Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Pepelnica je jedna od najznačajnijih bolesti vinove loze. Javlja se od ranog proleća pa sve do kraja vegetacionog perioda.

Prvi simptomi se javljaju u vidu sivkaste prevlake na peteljkama i listovima. Listovi mogu biti zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Međutim, najveće štete se ispoljavaju na grozdovima, koji u početku zaostaju u porastu a kasnije u fazi zatvaranja grozda puca epidermis bobice.

 

 

 

Pepelnicu prouzrokuje gljiva Erysiphe necator. Ova gljiva može inficirati sve zelene organe; lišće, peteljke, mladare i bobice. Prvi simptomi se javljaju na lišću u vidu pepeljastih pega, sa lica i naličja. Kako bolest napreduje razvija se brašnasta kolonija koju čini micelija sa konidioforama i konidijama.

Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25-280C, dok se širenje pepelnice može odvijati u toku dužeg sušnog perioda, tj. nije neophodno prisustvo vlage.

Mere kontorole ove bolesti podrazumevaju:

  • Gajenje otpornijih sorti
  • Uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove sa ciljem boljeg provetravanja
  • Pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Gljiva prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju razvoju i širenju pepelnice.

Sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama, RC Pirot je u toku ove vegetacione sezone napisao više preporuka. Preporuke su redovno objavljivanje na Portalu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja i mogu se pogledati na link-u

Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja, od faze početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta, uočeno je prisustvo simptoma crne truleži (Guignardia bidwellii).

 

(simptomi na listu i grozdu)

Kod pojedinih grozdova procenat oštećenja iznosi i 50%. Pоmenuti patogen napada sve delove biljke, list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu pojedinačnih, karakterističnih svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika. Pege su oivičene tamnomrkim prstenom, i u okviru pega mogu se uočiti crna telašca (piknidi). Simptomi na grozdu su u početku u vidu žućkastih mrlja, koje obuhvataju celu bobicu koja se na kraju sasuši. U godinama sa obimnijim padavinama oštećenja na grozdu su intenzivnija. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji.

Kišno proleće koje smo imali tokom ove proizvodne sezone, kao i česte padavine u vreme cvetanja vinove loze, pogodovale su razvoju i širenju crne truleži.

Suzbijanja crne truleži vrši se uspešno u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače. Zaštitu je potrebno sprovoditi u periodu kada je dužina lastara 10-15 cm do početak šarka. Jako je važno da se pored hemijskih sprovedu i agrotehničke mere:

  • Mehaničko uklanjanje zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanja
  • Obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota vinove loze.
Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima (larveni stupnjevi L2 i L3)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se trenutno nalazi u različitim fenofazama cvetanja (BBCH 61-68).

Prilikom sprovođenja vizuelnog pregleda, u zasadima vinove loze, na više lokaliteta, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Dominiraju larve drugog razvojnog stupnja (L2) dok se u pojedinim zasadima, sporadično mogu uočiti i larve trećeg larvenog stupnja (L3). Pomenuta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)- prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

(larva cikade)

Najavljene visoke temperature ubrzaće razvoj larvi i intenziviraće pojavu trećeg larvenog stupnja, tokom naredne nedelje. Upravo larve trećeg stupnja imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme kada je potrebno uraditi insekticidni tretman u cilju zaštite vinove loze.

Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada na više lokaliteta registrovani su simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii). Nivo zaraza ovim patogenima zavisi od od sada preduzetih mera zaštite.

 

(pepelnica na grozdu)

Pepelnica se razvija na svim zeljastim delovima biljke. Prvi simptomi se javljaju u vidu sive prevlake na peteljama i listovima. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Ipak, najveće štete pravi na grozdovima. Inficirane bobice najpre zaostaju sa razvojem i u fazi zatvaranja grozda epidermis bobice puca, suši se i propada.

 

(plamenjača na licu i naličju lista)

Plamenjača vinove loze je najštetnija u kišovitim godinama. Najpre se na listovima pojavljuju hlorotične, a zatim uljane pege. Na naličju lista se u okviru pega stvara beličasta prevlaka. Obolelo lišće odumire, izgleda kao plamenom sprženo. Bolest može da napadne i cvet još pre nego se otvori. Obolela cvast se takođe suši i opada, s tim da se i na njoj može javiti bela prevlaka.

 

(crna trulež na grozdu)

Crna trulež grožđa može zaraziti sve zelene delove, lišće, drške, mladare, vitice, bobice. Simptomi na lišću su u vidu pega, kremkaste boje (zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje. Širenju patogena takođe pogoduje kišovito i vlažno vreme. Početna infekcija na bobicama je u vidu tačkastih pega, koje se brzo šire, bobice se suše i postaju suve “mumije” sa tamnoplavim odsjajem. Maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju kada izostane primena fungicida. 

Sve preporuke za zaštitu vinove loze od pomenutih patogena ali i od drugih štetnih organizama mogu se pogledati na linku
Filoksera (Phylloxera vastatrix) u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na listovima je uočeno prisustvo filoksere. Filoksera je mala vaš žuto smeđe boje.

(simptomi na listu)

U zavisnosti od mesta gde se razvijaju i hrane dele se na:

  • Korenašice-žive na korenu vinove loze, imaju dužu sisaljku i na leđima bradavičaste izraštaje
  • Listašice-žive na naličju lista, imaju kraću sisaljku i glatke su, bez bradavica.

U našim loznim rasadnicima filoksera se hrani na lišću američkih sorti loze, obrazujući gale na naličju u kojima žive. Američke loze imaju deblji plutasti sloj na korenu koji ova vaš ne može da probije, pa je samim tim koren zaštićen. Na evropskoj lozi štete se manifestuju na tanjim i nežnim delovima korena u vidu izraštaja koji se nazivaju nodoziteti a na debljim delovima korena tuderoziteti. Ove izrasline sprečavaju normalan protok sokova i hrane kroz koren, pa na kraju koren izumire i propada, samim tim evropski tip loze je osetljiviji.

Otpornost korena američke loze na ubode filoksere je iskorišćena tako što se evropska loza kalemi na koren američke i na taj načim je sačuvana od potpunog propadanja.

Suzbijanje filoksere se izvodi u matičnjacima primenom kombinacije biljnih ulja i bakarnih preparata.Tretmani se obavljaju u vreme mirovanja vegetacije. U toku vegetacije suzbijanje na listu vrši se insekticidima na samom početku formiranja prvih guka.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Pirot, pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Prčevac-vinogradi, registrovana je visoka brojnost Ružinog gundelja (Cetonia aurata).

 

(jak napad ružinog gundelja)

Ova štetočina hrani se cvetovima, nektarom a uglavnom mekim i sočnim plodovima. Zadnjih godina se brojnost Ružinog gundelja povećava, pa ova štetočina postaje ekonomski značajna. Poznata je pod nazivom Buba Zlata ili Zlatna mara. Prisustvo ove štetočine možemo uočiti od početka cvetanja pa sve do berbe, tj. u proleće i tokom leta, sve do kraja avgusta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, a kada se jave u većem broju izazivaju izuzetno velike štete.

Dobre rezultate u kontroli ovih štetočina daje mehaničko suzbijanje, postavljanjem plavih,belih ili žutih posuda za izlovljavanje. Posude je potrebno napuniti vodom i deterdžentom i nekim slatkim napitkom (najmanje 15 klopki po hektaru). Takođe, dobre rezultate daje ručno sakupljanje i uništavanje imaga.

Prisustvo larve Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze početak cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

 

(velika slika)

Ova cikada je jako značajna jer je vektor fitoplazme prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze (Flavescence doree-FD). Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore. Da bi postala infektivna mora se hraniti na zaraženim čokotima nekoliko sati i mora proći period inkubacije u trajanju od 21. dana. Tada su larve u trećem razvojnom stupnju i samo kao takve one imaju sposobnost da prenose zarazu, i ostaju infektivne do kraja života.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, jer su larve u prvom larvenom stupnju i ne mogu preneti zarazu.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za hemijski tretman.

Bolesti u zasadima vinove loze

U pojedinim zasadima vinove loze, na teritoriji RC Pirot, na više lokaliteta, uočeni su simptomi eske vinove loze i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

(velika slika)

ESKA - Razlikuju se hronični i akutni tip ove bolesti. Hronični se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, dok kod akutnog dolazi do iznenadnog sušenja čokota (apopleksija).

