08-0,1kg (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boksalid+piraklostrobin) u dozi 0,8kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite. U ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

18.9.2020 8:42JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
Užice
Zaštita kupusa

Na području rada RC Užice usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja glavice, od početak razvoja glavice do glavice dostigle 30% svoje veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 6% biljaka.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, uočena su i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 14% biljaka, imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 18% biljaka, lisne vaši (Aphididae) na 6% biljaka i jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i vizuelni pregled useva. Ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina preporuka je sprovođenje insekticidnog tretmana:

Vantex 60 SC (a.m gama-cihalotrin) u količini 60-70 ml/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

17.9.2020 11:41KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mali kupusar (pieris rapae)Approved
Zrenjanin
Zaštita postrne mrkve

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve iz postrnih rokova setve se nalaze u fazi  razvoja vegetativnog dela biljke koji se koristi za berbu, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30 do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

  

   fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice lista (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na 18 do 25% biljaka, na starijim listovima i lisnim drškama. Trenutni vremenski uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju i širenju ovog patogena. Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo simptoma crne pegavosti (prouzrokovač Alternaria dauci i Alternaria radicina) na do 15% biljaka.

                      

 simptom pepelnice         crna pegavost lista

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma navedenih patogena sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol)  u količini 1 l/ha  (karenca 7 dana).

17.9.2020 9:59MrkvaCrna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)Approved
Jagodina
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)
Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima voćnih zasada šljive, na pojedinim lokacijama i na pojedinačnim stablima, registrovano je prisustvo zapredaka od gusenica II generacije dudovca (Hyphantria cunea).
 
 
Ova štetočina je polifag i napada veliki broj voćnih vrsta, a najveće štete prouzrokuje na dudu, šljivi, trešnji, višnji, jabuci i u zasadima krušaka.
 
Štete izazivaju gusenice koje luče leplivu masu, stvaraju paučinaste niti, povezuju lišće i stvaraju gnezda unutar kojih se hrane lisnom masom. Pri jačem napadu, naročito kod mladih zasada, može doći do golobrsta.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnih zasada i pregled stabala na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se uoče pojedinačna gusenična gnezda preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Ukoliko se registruje jači napad, a prag štetnosti je  2-3 gusenična gnezda po stablu i kod mladih voćaka gde su zahvaćena ćitava stabla,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.
16.9.2020 22:35ŠljivaDudovac (hyphantria cunea)Approved
Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 56% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 13% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Trenutno se registruje prisustvo 0,16 pagusenica repičine lisne ose po biljci. S obzirom na vremenske uslove koji vladaju (suvo i toplo vreme) kao i najavljene temperature, intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) se očekuje za dane vikenda.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 16% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

16.9.2020 14:16Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice iz ranijih rokova setve nalaze se u fenofazi formiranog prvog para listova (BBCH 12). 
 
Nedostatak padavina u proteklom periodu, na pojedinim parcelama, uslovio je slabije i neujednačeno nicanje useva.
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae ) u brojnosti od 0,56 pagusenica po biljci.
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedene štetočine i ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m², primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,25 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Takođe, tokom vizuelnih pregleda na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na biljkama. Preporučeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

16.9.2020 13:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Senta
Zaštita kupusa

Na terenu RC Senta usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 40% od očekivane veličine (41-44 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 30% biljaka, kao i gusenica malog kupusara i kupusne sovice na do 10% biljaka.

 

U toku je piljenje  larvi osme generacije kupusovog moljca.

 

 

Larva kupusovog moljca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

- Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

- Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

 

ili nekog drugog registrovanog insekticida.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu, maksimalno dozvoljenog broja tremana u toku jedne vegetacije i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

16.9.2020 11:04KupusKupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)Approved
Kraljevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% očekivane veličine, (BBCH 41-43).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

 

·         Larve i lutke kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 5% biljaka

·         Jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka

·         Larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 5% biljaka

·         Jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 12% biljaka

·         Imago buvača (Phyllotreta sp) na 6% biljaka

·         Lisne vaši (Aphididae) na 4% biljaka

 

 

Jaje malog kupusara

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva kupusa na prisustvo pomenutih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporuka je insekticidni tretman preparatom:

 

·         Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) 60 – 70 ml/ha.

16.9.2020 10:24KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Vrbas
Zaštita kukuruza šećerca i boranije

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 6% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 26% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

         

jajno leglo kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana pesticida u toku jedne vegetacije:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jajnih legala plamenca i jaja pamukove sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih kao što je Coragen 20 SC.

Usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja mahuna (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na do 9% biljaka. S obzirom da  da se u narednim danima očekuje intenzivno piljenje larvi, preporuka proivođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja pamukove sovice, sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune:

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

 

jaje pamukove sovice na boraniji

15.9.2020 14:03Boranija; KukuruzKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, u toku je setva uljane repice, dok se usevi koji su ranije posejani nalaze u fazi  od nicanja do razvoja drugog para listova (BBCH  12-14).

 

Nedostatak vlage u zemljištu u prethodnom periodu doprineo je sporom i  vrlo neujednačenom nicanju i slabom napredovanju useva.

 

Vizuelnim pregledom useva  uljane repice registrovano je prisustvo  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci, kao i oštećenja na biljkama usled njihove ishrane.

 

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po 1 m²) preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin ) 0,2-0,25 l/ha.

