Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 31-39).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe koji se nalazi u sistemu navodnjavanja, registrovane su pojedinačne pege pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na 1-5% biljaka.
 
 
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite, nastavlja da prati i u narednom periodu uslove za infekciju od strane pomenutog patogena na osnovu kojih će dati i signal za primenu fungicida u šećernoj repi.
Repina muva (Pegomya betae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama pod šećernom repom, registrovano je prisustvo  oštećenja na listu od repine muve (Pegomya betae). Na listovima se nalaze mine unutar kojih se nalaze larve. 
 
 
 
Repina muva ima 2-3 generacije godišnje, a prezimi kao lutka u zemljištu. Ženka može da položi i do 100 jaja i to u grupama. Larve su bledo žute boje i prave štete na listovima tako što progrizaju epidermis, hrane se parenhimom lista i prave mine koje su nepravilnog oblika.
 
 
 
Štete od repine muve mogu biti značajne kada su biljke male, dok u kasnijim fazama ne pričinjavaju veće štete.
 
Procenat napadnutih biljaka je nizak, ne očekuju se značajna oštećenja lisne mase, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju u usevima šećerne repe.
Stanje u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi od početak zatvaranja redova, 10 % biljaka zatvorilo redove do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 31-39).
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je prisustvo simptoma bakterioza na listovima (Pseudomonas syringae) na 10 do 15% biljaka.
 
Prilikom pregleda nisu registrovani simptomi pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).
 
 
 
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva šećerne repe.
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Banatska Topola, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u feromonskim klopkama.
 
Povećanjem dnevnih temperatura u narednom periodu očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja.
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
 
Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinde usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).
 
 
Pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih pega prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (Cercospora beticola).
Procenat biljaka sa pegama kreće se do 2%.
 
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama i sortnom ogledu šećerne repe, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama prouzrokovača pegavosti listova ( Cercospora beticola ).
 
U toku prošle nedelje, padavine lokalnog karaktera, toplo vreme, doprineli su  daljem stvaranju uslova za infekciju kao i širenje ovog patogena. Na pojedinim sortama u proizvodnim uslovima koje se navodnjavaju došlo je do približavanja epidemijskom pragu (  na 50 % biljaka  bar jedna pega ) kada se preporučuje i tretman kombinacijom kontaknih i sistemičnih fungicida.
 
Rezultati očitavanja sortnog ogleda, lokalitet Kikinda, datum setve 25-26.mart 2017.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 29.06.)

1.

Tibor

0 %

10 %

2.

Victor

0 %

13 %

3.

Fred

1 %

16 %

4.

Carolus

0 %

13 %

5.

Kundera

0 %

13 %

6.

Tilman

0 %

23 %

7.

Koala

0 %

16 %

8.

Eldorado

1 %

36 %

9.

Toreador

0 %

12 %

10.

Sioux

1 %

26 %

11.

Apache

2 %

13 %

12.

Piranha

1 %

10 %

13.

Taifun

0 %

23 %

14.

Melrose

0 %

35 %

15.

Torero

0 %

10 %

16.

Stratego

0 %

36 %

17.

Heston

0 %

16 %

18.

Vandana

0 %

10 %

19.

Leopolda

0 %

6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati očitavanja proizvodnih parcela pod šećernom repom na različitim lokalitetima :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 27/28.06.)

Kikinda ( Fred )

 ( u sistemu navodnjavanja )

17.3.

32

11 %

30 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

16 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

11 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

20 %

 
Po dostizanju ili približavanju epidemijskom pragu tretman uraditi kombinacijom fungicida :
 
Bravo, Balear, Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) 1,5 l/ha + Rias 300 EC ( a.m. difenokonazol+propikonazol )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercospora beticola ( pegavost lista šećerne repe )
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi zatvaranja redova i razviće korena ( BBCH 33 - 41 ).
 
Pregledom useva šećerne repe ( sortni ogled, lokalitet Kikinda - Kinđa, datum setve 25.mart 2017. ) registrovane su pojedinačne pege na pojedinim sortama ( 5 ) , a rezultati pregleda prikazani su u tabeli.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

 

1.

