Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Smeđi listojed - Phyllobius oblongus

Vizuelnim pregledom zasada jabuke (lokalitet Žednik), trešnje (lokalitet Žednik) i kruške (lokalitet Palić) registrovano je prisustvo imaga smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus), kao i oštećenja na listovima usled njihove ishrane.

Smeđi listojed je polifagni insekt, hrani se lišćem breskve, trešnje, kruške, jabuke, šljive. Štete nanosi imago koji se hrani lišćem (izgriza ivice listova). U godinama kada im je brojnost visoka (5-6 imaga/listu) mogu oštetiti 5-10% lisne površine.

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago u zemljištu. Po kretanju vegetacije naseljava voćnjake. Nakon dopunske ishrane, ženka polaže jaja u zemljište u grupama od oko 15 jaja. Embrionalni razvoj traje oko dve nedelje. Larve se  hrane najpre biljnim ostacima, a zatim i žilama biljaka. Larva pravi komoricu u zemlji, gde se preobražava u odraslu jedinku.

Kada se prenamnože, mogu da oštete značajan deo lisne površine na početku vegetacije. Kasnije, u toku vegetacije, oštećenja su neznatna i zato se ne smatra ekonomski značajnom štetočinom.

 

Cikada Metcalfa pruinosa-pojava na terenu RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve ove cikade su lako prepoznatljive po beloj voštanoj tvorevini koju luče i koja liči na vatu.

Larve -Metcalfa pruniosa

 

Ova cikada je polifagna, naseljava veliki broj biljnih vrsta.

Dosada, od ove cikade nisu registrovane štete od ekonomskog značaja na gajenim kulturama. Kao i druge cikade, i ove se ishranjuju sisanjem biljnih sokova te može prouzrokovati slabiji porast napadnutih biljaka. Indirektne štete ogledaju se u tome što se na izlučenu mednu rosu od strane ovih cikada naseljava gljiva čađavica te se može smanjiti asimilaciona površina biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Preporuka je mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Pojava braon mramoraste stenice i povrtne stenice na području RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula) na gajenim biljkama i na spontanoj flori, baštama. Za sada je intenzitet pojave nizak.

larve braon mramoraste stenice

larva povrtne stenice

I jedna i druga vrsta su polifagne a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost (na mestu uboda se javljaju pege, deformišu se plodovi, ukus je neprijatan). Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Suzbijanje je veoma otežano imajući u vidu da se javljaju u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena, i da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje.  Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

Rutava buba na terenu RC Subotica
 Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (kruška, jabuka) i zasadi koštičvog voća (trešnja,višnja,šljiva) se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na područljima sa mešanim kulturama (ratarstvo i voćartsvo) registrovano je prisustvo rutave bube (Epicometis hirta). Ova vrsta spada u polifagne štetočine, hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, kao i na  uljanoj  repici  i na drugim biljkama koji cvetaju. Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. U toku dana, rutava buba je najaktivnija u periodu od 10 - 16 sati  kada su i temperature najveće.

Hemijsko suzbijanje u kulturama koji cvetaju je strogo zabranjeno, a i neefikasno jer stalno doleću nove jedinke sa drugih mesta.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube kod rascvetalih kultura, pa se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·         Upotreba obojenih posuda (najčešće plavih ili belih) napunjenih sa vodom i sa dodatkom neke  materije koje privlače insekte kao što su anis, cimet, negro bombone i dr. u cilju masovnog izlovljavanja;

·         Upotreba feromonskih klopki, koje mogu pored signala o ulovu prvih jedinki da posluže i za masovno izlovljavanje ukoliko se u velikoj brojnosti postave u zasadu;

·         Zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja, u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voćnih vrsta.

Pojava braon mramoraste stenice RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, vizuelnim pregledima useva i zasada, na pojedinim lokalitetima,  u blizini naseljenih mesta i u baštama, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U intenzivnoj proizvodnji, za sada, nije registrovano prisustvo ove štetočine.

 

Jajno leglo braon mramoraste stenice na listu kukuruza

 

Plod kruške sa stenicama-bašta

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka.  Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Azijska voćna mušica

Na području delovanja RC Subotica, azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima breskve, trešnje, vinove loze i u bašti.

Pregledom lovnih klopki, registrovani su prvi ulovi protekle nedelje.

 

Ulovljene ženke azijske voćne mušice 

 

Ona je invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

Ø Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanja odraslih jedinki- za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

Ø Uklanjanje  prezrelih plodova.

Ø Skraćivanje intervala između berbe  plodova.

Ø Uništavanje spontane flore oko zasada.

Cikada Metcalfa pruniosa

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu, tako da se po toj beloj tvorevini lako prepoznaju.

 

Metcalfa pruniosa-larva

 

Radi se o polifagnoj štetočini, naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće. Štete mogu biti direktne i indirektne.

Direktne štete nastaju sisanjem sokova biljaka (i larve i imaga sisaju biljne sokove), a kao posledica ishrane biljke imaju slabiji porast.

Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. 

Mere zaštite mogu biti samo uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, hemijske mere zbog pokretnosti larvi i imaga nisu efikasne.

Povećava se aktivnost poljskih glodara

Vizuelnim pregledima useva pšenice i uljane repice, konstatovano je povećanje broja aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis) u odnosu na početak zime.

 

Slika1-aktivne rupe na parceli uljane repice

Slika2-rupe od glodara na uvratini

 

 

Preporučije se proizvođačima:

Da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Suzbijanju se pristupa ukoliko ima više od 10 aktivnih rupa/ha.

Rupe sa otrovanim mamcima obavezno zatrpati sa zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači!

Prvi ulovi jabukovog smotavca na osmatračkim punktovima RC Subotica
Carpocapsa pomonella -jabukov smotavac je kako i najavljeno počeo da leti.
Prvi ulovi su zabeleženi:
27.04.2013 -Punkt Hajdukovo na 88,34 DDC
28.04.2013- Punkt Bački Vinogradi na 100,82 DDC
                  Punkt Palić na 102,35 DDC
                  Punkt Tavankut na 115,58 DDC
Pojava rutave bube u Subotičkom regionu

Rutava buba /Tropinota (Epicometis) hirta -Scarabaeidae

Spada u polifagne vrste ,u zadnje vreme se nalazi  i u našim voćnjacima,hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, nalazimo  ga i na  uljanoj  repici  i na drugim  biljkama koji cvetaju.

Tropinota hirta

Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. U toku dana je najaktivnija u periodu od 10 - 16 sati  kada su temperature najveće.

Hemisjko suzbijanje  tj. upotreba insekticida  u voćnim zasadima koji cvetaju kako smo istakli je dosta komplikovano. Prvo što tretmani nisu dovoljno efikasni a drugo što se prskanjem ugrožavaju  pčele koji se nalaze na cvetovima i koji su rado viđeni u voćnim zasadima kao polinatori ( jabučnjaci).

Inostrana praksa je korišćenje raznih klopki za hvatanje ovih insekata ,koji je našao primenu i kod nas –u našim voćnjacima.

Upotreba obojenih posuda (najčešće plavih) napunjenih sa vodom i sa dodatkom materije koje privlače insekte npr.: anis,cimet ,sredtvo za pranje sudova nekog voćnog mirisa.Ove posude se poređaju u voćnjaku.

Drugi način lovljenja je upotreba feromonskih klopki,koji love  i muške i ženske jedinke rutave bube .Služe za signalizaciju i za ublažavanje  šteta od ove štetočine.

1 - 10 Next