Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovali smo prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). U toku je završetak prezimljavanja i njihova migracija na nove parcele sa repicom. I za naredne dane se prognoziraju visoke temperature što će dovesti do njihove masovnije pojave u usevima uljane repice.

Takođe, vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na donjem najstarijem lišću, na do 10% biljaka.

velika slika

 Hemijske mere zaštite useva uljane repice se za sada ne preporučuju.

I dalje se na parcelama uljane repice registruju aktivne rupe od glodara, te se proizvođačima preporučuje da redovno obilaze parcele, i primene rodenticide ukoliko je na parcelama dostignut prag štetnosti.

velika slika

 

Pojava pipe repičine ljuske u uljanoj repici

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

                      Slika 1. Usev uljane repice

 Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pipe repičine ljuske (Ceutorrynchus assimilis).

   Slika 2. Pipa repičine ljuske

Ova štetočina prezimi u stadijumu imaga u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje. Nakon prezimljavanja hrani se divljim krstašicama, a zatim prelazi na useve uljane repice, gde se hrani cvetnim pupoljcima, delovima cveta i mladim ljuskama. Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim ljuskama. Najznačajnije štete prave larve koje se hrane semenom unutar mahuna.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

U usevima uljane repice je registrovana visoka aktivnost polinatora.

                                                                                 Slika 3. Pčela na cvetu uljane repice

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Subotica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

 

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja: 50% cvetova glavne cvasti otvoreno; starije latice opadaju (BBCH 65).

Slika 1. Usev uljane repice u punom cvetanju    Slika 1. Usev uljane repice u punom cvetanju

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis), i to naročito na ivicama parcela.

    Slika 2. Imago pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago, a u proleće tokom aprila počinje sa ishranom, prvo sa divljim krstašicama, a zatim prelazi na uljanu repicu. Najaktivnija je u vreme cvetanja uljane repice. Na biljkama uljane repice izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske. Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje se hrane semenom unutar mahuna.

         Slika 3. pipa u cvetu

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Mala repičina pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od 6 do devet i više listova razvijeno (BBCH 16-19). 

- velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Visoke temperature prethodnih dana inicirale su  izlazak pipa sa mesta prezimljavanja i njihovu migraciju  na useve uljane repice. Intenzivnija pojava se očekuje u narednom periodu, sa porastom dnevnih temperatura.

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

RC Subotica nastavlja monitoring repičinih pipa u narednom periodu.

 

Prisustvo pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis) u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno, do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Najveća brojnost registruje se na obodima parcela.  Prosečna brojnost pipa je 2 imaga na 50 biljaka. Veća brojnost pipa beleži se na parcelama koje se nalaze oko grada, gde je na pojedinim parcelama registrovana veoma visoka brojnost imaga pipe repičine ljuske od više od 10 imaga po cvasti.

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago, a u proleće, tokom aprila počinje sa ishranom, prvo sa divljim krstašicama, a zatim prelazi na uljanu repicu. Najaktivnija je u vreme cvetanja uljane repice, i u glavnom se nalazi zajedno sa repičinim sjajnikom.

Ženke buše zid mlade mahune i u napravljen otvor polažu jaja. Ispiljena larva se hrani semenkama. Larve u kasnijim stupnjevima razvoja buše izlazni otvor, izlaze iz mahune i odlaze u površinski sloju zemljišta gde se preobražavaju u lutku i imaga. Imago se dopunski hrani i odlazi na prezimljavanje.

Prošle godine nakon vršidbe uljane repice došlo je do masovne pojave ove pipe u naseljenim mestima i urbanim područjima.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Hemijsko suzbijanje insekticidima u vreme cvetanja je zabranjeno!

Masovna pojava pipe kupusne mahune u naseljenim delovima Subotice

Na području delovanja RC Subotica, nakon vršidbe uljane repice, došlo je do masovne pojave pipe kupusne mahune (Ceutorrhynchus assimilis) u naseljenim mestima. Pipa koja je do vršidbe bila prisutna u usevima uljane repice, sada je migrirala na druge useve i u urbana područja.

 

 

Prisustvo pipe je tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja, zabeleženo u većem broju nego što je to bilo prethodnih godina.

Ciklus razvića: pipa prezimljava kao imago, i pojavljuje se tokom aprila kad počinje sa ishranom. Najveću aktivnost ispoljava u doba cvetanja uljane repice. Ova pipa dobro leti jer ima dobro razvijena donja krila, napada biljke iz familije krstačica (Brassicaceaea), naime buši zid mlade mahune, untra polaže jaja a ispiljena larva se hrani semenkama. Kad završi razvoj ona pravi otvor, pada na zemljište gde se u površinskom sloju ulutkava. Iz lutke se pojavljuje imago koji se dopunski hrani pa se povlači na prezimljavanje. Ona se sad pojavljuje  u delovima grada i naseljenih mesta.

Protiv ove pipe se do sada nisu sprovodile mere zaštite, a deo populacije se uništava zajedno sa repičinim sjajnikom.

Pošto se uljana repica intenzivno gaji na našem regionu duži niz godina,  stavaraju se povoljni uslovi za namnožavanje štetočina ove kulture, pa i pipe kupusne mahune (Ceutorrhynchus assimilis). Ove godine i uslovi sredine su pogodovali razvoju i širenju ove pipe,  otud njena masovna pojava u neseljenim područjima posle žetve uljane repice.

Pojava pipe Ceutorrhynchus assimilis na cvasti uljane repice-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 65-67).

Vizuelnim pregledima useva, pogotovo na terenima gde se duži niz godina intenzivno gaji ova biljna vrsta (Žednik, Đurđin,Tavankut ) utvrđeno je prisustvo  pipe kupusne mahune (Cethorhynchus assimilis).

 

Ova pipa se javlja u doba cvetanja uljane repice. Ženka buši mlade mahune radi polaganja jaja. Ispiljena larva se hrani semenkama.

Prilikom suzbijanja repičinog sjajnika, uništava se i deo populacije repičine pipe koje su se ranije javile. Kod nas se protiv ove štetočine ne sprovode hemijske mere zaštite.

 

Stanje uljane repice

Punkt Žednik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice je ustanovljeno prisustvo repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) u proseku 1-3 jedinke na napadnutim cvastima(indeks napada 10,5 %).

repičin sjajnik

Repica je u fazi po BBCH skali 60 (prvi cvetovi otvoreni).

Na tek otvorenim cvastima se registruje napad rutave bube ( Tropinota hirta) koja će sa nastavkom toplog i suvog vremena sigurno praviti štete.

rutava buba

Mere zaštite u uljanoj repici izvesti ukoliko se repičin sjajnik razmnoži ( prag štetnosti je 8 imaga/biljka),a protiv rutave bube kad počinje cvetanje  -počeće i masovna pojava.

U narednom periodu RC Subotica će  dalje pratiti pojavu ovih štetočina.