Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u azvisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi razvoja listova-od 3-9 i više istova razvijeno ( BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su registrovani na 5 % biljaka i to na pojedinačnim listovima.

velika slika

Početni simptomi suve  truleži se uočavaju u jesen na donjim listovima, na kojima se mogu uočiti pege .U okviru pega se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu. Simptomi ovog patogena se mogu razviti tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice a najveće štete na usevima uljane repice nastaju ako se simptomi prošire na stablo.

 S obzirom da je procenat inficiranih biljaka ispod praga štetnosti koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40%, mere zaštite se ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati  zdravstveno stanje useva uljene repice.

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva registovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske, Ceutorrynchus assimilis.

   

velika slika                                     velika slika

Pipa repičine ljuske prezimljava kao imago plitko u zemljištu. Po izlasku sa mesta prezimljavanja hrani se pupoljcima, delovima cveta i ljuskama. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama u kojima izgrizaju semenke, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Gakovo  i Apatin registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) kao posledica trenutnih temperatura vazduha. U narednom periodu , sa porastom temperature, očekuje se njihov intenzivniji izlazak sa mesta prezimljavanja.

velika slika

Hemijski tretman se za sada još ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevu  uljane repice.  

 

Zdravstveno stanje useva uljane repice u regionu Sombora

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 6 do devet i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži na do 2 % biljaka. Simptomi su registrovani samo na najstarijem lišću.

velika slika

Prisustvo štetočina nije registrovano.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima uljanih repica.  

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 4-8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na starijem lišću, na do 3 % biljaka.

simptom P.lingam

Pored prisustva simptoma suve truleži, u usevima je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na naličju listova na do 2 % biljaka.

 

Zbog niskog intetnziteta prisustva simptoma bolesti i štetočina u usevima uljane repice, hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Sombor i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje ove kulture na području svog delovanja.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16).

 

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na najstarijem lišću, na pojedinačnim biljkama.

simptom suve truleži uljane repice

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju listova. Pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka pa se primena insekticida za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice kao i prisustvo štetnih insekata u usevu.

Pojava repičinih pipa usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Apatin i Gakovo, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

imago male repičine pipe

Trenutne temperature vazduha uslovile su njen izlazak sa mesta prezimljavanja a najavljeni porast temperatura usloviće njihov intenzivniji izlazak i migraciju u useve uljane repice. 

RC Sombor će nastaviti monitoring repičinih pipa, njihovo prisustvo u usevima, kopulaciju i prisustvo jaja u telu ženki i signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Stanje u usevima uljanih repica

Na području delovanja RC Sombor, uljane repice se, u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi od 7 listova razvijeno do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Apatin i Gakovo, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice  (Phoma lingam). Simptomi su registrovani samo na starijem lišću i to na 4 -6% biljka (punkt Apatin na 4% biljaka, punkt Gakovo na 6% biljaka).
 
 
 

Pored simptoma truleži, u pregledanim usevima i dalje je prisutna aktivnost glodara pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja njihovog prisustva. Ukoliko se utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena gotovih mamaka (na bazi cink-fosfida ili bromadiolona). Gotove mamke treba ubacivati u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvijeno od 7-9 listova (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Gakovo, Čonoplja i Karavukovo, registrovano  je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 5-12% biljaka. Simptomi su registrovani samo na starijem lišću.
 

U pregledanim usevima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara pa je potrebno nastaviti sa redovnim obilascima useva u cilju praćenja prisustva ovih štetočina.

aktivne rupe od glodara

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u različitim fenofazama, od faze porasta stabla do faze pojave cvetnih pupoljaka (BBCH 30-50).

 

Vizuelnim pregledom useva kao i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo pojedinačnih  imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) .

 

velika slika

 

Za sada je brojnost imaga ispod kritičnog praga pa se insekticidni tretman u cilju zaštite useva od sjajnika ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu uljane repice i pravovremeno će dati signal za insekticidni tretman.

1 - 10 Next