Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Monitoring zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Pirot na lokalitetima Crvena reka, Moklište, Dol, Gornja Glama, Pajež, Kremenica, Ponor, Smilovci, Gradinje, Gnjilan, Veliki i Mali Suvodol, Blato, Poljska Ržana, Veliki Jovanovac, Pirot van varoš, Bela Palanka van varoš, Srećkovac i Željuša, izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregled je izvršen na ukupno 20 parcela, od toga 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnijih grupa zrenja. Na svakoj od ovih parcela pregledano je 100 klipova.

Prilikom vizuelnog pregleda klipova kukuruza je uočeno prisustvo simptoma infekcije gljiavama iz rodova: Fusarium spp., Penicilium, Aspergillus i Clodosporium. Takođe su uočena i oštećenja od insekata, kukuruznog plamenca – Ostrinia nubilalis i pamukove sovice – Helicoverpa amigera.

Rezultati vizuelnog pregleda kipova merkantilng kukuruza pred berbu su sledeći:

  • Prisustvo oštećenja od insekata na 5-33 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium spp. na 5-23 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz rada Penicilium na 0-3 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0-10 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium na 0-5 % klipova

(oštećenja od insekata)

(Fusarium spp. na klipu)

(Aspergillus na klipu)

(Clodosporium na klipu)

Proizvodnu 2022. godinu, obeležile su ekstremno visoke temperature sa nedovoljnom količinom padavina, te možemo reći da je ova proizvoda godina bila nepovoljna za razvoj kukuruza.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzu

Nakon vinove loze, trešnje, kruške, jabuke, trenutno se visoke brojnosti ružinog gundelja (Cetonia aurata) registruju i u usevima kukuruza na lokalitetu Temska. Hrani se metlicama koje su u fazi cvetanja i svilom, nanoseći velike, ekonomski značajne štete. RC Pirot nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine.

 

(Cetonia na metlici)

(Cetonia na svili)

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na linku.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia auratamožete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na  linku

Polaganje jaja kukuruznog plamenca i pojava lisnih vaši na kukuruzu

Na području delovanja RC Pirot, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama, od faze 5 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 15-18).

(fenofaza razvoja)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na 3% biljaka uočeno je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

(sveže položena jaja kukuruznog plamenca)

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10% biljaka sa janim leglima, dok je za semenski kukuruz i kukuruz šećerac prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima. Kako je trenutna brojnost jajnih legala ispod praga štetnosti, insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje.

Pregledom je utvrđeno i prisustvo pojedinačnih krilatih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na oko 5% biljaka.

(lisne vaši)

Lisne vaši direkte štete nanose ishranom sisajući sokove, čime dovode do raznih deformacija, zaostajanja u porastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što su vaši prenosioci mnogobrojnih biljnih virusa. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ekonomska štetnost MDMV ogleda se u smanjenju prinosa, lošijem kvalitetu zrna i lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.

Osnovne mere kontrole protiv ovog virusa su:

  • Uništavanje divljeg sirka koji predstavlja osnovni izvor zaraze
  • Pomeranje roka setve u cilju izbegavanja preleta vaši sa korova na kukuruz
  • Setva otpornijih i tolerantnijih hibrida
  • Rano uklanjanje bolesnih biljaka, naročito kod semenskih useva
  • Suzbijanje lisnih vaši (ne sprečava zarazu već samo smanjuje njen intenzitet).
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Pirot, pregledom useva kukuruza u okviru monitoringa zdravstvenog stanja kukuruza pred berbu,  registrovano je prisustvo sledećih štetočina: pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).  

Pamukova sovica je polifagna štetočina i jedna od najznačajnijih štetočina kod nas. Štete pričinjava brojnim usevima okopavina (kukuruz, soja, suncokret) i povrća (paprika, paradajz, boranija, boranija i dr.). Ženka polaže jaja (ređe u grupicama, 2-3- jajeta, najčešće je po 1 položeno jaje) na sve nadzemne delove biljaka, a najčešće na generativnim organima (klipovima, plodovima, mahunama) gde se kasnije ubušuje ispiljena larva, prlja izmetom pomenute delove biljaka i oni bivaju podložniji napadu raznih vrsta truleži.

Kukuruzni plamenac - larve prve generacije se ubušuju u stabljiku, što kasnije za posledicu ima lomljenje stabljike. Larve druge i treće generacije se ubušuju i u klipove. Indirektne štete se ogledaju u tome što oštećenja nastala ishranom predstavljaju ulazna vrata za različite vrste plesni. Tokom ove proizvodne godine vladali su veoma povoljni uslovi za razvoj gljivičnih patogena, poput Aspergillus vrsta, koje u određenim uslovima mogu sintetisati mikotoksine štetne za zdravlje ljudi i životinja.

