Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Stanje u zasadima kupine

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo simptoma žute rđe lista i stable kupine (Kuehneola uredinis) u indeksu napada 17.

 

Ovaj patogen je i tokom 2021. godine bio najznačajniji u zasadima kupine u Pirotskom okrugu.

Takođe, vizuelnim pregledima zasada maline uočeno je i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u indeksu napada 8.

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena veoma su značajne preventivne mere kontrole koje podrazumevaju rezidbu i uklanjanje zaraženih mladara, kao i sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća. Takođe, trenutno se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite po preporuci od 29.10.2021. 

Više o biologiji i merama kontrole navedenih patogena u toku vegetacije moižete pogledati u prilozima od 8.6.2021. i 21.10.2021. godine.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kupini

Na području delovanja RC Pirot, u zasadima kupine u toku je glavna berba: većina plodova obojena (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Gorčinci, utvrđeno je prisustvo odraslih jedinki ružinog gundelja (Cetonia aurata) u niskom procentu napada.

 

Ova štetočina poznata je i pod imenom Buba zlata ili Zlatna mara. Odrasla jedinka je jako uočljiva, metalno zlataste boje koja se najčešće preliva na zelenu, mada može biti i bakarna. Između grudi i pokrioca ima karakterističnu trouglastu pločicu. Ove štetočine su jako dobri letači, prave jaku buku prilikom leta i najaktivniji su za vreme sunčanih dana. Uglavnom napadaju sočne, meke, zrele plodove iz kojih sisaju sokove., što dovodi do smanjenja prinosa i njihovog kvaliteta. Kada se jave u velikom broju mogu naneti izuzetno velike štete.

Suzbijanje:

Do sada registrovane brojnosti ove štetočine na teritoriji Pirota nisu bile ekonomski značajne, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju. Takođe, primena insekticida se ne preporučuje zbog nemogućnosti poštovanja karence u periodu sazrevanja plodova.

Preporučuje se mehaničko suzbijanje ove štetočine koje se ogleda u postavljanju lovnih klopki. Klopke su napravljene od posuda plave, žute ili bele boje u koje se sipa mešavina vode i nekog slatkog napitka ili deterdženta za sudove.

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi od prvi otvoreni cvetovi do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61). Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi žute rđe lista i stable kupine (Kuehneola uredinis).

 

     Tokom proizvodne 2020. godine ova bolest je bila najznačajniji patogen kupine u Pirotskom okrugu. Glavni simptomi se uočavaju još tokom zime i početkom proleća, na izdancima u vidu blagih ispupčenja na kori, tamnoljubičaste boje. Kasnije, tokom vegetacije, na mestima gde se nalaze ta ispupčenja kora počinje da puca. Formiraju se pukotine koje se ako se nalaze blizu spajaju i nastaju još veće pukotine. One su u obliku elipse i mogu biti duge do nekoliko centimetara. Spore se iz tih pukotina kasnije prenose na list.

     Na naličju zaraženog lista se pojavljuju žute, sitne tvorevine. Prilikom jače zaraze lišće počinje da žuti i kasnije opada. Bolest ceo svoj životni ciklus obavlja na domaćinu, tj. na kupini. Ako se ne ukloni na vreme ona će na domaćinu prezimeti i pokrenuti novi ciklus bolesti i u toku naredne godine. Trenutno vlažno vreme sa padavinama pogoduje razvoju ovog patogena.

     Borbu protiv ovog patogena prvenstveno treba zasnovati na agrotehničkim merama. Nakon berbe treba ukloniti i uništiti zaražene listove i izdanke. Prilikom sadnje treba odabrati otpornije sorte.

Hemijski tretmani se u toku vegetacije vrše preparatima na bazi aktivne materije tebukonazol i difenokonazol, dok se na jesen primenjuju preparati na bazi bakra.

Rđa kupine (Kuehneola uredinis) u regionu Pirota

     Tokom 2020. godine na području delovanja RC Pirot, u zasadima kupina najznačajniji patogen je bio prouzrokovač žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis). RC Pirot je vršio redovne vizuelne preglede zasada kupine na lokalitetu Babušnica-Gorčinci. Prvi simptomi zaraze uočeni su rano u proleće, još u fenofazi razvoja lista. Tokom godine su više puta registrovani povoljni uslovi za razvoj ovog patogena, te je bilo potrebe za sprovođenjem većeg broja hemijskih tretmana.  U odnosu na prethodne godine pojava ovog patogena je intenzivnija.

     Bolest se uočava lako po specifičnim simptomima. Tokom zime i ranog proleća na izdancima se mogu primetiti ispupčenja tamnije boje. Ova ispupčenja kasnije pucaju i stvaraju eliptične pukotine u kojima nastaju uredosorusi sa uredosporama žute boje. Prvi znaci se mogu uočiti u vidu žućkastih gomilica na donjem lišću. Obolelo lišće se deformiše, suši i na kraju opada. Oboleli lastari se suše takođe. Žućkaste gomilice sa sporama se šire i tokom vegetacije stvaraju nove zaraze. Vlažno vreme sa čestim padavinama pogoduju razvoju ovog patogena.

     Patogen ceo svoj životni ciklus obavlja na kupini. Prezimljava u opalom lišću i zaraženim izdancima, te je borbu protiv ovog patogena dobro zasnovati na agrotehničkim merama. Po uočavanju prvih simptoma zaraze potrebno je odstraniti zaražene delove, izneti ih iz voćnjaka i spaliti. Nakon berbe takođe je potrebno izvršiti uklanjanje i uništavanje zaraženih listova i izdanaka. Takođe, prilikom sadnje potrebno je odobrati otporne sorte. U toku vegetacije za suzbijanje ovog patogena koriste se registrovani preparati na bazi aktivne materije tebukonazol i difenokonazol, dok se na jesen primenjuju preparati na bazi bakra.
Utvrđeno prisustvo Cicadetta montana complex u zasadima kupine

Na području delovanja RC Pirot, lokalitet Gorčinci, zasadi kupine se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga cikade (Cicadetta montana complex) u veoma niskim brojnostima. 

(Velika slika)

Takođe, uočena su oštećenja u vidu zareza na kori, na pojedinačnim rodnim grančicama, nastala kao posledica prisustva i aktivnosti cikada.

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, naslagana jedno na drugo. Na jednoj grani može biti više zareza. Oštećene rodne grančice podložne su lomljenju i dolazi do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kupine. Ukoliko se uoče odrasle jedinke cikada i simptomi oštećenja na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.