Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Svi regioni
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području Srbije, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od pet do devet i više listova razvijeno (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju plodonosna tela gljive – piknidi sa piknosporama koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

S obzirom da se trenutni nivo simptoma suve truleži nalazi ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva samo na malom broju parcela registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae), i to u veoma niskom intenzitetu napada. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Vremenski uslovi tokom novembra nisu pogodovali razvoju ovih štetočina. Tokom ove jeseni, rizik od nastanka šteta i transmisije virusa vašima u usevima uljane repice postojao je samo u usevima iz najranijih rokova setve gde su i preporučene mere zaštite (vidi preporuku).

Imajući u vidu da se trenutni nivo prisustvo vaši registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 20% infestiranih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Način pregleda biljaka uljane repice na prisustvo suve truleži i vaši možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a, na sledećem linku.

Na pojedinim parcelama pod uljanom repicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

26.11.2021 12:21Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Suva trulež fam Brassicacae (phoma lingam); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
 Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitima fazama opadanja lišća.

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u fazi kada otpadne 70% lisne mase:

-          Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Bakarni-oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite bitne su i mehaničke mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti..

26.11.2021 8:08JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Svi regioni
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijena (BBCH 09-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od nicanja do bokorenja: tri stabla vidljiva (BBCH 10-23). Na pojedinim lokalitetima, još uvek nisu posejane sve planirane površine pod strnim žitima.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

      krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka i

      cikada (dominantno vrste Psammotettix alienus) na do 8% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo pomenutih štetočina je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu, te je i rizik od prenošenja virusa tokom ove jeseni znatno manji.

Imajući u vidu da se prisustvo vaši i cikada na svim parcelama u okviru monitoringa PIS-a registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši, mere zaštite se ne preporučuju.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma (i to u usevima u odmaklijim fazama razvoja) registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) kao i rđe ječma (Puccinia hordei), ali u veoma niskom intenzitetu napada.

Na pojedinim parcelama pod strnim žitima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

VAŽNO! Na pojedinim lokalitetima registruje se prisustvo simptoma na listovima pšenice u vidu različito obojenih pega (žute, narandžaste, purpurne boje). Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora, odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura tokom dana, i naročito se javljaju na klijancima. Pomenuti simptomi su privremenog karaktera i nakon prestanka pomenutih temperaturnih oscilacija, povući će se i neće uticati na dalji razvoj pšenice.

Detaljnije informacije o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita po regionima možete pogledati na Najnoviji prilozi iz regiona.

22.11.2021 10:30Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Lisna rđa ječma (Puccinia hordei); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)Approved
 Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitima fazama opadanja lišća.

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Za dane vikenda se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima jabuka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

19.11.2021 13:51JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Valjevo
Jesenji tretman u zasadu jabuke

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od oko 50% lišća opalo do oko 80% lišća opalo (BBCH 95-98).

 

 

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kada opadne oko 70% ili 2/3 lisne mase, nekim od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2 % ili

·        Cuproxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6 % ili

·        Everest, Fungohem SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4 %.

Cilj ovog tretmana je smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača: bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), kao i drugih prouzrokovača bakterioznih oboljenja, a takođe i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i drugih.

 

Tretman sprovesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura preko 7°C. Kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost biljke depozitom preparata, potrebno je koristiti veću količinu tečnosti.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, mumificiranih plodova, kao i njihovo iznošenje iz zasada.

18.11.2021 15:01JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Kragujevac
Jesenji tretman u zasadu jabuke

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, primenjenih mera nege i đubrenja, kao i od toga da li je i u kojoj meri bio prisutan mraz, u fazi od početak opadanja lišća (BBCH 93) do 60% lista opalo (BBCH 96).

velika slika

U trenutku kad bude opalo bar 70% lišća preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra:

 

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m bakar iz oksihlorida) … 0,75% ili

Cuproxat (a.m bakar iz bakar sulfata) … 0,5-0,6% ili

Everest, Fungohem SC (a.m bakar iz bakar hidroksida) … 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (a.m bakar iz bakar oksida) … 0,2%.

Bakarni tretman ima za cilj dezinfekciju ranica nastalih opadanjem lišća, kao i dezinfekciju svih biljnih delova od prezimljujućih formi fitopatogenih gljiva i bakterija.

 

Tretman se preporučuje u najtoplijem delu dana (na temperaturi iznad 7°C), po mirnom vremenu, bez vetra, sa povećanom količinom vode kako bi svi biljni delovi bili kvalitetno pokriveni. Naročito je potrebno obratiti pažnju na pregibe grana i druga skrovita mesta. Takođe, pre tretmana potrebno je ukloniti opalo lišće, opale i mumificirane plodove, sve oštećene i obolele biljne delove i izneti ih iz voćnjaka.

18.11.2021 13:15JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Smederevo
Zaštita jabuke

Na području RC Smederevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća, oko 50% listova opalo (BBCH 92-95).

 

 

 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje da, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu hemijski tretman primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se primena nekog od navedenih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

 

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje opalog lišća gde je to moguće, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana sa većom količinom vode. Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, u narednih nekoliko dana (do ponedeljka), najavljuju se povoljni uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

18.11.2021 13:12JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Valjevo
Jesenji tretman zasada kupine

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

 

Proizvođačima se preporučuje primena preparata Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača:

·         sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium),

·         purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum),

·         žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i

·         ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata).

Pre sprovođenja hemijskog tretmana preporučuje se uklanjanje svih izdanaka sa simptomima bolesti iz zasada i onih koji su doneli rod ove godine, a tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, sa većim utroškom vode kako bi depozit dospeo do mesta prezimljavanja patogena. Za region Valjeva se u narednim danima, od četvrtka do ponedeljka, najavljuju povoljni vremenski uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
17.11.2021 8:02KupinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)Approved
 Valjevo
Zaštita zasada maline

Na području delovanja RC Valjevo zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi su osušeni (BBCH 97).

 

 

 

Vizuelnim pregledima zasada maline utvrđeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenog patogena, kao i drugih patogena, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%  ili

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·         Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana pri temperaturi vazduha iznad 7 °C , uz veći utrošak vode. Trenutno se za region Valjeva povoljni vremenski uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite najavljuju od četvrtka do ponedeljka. 

17.11.2021 7:20MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)Approved
 Zrenjanin
Jesenji tretman jabučastog voća

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95-97).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi različitih bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji  0,5-0,6% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne oko 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova depozitom primenjenog preparata.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka, koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

16.11.2021 12:24Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)Approved
 Kosovska Mitrovica
Jesenja zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, nakon sprovedenih agrotehničkih mera u voćnjaku (vidi prilog), proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg hemijskog tretmana voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-Everest, Fungohel SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3 do 0,4% ili

-Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,2% ili

-Curoxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%.

Jesenji tretman zaštite jabučastog voća treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, uz veći utrošak vode kako bi pokrivenost biljke depozitom nanetog preparata bila što bolja.

15.11.2021 10:06Jabuka; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Vranje
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od obezbojavanja i početka opadanja lišća do faze 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Proizvođačima jabuke se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu jesenji hemijski tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterioznih patogena koji prezimljavaju u voćnjaku, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Bakarni-oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se tretman obavi po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana i uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata prekrio celokupnu površinu krošnje i debla.

Pre sprovođenja hemijskih mera zaštite preporučuje se i primena agrotehničkih mera sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, a koje podrazumevaju orezivanje i uklanjanje suvih, polomljenih i obolelih grana, kao i mumificiranih plodova sa grana i površine zemlje. Takođe, ukoliko je to moguće, preporučuje se i uklanjanje i uništavanje opalog lišća.

12.11.2021 10:45JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Subotica
Jesenja zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo( BBCH 92-95).

 

- velika slika
 velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji hemijski tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid 50) u koncentraciji 0,75% ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida (Everest, Fungohem SC) u koncentraciji 0,3-0,4 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Nordox 75 WG) u koncentraciji 0,2 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-sulfata (Cuproxat) u koncentraciji 0,5-0,6 %.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljke depozitom nanetog preparata. Pre tretmana preporučljivo je da se sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, kao i mumificiranih plodova. U zasadima dunja u kojima su prisutni simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), posle svakog reza treba dezinfikovati alat, a orezane grane treba izneti iz zasada i spaliti.

 

Preporuka je da se navedene mere sprovode u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu.

12.11.2021 8:23Jabuka; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Jagodina
Zaštita zasada jabuka u jesenjem periodu
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).
 
 
 
U periodu kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača različitih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje da obave hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Za hemijski tretman preporučuje se neki od sledećih registrovanih preparata:
 
 - Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
 - Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4% ili
 - Nordox75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili
 - Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) 2,5 kg/ha.
 
Hemijski tretman obaviti po suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana i uz utrošak veće količine vode kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.
 
11.11.2021 10:16JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Novi Pazar
Zaštita maline

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi maline nalaze  se u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Preporuka proizvođačima je hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena. Registrovani preparati na bazi bakra u malinama su:

·         Cuprozin 35 WP (a.m.bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,4% ili

·         Everest (a.m.bakar hidroksid) u koncentraciji 0,2% ili

·         Nordox 75 WP ( a.m.bakar oksid) u koncentraciji 0,2%

Preporuka je da se tretman obavi po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo na sve delove biljke i sva mesta prezimljavanja patogena.

11.11.2021 8:56MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)Approved
 Pančevo
Zaštita jabučastog voća

Na teritoriji RC Pančevo jabučasto voće se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća opalo (93-95 BBCH).

 

 

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je da, u fazi kada opadne oko 70% lišća, sprovedu jesenji tretman zasada jabučastog voća preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača različitih bakterijskih i gljivičnih oboljenja.

 

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·           Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·           Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·           Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·           Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%

Do ponedeljka se za region Pančeva najavljuju   povoljni vremenski uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite (period bez padavina sa temperaturama iznad 10°C). Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu uz utrošak velike količine vode sa ciljem "kupanja" biljaka radi što bolje pokrivenosti biljnih delova depozitom preparata.

10.11.2021 14:21JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Šabac
Zaštita maline

Na području RC Šabac zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

 

zasad maline

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za narednu godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

  

simptom D.applanata        simptom S.rubi

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

 • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4% ili
 • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2% ili
 • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2%.

 

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

10.11.2021 14:06MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)Approved
 Kruševac
Jesenji tretman jabuke

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuka se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od obezbojavanja i početak opadanja lišća do faze 50% lišća je žuto i opalo (BBCH 93-95).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi  bakterioznih i gljivičnih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se u zasadima sprovede i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumuificiranih plodova i opalog lišća.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode.

10.11.2021 13:19JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Loznica
Jesenja zaštita zasada jabuke

Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuke se nalaze u fazi obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).

Faza razvoja - Velika slika

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača različitih gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuke su:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

10.11.2021 12:56JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Niš
Jesenja zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50%  lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja preporučuje se primena nekog od preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da tretman sprovedu u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase po mirnom i suvom vremenu uz utrošak veće količine vode kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje mehaničkih mera kontrole. Pre tretiranja, preporuka je da se iz zasada pokupe i uklone mumificirani plodovi, obolele grane, a opalo lišće zaore što ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetaciji.

10.11.2021 12:56JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
1 - 20 Next