Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi početka mirovanja, lišće počinje da gubi boju (BBCH 92).

 

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo krvave vaši ( Eryosoma lanigerum ).

 

kolonije krvave vaši

 

Krvava vaši prezimljava u kolonijama na korenu ili ispod kore na deblu ili glavnim granama jabuke. Odrasle jedinke su duge do 2 mm, crvenkasto braon boje, prekrivene belim sekretom od vunaste navlake, koji se stvara u specijalizovanim žlezdama. Razmnožavaju se cele godine, bez smene domaćina, aseksualno-partenogenetskim putem, iz neoplođene jajne ćelije. Toplo i suvo vreme pogoduje njihovom razvoju. U proleće se beskrilne jedinke kreću uz stablo, pazuhe listova, završnim izdancima, a kasnije prelaze u krilate forme. Krvava vaš ima 10-12 generacija godišnje. Svojom ishranom larve, sisajući sokove biljaka, mogu izazvati deformacije i cepanja kore stabla, a na mestima ishrane javljaju se rak-rane zbog jedinjenja koja luče u pljuvačnim žlezdama koja su toksična za jabuku.

 

Ukoliko se uoče kolonije krvave vaši u zasadu suzbijanje se može sprovesti tretiranjem korenovog vrata i izdanka registrovanim insekticidima u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije.

Na početku formiranja kolonija preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Teppeki/Afinito(flonikamid) u količini 0,14 kg/ha iili Movento 100 SC/Malaga (spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.

Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuka

Na području rada RC Vrbas u pojedinim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Krvava vaš je značajna štetočina jabuke. Naseljava bujnije zasade, na nižim terenima. Njeno prisustvo je intenzivnije u jače orezanim voćnjacima, a najveće štete pričinjava u mladim jabučnjacima i u proizvodnji sadnog materijala.

 

Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke je lako uočljivo, jer ova vaš formira belu vatastu prevlaku na napadnutim biljnim organima: lisnim drškama, granama, deblu.

 

krvava vaš

 

Beskrilne ženke su crvenkasto-braon boje, pokrivene vunastom navlakom. Jedan  deo populacije prezimi u stadijumu larvi u blizini korena, a manji deo populacije prezimi u pukotinama kore stable jabuke i na korenovom vratu. Sa početkom vegetacije, naseljavaju nadzemne delove stabla. Krvava vaš ima 10-12 generacije godišnje. Pred jesen i početkom zime formiraju se krilate forme koje preleću i naseljavaju okolna stabla.

 

Najviše štete pričinjavaju  beskrilne forme ove štetočine. Krvava vaš isisava biljne sokove na svim mestima gde ima nežnog tkiva kalusa, na mestu zarastanja rana. Na tim mestima dolazi do stvaranja rak-rana, koje sprečavaju protok biljnih sokova.

 

Preventivne mere sa ciljem suzbijanja krvave vaši su: izbor odgovarajućih sorti i podloga, odgovarajuća rezidba, sprečavanje stvaranja rana na stablima, izbalansirana ishrana.

 

Hemijske mere zaštite sprovode se pri pojavi pokretnih formi, tj. prilikom početka migracije na grane registrovanim insekticidom na bazi a.m. spirotetramat (u koncentraciji 0,15%)  i u fazi mirovanja vegetacije primenom mineralnih ulja.

Lisna vaš crvenih gala jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od kraj cvetanja, sve latice opale, do fenofaze plodovi dostigli veličinu do 10 mm, početak opadanja plodova posle cvetanja (BBCH 69 – 71).

Vizuelnim pregledom jabučnjaka, pogotovo na sorti Crveni Delišes, registrovane su prve kolonije lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Lisna vaš crvenih gala jabuke je monofagna štetočina, tj. razvija se samo na jabukama, ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta na kori ili u pukotinama drveta. U proleće, početkom listanja, pojavljuju se prve kolonije. Ženke osnivačice se hrane mladim lišćem, koje se kovrdža i dobija crvenu boju. Tako napadnuto lišće, ukoliko se ne zaštiti, opada. U slučaju jačeg napada, može biti napadnut i plod (pojava crvenih pega). Kritičan prag štetnosti je 10% naseljenih (napadnutih) listova na vršnim letorastima.

velika slika 

velika slika 

Krvava vaš na jabukama

Vizuelnim pregledom mlađih i starijih zasada jabuke na području RC Vrbas, registrovano je prisustvo  krvave vaši, Eriosoma lanigerum, na značajnom broju stabala i izdanaka.

Krvava vaš je prvenstveno štetočina jabuke, a može se naći i u zasadima kruške i dunje. Deo populacije krvave vaši prezimljava u mlađim larvenim stupnjevima oko korenovog vrata i u pukotinama kore drveta, a veći deo populacije prezimi na podzemnim organima. Beskrilne ženke su crvenkaste boje, na zadnjem delu prekrivene gustom voštano-vunastom prevlakom. U proleće, sa kretanjem vegetacije, beskrilne larve se kreću ka gornjim delovima biljke  da bi našle novo mesto za naseljavanje i stvaranje novih kolonija i tako dalje prelaze na grane (posebno one koje su oštećene od oštre rezidbe). Krilate forme se javljaju u letnjim mesecima i prelaze na nova stabla. Krvava vaš može da razvije 10-12 generacija na godišnjem nivou.

Direktne štete pravi tako što se vaši hrane sisajući biljne sokove na korenu, stablu, granama, izbojcima, usled čega dolazi do hipertrofije tkiva i stvaranja rak-rana, na kojima se često naseljavaju paraziti.  Zaraženi mladari se deformišu, imaju slab porast i suše se, dok su plodovi pokriveni pepeljastom navlakom od izlučevina krvave vaši. Prenamnožavanje ove štetočine može prouzrokovati zaustavljanje u porastu i propadanje infestiranih stabala.

Za preventivno delovanje i sprečavanje krvave vaši da se prenamnožava, prilikom podizanja zasada treba obratiti pažnju na izbor sorti i podloga jabuke (koristiti manje bujne sorte), izbegavati vlažnije terene i izbegavati oštru rezidbu.

Posle opadanja lišća se preporučuje u sklopu redovne jesenje zaštite tretiranje mineralnim uljima. Tada su kolonije najbrojnije i skoncentrisane su pri zemlji, u osnovi korena.

kolonije krvave vaši u prizemnom delu stabla

kolonije vaši na izdanku

larve krvave vaši

Jabukina osa

Na području delovanja RC Vrbas zasadi jabuke se nalaze u fazi crvenih balona, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi ( BBCH 57 ).

Na belim lepljivim klopkama, registrovan je prvi ulov jabukine ose (Hoplocampa testudinea). Ova štetočina prezimi u stadijumu larve u kokonu u zemljištu. Ženka polaže jaja na čašične listiće. Ispiljene larve se hrane ispod pokožice ploda, a mogu se ubušiti do semene lože. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova. Tako oštećeni plodovi se suše i opadaju. Imago se hrani polenom i nektarom i ne pravi štete na plodovima. Suzbijanje  jabukine ose se vrši u fazi precvetavanja jabuke, jer tad počinje piljenje larvi, koje prave štete. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i daće signal za pravovremenu primenu insekticida.

 

imago jabukine ose

Primena insekticida tokom cvetanja je zabranjena!

Lisna vaš crvenih gala jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu u Vrbasu, na sorti Crveni Delišes, registrovano je prisustvo simptoma napada lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta). Unutar gala utvrđeno je prisustvo vaši.

Napadnuti listovi su uvijeni ili se stvaraju klobuci (gale)koji poprimaju crvenu boju. Ako je brojnost insekata velika, mogu se pojaviti na plodovima crvene pege. 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled zasada jabuke na prisustvo ove štetočine, posle precvetavanja jabuke. Za sada se tretman ne preporučuje.

Primena insekticida tokom cvetanja je zabranjena!

 

listovi jabuke sa simptomima napada

vaš unutar gale na naličju lista

vaš unutar gale na naličju lista jabuke

Beli drvotočac-Zeuzera pyrina
Na lokalitetu u Vrbasu, u zasadu jabuke starom dve godine, registrovane su larve različitih uzrasta belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u mladarima i stablima. Ova štetočina ima dvogodišnji ciklus razvoja. Prezimljavaju larve u mladarima. U prvoj godini razvoja oštećuju mladare, dok u drugoj oštećuju stabla. Ženke polažu jaja u osnovi pazuha grana ili u osnovi lisne drške.
 
Mere kontrole:
Vizuelni pregledi na prisustvo jaja i napadnutih lastara, koji se mehanički uklanjaju  i spaljuju.
Hemijske mere zaštite su otežane zbog skrivenog načina života larvi.
 
 
mesto ubušenja larve sa izmetom
 
larva Zeuzera pyrina
 
presek mladara jabuke i hodnik sa larvom Zeuzera pyrina
 
larva belog drvotočca, Zeuzera pyrina, tek ispiljena.
 
Prvi ulov jabukovog smotavca
Na feromonskim klopkama u Ruskom Krsturu, registrovan je prvi ulov jabukovog smotavca, Carpocapsa pomonela
 
godina
datum prvog ulova
CDD(od 1.1.)
2014.
23.4.
112,39
2015.
30.4.
110,34
2016.
12.4.
82,2
 
Stanje u zasadu jabuka

Pregledom feromonskih klopki 26.04.2015. postavljenih u zasad jabuke, na lokalitetu u Ruskom Krsturu registrujemo početak leta jabučnog smotavca, Carpocapsa pomonella na 88,88 DD od 1.januara.

Jabuke na ovom regionu se trenutno nalaze u fenofazi po BBCHskale 67 (Cvetovi venu, većina latica opada).

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem dinamike leta ove štetočine.

Takođe je registrovana i pojava lisnih vaši crvenih gala-Dysaphis devecta, u niskom intenzitetu na pojedinačnim stablima.

Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje zasade i ukoliko imaju napad niskog intenziteta, mehanički uklone oštećene listove, kako bi se smanjio štetni potencijal. Potrebno je pratiti napad lisnih vaši, i kada se dostigne prag štetnosti (preko 5 napadnutih listova na 100 pregledanih), primeniti neki od registrovanih insekticida.

 

Carpocapsa pomonella

Dysaphis devecta

Krvava vaš

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorta crveni delišes, registrovane su kolonije krvave vaši, Eriosoma lanigerum. Za naseljavanje, ova štetna vaš, bira bujnije zasade(pojačano đubrenje azotom), vlažnije i niže položaje. Krvava vaš ima 10-15 generacija godišnje, prezimi  kao larva na vratu korena, u pukotinama debla,kao i na rak-ranama. Lako se prepoznaje po gusto, beličastoj, vunenoj , voštanoj prevlaci,pa se vaši od nje i nevide.  Odrasle vaši se hrane na korenju, razvijenim granama i letorastima,a zbog pucanja kore, napadnuti organi voćke,propadaju, jer krvava vaš prilikom ishrane,izbacuje fermente, koji izazivaju hipertrofiju tkiva. Prisutnost i brojnost ove štetočine kontroliše se početkom vegetacije i tokom zimske rezidbe. Razmnožava se partenogenetski (ženka rađa žive mlade). Do polovine juna u kolonijama se sreću samo beskrilne ženke, a tokom jula i avgusta se javljaju krilate forme. Dobro podnosi niske temperature( do minus 27°C), a visoke temperature preko 25°C, joj ne odgovaraju. Na smanjenje populacije utiču brojni  prirodni neprijatelji,od kojih je najznačajnija parazitska osica, Aphelinus mali( u voćnjacima u kojima se ne koriste insekticidi, Aphelinus mali može parazitirati do 90% populacije krvave vaši. Što se tiče hemijskog suzbijanja, krvava vaš se posredno suzbija zajedno sa ostalim vašima i savijačima.  Pre donošenja odluke o momentu tretiranja tokom vegetacije, mora se voditi računa o selektivnošću insekticida prema korisnim insektima.

kolonije krvave vaši prekrivene vunastom navlakom

 

1 - 10 Next