Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Pojava imaga repičine lisne ose

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva uljane repice. Na punktu Karavukovo, uljana repica je u fazi nicanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

imago repičine lisne ose

imago repičine lisne ose i fenofaza razvoja useva

Repičina lisna osa je redovna štetočina uljane repice u jesen. Štete pričinjavaju larve- pagusenice koje se hrane listovima. U godinama u kojima dolazi do  intenzivne pojave ove štetočine, može da izazove golobrst pa i potpuno uništavanje i preoravanje useva.

Repičina lisna osa ima 2-3 generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna jer se u proleće održava na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Najveće štete na uljanoj repici pričinjava poslednja generacija. 

S obzirom da štete nanose larve za sada nije potrebno preduzeti mere zaštite.

RC Sombor, nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu ove štetočine i na osnovu toga će dati signal za pravovremenu primenu insekticida.

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Sombor, na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Štete nanose i larve i imaga i to sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Karakteristični simptomi napada su u vidu sitnih beličastih   pega. U slučaju jakog napada može doći  do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Imago je smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Glava imaga  je gotovo četvrtasta na vrhu.

Imaga se šire  aktivnim letom, dok se larve sele hodajući sa biljke na biljku. U Evropi ima jednu generaciju godišnje a prezimljava imago . U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta)  u grupicama od 20-30 .

U jesen, imaga  se povlače na mesta prezimljavanja (pod koru drveća, u blizini kuća,stanova, šupa u koje se  zavlače kroz pukotine, prozore i vrata) i tamo ostaju  do proleća.

Registrovana  brojnost za sada ne uslovljava ekonomski značajne štete. Međutim, s obzirom na promenu klimatskih uslova u poljoprivrednoj proizvodnji, ova vrsta može u narednom periodu predstavljati problem u proizvodnji voća i povrća.

velika slika

velika slika

velika slika

Trešnjina osa

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se nalazi u fenofazi starenje, početak mirovanja (po BBCH skali 91-92).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešanja na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo pagusenica trešnjine osice (Caliroa cerasi) kao i simptomi od njihove ishrane na listovima.

velika slika

velika slika

Trešnjina osa napada lišće trešnje i kruške, mada u retkim slučajevima se može uočiti i na višnjama, dunji i šljivi.

Prezimljava u stadijumu pagusenice ukopana u zemlji. Ima dve generacije godišnje pa se pagusenice osim u proleće javljaju na lišću i krajem leta ili početkom jeseni.

Štete pričinjava pagusenica koja izgriza lišće i ostavlja za sobom samo providnu mrežicu. Smanjujući lisnu površinu tokom cele vegetacije, trešnjina osa smanjuje asimilaciju, ostavljajući stablo bez rezervi za prezimljavanje i za pripremanje rodnih pupoljaka za narednu godinu.

Trenutne registrovane brojnosti ne iziskuju hemijske mere zaštite.

Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Sombor kukuruz se nalazi u u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza (prouzrokovač Stolbur fitoplazma).

Vektor Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri. Ova cikada ima  jednu generaciju godišnje, a  prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice. Imaga  se javljaju  tokom juna meseca i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i nakon piljenja, larve počinju da se hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni  simptomi javljaju se krajem jula kada  prvo dolazi do crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i komušini. Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke. Na zaraženim biljkama  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza  najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

 

Štetočine šećerne repe

U usevu šećerne repe (punkt Bilić) registrovali smo prisustvo krilate i beskrilne forme crne repine vaši (Aphis fabae)  na pojedinačnim biljkama.

Aphis fabae

Usled niske brojnosti ove štetočine hemijske mere zaštite se ne prepručuju.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, na ukrasnom šiblju, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

velika slika

velika slika

Ova cikada spada u grupu polifagnh štetočina. Domaćin joj je  veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinova loza, kao i neke zeljaste biljke.  

Tokom godine ima  jednu generaciju, a prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke  hraniteljke. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati. Imaga  i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što za posledicu ima  slabiji porast  biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere nisu dale  zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

 

Kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na punktovima Gakovo, Bilić i  Karavukovo, vizuelnim pregledom biljaka registrovali smo prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dinamku polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca.

Erwinia amylovora

Vizuelnim pregledom zasada jabuka, na području delovanja RC Sombor, na punktovima Kupusina i Odžaci, registrovali smo simptome bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

velika slika

Mere zaštite protiv ove bolesti su veoma teške a kao osnovna mera preporučuje se rezidba  zaraženih delova biljaka. Prilikom mehaničkog uklanjanja voditi računa da se korišćeni alat dezinfikuje (varikinom ili 70% etil-alkoholom a zaražene delove biljaka  odseći  tako da se zahvati 30-40 cm zdravog biljnog materijala. Isečene delove biljaka potrebno je izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih biljnih delova potrebno je vršiti po suvom vremenu, biljke ne smeju biti vlažne, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, potrebno je obaviti hemijski tretman preparatom na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Pojava stričkovog šarenjaka Vanessa cardui u soji

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi početka cvetanja (BBCH 50-60).

Vizuelnim pregledom, na punktu Gakovo, registrovali smo prisustvo mlađih larvenih stadijuma stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkama.

Mlade gusenice u početku izgrizaju epidermis lista, a gusenice kasnijih stadijuma povezuju paučinastim nitima vršne listove. U toku jačeg napada može doći do golobrsta.

 

larva stričkovog šarenjaka

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima jabuke, uglavnom na okućnicama, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca Hyphantria cunea. U zapredcima, na pojedinačnim granama  registrovali smo gusenice ove štetočine.

S obzirom da u slučajevima jačeg napada, može doći do pojave golobrsta, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje  zahvaćenih madara.

gusenice Hyphantria cunea u zapredku

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima