Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima uljanih repica

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja lista: od 9 i više listova razvijeno do formiranja sekundarnih stabala: dva sekundarna stabla vidljivo (BBCH 19-22).

Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo imaga  male repičine pipe (Ceuthorrynchus  pallidactylus). Trenutne temperature vazduha pogodovaće njihovom daljem izlasku sa mesta prezimljavanja i masovnom naseljavanju  useva uljane repice.

velika slika

U pregledanim usevima se registuje i prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) i to na najstarijem lišću. Simptomi su registrovani na do 50 % biljaka.

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

U usevima se i dalje registruju aktivne rupe od glodara pa se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva.

velika slika

Ukoliko se registruje broj aktivnih rupa na nivou praga štetnosti za poljsku voluharicu (Microtis arvalis) 10-500 aktivnih rupa/ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.)  10-50 aktivnih rupa/ha, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka.

Pripreme za setvu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za setvu uljane repice, koja se očekuje u narednim danima.

Pred samu setvu, zbog prisustva štetnih organizama koji prate proizvodnju uljane repice, proizvođačima se preporučuje da sprovedu nekoliko preventivnih mera koje za cilj imaju njihovu kontrolu:

·            plodored (izbegavati gajenje uljane repice na istoj parceli 4-5 godina; zbog zajedničkih bolesti suncokret, soja, slačica nisu dobri predusevi pa prednost dati strnim žitima kao predusevu, zatim ranom povrću i krompiru )

·            prostorna izolacija,

·            suzbijanje korova (naročito iz familije krstašica),uništavanje samoniklih biljaka ,

·            izbalansirano đubrenje ,

·            mere koje obezbeđuju ujednačeno i brzo nicanje.

Najznačajniji štetni organizmi u proizvodnji uljane repice:

-Repičina lisna osa -Athalia rosae

          

imago                                                  pagusenica

-buvači Phylotreta spp

velika slika

-velika i mala repičina pipa Ceutorynchus spp

velika slika

-repičin sjajnik Melighetes aeneus

velika slika

-pipa repičine ljuske Ceutorynchus assimilis

velika slika

-suva trulež-prouz Phoma lingam

velika slika

RC Sombor i u ove godine nastavlja da prati stanje u usevima uljane repice na svom terenu i na vreme će signalizirati o momentima za pravovremenu primenu sredstava za zaštitu useva.

Pojava pipe repičine ljuske u uljanoj repici

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske, Ceutorrynchus assimilis.

 

velika slika                                 velika slika

Imago pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu. Po izlasku sa mesta prezimljavanja hrani se pupoljcima, delovima cveta i ljuskama. Ispiljene larve nanose najveće štete  u mahunama tako što  izgrizaju semenke.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Pojava male repičine pipe u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fazi razvoja listova – devet i više listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Cetorynchus pallidactilus) u niskoj brojnosti.

Trenutne niske temperature utiču na smanjenu aktivnost ove štetočine, ali sa porastom temperatura koje se najavljuju tokom naredne nedelje, očekuje se njihova migracija na novoposejane useve uljane repice.

drasla jedinka male repičine pipe

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i na vreme će signalizirati momenat za primenu hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u azvisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi razvoja listova-od 3-9 i više istova razvijeno ( BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su registrovani na 5 % biljaka i to na pojedinačnim listovima.

velika slika

Početni simptomi suve  truleži se uočavaju u jesen na donjim listovima, na kojima se mogu uočiti pege .U okviru pega se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu. Simptomi ovog patogena se mogu razviti tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice a najveće štete na usevima uljane repice nastaju ako se simptomi prošire na stablo.

 S obzirom da je procenat inficiranih biljaka ispod praga štetnosti koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40%, mere zaštite se ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati  zdravstveno stanje useva uljene repice.

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva registovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske, Ceutorrynchus assimilis.

   

velika slika                                     velika slika

Pipa repičine ljuske prezimljava kao imago plitko u zemljištu. Po izlasku sa mesta prezimljavanja hrani se pupoljcima, delovima cveta i ljuskama. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama u kojima izgrizaju semenke, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Gakovo  i Apatin registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) kao posledica trenutnih temperatura vazduha. U narednom periodu , sa porastom temperature, očekuje se njihov intenzivniji izlazak sa mesta prezimljavanja.

velika slika

Hemijski tretman se za sada još ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevu  uljane repice.  

 

Zdravstveno stanje useva uljane repice u regionu Sombora

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 6 do devet i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži na do 2 % biljaka. Simptomi su registrovani samo na najstarijem lišću.

velika slika

Prisustvo štetočina nije registrovano.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima uljanih repica.  

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 4-8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na starijem lišću, na do 3 % biljaka.

simptom P.lingam

Pored prisustva simptoma suve truleži, u usevima je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na naličju listova na do 2 % biljaka.

 

Zbog niskog intetnziteta prisustva simptoma bolesti i štetočina u usevima uljane repice, hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Sombor i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje ove kulture na području svog delovanja.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16).

 

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na najstarijem lišću, na pojedinačnim biljkama.

simptom suve truleži uljane repice

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju listova. Pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka pa se primena insekticida za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice kao i prisustvo štetnih insekata u usevu.

1 - 10 Next