Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja šljivinog smotavca

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljive se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 72).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca  Grapholita funebrana na 1 % plodova. U narednim danima očekuje se intenzivnije polaganje jaja ove štetočine.

velika slika

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima šljive.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja-većina cvetova sa krunicama koje formiraju cvetni balon do puno cvetanje  (BBCH 59-65).  

velika slika

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive, na punktu Apatin, registrovani su ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa minuta i H.flava). 

velika slika

Šljivine ose polažu jaja u čašične listiće cvetova. Kada se ispile larve se ubušuju u tek zametnute plodove. Napadnuti plodovi prevremeno opadaju.

Insekticidni tretman se preporučuje u fazi precvetavanja kada je potrebno zaštititi tek zametnute plodove od ubušivanja larvi.

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive, na osnovu čega će pravovremeno dati signal za primenu insekticida.

Prisustvo šljivinih osa u zasadu šljive

Na području delovanja RC Sombor šljiva se nalazi u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u  fenofazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-59).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive, na punktu Apatin, registrovani su ulovi imaga žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

velika slika

Šljivine ose (crna šljivina osa Hoplocampa minuta i žuta šljivina osa Hoplocampa flava) polažu jaja u čašične listiće cvetova. Ispiljene larve se ubušuju u tek zametnute plodove i takvi napadnuti plodovi prevremeno opadaju.

Insekticidni tretman u cilju zaštite tek zametnutih plodova se sprovodi u vreme piljenja larvi, a  pre ubušivanja u plodove, a to je u fazi prevetavanja kada pčele i drugi polanatori nisu prisutni u zasadu.

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje navedenih štetočina.

Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)

Na području delovanja RC Sombor šljive se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka razvoja ploda (BBCH 67-70).

fenofaza razvoja šljive

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).

 
velika slika                                               larve na naličju lista
 

Simptomi su najviše izraženi na mladom lišću, na vrhovima mladara, a sa naličja infestiranih listova mogu se videti larve ove vaši. Ova vaš, pored direktnih šteta u vidu ukovrdžanih listova, što je posledica sisanja sokova iz njih, nanosi i indirektne štete kao prenosilac fitopatogenog virusa šarke šljive (Plum pox virus).

Šljivina vaš kovrdžalica prezimljava u stadijumu jajeta. U proleće se pile ženke osnivačice koje rađaju larve. Zadržavaju se na šljivi hraneći se sokovima iz pupoljaka i mladih listova. Pri jačem napadu dolazi do kovrdžanja mladog lišća.

Za sada se primena inekticida za suzbijanje navedene štetočine ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem štetočina u šljivama i na osnovu vizuelnih pregleda zasada, signaliziraće vreme za pravovremenu primenu insekticida.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

velika slika

Na lepljivim klopkama, postavljenim na punktu Apatin, registrovano je prisustvo imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa minuta i H.flava).

Hemijske mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja.

RC Sombor nastavlja u narednom periodu da prati fenofazu razvoja šljive, kao i prisutnost navedenih štetočina i na osnovu toga će dati signal za primenu insekticida.

Let šljivinih osa

Na području delovanja RC Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadu šljive, registruju se ulovi imaga  crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor, niske temperature koje su zabeležene tokom marta, prouzrokovali su izmrzavanje cvetnih pupoljaka šljive pa se štete registruju i do 100%.

S obzirom da u zasadima nema formiranih plodova kao posledica izmrzavanja, nastaviti samo sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Šljivin smotavac

Na području delovanja RC Sombor , šljiva se nalazi u fenofazi od drugog opadanja plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom šljiva, na punktu Bački Breg, registrovali smo prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana u indeksu napada 0,5.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

velika slika

Šljivin smotavac Grapholita funebrana

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi po BBCH skali 79 (plod je oko 90% krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Apatin , registrovali smo položena jaja II generacije šljivinog smotavca Grapholita funebrana u indexu napada 0,25.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem šljivinog smotavca na području svog delovanja.

velika slika

Polaganje jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana

Na području delovanja RC Sombor šljiva se nalazi u fenofazi formiranja plodova , po BBCH skali  73 ( drugo opadanje plodova ).

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Bački Breg , registrovali smo sveže položeno jaje šljivinog smotavca Grapholita funebrana na plodu , u indexu napada 0,25  pri akumulisanm stepenim danima od 128,59 CDD, od 1. januara.

 U narednom periodu se sa povećanjem temperature očekuje intenzivnije polaganje jaja kao i piljenja larvi iz položenih jaja.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine.

položeno jaje

fenofaza razvoja šljive

1 - 10 Next