Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera)
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera)

Na području PIS Subotica pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )se prati na 4 lokaliteta .

Na Paliću i Žedniku se prati pomoću feromonskih klopki,na Kelebiji i Đurđinu pomoću svetlosne lovne lampe. Na punktu Palić je smeštena i automatska meteorološka stanica za praćenje sume akumulirane temperature potrebne ovoj polifagnoj štetočini.

Migratorne populacije se poljavljuju u ovo doba i uglavnom su brojnije nego populacije koji prezimljavaju kod nas.

Početak leta ove godine je zabeleženo na feromonskim klopkama 30.05.2012. –Palić; 31.05.2012. –Žednik.

Punkt Palić-feromonska klopka

Veću brojnost smo zabeležili u periodu od 01.06-05.06.2012. i 09.07.-15.07.2012. sa daleko manjim ulovom nego prošle godine. Prva jaja su nađena 16.07.2012. na 519,95 DDC.

velika slika

Punkt Žednik-feromonska klopka

Povećan brojnost je zabeležen 09.07.-15.07.2012. , otprilike na istom nivou kao prošle godine.Prva jaja su nađena 11.07.2012. na 464,60 DDC – radi se o merkantilnom kukuruzu koji je šokiran gradom 11.06.2012., nakon toga sušom i ekstremno visokim temperaturama. Vizuelnim pregledom 16.07.2012. na klipovima je primećeno početak ubušivanja , sveža ubušivanja sa larvama ,a nalazili smo i položena jaja.

velika slika

Na svetlosnim lovnim lampama je zabeležen početak leta 28.05.2012.Đurđin sa povećanima ulovom  07.07.-14.07.2012. ; 31.05.2012. –Kelebija sa povećanim ulovom 09.07.-12.07.2012.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.