15.9.2020 13:49Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
Negotin
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od napredovanja zrenja: povećanje inteziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

jaje jabukinog smotavca

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Ajdared,Grany Smith,Braeburn i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušavanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb)  0,5 l/ha  (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere u cilju zaštite od skladišnih bolesti: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides), preporučuje se zaštita nekim od fungicida:

Geoxe 50WG (a.m. fludioksonil)  0,4-0,45 kg/ha  (karenca 3 dana)    ili

Switch 62,5WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil)  0,08-0,1 kg/ha  (karenca 3 dana)    ili

Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin)  0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

U zasadima gde je berba u toku ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite! U ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

15.9.2020 9:12JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola, u toku je setva uljane repice, dok se usevi ranije posejani  nalaze u fazi od nicanja do 4 razvijena lista (BBCH 10-14).

Period bez padavina je umnogome usporio setvu uljane repice, a značajan broj proizvođača je i odustao od setve.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). Pagusenice su prisutne u brojnosti do 0,4 po biljci.

   

Imago Repičine lisne ose    Pagusenica Repičine lisne ose

 Najznačajnije štete pagusenice repičine lisne ose  pričinjavaju  u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

U predstojećem periodu najavljene su  visoke dnevne temperature koje će pogodovati razvoju ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od sledećih  insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ,

·        Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha.

Takođe, u toku vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.), na do 60% biljaka, sa oštećenjima lisne mase od ishrane odraslih jedinki oko 5%.

 

Imago buvača

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje buvača. Prag štetnosti kada se preporučuje suzbijanje  ovih štetočina iznosi 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki.

14.9.2020 13:31Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)Approved
Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama zrenja, od faze napredovanje zrenja: povećanje  intenziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu, (BBCH 85-87).

 

 

Ajdared                       Granny Smith

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavaca (Carpocapsa pomonella).

U zasadima u kojima je  prisutan kasni sortiment (Ajdared, Granny Smith, Breaburn, Fuji i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb)...0,5 l/ha   (7 dana karenca).

 

U cilju sprečavanja pojave prouzrokovača truleži u skladištima: mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp), u zasadima gde još nije sproveden tretman, proizvođačima se preporučuje primena  nekog od fungicida:

 

·         Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin)...0,8 kg/ha   (7 dana karenca) ili

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil)...0,8-1 kg/ha   (3 dana karenca) ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil)...0,4-0,45 kg/ha  (3 dana karenca).

 

U zasadima u kojima je berba u toku hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja treba voditi računa o karenci preparata i uskladiti je sa vremenom berbe!

14.9.2020 11:50JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
Svi regioni
Zaštita uljane repice

Na području Srbije, u toku je setva uljane repice, dok se ranije posejani usevi nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (BBCH 10-14).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je kopulacija odraslih jedinki i polaganje jaja, dok je na pojedinim regionima registrovan i početak piljenja pagusenica.

Najavljene visoke dnevne temperature u narednom periodu pogodovaće intenzivnijem razvoju ove štetočine.

Štete prave pagusenice koje se hrane tek izniklim bijlkama. Najveće štete nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Takođe, u toku vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) i vaši (Aphididae). Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

14.9.2020 10:33Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Senta
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena ( 09-14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 30% biljaka. U toku je početak piljenja larvi.

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

imago repičine ose              pagusenice

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

 

Preporuka: Pregledati useve uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:  

·         Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

·         Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

14.9.2020 10:08Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
Pančevo
Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Pančevo,usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 20% biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 20% biljaka.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili nekog drugog registrovananog insekticida, poštujući karencu i maksimalan broj dozvoljenih tretmana pesticida u toku jedne vegetacije.

14.9.2020 7:42KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Kupusna sovica (mamestra brassicae)Approved
Kragujevac
Zaštita kupusa
Na terenu RC Kragujevac kupus namenjen jesenjoj proizvodnji nalazi se u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 41) do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
  • Larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na 4% biljaka,
  • Larve malog kupusara (Pieris rapae) na 2% biljaka,
  • Imago buvača (Phyllotreta spp.) na 6% biljaka,
  • Biljne vaši (Aphididae) na 2% biljaka.
 
Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela i u slučaju prisustva pomenutih štetočina, izvođenje insekticidnog tretmana:
 
Fastac ME (a.m alfa cipermetrin)...0,3l/ha
 
Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.
12.9.2020 15:48KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mali kupusar (pieris rapae); Buvači (phyllotreta spp)Approved
Zrenjanin
Zaštita kukuruza šećerca i paprike od kukuruznog plamenca i pamukove sovice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registruju se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na od 3 do 7% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 18% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

Prognozirane visoke dnevne temperature u narednom periodu uticaće na razvoj ovih štetočina i do još masovnijeg poleganja jaja kao i piljenja larvi. Takođe, tokom pregleda uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.

Preporuka proizvođačima je pregled useva kukuruza šećerca i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, primena nekog od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol  (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na parazitne osice.

                  

  jaje pamukove sovice  jaje pamukove sovice

Takođe, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca na do 4%  biljaka, kao i položenih jaja pamukove sovice na do 6%  biljaka.

Proizvođačima koji još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata.

 

 jajno leglo kukuruznog plamenca

11.9.2020 15:01Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
Valjevo
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada šljive, na nekoliko lokaliteta, na pojedinačnim stablima registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Zapredak sa gusenicama

Dudovac je polifagna štetočina sa velikim brojem  biljaka domaćina,  a najveće štete pričinjava na dudu, orahu i koštičavom voću: šljivi, kajsiji, višnji i trešnji.

Štete prave  gusenice, koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju. Gusenice  luče paučinaste  niti kojima  povezuju listove i prave gnezdo. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko uoče prisustvo pojedinačnih zapredaka sprovedu njihovo mehaničko uklanjanje. Ukoliko se uoči veći broj guseničnih gnezda, 2-5 guseničnih gnezda po jednom stablu, preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida.

11.9.2020 14:36ŠljivaDudovac (hyphantria cunea)Approved
1 - 20 Next