Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Kupusov moljac (Plutella xylostella)

Na području delovanja RC Subotica, usevi jesenjeg kupusa se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 19-43).

Na području RC Subotica povrtarska proizvodnja nije zastupljena na velikim površinama. Od kupusnjača najviše se gaji kupus i to jesenji - kasni kupus. Praćenje brojnosti odraslih jedinki i dinamika leta kupusnog moljca vrši se pomoću feromonskih klopki, a vizuelnim pregledima biljaka na lokalitetu Bački Vinogradi, utvrđuju se najznačajniji biološki događaji ove štetočine (polaganje jaja, početak piljenja larvi, intenzivno piljenje larvi itd.) koji su važni prilikom utvrđivanja momenta za izvođenje hemijskih mera zaštite.

Leptiri kupusovog moljca polažu jaja na naličje listova, pojedinačno ili u malim grupama, od 2-4 zajedno. Tek ispiljene gusenice ubušuju se u lisno tkivo između gornjeg i donjeg epidermisa, praveći mine. Oštećenja se postepeno spajaju između nerava dobijajući izgled prozorčića. Postepeno se ovi prozorčići spajaju a tanka opna otpada, tako da na listu ostaju manje ili veće rupe. Ponekad gusenice mogu da se zavuku i u unutrašnjost glavice, te samim tim nanose još veće štete. Razvoj kupusovog moljca se odvija u temperaturnom opsegu od 7-39°C. U našim agroekološkim uslovima može razviti i osam generacija godišnje. Rano proleće, duga jesen, toplo i suvo vreme pogoduje masovnoj pojavi i većem broju generacija kupusovog moljca. Prezimljava u stadijumu lutke na raznim mestima: drveću, šiblju, ogradama i sl.

moljca
 - velika slika

Kupusov moljac je najznačajnija štetočina u proizvodnji kupusa, koja svake godine zahteva sprovođenje većeg broja insekticidnih tretmana. Za ovu namenu na raspolaganju su registrovani insekticidi na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC), esfenvalerat (Sumi Alpha 5 EW), lambda-cihalotrin (Lambdex, Grom, Herbos King), tau-fluvalinat (Mavrik), deltametrin (Scatto), emamektin benzoat (Mayor), hlorantraniliprol (Coragen 20 SC). Pravovremena primena insekticida i adekvatan izbor insekticida sa mehanizmom delovanja koji je prilagođen fazi razvoja štetočine utvrđuju se praćenjem bioloških događaja same štetočine u polju.

 

U toku ove proizvodne sezone, u proizvodnji jesenjeg kupusa na našem terenu, za sada su date sledeće preporuke za  suzbijanje kupusovog moljca (videti preporuke od 12.8.  link 1 i 8.9.2021 link 2). Obzirom da proizvodna sezona još nije završena, nastavljamo da pratimo prisustvo ove štetočine u usevima kupusa i blagovremeno ćemo obaveštavati proizvođače o potrebi daljeg sprovođenja mera zaštite.

Plesnivost lista paradajza – Fulvia fulva

Prouzrokovač plesnivosti lista paradajza je gljiva Fulvia fulva  koja se isključivo javlja u zaštićenom prostoru i može da prouzrokuje značajne štete na paradajzu.

Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na starijem lišću paradajza. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute pege sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira, list se uvija, vene i opada.

Mere zaštite:

-plodored

-uklanjaje biljnih ostataka

-dezinfekcija zemljišta i semena

-provetravanje objekata

-gajenje biljaka uz naslon
Većina fungicida koji se koriste za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti deluje i na ovog patogena.

Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na licu lista
Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na naličju lista
Stanje u usevu ranog kupusa

Kupus je pred vađenje-sorta Tiara-punkt Kelebija

Prisutne su štetočine :

Kupusov moljac - Plutella maculipennis –L1/L2; lutke;imaga

lutka P.maculipennis

imago P.maculipennis

Indeks napada : 4,5 za lutke; 1 za larve

Primećeno je početak naseljavanje kupusove leptiraste vaši –Aleurodes proletella,index napada za jaja 3,25 a za imaga 1,5.

jaja A.proletella

Štetočine kupusa / dalji monitoring

Punkt Kelebija

Vizuelnim pregledom ranog kupusa koji je u fenofazi formiranja glavice (po BBCH skali 405-glavica dostigla 50% od očekivane veličine) registrovano je prisustvo: 

-larve kupusnog moljca  Plutella maculipenis (Plutella xylostella )/indeks napada je 5

 

Slika 1. jaja kupusnog moljca /indeks napada je 1,25

 

Kupusna bela mušica Aleurodes proletella /u odnosu na prošli vizuelni pregled nije uočena značajna razlika

