Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalazi u fenofazi bokorenja ( BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres) na do 20 % biljaka;

velika slika

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na do 10 % biljaka;

velika slika

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka;

 

-rđe ječma (Puccinia hordei) na 2% biljaka .

velika slika

U pregledanim usevima registruje se povećanje broja infestiranih biljaka u odnosu na prethodne preglede a trenutni vremenski uslovi su povoljni za njihovo širenje u usevima.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima ozimih ječmova i za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite.

U usevima se registruje i dalje prisustvo aktivnih rupa od glodara pa se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou pragova štetnosti, primena gotovih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida .

 

velika slika

 

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi bokorenja do treće stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

- sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% biljaka

-pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

-rđe ( Puccinia spp) na 2% biljaka

velika slika

U odnosu na prethodno izvršene preglede registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima navedenih patogena a trenutne vremenske prilike usloviće njihovu dalju pojavu i širenje.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica na području svog delovanja.

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara pa se proizvođačima i dalje preporučuje praćenje brojnosti i po postizanju praga štetnosti za poljsku voluharicu (Microtis arvalis) 10-500 aktivnih rupa /ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.)  10-50 aktivnih rupa/ha primena gotovih mamaka za njihovo suzbijanje.  

velika slika

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijena do faze 3 stabla vidljiva (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka;

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na do 5 % biljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita i dalje se registruju aktivne rupe od poljskih glodara - poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis), pa se poljoprivrednim proizvođaćima preporučuje stalan obilazak parcela radi utvrđivanje prisustva njihove brojnosti.

Ukoliko se utvrdi brojnost aktivnih rupa na nivou pragova štetnosti, 10-50 aktivnih rupa/ha za poljskog miša (Apodemus spp.) i 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu (Microtus arvalis) preporučuje se primena gotovih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida.

Nakon primene mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih ječmova.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijena do faze 2 stabla vidljiva (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% biljaka.

velika slika

U pregledanim usevima, nije registrovano prisustvo štetočina - lisnih vaši (Aphididae)  i cikade Psamotetix alienus.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i dalje se  registruju  aktivne rupe od poljskih glodara, na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ha  za poljskog miša (Apodemus spp.) i 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu (Microtus arvalis)) i njihova brojnost zavisi od prethodno sprovedenih mera suzbijanja.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da nastave sa pregledima svojih parcela i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi brojnost aktivnih rupa  na nivou navedenih pragova štetnosti primene gotove mamke na bazi cink-fosfida.  

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima  ozimih pšenica.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor setva ozimog ječma je zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina) na najvećem delu površina obavljena u drugoj dekadi oktobra te se ječmovi nalaze u fenofazi razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva na punktu Apatin registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres). Simptomi su registrovani na obodnom delu parcele, na 5 % biljaka.

  

velika slika                                                     velika slika

    

velika slika                                       velika slika

Mrežasta pegavost se javlja svake godine ali u zavisnosti od uslova sredine i osetljivosti sorte zavisi i intenzitet napada.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu nekrotičnih pega ili crta, koje se spajaju i dobijaju mrežasti izgled. Jače obolelo lišće propada, i to obično posle klasanja ječma.

Glavni izvor inokuluma su zaraženi ostaci ječma i nekih trava pa je zbog toga potrebno voditi računa o pravilnoj plodosmeni useva u narednim godinama. Pored ovog načina prenošenja, gljiva se prenosi i zaraženim semenom.  

Vremenski uslovi (u najavi česte padavine, prisutne temperature vazduha) kao i činjenica da je na određenom delu površina obavljena setva nedeklarisanim semenom, pogodovaće pojavi  i širenju simptoma ovog oboljenja.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimog ječma.

Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-kasna mlečna zrelost  zrelost (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi štirosti klasa (Fusarium graminearum). 

Na pregledanim parcelama, uočeno je i do 30% zaraženih klasova, a procenat zaražene površine klasa se kreće od 30 do 70. 

   

velika slika                   velika slika

   

velika slika                    velika slika

Vremenski uslovi koji su registrovani  tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, omogućili su ostvarenje uslova za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka je da se u žetvi kombajni podese tako da se štura zrna izbace kako bi zdravstvena ispravnost pšenice bila što bolja.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do početka vlatanja (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 30% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 60 % biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do 12 % biljaka.

 

   

E.graminis                                                  S.tritici

   

P.recondita                                                P.recondita 

U odnosu na prethodne preglede u usevima je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice kao i rđe, što je rezultat povoljnih uslova (temperatura, relativna vlaga, kao i padavine) koje smo imali u prethodnom periodu.

Povoljan period za razvoj patogena nastavlja se i u narednom periodu, pa je potrebno po stabilizaciji uslova (prestanak padavina i mogućnost ulaska mehanizacije) zaštititi useve nekim od registrovanih  fungicida.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Pregledom useva ozimog ječma je uočeno prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz Pyrenophora teres) na do 45 % biljaka

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis)na do 2 % biljaka

-rđe ječma (prouz Puccinia hordei) na do 5 % biljaka

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka.

Povoljni uslovi u prethodnom periodu ( temperature i povećana vlažnost tokom decembra i januara) doveli su do povećanja broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti kao i pepelnice ali za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera.

Na pregledanim parcelama nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  ječmova.
 
                      
Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozime pšenice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenica je uočeno prisustvo simptoma sledećih bolesti: 

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 15% biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do  5 % biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 5%  biljaka.

Na pregledanim parcelama nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  pšenica.

            

simptom rđe                      simptom pepelnice

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja; od 1 do 3 sekundarna stabla razvijena (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma :

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka ;

-sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka;

Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

    

simptom pepelnice 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od  glodara – poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  pšenica.

1 - 10 Next