Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Kruškina buva- imago prve letnje generacije
 Kruške su u regionu koji pokriva RC Vršac u fazi precvetavanja- sve latice opale (BBCH 69).
 Pregledom zasada se registruje prisustvo svih razvojnih stadijuma - od jaja (uglavnom pred piljenje,žute do narandžaste boje),mladji larveni stadijumi ,takođe i starije larve.Prisutna su i imaga u niskoj brojnosti i to imaga zimske generacije ali je konstatovano i prisustvo neskeletiranog imaga prve letnje generacije.Najbrojnija je populacija larvi starijih uzrasnih stupnjeva.
 Za sada se mere zaštite  ne preporučuju.Primena insekticida će se pozicionirati na period piljenja nove generacije o čemu će RC Vršac izveštavati.
 
 Imago prve letnje generacije
 
 
 Larve kruškine buve
 
 
 
Kruškina buva
 Pregledom zasada kruški registruje se intenzivno polaganje jaja kruškine buve.Kruška ,sorta viljamovka je u fazi drugog opadanja plodova (po BBCH 73).Takođe su prisutne larve mladjih uzrasnih stupnjeva L1-L3,dok se starije larve beleže u pojedinačnim primercima.Brojnost prisutnih jedinki je različit i zavisi od ranije preduzetih mera zaštite.Ukoliko nije bilo do sada primene insekticida (prema preporuci od 20.05) mogu  se još uvek primeniti preporučeni insekticidi jer dominiraju mladji uzrasni stadijumi larvi.
  Registrovano je i prisustvo mušice šiškarice lišća Dasyneura pyri.Prepoznaje se po uvijenim ivicama listova.
 
 
 U vreme cvetanja kruške izleću imaga i ženke polažu jaja na tek formirane listiće.Larve se ubušuju u mlado lišće čija se ivica uvija ka unutrašnjosti.Ima 3-6 generacija godišnje i značajna je štetočina samo u rasadnicima - na mlađim stablima ili u zasadima sa intenzivnim porastom (što je ovde slučaj).Njeno suzbijanje se sprovodi u okviru redovnih mera zaštite.
 Larve unutar savijenog dela liske
 
Početak piljenja larvi kruškine buve
U regionu koji pokriva RC Vršac, na lokalitetima Jasenovo, Plandište je registrovan početak piljenja larvi kruškine buve. Kruške dominantne sorte viljamovka su u fazi vidljivih zelenih pupoljaka do faze zelenih pupoljaka,odvojeni pojedinačni cvetovi (55-56 po BBCH skali), a temperaturna akumulacija je 274 CDD.
 
Slika: Faza razvoja kruške sorta viljamovka  
 
Na 50 pregledanih pupoljaka je pronađeno svega 6 larvi L1, indeks napada je 3%, konstatujemo da je piljenje tek počelo. Na pupoljcima je prisutan veliki broj jaja koja su uglavnom žute boje te masovno piljenje larvi očekujemo u narednim danima.
 
Primenu insekticida u cilju suzbijanja treba pozicionirati u vreme intenzivnijeg piljenja larvi. RC Vršac će pratiti populaciju i o tome dati informaciju preko ovog portala.
Kretanje populacije kruškine buve
U krušicima je prisutan imago prezimljujuće generacije. Na naborima pupoljaka se nalaze položena jaja, koja su uglavnom žute boje, jer je zbog variranja dnevnih i noćnih temperatura embrionalno razviće usporeno. Usled visokih dnevnih temperatura, imago i dalje polaže jaja, tako da se registruje povećanje nivoa i sveže položenih jaja.
 
Kruške sorta viljamovka se nalaze u fazi pucanja pupoljaka.
 
Za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje imaga. Suzbijanje populacije kruškine buve se preporučuje za period početka piljenja larvi, o čemu će se preko Portala PIS-a dati blagovremena informacija.
Kruškina buva
  U regionu koji pokriva RC Vršac u zasadima kruški aktivnost imaga kruškine buve je zabeležena još polovinom januara meseca (16.01.2014.).
 Februar prati neobično toplo vreme sa odsustvom niskih temperatura što pogoduje razvoju ove štetočine.Prva položena jaja su registrovana 10.02. na 91 CDD od 01.01.u indeksu napada od 1,4.Indeks položenih jaja 18.02. iznosi 30,jaja su uglavnom žute boje (pred kraj embrionalnog razvića).Ispiljene larve nisu registrovane.Vegetacija kruški još nije počela.
 
 Položena jaja na naborima pupoljaka
 
  Na području koje pokriva RC Vršac prisutni su uglavnom izolovani krušici.S obzirom na tu karakteristiku kao i da nije prisutna brojna populacija imaga,za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje ove štetočine.
Kruškina buva
 U zasadima kruški se nalaze svi razvojni stadijumi kruškine buve:imago,sveže položena jaja,jaja pred piljenjem i larve svih uzrasnih stupnjeva.
Brojnost populacije zavisi od do sada preduzetih mera zaštite.U zasadima u kojima do sada nije bilo primene insekticida prisutne su brojne L4-L5,obilno curi medna rosa.U krušicima u kojima je bilo primene insekticida prema preporukama datim preko ovog portala,populacija je pod kontrolom i prisutna su jaja u raznim fazama razvića kao i L1-L3.
 Ukoliko je prošlo 10-15 dana od prethodne primene insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate,vertimec 018 EC),sada je potrebno ponoviti tretman zbog larvi koje su se u međuvremenu ispilile uz dodatak okvašivača Silwet u dozi od 0,03%.
 
Intenziviranje polaganja jaja kruškine buve
 U zasadu kruške na lokalietu Plandište u toku je intenzivno polaganje jaja,imago je masovno prisutan u zasadu a jaja su bele do svetlo žute boje.Veoma mali broj je ispiljenih larvi prvog uzrasnog stupnja.
 RC PIS Vršac će u narednom periodu signalizirati momenat masovnog piljenja larvi i momenat tretiranja.
 Prisustvo kruškine buve na terenu koji pokriva RC PIS Vršac je različito i proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade,jer ima krušika u kojima još uvek nema masovnog prisustva imaga a samim tim ni položenih jaja.Imago se lako uočava na vrhovima mladara.
Imago kruškine buve
Kruškina buva (Cacopsylla pyri)
 Masovno odlaganje jaja kruškine buve u naborima pupoljaka vezano je bilo za period prve polovine marta meseca.Period hladnog vremena koji je usledio od 22.03. do 10.04. je uticao letalno na jedan deo položenih jaja.
 Kruške se nalaze u fazi precvetavanja (sorta viljamovka).Pregledom zasada na lokalitetima Plandište,Parta i Jasenovo utvrđen je vrlo nizak stepen zastupljenosti larvi na mladarima.Nije registrovano prisustvo novopoloženih jaja niti imago.Odsustvo populacije se pridaje velikoj smrtnosti položenih jaja tokom perioda hladnog vremena.U ovim zasadima nije potrebna primena insekticida u cilju suzbijanja kruškine buve.Bitno je ne primenjivati insekticide bez potrebe,samo na osnovu fenofaze biljaka,čime će se sačuvati populacija korisnih insekata koji mogu biti važan faktor u regulisanju brojnosti kruškine buve i odložiti vreme prvog tretmana.  
  Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade - pregled obaviti na vrhovima mladara,u pazuhu između drški cveta gde se nalaze larve.Imago odlaže jaja na licu i naličju najmlađeg lišća,cvetnim drškama i samim cvetovima.Sveže položena jaja su bela a pred piljenje larvi tamno žuta sa vidljivim ocelama.Prisustvo larvi se uočava po kapljicama medne rose koje ih prate.
 
 PSS"Agrozavod"Vršac će i u narednom periodu pratiti kretanje populacije ovog štetnog insekta i o tome davati informacije preko ovog portala.
Kruškina buva (Cacopsylla piri)
  U zasadima kruške u kojima je prisutan  prirast mladara,mogu se naći svi razvojni stadijumi kruškine buve.Visoke dnevne temperature su uticale na smanjenje broja položenih jaja ali ipak nisu bile limitirajući faktor za potpuno odsustvo ovog insekta.Mnogi proizvođači su se ,usled nedostatka roda odlučili na smanjeno navodnjavanje i u takvim voćnjacima nema novog prirasta pa je time ova štetočina svedena na minimum.Prisustvo larvi se lako uočava po obilnom curenju medne rose koja im pruža zaštitu.Na mednu rosu se naseljava gljiva čađavica.
 U zasadima u kojima je primećena medna rosa treba primeniti mere zaštite:insekticid Movento 100 SC 0,15% ili Vertimec 018 0,15%.Uz insekticide je obavezna primena Silwet-a koji deluje smanjenjem napona površine medne rose i time izaziva njeno spiranje.Larve ne mogu živeti bez medne rose pa postaju dostupne za insekticide.
 
 
Velika slika Mladar sa obilnom mednom rosom
 
Kruškina buva
  U toku monitoringa populacije kruškine buve prati se embrionalno razviće položenih jaja na lokalitetu Plandište.Jaja su položena masovno ali u ujednačenom terminu tako da su sada u fazi pred piljenjem - žuta sa vidljivim ocelama.S obzirom da se očekuje period povećanih temperatura,u narednim danima će uslediti piljenje larvi.Mere zaštite treba usmeriti na početak masovnog piljenja.Za sada se mogu naći pojedinačne L1 i L2 bez prisustva medne rose.Tretiranje je potrebno ponoviti nakon 7-10 dana zato što uvek zaostaje deo populacije koji se naknadno pili iz jaja.Preporuka je primena insekticida Vertimec 018-EC 0,18% ili Movento 100- SC  0,15%.Ako dođe do formiranja medne rose treba potrebno je insekticidima dodati neko mineralno ulje ili Silwet.
 
 
 
  Velika slika Jaja pred piljenjem
 
1 - 10 Next