Slika 2. Jajna legla kupusne sovice Mammestra brassicae/indeks napada 0,62 i imago kupusne bele mušice

 

-veliki kupusar Pieris brassicae –uočena su jajna legla/jaja i mlade gusenice koji oštećuju kupus

Slika 3. Jaja velikog kupusara Pieris brassicae

 

Slika 4. Larva velikog kupusara Pieris brassicae

Štetočine kupusa /monitoring

Punkt Kelebija

Vizuelnim pregledom ranog kupusa koji je u fenofazi formiranja glavice ( po BBCH skali 403-glavica dostigla 30% od očekivane veličine) registrovano je prisustvo:  

-larve i lutke kupusnog moljca  Plutella maculipenis (Plutella xylostella )/indeks napada je 3,12

Prag štetnosti u ovoj fazi je 15 % napadnutih biljaka ( 1 larvu računamo po biljci)

Larva kupusnog moljca u društvu belih leptirastih vaši

Imago kupusnog moljca pored kokona

-larva kupusne sovice Mammestra brassicae/indeks napada 1,25

-kupusna bela leptirasta vaš Aleurodes proletella /u odnosu na prošli vizuelni pregled nije uočena značajna razlika

Praćenje štetočina na ranom kupusu /RC Subotica

Stanje na dan 26.05.2014

Na punktu Kelebija se posmatra naseljavanje štetočina na rani kupus ( BBCH fenofaza 41-početak formiranja glavice)  

Posmatra se pojava imaga- Aleyrodes proletella  ,zabeležena su već i položena jaja oko imaga. Indeks napada je 12,5.

Uveličan snimak jaja

Imaga sa jajima oko sebe na naličju kupusa

Na pojedinim biljkama kupusa takođe se registruje pojava larvi/svih uzrasta kupusnog moljca- Plutella maculipennis ,indeks napada je 12 za larve. Zabeleženo je prisustvo i kokona (indeks napada 0,16)  i položenih jaja (indeks napada 0,16)

Uveličan snima jaja

mlađa larva sa oštećenjima na naličju

starija larva

larva u kokonu

Štetočine kupusa - RC Subotica

Na punktu Kelebija gde je zasađen rani kupus ( BBCH fenofaza 41-početak formiranja glavice)  primećeno je naseljavanje biljaka sa belim leptirastim vašima-Aleyrodes proletella.

Primećene se pojedinačne jedinke na naličju starijih listova,indeks napada 10.

Na pojedinim biljkama kupusa takođe se registruje pojava larvi kupusnog moljca- Plutella maculipennis ,indeks napada je 17,5.

RC Subotica i dalje će pratiti njihovu pojavu i širenje na kupusu i obaveštavati o potrebi tretiranja.

 

Stanje povrća na teritoriji PIS Subotica

Punktovi : Kelebija,Palić

 

 

Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Pojava kupusne sovice se na području Kelebija prati na svetlosnoj lampi i na feromonskim klopkama postavljenim u usevu kupusa. Najveća brojnost je registrovana dana 9.5.2012. godine sa ulovom od 17 komada u feromonskoj klopci.

Rađeni su vizuelni pregledi u usevu. Nakon hladnog perioda ,dana 28.5.2012. pronađena su prva jajna legla.

jajno leglo

velika slika

Štete čine gusenice, koje su vrlo agresivne, izgrizanjem listova i ubušivanjem u glavicu kupusa.Prva generacija se suzbija vodeći računa o pragu štetnosti koji iznosi 0,5 gusenica po biljci.

 

Repin buvač ( Chaetocnema tibialis )

Na osmatračkom punktu Kelbija gde se posmatra usev kupusa , dana 30.05.2012. na tek rasađenim biljkama kupusa je primećeno prisustvo repinog buvača.Ako se namnoži može da pouzrokuje veće štete tek rasađenim biljkama i u tom slučaju se i pristupi suzbijanju.

buvač

velika slika

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je jedna od najznačajnijih štetočina useva krompira iako napada i plavi patlidžan i paradajz.

Primena plodoreda je važna mera u suzbijanju krompirova zlatice i treba ga se pridržavati. Hemijsko suzbijanje je neophodno pri velikoj brojnosti.

Krompirova zlatica se suzbija u stadijumu larve kada je i najosetljivija na insekticide. Prag štetnosti je prisustvo četiri larve na deset biljaka.Tada treba izvršiti prvo tretiranje.Potrebno je voditi računa da štetočina brzo razvija rezistentnost na insekticide i zbog toga   je neophodno  kombinovati  insekticide različitog mahanizma delovanja.

velika slika