Prouzrokovači ovog kompleksnog oboljenja su nekoliko vrsta gljiva (Fomitiporia mediterranea, Phaeoacremonium aleophilium, Phaeomoniella chlamydospora i dr.). Bolest se najčešće javlja u uslovima suve i tople klime. Simptomi oboljenja su jako karakteristični, manifestuju se u vidu promena boje na listovima usled gubitka hlorofila. Na listu samo glavni nerv zadržava zelenu boju. Bobice ne sazrevaju, ostaju tvrde a ponekad se i na čokotu mogu javiti uzdužne pukotine. Na poprečnom preseku se uočava oštećeni centralni nerv, svetle boje, meke konzistencije sa oivičenom zonom tvrdog drveta. 

Infekcije patogenom najčešće nastaju kroz rane tokom oštre rezidbe. Napadnuti čokoti mogu živeti i nekoliko godina ali kasnije dolazi do sušenja čitavog nadzemnog dela. Do sušenja dolazi u letnjim mesecima posle obilnih padavina.

Mere suzbijanja:

·         Koristiti sertifikovane lozne kalemove

·         Pri orezivanju ne praviti velike rezove

·         Premazivanje rana od rezidbe kalemarskim voskom

·         Dezinfikovati alat tokom rezidbe 70%-tnim alkoholom

·         Uklanjanje zaraženih čokota iz zasada

Simptomi crne truleži grožđa se mogu javiti na svim delovima čokota, a najveće štete nanosi plodu. Na bobicama se javlja beličasta pega oko koje se nalazi braon prsten. Kasnije se pega širi i čitavo zrno postaje mumificirano. Za širenje patogena potrebna je vlaga. Patogen prezimljava u mumificiranim bobicama ili na čokotu.

Mere suzbijanja:

·         Zaraženo lišće i bobice jesenjim oranjem treba duboko zaorati

·         Primena fungicida tokom vegetacije. Mere zaštite koje se redovno sprovode za suzbijanje plamenjače vinove loze uspešne su i za suzbijanje ovog patogena.

 

(velika slika)

Zelena povrtna stenica na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od 50% cvetnih kapica opalo do 80% cvetnih kapica opalo (BBCH 63-68).

Vizuelnim pregledom zasada, na pojedinim lokalitetima, registrovano je prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula). U intenzivnoj proizvodnji registrovani su pojedinačni primerci, dok su u  ekstenzivnim zasadima, na okućnicama registrovane veće brojnosti ove štetočine.

 

 

U našoj zemlji, u proizvodnim uslovima, prisustvo ove štetočine je registrovano u usevima paradajza, paprike, boranije, krompira, soje, kukuruza, kao i u zasadima voća i vinove loze. Štete pričinjavaju larve i imago, bušeći biljno tkivo i sisajući sokove, uglavnom na plodovima u tehnološkoj zrelosti. Na napadnutim plodovima, na mestima ishrane, pokožica ploda menja boju. Plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Kako je prisustvo ove štetočine najintenzivnije u vreme sazrevanja i branja plodova, hemijske mere suzbijanja su veoma otežane. Osim toga, mali broj insekticida u našoj zemlji je registrovan za suzbijanje ove štetočine. Dobru efikasnost su pokazali insekticidi iz grupe piretroida, ali se njihovom primenom suzbijaju i korisni organizmi i neretko imaju dugu karencu u usevima i zasadima. Na manjim proizvodnim površinama larve i odrasle jedinke se mogu ručno sakupljati ili se mogu napraviti lovne klopke koje imaju za cilj smanjenje brojnosti ove štetočine. 

Štete od ranog mraza na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Klisura, Opština Bela Palanka, uočena su oštećenja od ranog jesenjeg mraza.

 

U jesen, dok vegetacija još nije završena, vinova loza je osetljiva i na najslabije mrazeve. U pojedinim ravničarskim predelima, a potom i u depresijama i dolinama dešava se da rani jesenji mrazevi unište još zelene listove pre opadanja. To se nepovoljno odražava na otpornost vinove loze na zimske mrazeve ali i na njen razvoj u narednoj godini. Ukoliko se niske temperature ranije pojave, utoliko nanose veće štete. Promene se uočavaju na listovima, koji menja boju i venu. Najveće štete su ako mraza bude pre berbe grožđa, jer uvelo lišće gubi funkciju i ne stvara materije neophodne za postizanje željenog kvaliteta grožđa,

Posle ovakvih mrazeva ne treba preduzimati mere rezidbe. Preporučuje se jesenje đubrenje mineralnim i organskim đubrivima u cilju bržeg i boljeg oporavka vinove loze u narednoj godini. Gde postoji opasnost od niskih temperatura korisno je i zagrtanje.

1 - 10 Next