Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Polaganje jaja krompirove zlatice

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja, stabla probijaju površinu zemlje do četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9- 14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  prezimljavajućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i janih legala na naličju lista.

   

imago krompirove zlatice                        jajna legla na naličju lista

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja ov eštetočine, kao i piljenje larvi iz prisutnih jajnih legala.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Polaganje jaja šljivinog smotavca

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljive se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 72).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca  Grapholita funebrana na 1 % plodova. U narednim danima očekuje se intenzivnije polaganje jaja ove štetočine.

velika slika

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima šljive.

Praćenje dozrelosti  i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 

Na području delovanja RC Sombor, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od cvetovi venu: većina latica opada do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke)  registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora i pa je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 83,92 %, dok je ispražnjenost pseudotecija 15,68%.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti  i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena

 

Pojava pipe repičine ljuske u uljanoj repici

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske, Ceutorrynchus assimilis.

 

velika slika                                 velika slika

Imago pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu. Po izlasku sa mesta prezimljavanja hrani se pupoljcima, delovima cveta i ljuskama. Ispiljene larve nanose najveće štete  u mahunama tako što  izgrizaju semenke.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Prisustvo štetnih insekata u zasadima trešnje

Na području delovanja RC Sombor trešnja se nalazi u fenofazi punog cvetanja  (BBCH 65).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, na punktu Karavukovo,  registrovano je prisustvo odraslih jediniki smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus) , kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane u vidu izgriženih ivica listova.

Ovaj listojed spada u grupu polifagnih vrsta insekata i hrani se lišćem šljive, breskve, trešnje, kruške i jabuke.

Najveće štete nanose odrasle jedinke koje se javljaju na početku vegetacije.  U godinama sa većom brojnošću od 5 do 6 odraslih jedinki po listu može da ošteti od 5 % do 10 % lisne površine na početku vegetacije. Kasnije oštećenja koje nanose odrasle jedinke su neznatna, te se stoga ova štetočina ne smatra ekonomski značajnom.

smeđi listojed

Pored smeđeg listojega, u zasadu je registrovan i početak formiranja kolonija lisnih vaši (Aphididae).

lisne vaši

Trenutno je trešnja u fenofazi punog cvetanja i pored pčela u zasadu su prisutni i bumbari kao polinatori.

velika slika

U fazama cvetanja voća primena insekticida je zakonom zabranjena!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešnje.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na području delovanja RC  Sombor zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka cvetanja: vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), do većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu  (BBCH 55-59).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke)  registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora (od pregledanih 50 u 14 pseudotecija formirano je do 25 % askospora, u 12 pseudotecija je formirano 26-50% askospora, u 4 pseudotecije je formirano 51-75% asospora , u 5 pseudotecija je formirano 76-100 % askospora, dok u 15 pseudotecija nije registrovano prisustvo askospora) pa je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 35 %.

pseudotecije V.inaequalis kategorije K4

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se nalaze u fenofazi početka cvetanja (55-56 BBCH).

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke)  registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora . Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 29 % .

RC Sombor nastavlja sa praćenjem  dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja-većina cvetova sa krunicama koje formiraju cvetni balon do puno cvetanje  (BBCH 59-65).  

velika slika

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive, na punktu Apatin, registrovani su ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa minuta i H.flava). 

velika slika

Šljivine ose polažu jaja u čašične listiće cvetova. Kada se ispile larve se ubušuju u tek zametnute plodove. Napadnuti plodovi prevremeno opadaju.

Insekticidni tretman se preporučuje u fazi precvetavanja kada je potrebno zaštititi tek zametnute plodove od ubušivanja larvi.

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive, na osnovu čega će pravovremeno dati signal za primenu insekticida.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke)  registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora (od pregledanih 50 u 23 pseudotecija formirano je do 25 % askospora, u 6 pseudotecija je formirano 26-50% askospora, u 4 pseudotecije je formirano 51-75% asospora , dok u 17 pseudotecija nije registrovano prisustvo  askospora)  pa je  dozrelost pseudotecija  za ovu nedelju 23,5 % .

velika slika

RC Sombor nastavlja sa praćenjem pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do početka vlatanja (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 30% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 60 % biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do 12 % biljaka.

 

   

E.graminis                                                  S.tritici

   

P.recondita                                                P.recondita 

U odnosu na prethodne preglede u usevima je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice kao i rđe, što je rezultat povoljnih uslova (temperatura, relativna vlaga, kao i padavine) koje smo imali u prethodnom periodu.

Povoljan period za razvoj patogena nastavlja se i u narednom periodu, pa je potrebno po stabilizaciji uslova (prestanak padavina i mogućnost ulaska mehanizacije) zaštititi useve nekim od registrovanih  fungicida.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima