Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi 2-5 formiranih listova (BBCH 12-15),dok se usevi ječma nalaze u fenofazi  2-4 vidljiva stabla (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice ,na više lokaliteta , registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp), dok prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice  (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice žita

( Erysiphe graminis )

 

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

 

Svetozar Miletić

13

2

4

Apatin

14

0

2

Prigrevica

14

1

2

 

Prilikom vizuelnih pregleda useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis), kao i mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

 

Riđica

22

2

0

Apatin

24

4

1

Prigrevica

22

4

0

Prilikom pregleda u usevima i pšenice i ječma  je registrovano i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae) u niskim brojnostima.

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Pyrenophora teres

Aphididae

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Zdravstveno stanje suncokreta

Na području deovanja RC Sombor, u toku je žetva suncokreta (BBCH 99).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo simptoma:

·          mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi)

Simptomi mrke pegavosti suncokreta, na listovima, registrovani su na do 20% biljaka, dok su simptomi na glavama suncokreta uočeni na pojedinačnim biljkama.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)

Simptomi sivo mrke pegavosti suncokreta su registrovani na 80 % biljaka, dok se procenat napadnute biljne površine kreće do 20.

velika slika

·         bele truleži  ( Sclerotinia sclerotiorum)

Na pojedinačnim biljkama je registrovano prisustvo simptoma bele truleži. Simptomi su registrovani samo na prizemnom delu stabla.

 

velika slika

·         crna  pegavost suncokreta (Phoma macdonaldi)

Simptomi ovog patogena registrovani su na stablu i u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom na do 80% biljaka. Procenat napadnute biljne površine kreće se do 20.

velika slika

·         volovod (Orobanche cumana)

Ova parazitna cvetnica registrovana je na do 1% biljaka.

velika slika

Najvažniji način kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored tj. suncokret gajiti na istoj parceli tek posle 4 godine. Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu sunokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole, spadaju različite agrotehničke mere kao što su rok setve, setva tretiranog semena, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Stenice u zasadima leske

Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Karavukovo i Aleksa Šantić, koji se nalaze u fazi sazrevanja, registrovano je prisustvo:

·         braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 30% stabala

·         kruškine čipkaste stenice (Stephanytis pyri) na do 25% stabala i

·         rožaste stenice (Coreus marginatus) na do 20% stabala.

Na području rada RC Sombor, braon mramorasta stenica je pored zasada leske registrovana i  u usevima paprike na otvorenom polju, kao i u baštama i okućnicama. Takođe, na svetlosnim lovnim lampama, postavljenim na punktovima Sombor, Karavukovo i Riđica, svakodnevno se registruju ulovi imaga braon mramoraste stenice.

Ova stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imago, sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, dolazi do stvaranja nekrotičnih pega i do udubljenja tkiva. Ubodne rane otvaraju put infekcijama različitih patogena, što dovodi do propadanja plodova.

Ova vrsta je nova štetočina na našem proizvodnom području, te još uvek nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. S obzirom na njenu invazivnost i klimatske uslove na našem području, u narednim periodu, postoji visok rizik od nastanka šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prisustvo kruškine čipkaste stenice pored zasada leske, u ovoj godini registrovano je u velikim brojnostima, i na drugom voću kao i povrću. Prezimljava kao imago u lisnoj stelji ili u pukotinama na stablu ili ispod kore. Štete prave i imago i larve sisanjem biljnih sokova iz lista. U godinama kada je brojnost povećana, na napadnutim biljkama, može da izazove i sušenje čitave lisne površine.

Rožasta stenica je polifagna vrsta koja ima jednu generaciju godišnje. Larve i imago ove stenice hrane se sisajući sokove biljaka. Imago se javlja u proleće i najčešće se dopunski hrani na korovskim vrstama iz familije Polygonacae na kojima ženke polažu jaja. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva i u avgustu dolazi do pojave imaga. Pored familije Polygonacae imago se hrani i biljkama iz familija Asteraceae i Rosaceae, a neretko se javlja i na malini, ogrozdu i crnoj ribizli.

 

Jajno leglo H.halys

Larva H.halys

Imago S. pyri

Braon mramorasta stenica

Na području delovanja RC Sombor, na punktovima  Riđica i Toplana, registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Imaga su registrovana u usevima paprika na otvorenom polju blizu naselja i u baštama, kao i na svetlosnim lampama postavljenim na ovim punktovima.

velika slika

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imaga i to sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Karakteristični simptomi napada su u vidu sitnih beličastih  pega a u slučaju jakog napada može doći  do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Imago je smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Glava imaga  je gotovo četvrtasta na vrhu.

Imaga se šire  aktivnim letom, dok se larve sele hodajući sa biljke na biljku. U Evropi ima jednu generaciju godišnje a prezimljava imago . U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta).  

U jesen, imaga  se povlače na mesta prezimljavanja (pod koru drveća, u blizini kuća, stanova, šupa u koje se  zavlače kroz pukotine, prozore i vrata) i tamo ostaju  do proleća.

S obzirom na promenu klimatskih uslova u  proizvodnji, ova vrsta može u narednom periodu predstavljati problem u poljoprivredi. Njeno hemijsko suzbijanje je otežano s obzirom da najveće štete pravi u periodu sazrevanja plodova. Kao jedan od načina suzbijanja mogu se primeniti  lovne klopke  za masovno izlovljavanje i smanjivanje populacije,  ali za sada, u Srbiji  još uvek nema komercijalnih klopki za njeno izlovljavanje. Na manjim površinama, u baštama i na okućnicama, mehaničko uklanjanje je dobra i pouzdana mera.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od cvetanja, polinizacije do razvića ploda (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom kukuruza, na punktu Fenbah registrovano je  prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

velika slika

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem  dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida u cilju suzbijanje ove štetočine.

Pojava dudovca Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor,  na okućnicama, na punktovima Riđica i Apatin, registrovano je  prisustvo  larvi i simptoma od njihove ishrane prve generacije dudovca, Hyphantria cunea.

velika slika

Kao polifagna štetočina  hrani  se na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada na napadnutim biljkama može doći i  do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, na ukrasnom šiblju, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa

velika slika

Ova cikada spada u grupu polifagnih štetočina  i naseljava veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, kao i neke zeljaste biljke.  

Ima  jednu generaciju godišnje , a prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke  hraniteljke. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati. Imaga  i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što za posledicu ima  slabiji porast  biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se razvija i održava, hemijske mere  za sada nisu dale  zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Pojava ozime sovice (Agrotis segetum)

Vizulnim pregledom useva kukuruza, na punktu Fenbah, registrovano je prisustvo larvi ozime sovice (Agrotis segetum) i oštećenja usled njihove ishrane na 2-4% biljaka.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Ozima sovica je polifagna štetočina,  ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u zemljištu na dubini oko 10-30 cm. Najveće štete pričinjavaju gusenice prve generacije. Gusenice starijeg uzrasta (IV-VI) podgrizaju biljke  na mestu prelaska stabla u koren.

Hemijske mere suzbijanja se ne preporučuju.

Cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktovima Kljajićevo i Riđica, registrovano je prisustvo drugog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Scaphoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su sve do septembra u zasadima vinove loze. Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja, dok sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

RC Sombor nastavlja da prati cikadu Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Šturost klasa pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, na parcelama na kojima nije sprovedena adekvatna zaštita klasa od Fusarium graminearum (prouz šturosti klasa), registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena. Obilne i česte kiše tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, konstantno su stvarale povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima