Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Štete od poljskih glodara na strnim žitima
Štete od poljskih glodara na strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, na usevima pšenice i ječma sa redukovanom obradom zemljišta i/ili gde zaštita od poljskih glodara nije sprovedena po preporuci tokom zime, registrovane su štete od poljskog miša i poljske voluharice, na do 30% biljaka. Štete, nastale ishranom miševa su uočene u vidu oaza, gde su stabljike ječma i pšenice potpuno uništene.

U je­sen se glo­da­ri sa svo­jih do­ta­da­šnjih sta­ni­šta (par­ce­le po­sle ski­da­nja le­ti­ne, za­ko­ro­vlje­na str­ni­šta, lu­ce­ri­šta…), se­le  na po­se­ja­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va „oaze“.
Za spre­ča­va­nje ve­ćih šte­ta po­treb­no je obi­ći lu­ce­ri­šta, za­sno­va­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma na­kon ni­ca­nja i iz­vr­ši­ti pre­gled na pri­su­stvo glo­da­ra, bro­ja­njem ak­tiv­nih ru­pa (ula­znih otvo­ra u nji­ho­ve pod­zem­ne ka­na­le).

RC Vrbas je u dva navrata obavestio o potrebi suzbijanje poljskih glodara u usevima pšenice i ječma:

pogledati link od 7.12.2022.

pogledati link od 24.1.2023.

Trovanje poljskih glodara treba da bude redovna i sveobuhvatna mera, na svim površinama, u cilju sprečavanja  njihovog prenamnožavanja, kako bi se sprečile ovakve štete, posebno u godinama sa blagom zimom.

štete od poljskih glodara

 

 

štete od poljskih glodara

Comments

There are no comments yet for this post.