Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Šturost klasa pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, na parcelama na kojima nije sprovedena adekvatna zaštita klasa od Fusarium graminearum (prouz šturosti klasa), registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena. Obilne i česte kiše tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, konstantno su stvarale povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

Stanje u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice i ječma, se nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do vidljivo 5 do 6 stabala (BBCH 14-26).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je  povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphe gaminis)  i rđe (Puccinia spp.), dok nije došlo do povećanja broja biljaka sa simptomima snežne plesni (Fusarium nivale) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Erysiphe graminis

Fusarium nivale

Puccinia spp.

Sombor

Anapurna

22

80

0

15

Bilić

Zvezdana

14

15

1

0

Apatin

Apache

22

35

0

0

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Pyrenophora

teres

Rhynchosporium

secalis

Erysiphe

graminis

Apatin

Nonius

23

10

25

45

Riđica

Nonius

23

10

30

50

Sombor

Sandra

24

8

10

40

 

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi uzimih strnina se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno do 4 stabla vidljivo (13-24 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na više punktova registrovano je prisustvo simptoma:

ozima pšenica

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) -na 12-18% biljaka

-snežne plesni (Fusarium nivale) –na 1%  biljaka

 

Lokalitet

sorta

BBCH

Erysiphe graminis

Fusarium nivale

Sombor

Anapurna

21

18

0

Bilić

Zvezdana

14

0

1

Apatin

Apache

21

12

0

 

ozimi ječam

-mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)—na 3-5  % biljaka

-sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis)-na 5-12 % biljaka

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) –na 9-23% biljaka

Lokalitet

sorta

BBCH

Pyrenophora

teres

Rhynchosporium

secalis

Erysiphe

graminis

Apatin

Nonius

23

5

12

9

Riđica

Nonius

23

5

10

23

Sombor

Sandra

24

3

5

12

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje ozimih strnih žita.

mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres)

pepelnica (Erysiphe graminis)

Stanje u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor, ozimi ječmovi se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23) .

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Apatin, Riđica i Sombor, registrovano je  prisustvo:

-simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na 2-8%  biljaka;

-simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1 % biljaka;

 

velika slika

-simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 1-5 % biljaka

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima ječmova.

Prilikom  vizuelnih pregleda useva registrovano  je   i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš-Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica-Microtus arvalis). Proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti aktivnh rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa/ha  preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatvoriti rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Stanje u usevima ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 2 lista razvijeno do početak bokorenja (po BBCH skali  12-21).

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti pšenice.

Prilikom pregleda registrovano je prisustvo oštećenja od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis).

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti aktivnih rupa. Ukoliko se na parceli registruje više od 10 aktivnih rupa/ha potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje. Za suzbijanje se preporučuje primena gotovih mamaka  a nakon primene  je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica.

Pojava rđa u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Vizuelnim pregledom pšenica registrovano je prisustvo simptoma rđa –

Puccinia recondita f. sp. tritici (prouz.lisne rđe) – na 10-25% biljaka

Puccinia striiformis f. sp. tritici (prouz. žute lisne rđe) -na 5-15 % biljaka

i to na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na listu ispod njega.

Puccinia recondita

Puccinia striiformis f sp tritici

Pojava imaga žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi početka izduživanja stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Bilić i Toplana , registrovali smo prisustvo imaga žitne pijavice ( Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima strnih žita.

oštećenja od imaga

imago žitne pijavice

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od bokorenja do početka rasta stabljike ( BBCH 29- 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenica na punktovima Apatin, Bilić, Karavukovo i Riđica registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice(prouz.Septoria tritici) na 2 do7 % biljaka, rđe (prouz.Puccinia spp.)  do 2 % biljaka i pepelnice žita( prouz.Erysiphe graminis ) na 5 do 28 % biljaka.

S obzirom da su simptomi prisutni samo na donjim listovima , fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Stanje u usevima pšenice, ječma i uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (razvijeno od 3 do 9 stabaoca). Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Bilić i Riđica registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma  (prouz.Pyrenophora teres) na 2-32 % biljaka

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 2-6 % biljaka

Pyrenophora teres

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja-razvijeno do 5 stabaoca. Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma:

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 0-6 % biljaka

-rđe (prouz.Puccinia spp.), samo na punktu Apatin na 2% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz.Septoria tritici), na 0-4 % biljaka

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

punkt

sorta

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Septoria spp.

Apatin

Balaton

5

2

0

Karavukovo

Basmati

6

0

3

Bilić

Simonida

0

0

0

Riđica

NS 40 S

2

0

4

simptom pepelnice na pšenici

Na punkovima Apatin, Karavukovo, Toplana i Riđica vizuelnim pregledom useva uljane repice (fenofaza 9 i više listova razvijeno) registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouz.Phoma lingam) na 1 do 3% biljaka.

Punkt

Sorta

% biljaka sa simptomima suve truleži

Apatin

PT200CL

3

Karavukovo

Gordon

2

Toplana

Turan

Riđica

DK Expower

1

 

simptom suve truleži

Mere zaštite se ne preporučuju, a RC  Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice, ječma i uljane repice.

Stanje u usevima ozimih strnina

Na području deovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi 3 lista – razvijeno   3 sekundarna stabla (13-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Kljajićevo, Riđica i Bilić nismo registrovali prisustvo simptoma bolesti .

 Na navedenim punktovima obavljen je i vizuelni pregled useva ječma. U odnosu na prethodni pregled broj biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti (prouz. Pyrenophora teres) se neznatno povećao.

punkt

sorta

fenofaza razvoja

%biljaka sa simptomima

Apatin

Nonius

1.sek.stablo razvijeno

7

Karavukovo

Salamandre

1.sek.stablo razvijeno

4

Bilić

NS 565

3 lista razvijeno

-

Kljajićevo

Prestige

1 stablo razvijeno

2

Riđica

Etincel

4 lista razvijeno

5

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje useva na području svog delovanja.

1 - 10 Next