RC Pirot prati brojnost odraslih jedinki i dinamiku leta ovih štetočina putem svetlosne lovne lampe, na lokalitetu Ekonomija-farma. Vuzuelnim pregledom useva u polju utvrđuju se biološki događaji pamukove sovice i kukuruznog plamenca (početak polaganja jaja, početak piljenja larvi itd.) koji su važni prilikom odluke o sprovođenju adekvatnih mera zaštite.

Na području rada RC Pirot dominantna je proizvodnja merkantilnog kukuruza. Na našem terenu nije u praksi primena insekticida za suzbijanje navedenih štetočina, ali proizvođači treba da imaju u vidu da se suzbijanjem kukuruznog plamenca prinos merkantilnog kukuruza povećava za oko 5%, smanjuje poleganje biljaka i smanjeno je prisustvo bolesti na klipu.

 

Kao agrotehnička mera preporučuje se uništavanje kukuruzovine i drugih žetvenih ostataka u kojima kukuruzni plamenac prezimljava, dubokim zimskim oranjem nakon berbe.

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)

Na području delovanja RC Pirot kukuruz se nalazi u fazi rasta stabla, od faze pojavljivanja trećeg kolenca do faze pojavljivanja 9 i više kolenaca (BBCH 33-39).

 Vizuelnim pregledima useva na više lokaliteta, uočeno je prisustvo mehuraste gari na klipovima kukuruza (Ustilago maydis).

     Simptomi ove bolesti se ispoljavaju na nadzemnim delovima biljaka u vidu mehurastih izraslina, tumora ili guka, različite veličine i oblika. U početku su mehuri sivo-zelene boje a kasnije dobijaju tamno sivu boju koja na kraju prelazi u crnu. Ova crna prašna masa iz izraslina predstavlja sporonosne organe parazita (hlamidospore) koje služe za razmnožavanje. Hlamidospore se prenose vetrom na velike udaljenosti. Tokom zime spore ostaju u zemljištu. Oboljenje se javlja na stablu, metlici a najčešće je na klipu.

     Zaraze najčešće nastaju leti zato što je optimalna temperatura za razvoj i širenje zaraze 25-300C. 

     Najpogodniji vremenski uslovi za razvoj i širenje zaraze su oni sa većom količinom padavina i visokim temperaturama. Ne prenosi se semenom pa dezinfekcija semena nije od značaja.

Mere kontrole:

·         Ukljanjanje zaraženih biljaka sa parcele

·         Gajenje otpornih hibrida

·         Dobro izbalansirano đubrenje

·         Plodored

Štetočine u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Pirot, kukuruz se nalazi u fazi 8 listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisistvo lisnih vaši (Aphididae) na oko 2% biljaka. Tokom ove sezone izuzetno su povoljni uslovi za razvoj i razmnožavanje ovih štetočina.

Svojom ishranom, sisajući sokove nanose direktne štete biljkama. Dolazi do deformacije biljnog tkiva, biljke zaostaju u porastu i dovode do smanjenja prinosa. Značajnije štete su one koje nastaju  indirektno. Vaši su prenosioci mnogobrojnih virusa, a jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

Prvi simptomi se mogu javiti kada je kukuruz u fazi 2-3 lista. Simptomi se javljaju u vidu hlorotičnih pega i crtica u osnovi najmlađeg lista. Kako bolest napreduje, pege i crtice se povećavaju, nastaju pruge i trake. Ponekad i cela biljka može biti hlorotična. Zaražene biljke su sa skraćenim internodijama, zaostaju u porastu, klip je rehuljav i manji. Zbog smanjenog prinosa i kvaliteta zrna, kao i lošeg kvaliteta lista silažnog kukuruza, ekonomske štete su vrlo značajne.

Mere borbe podrazumevaju:

·        Suzbijanje lisnih vaši (smanjuje se intenzitet zaraze)

·        Uništavanje korova koji su domaćini ovog virusa (najznačajniji divlji sirak)

·         Zdravo seme

·         Odabir manje osetljivih hibrida

·         Na vreme ukloniti zaražene biljke

Takođe, vizuelnim pregledom utvrđeno je i prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 4% biljaka.

Na području rada RC Pirot dominantna je proizvodnja merkantilnog kukuruza. Na našem terenu nije u praksi primena insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca u pomenutim usevima, ali proizvođači treba da imaju u vidu da se suzbijanjem ove štetočine prinos merkantilnog kukuruza povećava za oko 5%, smanjuje poleganje biljaka i smanjeno je prisustvo bolesti na klipu.

 

Mere zaštite se preporučuju po dostizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi, nekim od registrovanih insekticida (kao po preporuci).

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem prisustva štetnih organizama u usevima kukuruza.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima: Dojkinci, Brlog, Visočka Ržana, Brebevnica, Slavinja, Mojinci, Visočki Odorovci, Radejna, Smilovci, Lipinci, Veliki Jovanovac, Krupac, Izvor, Staničenje, Crnoklište, Čiflik, Novo Selo i Moklište izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregled je izvršen na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i na 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja. Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova.

Registrovano je prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Penicilium, Aspergillus Clodosporium, kao i oštećenja od insekata  (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera).

Rezultati vizuelnih pregleda su sledeći:

·        prisustvo opštećenja od insekata na 4–12% klipova,

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 1–7% klipova,

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicilium na 0-1% klipova,

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspegillus na 1-3% klipova,

·       prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium 0-2% klipova,

·        prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja na 1-7% klipova.

( Fusarium sp.)

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na više lokaliteta, uočena su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na svega nekoliko procenata biljaka.

 
 
 

Ovaj insekt najveće štete nanosi na kukuruzu i paprici.  U našim uslovima, razvija tri generacije godišnje.  U regionu Pirota,  na svetlosnim lovnim lampama se registruju relativno male brojnosti ove štetočine u odnosu na severne krajeve naše zemlje. U regionu Pirota, na godišnjem nivou se na svetlosnoj lovnoj lampi uhvati do nekoliko desetina leptira, dok se u regionima na severu lovi i do nekoliko hiljada leptira za samo jednu noć.

Odrasli insekti lete noću i polažu jaja u grupama. Nakon piljenja gusenice se kreću ka lisnom rukavcu. Gusenice prave štete na metlici, dršci klipa, listovima, klipu i stablu. Napadnute biljke su podložnije lomljenju, a i prisustvu različitih vrsta plesni na klipovima.

Suzbiljanje se vrši kombinacijom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera.  Posle berbe preporučuje se uništavanje kukuruzovine dubokim zimskim oranjem. U toku vegetacije brojnost se utvrđuje vizuelnim pregledima useva i praćenjem leptira na svetlosnim lampama i feromonskim klopkama.

Prag štetnosti (za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima). U usevima kukuruza, za suzbijanje insekata, registrovani su sledeći insekticidi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda+cihaotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha i drugi.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzu

Na teritoriji delovanja RC Pirot, kukuruz se nalazi u različitim fazama razvića ploda (BBCH 71-75).

Na lokalitetu Blato, vizuelnim pregledom useva, uočena je visoka brojnost ružinog gundelja (Cetonia aurata) na klipovima kukuruza. Napad je registrovan na oko 5% biljaka. Na ostalim lokalitetima, ova vrsta je prisutna sporadično.

 

(velika slika)

Ova štetočina do skora nije bila ekonomski značajna ali se zadnjih godina njena brojnost povećava. Poznata je još pod nazivom Buba zlata ili Zlatna mara. Insekt je prisutan od cvetanja do posle berbe. Najaktivniji jeu u toku toplih i sunčanih dana. Uglavnom napadaju meke i sočne plodove s kojih sisaju sokove. Kada se jave u većem broju prave izuzetno velike štete.

Suzbijanje insekticidima nije preporučeno, zbog nemogućnosti poštovanja karence u periodu sazrevanja plodova, i do sada registrovane brojnosti nisu bile od ekonomskog značaja. Mehaničko suzbijanje je jedno od boljih ali i težih načina. Dobre rezultate daje postavljanje posuda (plave, bele ili žute boje), u koje se sipa voda i deterdžent i neki slatki napitak.

Lisne vaši na kukuruzu

Na području delovanja RC Pirot, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

     Vizuelnim pregledom useva, na lokaciji Izvor (Selište), registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 6.

 

(velika slika)

      Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su razvoju i razmnožavanju ovih štetočina koje imaju veliki broj generacija godišnje. Vaši obrazuju kolonije koje ishranom isisavaju sokove što dovodi do deformacije biljnog tkiva i do smanjenja prinosa. Dvadesetak vrsta lisnih vaši su poznate kao vektori različitih virusa, čime pričinjavaju značajnije štete.

     Cvetanje je najostetljivija faza kukuruza na napad vaši. Prisustvo predatora, obične buba mare (Cooccinela vigintiquatropunctata) utiče na smanjenje intenziteta pojave vaši.

1 - 10 Next