Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)
Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja, od faze početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta, uočeno je prisustvo simptoma crne truleži (Guignardia bidwellii).

 

(simptomi na listu i grozdu)

Kod pojedinih grozdova procenat oštećenja iznosi i 50%. Pоmenuti patogen napada sve delove biljke, list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu pojedinačnih, karakterističnih svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika. Pege su oivičene tamnomrkim prstenom, i u okviru pega mogu se uočiti crna telašca (piknidi). Simptomi na grozdu su u početku u vidu žućkastih mrlja, koje obuhvataju celu bobicu koja se na kraju sasuši. U godinama sa obimnijim padavinama oštećenja na grozdu su intenzivnija. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji.

Kišno proleće koje smo imali tokom ove proizvodne sezone, kao i česte padavine u vreme cvetanja vinove loze, pogodovale su razvoju i širenju crne truleži.

Suzbijanja crne truleži vrši se uspešno u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače. Zaštitu je potrebno sprovoditi u periodu kada je dužina lastara 10-15 cm do početak šarka. Jako je važno da se pored hemijskih sprovedu i agrotehničke mere:

  • Mehaničko uklanjanje zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanja
  • Obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota vinove loze.

Comments

There are no comments yet for this post.