Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalaze, u zavisnosti od datuma setve, u fenofazi od dva lista do početka bokorenja ( BBCH 12-21).

Vizuelnim pregledom useva koji se nalaze u fenofazi bokorenja, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres).

velika slika

Mrežasta pegavost se javlja svake godine ali u zavisnosti od  uslova sredine i osetljivosti sorte zavisi intenzitet pojave.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu nekrotičnih pega ili crta, koje se spajaju i dobijaju mrežasti izgled. Jače obolelo lišće propada, i to obično posle klasanja ječma.

Glavni izvor inokuluma su zaraženi ostaci ječma i nekih trava pa je zbog toga potrebno voditi računa o pravilnoj plodosmeni useva u narednim godinama. Pored ovog načina prenošenja, gljiva se prenosi i zaraženim semenom pa je setva deklarisanog semena veoma važna u  zaštiti  ječma.

 Razvoju bolesti pogoduje i prohladno i vlažno vreme. Za sporulaciju je potrebna visoka vlažnost u trajanju 10-30 časova  a odvija se u širokom temperaturnom intervalu , sa optimumom oko 20 °C.

Za sada su simptomi registrovani samo u bujnim usevima zbog povoljnih uslova u prethodnom periodu koji su ostvareni i pogodovali su razvoju ovog patogena.

Primena fungicida se ne preporučuje u usevima ozimih ječmova a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u ovom usevu.

 

Prisustvo virusa patuljavosti pšenice (Wheat dvarf virus-WDV) u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, na lokalitetu Stapar, u usevu pšenice registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV), što je laboratorijskom analizom i potvrđeno.

Pregledom parcele pod pšenicom tokom maja meseca uočeni su simptomi na biljkama u vidu patuljastog rasta, nakostrešenog izgleda listova, pojačanog bokorenja, pojave žute do ljubičaste boje na listovima, a na pojedinim biljkama nije došlo do formiranja klasa. U kasnijim pregledima tokom juna meseca na parceli je registrovano propadanje celih biljaka. Labaratorijskim analizama je utvrđeno da se radi o virusu patuljavosti pšenice.

Virus patuljavosti pšenice prenosi cikada Psammotetttix alineus. Aktivnosti ove štetočine pogoduju topla i suva jesen. U proleće cikade se sa pšenice sele na korovske biljke i samonikle biljke pšenice gde nastavljaju sa ishranom. U jesen se vraćaju na novoposejane useve pšenice i infestirane cikade prenose virus na iznikle biljke.

Simptomi zaraze tim virusom se mogu pojaviti u toku jeseni ili u toku proleća. U jesen se simptomi zaraze na biljkama najčešće javljaju u usevima pšenice iz ranih rokova setve, kada se vizuelno teško mogu uočiti pored simptoma koje izazivaju abiotički faktori poput nedostatka hraniva, ostataka herbicida u zemljištu i drugo. Najčešće se simptomi jesenje zaraze primećuju tek na proleće, najranije u martu mesecu u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu.

Pojava simptoma je lokalnog karaktera. Jedna parcela može biti jako zaražena, a parcela pored nje može biti bez simptoma ili sa simptomoma na pojedinačnim biljkama. Širenje bolesti počinje od ivičnih delova parcele koji se graniče sa površinama zakorovljenim samoniklim žitima i korovima iz familije trava (Lolium spp. i dr.) koji predstavlaju rezervoare virusa. Na našem regionu su samonikla strna žita najvažniji izvor zaraze jer se više od 90% strništa ne obrađuje do kasne jeseni.

Virus patuljavosti pšenice se ne prenosi semenom, biljnim sokom i zemljištem.

Mere kontrole virusa patuljavosti pšenice podrazumevaju:

-        gajenje manje osetljivih sorti,

-        suzbijanje vektora,

-        uništavanje zaraženih biljaka,

-        uništavanje korova i drugih domaćina,

-        uništavanje žetvenih ostataka.

Simptomi registrovani tokom maja :

    

velika slika                                  velika slika

      

velika slika                                 velika slika

Simptomi registrovani tokom juna :

          

velika slika                                        velika slika

     

velika slika                                    velika slika

Stanje u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi od kraja bokorenja (BBCH 24) do početka vlatanja (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

- pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) - na do 2% biljaka;

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici ) na do 5 % biljaka

-rđe (prouz Puccinia spp) na do 2 % biljaka.

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Gakovo

24

2

0

0

Apatin

30

3

1

2

Karavukovo

25

2

0

0

Riđica

30

5

2

1

Kljajićevo

25

5

0

1

 
                
 
 
 

Vizuelnim pregledom useva ozimih ječmova registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz Pyrenophora teres)  na 7-15% biljaka;

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 4 % biljaka;

-rđe (prouz Puccinia hordei)-na 1-2 % biljaka

- pegavost lista ječma (prouz Rhynchosporium secalis) do 5 % biljaka

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia hordei

Rhynchosporium secalis

Gakovo

25

10

0

0

1

Apatin

30

12

4

2

4

Karavukovo

30

10

4

0

5

Riđica

30

15

2

1

4

Kljajićevo

30

7

0

0

3

 
         
 
 
 
 
 
 

Na 30% biljaka registrovano je prisustvo simptoma oštećenja nastalih ishranom imaga žitne pijavice (Lema melanopus). Procenat oštećene lisne površine kreće se do 5%.

oštećenja od ishrane imaga ž.pijavice

Prilikom vizuelnih pregleda nije utvrđeno prisutvo glodara, kao ni lisnih vaši i cikada.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje useva ozimih strnih žita.

Žitna pijavica u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor ozime pšenice se, u zavisnosti od datuma setve i sortimenta, nalaze u fenofazi od bokorenja  do početka rasta stabljike (BBCH 24-30).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od imaga žitne pijavice (Lema melanopus) kao i pojedinačna imaga  i sveže položena jaja.

           

simptom oštećenja                                           položena jaja L.melanopus

imago L.melanopus

Simptomi oštećenja koji su nastali usled ishrane odraslih jedinki su uočeni na 15-20% biljaka, a na jednom listu oštećenja se kreću do svega 2%, dok su sveže položena jaja registrovana na vrlo malom broju biljaka.


Ova štetočina ima jednu genereaciju godišnje. Prezimljava kao imago u ostacima strnih žita ali i drugim skrovitim mestima. Sa mesta prezimljavanja imaga izlaze pri temperaturama iznad 10˚C , dopunski se hrane, kopuliraju i polažu jaja.

Primena insekticida se za sada još ne preporučuje jer  se tek sa porastom temperatura očekuje polaganje jaja, pa tek onda piljenje larvi protiv kojih su i usmerene hemijske mere suzbijanja. RC Sombor nastavlja kontinuirani monitoring zdravstvenog stanja useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od datuma setve i sortimenta, nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 23-25).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma:

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) od 2% do 5% biljaka,

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) do 2 % biljaka i 

-rđe (prouz Puccinia spp) do 2 % biljaka.

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Gakovo

23

2

0

0

Apatin

24

3

0

2

Karavukovo

24

2

0

0

Riđica

25

5

2

0

Kljajićevo

25

4

0

1

Prilikom vizuelnih pregleda nije utvrđeno prisutvo glodara, kao ni lisnih vaši i cikada.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u zavisnosti od datuma setve u fenofazi od razvoja lista do bokorenja.

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica (fenofaza razvoja  od razvijena 3-4 lista do razvijena 2 sekundarna stabla, BBCH 13-22) registrovano je prisustvo rđe (prouz. Puccinia spp) kao i sive pegavosti lista pšenice (prouz. Septoria tritici) na pojedinačnim biljkama.

.

Puccinia spp

Vizuenim pregledom ozimih ječmova (fenofaza razvoja 3-4 razvijena sekundarna stabla, BBCH 23-24) registrovano je prisustvo pepelnice (prouz. Erysiphe graminis) na 2-3 % biljaka, mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres) na 3-4 % biljaka, sočivaste pegavosti (prouz. Rhynchosporium secalis) na 3 % biljaka .

 
 

RC Sombor nastavlja i narednom periodu da prati zdravstveno stanje ozimih strnih žita.

Simptomi uticaja temperaturnih oscilacija na biljkama pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijeno (BBCH 09-12).

Nicanje posejanih useva odvijalo se u vremenskim uslovima koje su karakterisale smene niskih temperatura tokom noći i visokih dnevnih temperatura. Usled toga, na pregledanim usevima, registrovani su  simptomi u vidu pega različitih boja kao i promena boje na vršnim delovima lista. Navedene promene su privremene i po stabilizaciji dnevnih i noćnih temperatura će nestati i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

    

velika slika                                  velika slika

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijena (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma: 

-mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1-8 % biljaka

-sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na pojedinačnim biljkama.

simptom P.teres

U usevima pšenice, prilikom pregleda nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

U pregledanim usevima registrovano je prisustvo:

-lisnih vaši  (Aphididae)  na do 2 % biljaka i

-cikada (Cicadellidae) na do 3 % biljaka.

     

lisne vaši u usevu ječma                              cikade u usevu pšenice

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). Usevi pšenice posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12); u našem regionu setva pšenice još uvek je u toku.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

        krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) – na 1-3 % biljaka

        cikada (Cicadelidae) – na 3-4 % biljaka  

 

Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a ogledaju se u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada.

 

Pored prisustva štetočina, u usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma sledećih patogena, na veoma niskom procentu biljaka:

        mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)

        sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Za sada se hemijske mere zaštite u usevima strnih žita ne preporučuju ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju praćenja prisustva štetnih organizama.

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja kao i prisustva štetočina u usevima ozimih strnih žita.   

Prisustvo simptoma bolesti u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi mlečne zrelosti (BBCH  73-75).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

- fuzarioze klasa (prouz Fusarium graminearum)  na do 2% biljaka,

     

velika slika                                   velika slika

- lisne rđe pšenice (prouz Puccinia recondita) na do 10 % biljaka i to uglavnom na obodnim delovima parcela,

velika slika

- crne rđe žita i trava (prouz Puccinia graminis) na do 5 % biljaka.

velika slika

Prisustvo simptoma bolesti registruje se na parcelama na kojima je izostala primena fungicida ili ona nije bila pravovremena. Sa ciljem zaštite pšenice od bolesti, RC Sombor objavio je dve preporuke 9.4.2021. (vidi preporuku) i 18.5.2021. (vidi preporuku).

1 - 10 Next