Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke), sa prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, lokalitet Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija od 46%  i ispražnjenost pseudotecija od 3,84 %.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis.

Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i preventivne mere kontole

RC Sombor, na punktovima Apatin, Karavukovo i Riđica u zasadima maline, trešnje i vinove loze vrši monitoring azijske voćne mušice Drosophila suzukii. Sa redovnim praćenjem ove štetočine RC Sombor je počeo još 2015. godine i tokom prethodnih sezona prva imaga registrovana su tek polovinom jula. Ove godine, u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom 31.3.2021, na punktu Apatin, u zasadu maline su registrovani ulovi imaga ove voćne mušice.

Azijskoj voćnoj mušici domaćini mogu biti veliki broj voćnih vrsta, a ovako rana pojava odraslih jedinki ukazuje na rizik od nastanka šteta u usevima jagoda, trešanja, ranih bresaka i drugog voća.

Ženka polaže jaja na zrele plodove tako što testerastom legalicom zaseče pokožicu ploda i u plod ubaci jaje. U zavisnosti od temperature, u proseku za 7-10 dana, pile se larve. Napadnuti plodovi ubrzano propadaju i podložni su truljenju.

U cilju smanjenja populacije ove štetočine preporučuje se sprovođenje sledećih mera:

 

- postavljanje velikog broja lovnih  klopki radi izlovljavanja odraslih jedinki (plastične flaše  zapremine 1,5 l sa napravljena 3  otvora sa jedne strane i prorezom za širenje mirisa sa druge strane). U napravljene klopke se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove. Napravljene klopke treba postaviti po obodima, na razmak 2-3 m  i unutar parcela na rastojanje od 5m.

-održavanje ivica parcela i ukljanjanje biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini poput divlje kupine, zove, džanarike i dugih divljih vrsta voća.

RC Sombor nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine, a o ostalim merama kontrole i hemijskim merama zaštite blagovremeno će obavestiti poljoprivredne proizvođače.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55- 57).

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodaova jabuke) od 39,5%.

Od pregledanih 50 pseudotecija u 14 nismo registrovali prisustvo askospora. U 13 pseudotecija registrovano je do 25 % formiranih askospora, u 8 je 26-50% askospora, u 10 pseudotecija je formirano 51-75% askospora a u 5 pseudotecija je formirano 76-100% akospora.

RC Sombor nastavlja i narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Tab.1-dinamika dozrelosti pseudotecija u 2021.

datum pregleda

% dozrelosti

04.02.

0,0

10.02.

0,0

17.02.

2,94

23.02.

5,76

03.03.

15,51

12.03.

24,50

16.03.

32,50

24.03.

34,50

01.04.

39,50

Polaganje jaja žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi kraja bokorenja i početka rasta stabljike ( BBCH 24-30).

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica, registrovano je prisustvo položenih jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

položena jaja žitne pijavice

S porastom temperatura u narednom periodu, očekuje se intenzivnije polaganja jaja kao i početak piljenja larvi.

Za sada se insekticidni tretman još ne preporučuje a RC Sombor će na osnovu vizuelnih pregleda dati signal za primenu insekticida.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture do faze mišjih išiju (BBCH 09-10).

pupoljci jabuke sorte Ajdared-punkt Apatin

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, lokalitet Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 34,5%.

Od pregledanih 50 pseudotecija u 18 nije registrovano prisustvo askospora. U 12 pseudotecija registrovano je do 25 % formiranih askospora, u 8 pseudotecija je od 26% do 50% formiranih askospora, u 7 pseudotecija je od 51% do 75% formiranih askospora i u 5 pseudotecija je od 76% do 100% formiranih askospora.

pseudotecija Venturia inaequalis

RC Sombor nastavlja i narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 07-09).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, lokalitet Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) od 32,5%.

Od pregledanih 60 pseudotecija u 18 nije registrovano prisustvo askospora. U 22 pseudotecije registrovano je do 25% formiranih askospora, u 9 pseudotecija je od 26% do 50% formiranih askospora, u 6 pseudotecija je od 51% do 75% askospora i u 5 pseudotecija je od 76% do 100% formiranih askospora.

RC Sombor nastavlja i narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od početka pucanja pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 07-09).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared, sa punkta Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) od 24,50%. Od  pregledanih 50 pseudotecija, u 16 pseudotecija je formirano do 25% askospora, u 10 je formirano 26-50% askospora, u 3 pseudotecije je formirano 51-75% askospora, u 1 pseudoteciji je formirano 76-100 % askospora, dok je u preostalih 20 utvrđeno prisustvo askusa, ali bez zrelih askospora.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

velika slika

Pojava imaga žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi bokorenja i rasta stabljike. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazama od 1 do 4 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 21-24), dok su usevi ozimog ječma u fazi od 2 do 5 sekundarnih stabala vidljivo do početka rasta stabljike (BBCH 22-30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na punktovima Apatin i Gakovo, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice, Lema melanopus, kao i simptomi oštećenja koji su nastali usled dopunske ishrane.

simptomi oštećenja

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao imago u ostacima strnih žita i drugim skrovitim mestima (suvo lišče, trava, slama i dr.). Pri temperaturama vazduha iznad 10°C imaga izlaze sa mesta prezimljavanja i počinju dopunski da se hrane, kopuliraju  i polažu jaja.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje mera zaštite.

Pojava imaga sive repine pipe na mestima prezimljavanja

Na području delovanja RC Sombor, u toku su pripreme za setvu šećerne repe.

U feromonskim klopkama, postavljenim na starom repištu, na punktu Gakovo, registrovan je prvi ulov imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris. Na punktovima Bezdan i Kljajićevo, za sada, nisu registrovani ulovi na klopkama.

                           

siva repina pipa                                                 feromonska klopka

U narednom periodu, sa porastom temperatura, očekuje se njihov intenzivniji izlazak sa mesta prezimjavanja.


RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu ove ekonomski najznačajnije štetočine u usevima šećerne repe.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi bokorenja. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazama od 1 do 4 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 21-24), dok su usevi ozimog ječma u fazi od 2 do 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

- pepelnice žita (Erysiphe graminis) do 5 % biljaka,

- sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% do 35% biljaka i

- rđe (Puccinia spp.) na pojedinačnim biljkama.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

Apatin

22

4

10

-

Fenbah

24

5

29

-

Gakovo

21

-

5

2

Riđica

24

-

35

-

Kljajićevo

22

-

2

-

Karavukovo

21

-

2

-

 

 Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

- pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 7 % biljaka,

- mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5% do 30% biljaka,

- sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5 % biljaka i

- rđe (Puccinia spp.) na do 3 % biljaka.

Vizuelni pregledi useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Puccinia spp.

Apatin

25

7

3

4

1

Fenbah

25

6

30

9

2

Gakovo

22

-

5

5

-

Kljajićevo

23

-

5

5

-

Karavukovo

25

6

30

5

3

Vizuelnim pregledima nije registrovano prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na usevima, naročito na onim koji su posejani u ranijim rokovima, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja koja su nastala izmrzavanjem useva tokom druge dekade februara.

Na pregledanim parcelama se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko se prilikom pregleda registruje preko 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci. Nakon postavljanja gotovih mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Septoria tritici

Pyrenophora teres

Puccinia hordei

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima