Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

pupoljak jabuke-sorta Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, lokalitet Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 0,92% (od pregledanih 54 pseudotecije u 2 je registrovano prisustvo askospora u askusima).

pseudotecija Venturia inaequalis

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Približava se zaštita repice od pipa

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

fenofaza razvoja uljane repice

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga male  repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

Tabela 1-tabelarni pregled prisustva imaga repičinih pipa

Lokalitet
Broj pipa na 5 biljaka
Karavukovo
0,65
Gakovo
0,2
Apatin
0,75

Disekcijim tela ženki repičinih pipa utvrđeno je prisustvo jaja i tragova dopunske ishrane. Na biljkama uljane repice nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški. Prema trenutnim prognozama, početak polaganja jaja se očekuje početkom sledeće nedelje.

jaja u telu ženke

Takođe, na teritoriji RC Sombor nije postignut prag štetnosti (1 imago na 5 biljaka) te se insekticidni tretman još uvek ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Štetočine uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi 9 i više listova (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

imago male repičine pipe

fenofaza razvoja uljane repice

Povoljne temperature u prethodnom periodu uslovile su njenu pojavu i migraciju na nove parcele. S obzirom da se u narednom periodu i dalje najavljuju visoke dnevne temperature, očekuje se intenzivnije prisustvo imaga repičinih pipa na usevima uljane repice.

Za sada je brojnost registrovanih imaga ispod praga štetnosti pa se primena hemijskih mera još uvek ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH  23-26).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i lisne rđe (Puccinia recondita).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Faza

BBCH

%  biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

%  biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Apatin

25

10

2

8

Gakovo

23

5

4

5

Karavukovo

26

8

5

5

Fenbah

25

5

6

4

 

I usevi ozimih ječmova  se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 24-27). Pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

 %  biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

%  biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Apatin

27

4

8

14

Gakovo

26

2

7

12

Karavukovo

26

4

9

9

Fenbah

27

4

6

10

 

Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prilikom pregleda je registrovano i prisustvo aktivnih rupa  od poljskih glodara (poljska voluharica, Microtus arvalis i poljski miš, Apodemus sylvaticus) pa se proizvođačima preporučuje pregled i obilazak parcela.

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa /ha preporučuje se suzbijanje primenom rodenticida. Prilikom primene gotovih mamaka na bazi aktivne materije cinkfosfid ili bromadiolon obavezno treba voditi računa da se rupe zatrpaju kako ne bi došlo do trovanja divljači na parcelama.

pepelnica na listu pšenice

rđa na listu pšenice

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Sombor, jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared na punktu Apatin, registrovano je da je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) 0%. U pregledanim pseudotecijama utvrđeno je prisustvo askusa, ali ne i formiranih askospora u njima.
RC Sombor u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi 2-5 formiranih listova (BBCH 12-15),dok se usevi ječma nalaze u fenofazi  2-4 vidljiva stabla (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice ,na više lokaliteta , registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp), dok prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice  (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice žita

( Erysiphe graminis )

 

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

 

Svetozar Miletić

13

2

4

Apatin

14

0

2

Prigrevica

14

1

2

 

Prilikom vizuelnih pregleda useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis), kao i mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

 

Riđica

22

2

0

Apatin

24

4

1

Prigrevica

22

4

0

Prilikom pregleda u usevima i pšenice i ječma  je registrovano i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae) u niskim brojnostima.

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Pyrenophora teres

Aphididae

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Zdravstveno stanje suncokreta

Na području deovanja RC Sombor, u toku je žetva suncokreta (BBCH 99).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo simptoma:

·          mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi)

Simptomi mrke pegavosti suncokreta, na listovima, registrovani su na do 20% biljaka, dok su simptomi na glavama suncokreta uočeni na pojedinačnim biljkama.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)

Simptomi sivo mrke pegavosti suncokreta su registrovani na 80 % biljaka, dok se procenat napadnute biljne površine kreće do 20.

velika slika

·         bele truleži  ( Sclerotinia sclerotiorum)

Na pojedinačnim biljkama je registrovano prisustvo simptoma bele truleži. Simptomi su registrovani samo na prizemnom delu stabla.

 

velika slika

·         crna  pegavost suncokreta (Phoma macdonaldi)

Simptomi ovog patogena registrovani su na stablu i u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom na do 80% biljaka. Procenat napadnute biljne površine kreće se do 20.

velika slika

·         volovod (Orobanche cumana)

Ova parazitna cvetnica registrovana je na do 1% biljaka.

velika slika

Najvažniji način kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored tj. suncokret gajiti na istoj parceli tek posle 4 godine. Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu sunokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole, spadaju različite agrotehničke mere kao što su rok setve, setva tretiranog semena, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Stenice u zasadima leske

Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Karavukovo i Aleksa Šantić, koji se nalaze u fazi sazrevanja, registrovano je prisustvo:

·         braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 30% stabala

·         kruškine čipkaste stenice (Stephanytis pyri) na do 25% stabala i

·         rožaste stenice (Coreus marginatus) na do 20% stabala.

Na području rada RC Sombor, braon mramorasta stenica je pored zasada leske registrovana i  u usevima paprike na otvorenom polju, kao i u baštama i okućnicama. Takođe, na svetlosnim lovnim lampama, postavljenim na punktovima Sombor, Karavukovo i Riđica, svakodnevno se registruju ulovi imaga braon mramoraste stenice.

Ova stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imago, sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, dolazi do stvaranja nekrotičnih pega i do udubljenja tkiva. Ubodne rane otvaraju put infekcijama različitih patogena, što dovodi do propadanja plodova.

Ova vrsta je nova štetočina na našem proizvodnom području, te još uvek nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. S obzirom na njenu invazivnost i klimatske uslove na našem području, u narednim periodu, postoji visok rizik od nastanka šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prisustvo kruškine čipkaste stenice pored zasada leske, u ovoj godini registrovano je u velikim brojnostima, i na drugom voću kao i povrću. Prezimljava kao imago u lisnoj stelji ili u pukotinama na stablu ili ispod kore. Štete prave i imago i larve sisanjem biljnih sokova iz lista. U godinama kada je brojnost povećana, na napadnutim biljkama, može da izazove i sušenje čitave lisne površine.

Rožasta stenica je polifagna vrsta koja ima jednu generaciju godišnje. Larve i imago ove stenice hrane se sisajući sokove biljaka. Imago se javlja u proleće i najčešće se dopunski hrani na korovskim vrstama iz familije Polygonacae na kojima ženke polažu jaja. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva i u avgustu dolazi do pojave imaga. Pored familije Polygonacae imago se hrani i biljkama iz familija Asteraceae i Rosaceae, a neretko se javlja i na malini, ogrozdu i crnoj ribizli.

 

Jajno leglo H.halys

Larva H.halys

Imago S. pyri

Braon mramorasta stenica

Na području delovanja RC Sombor, na punktovima  Riđica i Toplana, registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Imaga su registrovana u usevima paprika na otvorenom polju blizu naselja i u baštama, kao i na svetlosnim lampama postavljenim na ovim punktovima.

velika slika

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imaga i to sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Karakteristični simptomi napada su u vidu sitnih beličastih  pega a u slučaju jakog napada može doći  do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Imago je smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Glava imaga  je gotovo četvrtasta na vrhu.

Imaga se šire  aktivnim letom, dok se larve sele hodajući sa biljke na biljku. U Evropi ima jednu generaciju godišnje a prezimljava imago . U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta).  

U jesen, imaga  se povlače na mesta prezimljavanja (pod koru drveća, u blizini kuća, stanova, šupa u koje se  zavlače kroz pukotine, prozore i vrata) i tamo ostaju  do proleća.

S obzirom na promenu klimatskih uslova u  proizvodnji, ova vrsta može u narednom periodu predstavljati problem u poljoprivredi. Njeno hemijsko suzbijanje je otežano s obzirom da najveće štete pravi u periodu sazrevanja plodova. Kao jedan od načina suzbijanja mogu se primeniti  lovne klopke  za masovno izlovljavanje i smanjivanje populacije,  ali za sada, u Srbiji  još uvek nema komercijalnih klopki za njeno izlovljavanje. Na manjim površinama, u baštama i na okućnicama, mehaničko uklanjanje je dobra i pouzdana mera.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od cvetanja, polinizacije do razvića ploda (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom kukuruza, na punktu Fenbah registrovano je  prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

velika slika

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem  dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida u cilju suzbijanje ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima