Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Stanje u zasadima šljiva
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi razvoja ploda; plod oko polovine krajnje veličine do fenofaze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).
 
 
 
Uslovi u kojima se odvijala proizvodnja u zasadima šljiva tokom vegetacije bili su izuzetno povoljni za razvoj i nastanak infekcije od strane prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila) čiji se simptomi registruju u zasadima.
 
Patogen prouzrokovač plamenjače šljive (Polystigma rubrum ) održava se u zaraženom i opalom lišću gde dolazi do formiranja peritecija sa askusima i askosporama koje ostvaruju primarnu infekciju u proleće na mladom lišću. Kritičan period za ostvarenje infekcije je period listanja pa sve do fenofaze precvetavanja. Tokom ove vegetacije česte padavine, temperature  iznad 10 stepeni i periodi vlaženja lista doveli su do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije na listovima.
 
Simptomi pruzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila ) na listovima šljive ispoljavaju se u vidu okruglih mrkih pega koje nakon nekog vremena nekrotiraju i ispadaju ostavljajući na listu kružne šupljine.
U slučaju jačeg napada može doći do potpune defolijacije. Parazit prezimljava u obliku micelije u zaraženim grančicama i u proleće čim krene vegetacija u povoljnim uslovima (temperatura i vlažnost) dolazi do formiranja konidija sa konidioforama.Konidije se rasejavu putem vetra i kišnim kapima. Vlažni uslovi tokom perioda razvoja lisne mase uz povoljne temperature tokom proleća doveli su do nastanka infekcije i pojave simptoma šupljikavosti u zasadima šljiva.
 
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima šljiva.
 
Šljivina lisna muva (Putoniella pruni)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta se nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale do opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive uočeno je prisustvo simptoma u vidu izraslina na naličju lista. Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni). Potpuno razvijene larve ove štetočine padaju na tlo i prezimljavaju u zemlji.
 
 
Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine šljive, ima jednu generaciju godišnje, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Suzbijanjem drugih ekonomski značajnih štetočina šljiva (šljivine ose, biljne vaši) deluje se i na suzbijanje šljivine lisne muve.
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od  sortimenta  nalaze u fazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61).
 
Vizuelnim pregledom lepljivih klopki postavljenih u zasade šljive registrovani su pojedinačni ulovi šljivinih osa (Hoplocampa flava; Hoplocampa minuta).
 
 
 
Ove štetočine prezimljavaju kao larve u zemljištu i imaju jednu generaciju tokom godine. Njihova štetnost se ogleda u tome da ženke polažu jaja u čašićne listiće cvetova, a larve se nakon piljenja ubušuju u tek zametnute plodove. Larve  tokom svog razvića mogu da oštete nekoliko plodova, koji se potom suše i otpadaju.
 
Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju šljivinih osa, dok nagla zahlađenja i periodi sa kišom ometaju njihov let i razvoj.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem šljivinih osa.
 
Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zabranjena!
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvetna loža otvorena; krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (BBCH 57) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).
 
 
 
velika slika                                 velika slika
 
 
Na postavljenim lepljivim klopkama u zasadu šljive registrovani su prvi ulovi pojedinačnih jedinki žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).
 
 
 
Ženke šljivinih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova i larve se nakon piljenja ubušuju u tek zametnute plodove koji na kraju otpadaju. Prezimljavaju u stadijumu larve u zemljištu i imaju jednu generaciju godišnje.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite i u narednom periodu će obavestiti proizvođače o pravom vremenu za suzbijanje pomenutih štetočina.
 
Šljivina vaš kovrdžalica
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od kraja cvetanja do početka razvoja ploda (BBCH 67-70).
Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Kikinda registrovana je pojava šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).
Larve pomenute štetočine registrovane su u niskoj populaciji na naličju mladog lišća. Vrsta je značajna štetočina šljive i rasprostranjena je svugde gde se gaji šljiva. Pored direktnih šteta, koje larve uzrokuju sisanjem biljnih sokova iz cvetnih peteljki i mladog lišća, vrsta nanosi i indirekte štete, jer je prenosilac fitopatogenih virusa poput šarke šljive ((Plum plox virus). Štetočina prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se tokom proleća pile larve koje napadaju tek raspukle pupoljke i mlado lišće, a usled jačeg napada dolazi do kovrdžanja lišća.
 
Picture
 
S obzirom na nizak stepen napada RC Kikinda za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskih tretmana, ali se nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine.
 
Sprovođenje hemijskih tretmana je strogo zabranjeno tokom cvetanja šljive.
Šljivine ose u zasadu šljive
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze se u fenofazi  većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do fenofaze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61).
 
Na postavljenim feromonskim klopkama za šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) registrovani su prvi ulovi štetočina.
 
 
Štetnost osa se ogleda u tome da ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova i larve se nakon piljenja ubušuju u tek zametnute plodove. Takvi plodovi na kraju otpadaju. Imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve. Jedna larva može da ošteti više plodova.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite i u narednom periodu će obavestiti proizvođače o pravom vremenu za suzbijanje.
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljiva se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta, nalaze u fazi od obojavanje skoro završeno do faze plodovi sazreli za ishranu; plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 85-89).
 
 
 
Pregledom zasada šljiva, na pojedinim lokalitetima je registrovano prisustvo simptoma truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp).
 
 
 
Na plodovima šljiva na kojima su prisutni simptomi monilioza na pokožici se prvo pojavljuje mrka, okrugla pega koja se širi i zahvata veću površinu tkiva. Kasnije plod počinje da truli, smežurava se i takvi mumificirani plodovi ostaju na drvetu ili otpadaju. Oboleli plodovi se prepoznaju po koncentričnim krugovima na površini, sastavljenim od micelije gljive.
Takvi plodovi ukoliko se ne uklone iz zasada predstavljaju izvor infekcije za sledeću vegetaciju.
 
U zasadima šljiva gde je izostala hemijska zaštita u cilju suzbijanja pomenutog patogena, kao i određena količina padavina u prethodnom periodu koja je pala na pojedinim lokalitetima na našem terenu, pogodovala je razvoju i nastanku truleži na plodovima.
 
Oštećenja na plodovima koja mogu  nastati od insekata i mehaničkih povreda doprinose razvoju monilioza na  koštičavim voćnim vrstama.
 
U cilju suzbijanja patogena preporučuju se sledeće mere u zasadima:
  1. Obavezno uklanjanje zaraženih biljnih delova iz zasada (grančica i mumificiranih plodova) koji predstavljaju izvor zaraze
  2. Pravilno postavljanje redova u voćnjaku radi boljeg provetravanja zasada
  3. Primena hemijskih mera podrazumeva adekvatnu primenu fungicida u najosetljivim fazama kotičavih voćnih vrsta (faza cvetanja i početak sazrevanja plodova).
Pojava šljivinih osa
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadima šljiva koje se nalaze u fenofazi beli baloni do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60) registrovani su prvi ulovi šljivinih osa (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) na lovnim klopkama.
 
 
 
 
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
Šljivine ose
Na području RC Kikinda, šljive se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje (BBCH 59-65).
 
Na lokalitetu Kikinda, na lepljivim klopkama registrovan je prvi ulov šljivinih osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).
 
 
 
Mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda će signalizirati vreme za tretman.
1 - 10 Next