Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja na području RC Sombor

RC Sombor je u proteklom periodu izvršio vizuelni pregled 10 parcela sa hibridima kukuruza kasnih grupa zrenja (FAO 500-600). Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% klipova bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

4-49

% klipova oštećenih od insekata

28-52

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp

10-43

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp

0-21

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+ Penicillium spp

0-3

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp+Penicillium spp

0-3

Monitoring zdravsvenog stanja kukuruza ranih grupa zrenja na području RC Sombor

RC Sombor je u proteklom periodu izvršio vizuelni pregled 10 parcela ranih hibrida kukuruza na području svog delovanja sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli :

% klipova bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

2-52

% klipova oštećenih od insekata

15-43

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp

9-40

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Aspergillus spp

0-2

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp

0-25

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp+Penicillium spp

0-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Prisustvo cikada u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi rasta stabla ( BBCH 30-38 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

velika slika

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme. Ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice. Odrasle jedinke   se javljaju  tokom juna meseca i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i nakon piljenja, larve počinju da se hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni  simptomi javljaju se krajem jula kada  prvo dolazi do crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i na komušini. Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke. Na zaraženim biljkama  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

   

simptom iz 2018.      simptom iz 2018.

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza  najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 5-9 listova ( BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Ratkovo registrovana su sveže položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

faza kukuruza                         sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ove štetočine, pa se u narednom periodu očekuje intenzivnije polaganje jaja  kukuruznog plamenca. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da preti stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi cvetanja i razvića ploda  (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na 1-2% biljaka.

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena insekticida, a  RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza na osnovu kojih će dati pravovremeni signal za tretman.

 

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fazi 6-10 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na punktu Riđica (BBCH 19-razvijeno 9 i više listova) registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 1 % biljaka.

sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

U narednom periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivnije polaganje jaja. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Pojava sive kukuruzne pipe

Na području delovanja RC Sombor još uvek traje setva kukuruza dok na parcelama na kojima je setva obavljena kukuruz se nalazi u fazi od klijanja do razvijena  dva lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su oštećenja od sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) na 3-5 % biljaka. Najveće štete nanosi imago koji izgriza lišće kukuruza, tj ivične delove liski. Siva kukuruzna pipa je najštetnija u fazama od nicanja do obrazovanja prvih listova kukuruza.

imago sive kukuruzne pipe

                   

simptom oštećenja                    simptom oštećenja

S obzirom da na pregledanim parcelama nije dostignut prag štetnosti, insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja i brojnosti imaga. Ukoliko se u fazi klijanaca utvrdi prisustvo 1 pipe/m² ili ukoliko se nekoliko dana posle nicanja utvrdi prisustvo 3-5 pipa / m² potrebno je uraditi tretman. U našoj zemlji  nema registrovanih insekticida u usevu kukuruza za suzbijanje ove štetočine. Prema EPPO standardu PP 2/17(1) za tretman se mogu koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Plamenjača kukuruza

Na području delovanja RC Sombor (lokalitet Ratkovo), vizuelnim pregledom kukuruza od 02.07.2020, registrovano je prisustvo plamenjače kukuruza (Sclerophthora macrospora) na 7% biljaka.

U fazama nicanja kukuruza pale su veće količine padavina što je dovelo do zadržavanja vode na parcelama duži vremenski period. Ovakvi uslovi pogodovali su razvoju plamenjače kukuruza.

Simptomi ovog patogena se razlikuju u zavisnosti od vremena infekcije i intenziteta napada. Tipičan simptom je delimična ili potpuna zamena normalne metlice velikom žbunastom masom deformisanog lišća.  Umesto klipa dolazi do formiranja većeg broja začetaka klipa koji su sterilni. Na zaraženim biljkama lišće je usko, kožasto i hlorotično. Usled zaraze plamenjačom biljke često zaostaju u porastu, a  može doći i do bokorenja pa se iz jednog semena razvije 6 do 10 biljaka.

 

plamenjača kukuruza

plamenjača kukuruza

Plamenjača kukuruza prezimljava u obliku oospora u zaraženim biljnim ostacima kukuruza i mnogih drugih trava. Infekcija biljaka kukuruza plamenjačom ostvaruje se u vlažnim uslovima, odnosno pri zadržavanju vode na parceli u trajanju od 24 do 48 sati, u fazi od klijanja semena do 4 - 5 listova. Nakon infekcije patogen se sistemično razvija u biljci.

Mere suzbijanja se ne preporučuju, a  RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u  usevima kukuruza.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19). Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od cvetanja, polinizacije do razvića ploda (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom kukuruza, na punktu Fenbah registrovano je  prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

velika slika

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem  dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida u cilju suzbijanje ove štetočine.

1 - 10 Next