Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Dudovac Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima duda registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od larvi I generacije dudovca (Hyphantria cunea).

velika slika

Hyphantria cunea  ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima razvoja skeletiraju lišće, dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu, a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama, a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Na svetlosnim lampama , na punktovima Toplana, Riđica i Karavukovo prvi ulovi imaga ove štetočine registrovani su 06.05.2022. a od 23.05. svakodnevno se registruju ulovi imaga dudovca na svetlosnim lampama.

velika slika

Simptomi oštećenja od gusenica su za sada registrovani na pojedinačnim granama, pa se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se gusenice nalaze kako ne bi došlo do daljeg širenja i pojave većih šteta.  

Druga generacija dudovca na voću

Na području deloavnja RC Sombor, registrovano je prisustvo larvi II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Simptomi su naročito izraženi na stablima voća na okućnicama kao i u ekstenzivnim zasadima u kojima je primena insekticida u manjem intenzitetu.

Ova štetočina ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima skeletiraju lišće dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Prema podacima sa svetlosnih lampi sa punktova Karavukovo, Riđica i Sombor-Toplana, na području delovanja RC Sombor let leptira prve generacije registrovan je od 11.06.-06.07. dok se let leptira druge generacije registruje od 30.07. i još uvek traje.

RC  Sombor je tokom treće dekade juna registrovao prisustustvo simptoma oštećenja od I generacije ove štetočine o čemu je i pisao u prilogu 30.06.

Poljoprivrednim proizvođačima koji sada registruju prisustvo zapredaka sa larvama ove štetočine, preporučujemo   da zapretke  mehanički uklone, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

  

velika slika

velika slika

Prisustvo dudovca u zasadima voća

Vizuelnim pregledima voća (šljiva, jabuka, dunja), na području delovanja RC Sombor, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca (Hyphantria cunea).

velika slika

Dudovac je polifagna štetočina koja se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete nanose larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada  na napadnutim biljkama može doći do golobrsta.

Za sada su simptomi registrovani na pojedinačnim granama pa se kao mera suzbijanja preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze. 

Pojava dudovca Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor,  na okućnicama, na punktovima Riđica i Apatin, registrovano je  prisustvo  larvi i simptoma od njihove ishrane prve generacije dudovca, Hyphantria cunea.

velika slika

Kao polifagna štetočina  hrani  se na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada na napadnutim biljkama može doći i  do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima jabuke, uglavnom na okućnicama, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca Hyphantria cunea. U zapredcima, na pojedinačnim granama  registrovali smo gusenice ove štetočine.

S obzirom da u slučajevima jačeg napada, može doći do pojave golobrsta, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje  zahvaćenih madara.

gusenice Hyphantria cunea u zapredku

Dudovac - Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, kako na okućnicama tako i u zasadima voća registruju se simptomi oštećenja od larvi II generacije dudovca. Štete su registrovane na dudu, jabuci, šljivi, vinovoj lozi , orahu.

Dudovac pripada grupi polifagnih štetočina koji se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada može na napadnutim biljkama da dođe do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.  

simptomi oštećenja na šljivi

Prvi ulov imaga Ostrinia nubialis (kukuruzni plamenac)

Determinacijom ulovljenih leptira na svetlosnoj lampi ,na punktu Karavukovo, 26.04. registrovali  smo imago kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis.

Temperaturne akumukacije na dan  26.04. iznosile su 124,11 DD od 01.01. ili 83,02 DD od 01.04.

Tabela.1.-dinamika ulova imaga Ostrinia nubilalis na svetlosnim lampama RC Sombor u periodu 2011.-2014.

Godina

PUNKTOVI

Karavukovo

Toplana

Riđica

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

2011.

07.05.

110,84 DD

09.05.

131,98 DD

05.05.

107 DD

2012.

03.05.

126,99 DD

30.04.

105,27 DD

30.04.

93,82 DD

2013.

09.05.

107 DD

28.04.

102 DD

28.04.

86 DD

2014.

26.04.

83,02 DD

-

-

-

-

 

Na ostalim punktovima temeparutne akumulacije na dan 26.04 su iznosile 83,98  DD od 01.04. na punktu Toplana dok je na punktu Riđica temperaturna akumulacija 69,60 DD od 01.04.

U narednom periodu očekujemo pojavu imaga I na ostalim punktovima.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica,na pojedinačnim stablima jabuke i šljive, utvrđeno je prisustvo mlađih uzrasta gusenica (L1 i L2)   I generacije dudovca  Hyphantria cunea. Gusenice su svetložuto-svetlozelene boje,u svilenkastom kokonu koji je obuhvatio nekoliko listova.

 

Prema podacima sa svetlosnih  lampi prvog uhvaćenog imaga smo na punktu Riđica imali 26.04.,na punktu Karavukovo 02.05. a na punktu Sombor 04.05.2012.

 

Maksimum leta prve generacije ove štetočine na punktu Riđica smo imali 05.-06-05.2012, na punktovima  Sombor i Karavukovo 10.-11.05.2012.

 

Preporučujemo proizvođačima na manjim površinama i na okućnicama  da se guseničji zapreci mehanički skinu, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

 

Na većim površinama zaštitu od ove štetočine usmeriti na suzbijanje mlađih uzrasta gusenica ( L1 i L2) insekticidima na bazi hlorpirifosa ( Pyrinex 48 EC 0,15%).

Gusenice L1 i L2

 

Gusenice L1 i L2 u svilenom zapretku na šljivi

 

Lastar jabuke sa guseničjim zapretkom