Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Pojava pega od Cercospora beticola u šećernoj repi

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 3 % biljaka.

pega na listu šećerne repe

S obzirom na uslove koji vladaju u proizvodnji šećerne repe (padavine, visoka relativna vlaga ), očekuje se uskoro pojava simptoma pegavosti i na ostalim sortama.

RC Vrbas nastavlja sa redovnim pregledima biljaka i signaliziraće vreme za tretman. Proizvođačima se preporučuje da redovno pregledaju svoje parcele i prate stanje u usevima.

Pege od Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi sklapanja redova, od 30% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na nekoliko lokaliteta, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka. Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje, a RC Vrbas nastavlja sa redovnim pregledima biljaka.

 

Pega od Cercospora beticola

konidija Cercospora beticola

Stanje useva šećerne repe

Na području RC Vrbas, na svim lokalitetima monitoringa, šećerna repa se nalazi u fazi od 30% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pojedinačne pege su uočene na do 2% biljaka. S obzirom na nestabilne vremenske prilike koje pogoduju daljem širenju ovog patogena, proizvođačima šećerne repe se preporučuje da redovno pregledaju svoje parcele i prate stanje u usevima.

Takođe su vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovani simptomi oštećenja od repine muve, Pegomya betae, na do 2% biljaka. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva šećerne repe. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

Slika 1. Pega Cercospora beticola

Slika 2. Konidija Cercospora beticola

Slika 3. Simptom oštećenja od repine muve na listu šećerne repe

Cercospora beticola
Na području RC Vrbas, na lokalitetu Nadalj, sorta Eduarda, registrovane su prve pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, (Cercospora beticola), na 1% pregledanih biljaka.
Šećerna repa se nalazi u fazi početka zatvaranja redova (31 BBCH).
Hemijski tretman fungicidima se za sada ne preporučuje, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
 
konidije Cercospora beticola
Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , sa nekoliko lokaliteta, registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola, u odnosu na prethodni pregled. Posebno je izražen povećan broj biljaka sa pegama kod useva koji se navodnjavaju kod osetljivijih sorata.  Preporučuje se stalni nadzor – pregled biljaka u takvim parcelama, jer će povoljni vremenski uslovi dovesti do približavanja  epidemijskog  praga, tj. 50% biljaka sa bar jednom pegom, kada će nastupiti momenat za početak prvog tretmana od Cercospore beticola-e.

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom 12.6.2017.

% biljaka sa bar jednom pegom 19.6.2017..

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

Kundera

Grandiosa

Aureus

Victor

Eduarda

Koala

Taifun

Tibor

Eldorado

Azulata

4

4

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

5

9

4

0

1

3

1

2

4

4

2

2

1

Kula(proizvodna parcela)

 

Bruna(u sistemu za navodnjavanje)

 

Bruna( suvo ratarenje)

2

 

 

 

 

0

19

 

 

 

 

3

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

14

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima nekih sorata šećerne repe sa više lokaliteta.

Šećerna repa - Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na nekoliko lokaliteta u region Vrbasa, registrovane su pojedinačne pege od   prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola).

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vrbas će signalizirati momenat dostizanja epidemijskog praga i primene fungicida.

Procenat biljaka sa simptomima prikazan je u tabeli:

Datum pregleda

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom

10.6.2017.

Bečej(proizvodne parcele)

Original

Sioux

Eldorado

6

4

3

12.6.2017.

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

4

4

5

2

12.6.2017.

Kula(proizvodna parcela)

Bruna

2

13.6.2017.

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe (sorta Bruna), koja se nalazi u fenofazi  po BBCH skali 39(90% biljaka sklopilo redove), registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola (pregledom u laboratoriji, potvrđeno je da se radi o konidijama Cercospore beticola-e).

Prema registrovanim podacima sa AMS, prvi uslovi za ostvarivanje primarne infekcije na području RC Vrbas, su bili od 24-26.5. Konidije iz pega koje su posledica primarne infekcije će sa nastupanjem povoljnih vremenskih uslova dovesti do širenja sekundarnih infekcija. Fungicidni tretman se za sad ne preporučuje, a RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva šećerne repe sa više lokaliteta.

 

konidija Cercospora beticola

Prve pege - Cercospora beticola

Na lokalitetu u Kuli, na sorti Bruna, registrovane su prve pege od prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola. Obaveštavaju se proizvođači šećerne repe da obrate pažnju na osetljive sorte, jer su se povoljni uslovi za ostvarivanje infekcije ostvarili na sva tri lokaliteta gde RC Vrbas ima postavljene AMS. Prvi epidemijski prag za davanje signala za početak tretmana je kada se na 50% pregledanih BILJAKA utvrdi bar po jedna pega. Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

pega od Cercospora beticola

konidije Cercospora beticola