Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja obične kruškine buve u regionu Subotice
Na području delovanja  RC Subotica kruška se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujućih formi odraslih jedinki obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri)  u indeksu napada 0,25, i sveže položena jaja u indeksu napada 0,5. 

-velika slika
slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave i aktivnosti obične kruškine buve.

 

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo zimske (prezimljujuće) forme imaga  obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

imaga k. buve
-velika slika

 

Za običnu kruškunu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

 

Kruškina eriofidna grinja

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: početak cvetanja oko 10% cvetova otvoreno do puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju ( BBCH 61-65 ).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri).

 

Simptomi oštećenja od kruškine eriofidne grinje

Simptomi se mogu pojaviti u proleće, čim se pojave lisni i cvetni pupoljci kruške, u vidu sitnih, izdignutih, nabreklih gala, koje su u početku zelenkaste, kasnije crvenkastomrke i na kraju crne.                                 

Prezime oplođene ženke ispod ljuspica u pupoljcima. Kretanjem vegetacije one se aktiviraju, počinju da se hrane i polažu jaja u tkivo mladog lišća. Larve su te koje stvaraju gale u obliku plika. Kada tkivo unutar gala izumre, mlade odrasle jedinke se sele na zdravi deo lista, a mogu naseliti i plodove.

Eriophyes pyri na lišću kruške

Kruškina eriofidna grinja ima 2 do 3 generacije godišnje. Vreme suzbijanja je u početku vegetacije, kada se bude prezimljujuće ženke.

Primenom preparata na bazi aktivne materije abamektin za suzbijanje obične kruškine buve, nakon cvetanja kruške,  suzbija se i ova grinja.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Prisustvo prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fenofazi od početak opadanja listova do fenofaze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

-velika slika

 

Vizuelnim pregledom krušika uočeno je prisustvo zimske forme odraslih jedinki obične kruškine buve.

 

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

 

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

na listu - velika slika

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)

Na području RC Subotica, u zasadu sorte Viljamovka, kruške se nalaze u fazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama, do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 01 -03).

Laboratorijskim pregledom pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi početnog stadijuma prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5 što znači da je započeo proces piljenja larvi. Tokom pregleda su registrovana i položena jaja u indeksu napada 9,75. U zasadima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja  (Preporuka od 22.2.) evidentan je porast u broju položenih jaja u odnosu na prethodno očitavanje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i kada nastupi intenzivnije piljenje larvi će preporučiti drugi tretman u suzbijanju obične kruškine buve.

Kruškina buva
Na punktu Palić kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).
Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 9,5. 
 
imago kruškine buve-Cacopsylla pyri

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kruškina buva
RC Subotica-kruška, punkt Palić
 
Vizuelnim pregledom krušika je konstatovano da se kruška nalazi u fenofazi: zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BCH 09).
 
Redovnim praćenjem obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) ustanovljeno je sledeće:
- indeks položenih jaja je 45,83% za ovu nedelju
-nije uočeno prisustvo ispiljenih larvi
 
 
RC Subotica i dalje prati ovu štetočinu,i signaliziraće vreme za tretman.
Aktivnost kruškine buve

RC Subotica- kruška

Vizuelnim pregledom zasada kruške – sorta  Viljamovka, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Utvrđeno je povećano prisustvo imaga obične kruškine buve- Cacopsylla pyri  u indeksu napada od 29 %, a nakon laboratorijskog pregleda pokupljenih mladara utvrđeno je prisustvo i odraslih larvi ( L-5) u indeksu napada 3,78 %. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima. Polaganje jaja još nije zabeleženo.

Imaga na mladaru

Larva ispod pupoljaka

 

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine.