Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Štete od poljskih glodara na strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, na usevima pšenice i ječma sa redukovanom obradom zemljišta i/ili gde zaštita od poljskih glodara nije sprovedena po preporuci tokom zime, registrovane su štete od poljskog miša i poljske voluharice, na do 30% biljaka. Štete, nastale ishranom miševa su uočene u vidu oaza, gde su stabljike ječma i pšenice potpuno uništene.

U je­sen se glo­da­ri sa svo­jih do­ta­da­šnjih sta­ni­šta (par­ce­le po­sle ski­da­nja le­ti­ne, za­ko­ro­vlje­na str­ni­šta, lu­ce­ri­šta…), se­le  na po­se­ja­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va „oaze“.
Za spre­ča­va­nje ve­ćih šte­ta po­treb­no je obi­ći lu­ce­ri­šta, za­sno­va­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma na­kon ni­ca­nja i iz­vr­ši­ti pre­gled na pri­su­stvo glo­da­ra, bro­ja­njem ak­tiv­nih ru­pa (ula­znih otvo­ra u nji­ho­ve pod­zem­ne ka­na­le).

RC Vrbas je u dva navrata obavestio o potrebi suzbijanje poljskih glodara u usevima pšenice i ječma:

pogledati link od 7.12.2022.

pogledati link od 24.1.2023.

Trovanje poljskih glodara treba da bude redovna i sveobuhvatna mera, na svim površinama, u cilju sprečavanja  njihovog prenamnožavanja, kako bi se sprečile ovakve štete, posebno u godinama sa blagom zimom.

štete od poljskih glodara

 

 

štete od poljskih glodara

Cikada Psammotettix alienus - prenosilac virusa u pšenici

Na području delovanja RC Vrbas, na usevima tek posejane pšenice, registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus. Ova cikada je vektor virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice, Wheat Dwarf Virus - WDV.

Glavni izvor virusa su samonikle biljke pšenice, korovi iz fam. Poaceae. Sa  biljaka koje su zaražene, virus se ishranom cikada prenosi na useve pšenice. 

Ova cikada ima više generacija godišnje i prezimi u stadijumu jajeta. Primarne infekcije virusom nastaju u jesen ishranom cikada, dok sekundarne infekcije nastaju u proleće i leto. Zaražena cikada ostaje infektivna ceo svoj život.

Simptomi zaražene pšenice uočavaju se u vidu oaza, nepravilno raspoređenih u proleće, kada je kasno da se zaraza zaustavi. Napadnute biljke imaju žućkastu boju, koja kasnije postaje crvenkasta. Biljke su sterilne, ne donose klas ili je klas sa malim brojem zrna.

Zato je sada važno da se parcele pod posejanim strnim žitima redovno obilaze na prisustvo navedenih cikada i da se sprovede tretman po preporuci.

 

cikada na posejanom usevu pšenice

Prisustvo žitne pijavice u strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, usevi strnih žita se nalaze u fenofazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na nekoliko lokaliteta, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada. S obzirom na povoljne vremenske uslove, očekuje se masovnija pojava ove štetočine kao i polaganje jaja.

Žitna pijavica je štetna vrsta strnih žita (ovsa, ječma, pšenice). Ima jednu generaciju godišnje i prezimi odrasla jedinka.

Štete prave i odrasle jedinke i larve,   hraneći se listom.  Odrasle jedinke prave oštećenja na lišću u vidu dugih, uskih perforacija. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećujući ga do parenhima. Lišće usled toga dobija beličastu boju, smanjuje se asimilaciona površina lista, što negativno utiče na prinos. Karakteristično za žitnu pijavicu je njihov grupni način života (žive u grupi, pa otuda i štete u vidu oaza).

Za sada se mere zaštite ne preporučuju, a poljoprivredni proizvođači će biti obavešteni o vremenu za tretman.

imago žitne pijavice

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovani su simptomi mrežavosti pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Takođe je vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka i cikada, (Cicadelidae) do 5% biljaka.

Hemijske mere se u ovom momentu ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevima ječma.

faza ječma

cikada u usevu ječma

lisna vaš u usevu ječma

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Štetni insekti u usevu pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od nicanja do 3 lista razvijena (BBCH 07-13).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu u Vrbasu, registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae sp.) i cikada (Psammotettix alienus) na do 5% biljaka. Ove štetočine nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, a značajnije su kao prenosioci  destruktivnih, fitopatogenih virusa. Sa samoniklih biljaka pšenice i korova, vaši i cikade se sele na novoposejane useve i ishranom šire potencijalne viruse. Ukoliko su biljke, na kojima su se cikade i vaši hranile bile zaražene virusima, ove štetočine postaju infektivne ceo svoj životni vek.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

usev pšenice

odrasla jedinka lisne vaši

cikada na pšenici,Psammotettix alineus

 

Štetni insekti u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi kraj cvetanja (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na listu i klasu registrovana je pojava štetnih insekata:

lisnih vaši (Aphididae),

žitne pijavice (Lema melanopus),

žitnog pivca (Anisoplia spp.) i

zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Lisne vaši (Aphididae) se redovno javljaju na pšenici u većoj ili manjoj brojnosti. Direktne štete nanose isisavanjem biljnih sokova prouzrokujuči smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Kritični prag po EPPO standardu za vaši je ako je napadnuto 70% biljaka tokom cvetanja pa do  mlečne zrelosti.

Lisne vaši na klasu

Larve žitne pijavice (Lema melanopus) prave štete izgrizajući list sa gornje strane, u vidu uzdužnih pruga između nerava, hraneći se parenhimom sve do donjeg epidermisa. Štete se manifestuju u smanjenoj ili onemogućenoj asimilaciji biljaka, odnosno u sprečavanju normalnog razvoja i nalivanja zrna. U zavisnosti od stanja useva, prag štetnosti je 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci.

Odrasle jedinke žitnog pivca (Anisoplia spp.) su oligofagni i hrane se zrnima raznih strnih žita u mlečnom stanju. Uglavnom napadaju biljke na ivičnim delovima polja. Oni mogu biti vrlo štetni, jer jedan imago, tokom svog života uništi do 10 klasova. Ukoliko je na parceli (obodu parcele) dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman.

Žitni pivac

Larve i odrasle jedinke zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) štete nanose isisavanjem sokova iz zelenih biljnih delova usled čega se u vreme i nakon cvetanja ometa normalan razvoj i nalivanje semena.

Zelena povrtna stenica

Za sada se ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite s obzirom da je prisustvo pomenutih štetočina registrovano po obodima parcela u niskoj brojnosti.

Prisustvo žitne pijavice u strninama

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom pšenice na lokalitetima  Srbobran i  Kula, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada (0,75). S obzirom na visoke dnevne temperature, očekuje se masovnija pojava ove štetočine kao i polaganje jaja.

Ova štetočina strnih žita (ovsa, ječma, pšenice) pravi štete na listu, hraneći se  parenhimom. Štete prave i odrasli i larve. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećujući ga do parenhima. Lišće usled toga dobija beličastu boju. Tako se smanjuje asimilaciona površina lista, što kasnije utiče na prinos. Karakteristično za žitnu pijavicu je njihov gregarni način života (žive u grupi, pa otuda i štete u vidu oaza). U zavisnosti od stanja useva, prag štetnosti je prisustvo 10-15% larvi u usevu.

Za sada se mere zaštite ne preporučuju, a poljoprivredni proizvođači će biti obavešteni o vremenu za tretman.

 
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Srbobranu, ječmovi se nalaze u fazi 4 razvijena lista (14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ječma, sorta Nonius registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) i cikada (Cicadellidae spp.) u niskom intenzitetu napada, kao i početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  stalni pregled useva na prisustvo  štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim praćenjem ozimih useva.

 

Krilata forma lisne vaši

Cikada na usevu ječma

Insekti u usevu pšenice
Na lokalitetu u Zmajevu u usevu pšenice (sortni ogledi) registrovano je prisustvo vaši - Aphididae spp. na klasu u indexu napada 2,5, dok je na listu index 3,75. Kritični prag po EPPO standardu za vaši je ako je napadnuto 70% biljaka tokom cvetanja pa do  mlečne zrelosti.
Uočeno je prisustvo žitnih stenica -  Eurigaster spp. i Aelia spp. u indexu napada 6,25 (imaga). Registrovana je i žitna pijavica  - Lema melanopus. Index napada za jaja je 1,25, za larve i imaga je 2,5. Kritični prag za žitnu pijavicu je 10 larvi/m2.
S obzirom da nije dostignuta kritična vrednost za primenu insekticida za navedene organizme, ne preporučujemo u ovom momentu insekticidni tretman. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima, a o eventualnoj preporuci za tretman protiv štetnih insekata u usevu pšenice, proizvođači će biti obavešteni.
 
 
 
Vaši na klasu pšenice
 
Stenica Eurigaster sp.
 
Stenica Dolycorus spp.
 
Stenica Aelia spp.
 
Imago Lema melanopus
 
Larva Lema melanopus
 
Jaja Lema melanopus
 
Imaga cikade Cercopis spp.
 
 
 
Insekti na klasu pšenice
Na lokalitetu Srbobran, evidentirano je prisustvo većeg broja insekata na klasu pšenice, sa niskim intenzitetom napada.
 
 
imago žitnog pivca, Anisoplia sp. na klasu pšenice
 
 
Imago Elateridae sp. na klasu pšenice, koji se hrani listovima i polenom pšenice.
 
 
Parazitirana jaja žitne stenice, Eurigaster sp.
 
 
Imago žitne stenice
 
 
Žitne vaši na klasu pšenice
 
 
1 - 10 Next