Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Druga generacija dudovca na voću

Na području deloavnja RC Sombor, registrovano je prisustvo larvi II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Simptomi su naročito izraženi na stablima voća na okućnicama kao i u ekstenzivnim zasadima u kojima je primena insekticida u manjem intenzitetu.

Ova štetočina ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima skeletiraju lišće dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Prema podacima sa svetlosnih lampi sa punktova Karavukovo, Riđica i Sombor-Toplana, na području delovanja RC Sombor let leptira prve generacije registrovan je od 11.06.-06.07. dok se let leptira druge generacije registruje od 30.07. i još uvek traje.

RC  Sombor je tokom treće dekade juna registrovao prisustustvo simptoma oštećenja od I generacije ove štetočine o čemu je i pisao u prilogu 30.06.

Poljoprivrednim proizvođačima koji sada registruju prisustvo zapredaka sa larvama ove štetočine, preporučujemo   da zapretke  mehanički uklone, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

  

velika slika

velika slika

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi cvetanja i razvića ploda  (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na 1-2% biljaka.

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena insekticida, a  RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza na osnovu kojih će dati pravovremeni signal za tretman.

 

Prisustvo zelene povrtne stenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi paradajza i paprike se nalaze u fenofazi cvetanja i razvoja ploda (prva cvast, otvoren prvi cvet-prva grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu BBCH 61-71) .

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

 

larva na plodu paradajza                     simptomi nastali ishranom larvi

larva N.viridula na paprici

Zelena povrtna stenica prezimljava u stadijumu imaga. U proleće, na temperaturi iznad 10°C, imago počinje da se hrani, kopulira i polaže jaja. Ženka polaže 30-130  jaja u gomilice na naličje lista i to na gornje delove useva. Prvi larveni stupanj ostaje na leglu, ne hrani se. Ishrana počinje tek kada su larve drugog stupnja razvića. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova.

N. viridula spada u grupu polifagnih štetočina. Hrani se  svim delovima biljaka ali primarno plodovima. Na napadnutim plodovima znatno se smanjuje komercijalna vrednost u pogledu kvaliteta, a napadnute biljke zaostaju u porastu, što dovodi do opadanja plodova.

Zelena povrtna stenica se masovno javlja u usevima u fazi sazrevanja plodova pa su mere suzbijanja otežane, zbog poštovanja karence primenjenih insekticida. Najveću efikasnost u suzbijanju pokazali su insekticidi iz grupe piretroida.

 

Prilikom primene insekticida voditi o računa o karenci!

Prisustvo štetočina u usevima soje

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktovima Gakovo i Apatin, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, kao i oštećenja na biljkama od njihove ishrane na obodnim delovima parcela. Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera).

     

velika slika                                    velika slika

Trenutni vremenski uslovi, praćeni visokim temperaturama i odsustvom padavina, pogoduju razvoju i širenju navedenih štetočina. S obzirom da je prisustvo tih štetočina registrovano u niskom intenzitetu, primena insekticida se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima soje i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo dudovca u zasadima voća

Vizuelnim pregledima voća (šljiva, jabuka, dunja), na području delovanja RC Sombor, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca (Hyphantria cunea).

velika slika

Dudovac je polifagna štetočina koja se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete nanose larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada  na napadnutim biljkama može doći do golobrsta.

Za sada su simptomi registrovani na pojedinačnim granama pa se kao mera suzbijanja preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze. 

Prisustvo simptoma bolesti u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi mlečne zrelosti (BBCH  73-75).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

- fuzarioze klasa (prouz Fusarium graminearum)  na do 2% biljaka,

     

velika slika                                   velika slika

- lisne rđe pšenice (prouz Puccinia recondita) na do 10 % biljaka i to uglavnom na obodnim delovima parcela,

velika slika

- crne rđe žita i trava (prouz Puccinia graminis) na do 5 % biljaka.

velika slika

Prisustvo simptoma bolesti registruje se na parcelama na kojima je izostala primena fungicida ili ona nije bila pravovremena. Sa ciljem zaštite pšenice od bolesti, RC Sombor objavio je dve preporuke 9.4.2021. (vidi preporuku) i 18.5.2021. (vidi preporuku).

Ispražnjenost pseudotecija V.inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi prečnik ploda do 40mm  (BBCH 74).

sorta Ajdared-punkt Apatin

 Laboratorijskim  pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Apatin, registrovana je ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100 % .

Period primarnih infekcija od ovog patogena je završen.

Tab.1-dinamika dozrelosti i ispražnjenosti V.inaequalis u 2021.

Datum očitavanja

% dozrelosti

% ispražnjenosti

04.02.2021

0,00

-

10.02.2021

0,00

-

17.02.2021

2,94

-

23.02.2021

5,76

-

03.03.2021

15,51

-

12.03.2021

24,50

-

16.03.2021

32,50

-

24.03.2021

34,50

-

01.04.2021

39,50

-

08.04.2021

46,00

3,84

14.04.2021

58,18

9,83

23.04.2021

73,00

18,03

29.04.2021

74,50

26,47

07.05.2021

84,52

28,81

14.05.2021

89,02

33,87

21.05.2021

100,00

68,62

28.05.2021.

100,00

94,23

03.06.2021.

100,00

96,29

10.06.2021.

100,00

100,00

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

parcela šeć.repe-punkt Sombor

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su  pojedinačne pege  prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.  Analizom  pega u laboratoriji registrovane su konidije patogena.

pega C.beticola

 

konidija C.beticola              konidija C.beticola

Padavine u prethodnom periodu i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha uz povoljne temperature dovele su do ostvarenja uslova za primarnu  infekciju od strane patogena, naročito u usevima u kojima je šećerna repa sklopile redove. S obzirom da su trenutni uslovi koji vladaju u polju (temperatura, relativna vlažnost vazduha) povoljni za ostvarenje infekcije, očekuje se dalje širenje simptoma.

Za sada se  hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati uslove  za infekciju i razvoj ovog patogena na osnovu kojih će dati signal za primenu fungicida.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fazi 6-10 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na punktu Riđica (BBCH 19-razvijeno 9 i više listova) registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 1 % biljaka.

sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

U narednom periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivnije polaganje jaja. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi razvoja plodova; drugo opadanje plodova do fenofaze prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (BBCH 73-74).

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim  pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Apatin, registrovana je ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke) od 96,29%.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima