Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Šabac
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Šabac, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

Otežano i neujednačeno  nicanje  pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu. Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Draginje, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

S obzirom na najavljeni nastavak sušnog i tolpog vremena koji će imati pozitivan uticaj na razvoj insekata, proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2 l/ha

·          Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3 l/ha

·          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

parcela pod pšenicom

Kolonija lisnih vaši na pšenici

9.11.2018 13:58PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Ruma
Zaštita pšenice i ječma
 
Na terenu RC Ruma, kao posledica suše, nicanje ozimih strnina je otežano pa su usevi veoma neujednačeni. Nalaze se u fazi od početka bubrenja semena, pa do četiri razvijena lista (01-14 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Ruma i Irig registrovano je prisustvo lisnih vaši- Aphididae spp. i cikada- Cicadellidae (do 10% biljaka), koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

 

Vaši i cikade

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama.  Ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja; EPPO, PP 2/11(1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3l/ha

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka, dok simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophota teres) nisu uočeni. Primena fungicida se za sada ne preporučuje.

 

Pepelnica pšenice

 

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka, nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

9.11.2018 12:41Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Vršac
Zaštita ozimih ječmova
Na području delovanja RC Vršac, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi od 6 listova razvijeno do početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 16-21).
Izuzetno sušni uslovi koji su prisutni tokom jesenjeg perioda, otežavaju nicanje useva, ali odgovaraju razvoju insekata.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Vatinski put, utvrđeno je prisustvo:
 • lisnih vaši (Aphididae spp.) na 12 do 20% biljaka
 • cikada (Cicadellidae spp.) na 20 do 40% biljaka
 • rđa ječma (Puccinia hordei) na do 2% biljaka

Biljne vaši i cikade su vektori virusa pa se iz tog razloga mora obratiti pažnja na njihovo prisustvo.

Larve i imago lisnih vaši
 
Cikade
 
Simptom rđe na listu ječma
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Primena insekticida se preporučuje ukoliko se na 10% biljaka registruje prisustvo vaši (standard EPPO, PP 2/11(1)). Ukoliko se utvrdi prisustvo insekata na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida.
 • Fastac (a.m.alfacipermetrin) 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha
9.11.2018 12:06JečamCikade (cicadellidae); Lisna rđa ječma (Puccinia hordei); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavog voća
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi opadanja lista, BBCH skala 93-95.
 
 
 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Tretman izvesti po mirmom, tihom vremenu pri temperaturama iznad 8 ˚C.

Proizvođači mogu koristiti neke od sledećih preparata:

 

·          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

9.11.2018 9:32Breskva; Trešnja; Višnja; KajsijaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice
Usevi uljane repice se na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Na pojedinim parcelama, kao posledica suše, prisutna je i neujednačenost u fazama usled otežanog nicanja.
 
Na lokalitetu Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Vaši su registrovane na 100% biljaka na skoro svakom listu. Visok intezitet vaši može dovesti do direktnih šteta na biljaka usled njihove ishrane, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO stadardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti u ovim fazama razvoja useva uljane repice iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno,zbog kontrole viroza, sprovesti hemijske mere zaštite. Iako nema registrovanih insekticida za subijanje lisnih vaši u usevu uljane repice prema navedenom standardu mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija lambda-cihalotrin i deltametrin.
9.11.2018 9:06Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Novi Sad
Lisne vaši na uljanoj repici

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Prisutna je neujednačenost faza na pojedinim usevima kao posledica otežanog nicanja usled suše.

Na lokalitetu Kać, vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Na pojedinim parcelama prisustvo vaši je registrovano na 100% biljaka na skoro svakom listu. Ovako visok intenzitet napada može da dovede do značajnih direktnih oštećenja usled ishrane vaši, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

7.11.2018 12:30Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Kragujevac
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta
Koštičave voćne vrste se na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac nalaze u fazi od 50% lišća opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
 
U fazi kada je 70% lista opalo preporučuje se jesenji tretman bakarnim preparatima u cilju dezinfekcije stabla i rana nastalih na mestima opadanja lista, odnosno smanjenja infektivnog potencijala različitih gljiva i bakterija prouzrokovača biljnih bolesti-sušenja cvetova, grana i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) itd.
Preporučuje se da tretman bude izvršen po mirnom, suvom vremenu, kad je temperatura iznad 10°C sa većom količinom vode u cilju bolje pokrivenosti grana i stabla, sa nekim od sledećih preparata:
 

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid)... 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) ... 0,25-0,35 %

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,2-0,3 %

breskva

šljiva

7.11.2018 10:29Breskva; ŠljivaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Vrbas
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina koji su imali uslove za nicanje, nalaze se u fazi od dva do četiri razvijena lista (12-14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma na lokalitetu u Liparu i Vrbasu, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši, Aphididae spp, na 5-10% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva ječma i pšenice i ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka, što je i kritična brojnost po EPPO standardu u ovim fazama razvoja strnina, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

1.       Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2l/ha

2.       Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3l/ha

3.       Perfekthion(a.m.dimetoat), u koncentraciji 0,075-0,1%

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetu u Kuli, registrovani su simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na 5% pregledanih biljaka. Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Na pregledanim usevima ječma i pšenice, registruje se povećana aktivnost poljskih glodara. Preporučuje se obilazak i pregled useva strnih žita i ukoliko se utvrdi prisustvo više od 10 aktivnih rupa/ha, primena registrovanih mamaka – rodenticida. Voditi računa o pravilnoj primeni mamaka, tj. posle stavljanja mamaka, zatvoriti rupe, zbog zaštite od divljači.

 

Lisne vaši na ječmu

simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na pšenici

rupe od poljskih glodara i oštećenja od njihove ishrane

6.11.2018 14:47Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Ruma
Jesenje tretiranje voća
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog i koštičavog voća se nalaze u različitim fazama opadanja listova: od promene  boje i početka opadanja listova do 70% i više listova opalo (BBCH 92-97).

 

Jabuka                Breskva             Višnja

velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala, sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača:  sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae), proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

-  (a.m. Cu bakar oksihlorid) Bakarni-oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč 0,75%  

- (a.m. bakar-hidroksid) Funguran OH 0,2-0,3 %

-  (a.m. bakar oksisulfat) Cuproxat 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode.

 

5.11.2018 15:23Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Valjevo
Jesenji tretman voćnih vrsta
Na području delovanja RC Valjevo (lokalitet Babina Luka), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi od 50% lišća opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
Preporuka proizvođačima je da sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, vodeći računa da temperatura u momentu tretiranja nije ispod 10 °C. 
Preporučuje se primena preparata na bazi bakra:
• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća
• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, 0,75%.
5.11.2018 15:03Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Jagodina
Jesenji tretman voćnih vrsta
Na teritoriji delovanja RC Jagodina zasadi voća se nalaze u fazi od početak opadanja listova do 50% listova žuto i opalo (BBCH 93-95).
 
U cilju dezinfekcije stabala, sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća kao i  zbog smanjenja infekcionog potencijala patogena, proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada kada opadne 70% lisne mase nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
a.m (Cu iz bakar oksihlorida) BAKARNI KREČ 50, BAKARNI OKSIHLORID 50 0,75%.
 
a.m (bakar oksisulfat) CUPROXAT 0,25-0,35%
 
 
 
 
Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu tzv. kupanjem stabala uz veću količinu vode.
5.11.2018 9:51Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Senta
Zaštita voćaka tokom jesenjeg perioda

Na terenu RC Senta voćni zasadi su u različitim fazama opadanja listova (BBCH 93-97).

 

kajsija

 

 

jabuka

 

U voćnim zasadima u kojima je 70% lisne mase opalo, preporučuje se zaštita bakarnim preparatima.

Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae i drugi) .

Tretman je potrebno obaviti po mirnom vremenu sa velikom količinom vode, sa nekim od sledećih registrovanih preparata:

 

-          Bakarni oksihlorid 50 , Cuprozin (bakar-oksihlorid) - u koncentraciji od 0,75% ili

-          Cuproxat (bakar-sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ,a  u zasadima koštičavog voća u koncentraciji od 0,35%.

5.11.2018 8:54Voćni zasadiBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Sombor
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

zasad breskve

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman u cilju smanjenja infektivnog materijala prouzrokovača bolesti (Taphrina deformans –prouz. kovrdžavosti lista breskve, Stigmina carpophila –prouz. šupljikavosti lista koštičavog voća, Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae-prouz. bakterioza).