Tibor

0 %

2.

Victor

0 %

3.

Fred

1 %

4.

Carolus

0 %

5.

Kundera

0 %

6.

Tilman

0 %

7.

Koala

0 %

8.

Eldorado

1 %

9.

Toreador

0 %

10.

Sioux

1 %

11.

Apache

2 %

12.

Piranha

1 %

13.

Taifun

0 %

14.

Melrose

0 %

15.

Torero

0 %

16.

Stratego

0 %

17.

Heston

0 %

18.

Vandana

0 %

19.

Leopolda

0 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom utvrđeno je povećanje broja pega na pojedinim sortama, a rezultati su dati u tabeli :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Kikinda ( Fred )

17.3.

32

11 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

 
 
  
velika slika                                   
 
Proizvođačima šećerne repe preporučuje se da intenzivno vrše pregled  parcela kako bi utvrdili nivo prisutnih pega na svakoj parceli.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole registrovane su pojedinačne pege prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola ).
 
Laboratorijskim pregledom potvrđeno je prisustvo konidija prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe na oba lokaliteta.
 
Šećerna repa se nalazi u fenofazi BBCH 33 ( 30 % biljaka zatvorilo prostor između sebe ; lokalitet Banatska Topola, sorta Terranova, datum setve 20.mart 2017, dok je usev šećerne repe na lokalitetu Kikinde u fazi BBCH 39 ( potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red; sorta Fred, datum setve 17.mart 2017. Na sorti Fred  prisustvo pega registrovano je na 4 % biljaka, dok je na sorti Terranova na 2 % biljaka.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem useva šećerne repe, tretman fungicidima se za sada ne preporučuje.
 
  
sorta Fred                                pega na listu
 
                                   konidije
 
  
velika slika                                velika slika
 
Sortni ogled šećerne repe ( Cercospora beticola )
Na sortnom ogledu šećerne repe na području  Kikinde posejano je  18 sorata.
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe protekle nedelje na 5 sorata od ukupno 18 registrovane se pojedinačne biljke sa simptomima pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola ).
Procenat napadnutih biljaka je 1-2 %.
Ovonedeljnim pregledom šećerne repe registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima pomenutog patogena. Šećerna repa se nalazi u fenofazi BBCH 39 ( potpuno zatvaranje redova ).
 
Rezultati očitavanja prikazani su u tabeli :
 

Sorta

Fenofaza useva

% biljaka sa pegama 

(Cercospora beticola)

 

 
1. Carolus 

BBCH 39

9

2. Kundera 

BBCH 39

11

3. Prestige

BBCH 39

16

4. Tesla 

BBCH 39

15

5. Tibor 

BBCH 39

13

6. Tilman

BBCH 39

16

7. Koala

BBCH 39

14

8. Eldorado

BBCH 39

19

9. Toreador

BBCH 39

17

10. Sioux

BBCH 39

15

11.Apache

BBCH 39

13

12. Piranha 

BBCH 39

10

13. Taifun

BBCH 39

16

14.Sinope

BBCH 39

18

15. Spencer

BBCH 39

15

16.Senator

BBCH 39

9

17.Francessa

BBCH 39

13

18.Terranova

BBCH 39

11

 
  
                               
velika slika                                
                         
                                
Preporuka proizvođačima šećerne repe je pregled parcela pod šećernom repom jer je procenat biljaka sa simptomima Cercospora beticola različit na terenu u zavisnosti od osetljivosti sortimenta, rasporeda padavina u proteklom periodu i fenofaze useva.
Epidemijski prag je kada se na 50 % biljaka registruje bar po jedna pega.
 
 
 
 
Cercospora beticola (pegavost lista šećerne repe)
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe (punkt Banatska Topola) sorte Kundera i Falco, registrovana je pojava pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 2% biljaka.
 
Usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi BBCH skale 39 (potpuno zatvaranje redova ; oko 90 % biljaka zatvorilo red).
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu  da prati stanje na parcelama, a proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod šećernom repom.
Za sada se hemijske mere ne preporučuju.
 
  
velika slika                           velika slika
 
  
velika slika                                velika slika
 
1 - 10 Next