Za tretman se preporučuju primena nekog od sledećih registrovanih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 % ili

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 % ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Preporučuje se da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

3.11.2018 14:59Breskva; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Sombor
Zaštita ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnina (pšenica i ječam) nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

parcela pod ječmom

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Sombor i Apatin registrovano je prisustvo:

- u usevima ječma –simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophota teres) na 1% biljaka

-u usevima i pšenice i ječma -vaši  i cikade na 8-11 % biljaka.

kolonije vaši

S obzirom da se period povoljnih uslova za razvoj navedenih štetnih organizama  nastavlja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Za sada, u navedenim usevima, prisustvo vašiju kao vektora virusa predstavlja značajan problem. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), primena hemijskih mera zaštite se preporučuje ukoliko je na 10% biljaka registrovano  prisustvo jedne ili više vaši pa se po  postizanju praga štetnosti preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

      Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

     Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha ili

   Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

3.11.2018 12:52Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Bačka Topola
Zaštita pšenice i ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi razvoja lista (BBCH10-13), sa izuzetkom useva ječma u navodnjavanju koji su u fazi bokorenja (BBCH 22-23). Usevi pšenice se nalaze  u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13). Otežano i neujednačeno  nicanje  pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu.

 

Ozimi ječam BBCH 13               ozimi ječam BBCH 23

Vizuelnim pregledima  useva ječma (lokalitet Zobnatica) utvrđeno je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         vaši i cikada na 5% biljaka

 

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 1% biljaka

 

Aphididae sp.                           Cicadellidae sp.

Mrežasta pegavost ječma

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)). S obzirom da su prisutni  insekti vektori virusa, a trenutne vremenske prilike im izuzetno pogoduju,  ukoliko se registruje njihovo prisustvo  na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.mdeltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha

     

Tokom vizuelnih pregleda strnih žita  na nekim parcelama registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Velika slika

2.11.2018 14:21Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Pančevo
Jesenji tretman u koštičavom voću

Na teritoriji RC Pančevo zasadi koštičavih voćnih vrsta -  šljiva, trešnja, breskva i kajsija se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima ovih voćnih vrsta preporučujemo jesenji tretman preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja  infekivnog  potencijala patogena prouzrokovača:

- kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae).

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 %

 Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

2.11.2018 13:52Breskva; Šljiva; Trešnja; KajsijaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Užice
Zaštita u voćnim zasadima tokom jeseni

Na području RC Užice voćni zasadi su u fazi promene boje listova i opadanja lista. U zasadima šljive, trešnje i drugih koštičavih voćnih vrsta registrovana je faza od 70% opadanje lišća, pa do faze potpuno opalo lišće (BBCH 95-97).  Zasadi jabuke su u fazi promene boje listova do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

Šljiva Čačanska rodna opadanje lista (BBCH 95-97)

 

Jabuka ajdared početak opadanja lista (BBCH 92-93)

 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena jednog od bakarnih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i ili  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, kupanjem stabala, sa velikom količinom vode.

2.11.2018 13:49Jabuka; Kruška; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Novi Sad
Zaštita pšenice i ječma

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12). Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

 

Na lokalitetu Futog, u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         vaši i cikada na 20% biljaka

·         pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2% biljaka

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

2.11.2018 10:16Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Kikinda
Jesenji tretman voćnih vrsta
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
 • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
 • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
 • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
1.11.2018 11:04Jabuka; Kajsija; Kruška; Trešnja; Šljiva; BreskvaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Šabac
Jesenji tretman u koštičavom i jabučastom voću

Na području delovanja RC Šabac (lokalitet Majur, Štitar), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama razvoja: šljiva u fazi 50% lišća žuto i opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97), a višnja i trešnja u fazi lišće se počinje obezbojavati do faze lišće počinje opadati (BBCH 92-93). Jabučaste voćne vrste se nalaze u fenofazi  početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke ; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.

šljiva BBCH 95 - 97

trešnja BBCH 92-93

jabuka BBCH 92-93

31.10.2018 15:07Jabuka; Šljiva; TrešnjaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
1 - 20 Next