Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor, leska se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

zasad leske-punkt Karavukovo

Vizuelnim pregledom zasada leske na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo  pupoljaka sa simptomima napada leskine grinje ili grinje velikih pupoljaka leske ( Phytoptus avellanae). Mikroskopriranjem napadnutih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi navedene štetočine.

                    
 
 

RC Sombor je u prethodnoj sezoni poljoprivredne proizvođače obaveštavao o prisustvu ove štetočine na području svog delovanja (vidi prilog ).

U narednom periodu, sa porastom temperature, očekuje se njihova migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Primena akaricida u cilju zaštite zasada od ove grinje se za sada još ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine u zasadima leske i daće pravovremeni signal za primenu insekticida.

Pojava crne trešnjine lisne vaši u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 60-67).

Vizuelnim pregledom zasada, na punktovima Sombor i Karavukovo, registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii).

 

velika slika                 velika slika

Crna trešnjina vaš ima više generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja u pukotinama kore na stablu i granama ali i oko pupoljaka na mladim grančicama. U proleće počinje piljenje ženki osnivačica, a vrlo brzo se pojavljuje i nekoliko bespolnih generacija koje se razvijaju na trešnjama. Kolonije se obrazuju na naličju vršnog lišća i na vrhovima letorasta.  Sekundarni domaćini ove vaši su različite zeljaste biljke, na kojima ostaje sve do polovine jeseni, a nakon toga se vraća na trešnju i formira generaciju koja kopulira i polaže zimska jaja.

Simptomi napada se uglavnom mogu videti na vrhovima lastara i na lišću. Napadnuto lišće se uvija prema naličju,  a mladari zaostaju u porastu. Na napadnutim lastarima, internodije su kratke, pa listovi izgledaju kao izgužvani. Ova vaš luči i veliku količinu medne rose koja predstavlja podlogu za razvoj gljive čađavice.

Najveće štete nanosi  u mladim zasadima, a u slučaju jakog napada dolazi i do sušenja lišća što umanjuje kvalitet plodova.

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Prisustvo leskine grinje u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Vizuelnim pregledom zasada leske, registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske (Phytoptus avellanae), a mikroskopiranjem infestiranih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi ove grinje.

zdravi i zaraženi pupoljci

larve grinja u zaraženom pupoljku

Ova grinja spada u grupu najopasnijih štetočina leske.

Postoje dve forme ove grinje:

- galiformna koja se hrani isključivo generativnim pupoljcima, a zaraženi pupoljci su veliki i deformisani i

- slobodnoživuća koja se hrani i generativnim i vegetativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova, ali kod zaraženih pupoljaka ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka.

Galiformna forma se hrani tako što stilet uvlači u tkivo ćelija i isisava sadržaj. Usled takve ishrane dolazi do uvećanja i deformacije tkiva. Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenu boju. U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ni ne razvijaju. U slučaju njihovog razvoja, takvi pupoljci su slabi, muške rese su oštećene, krute i sa malo polena, a ženski pupoljci ne razvijaju plodove.  

Intenzitet napada zavisi i od sortimenta. U oglednom voćnjaku PSS Sombor, u kojem se prati ova štetočina, zastupljeno je 4 sorte (Istarski dugi, Cosford, Tonda Gentile Romana i Rimski). Vizuelnim pregledima registrovano je da je intenzitet napada jači  kod sorte Cosford.

Leskina  grinja ili grinja velikih pupoljaka tokom godine razvija veći broj generacija, a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

U narednom periodu očekuje se i njihovo polaganje jaja, a kasnije i migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Za sada se ne preporučuje primena insekticida u zasadima, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine leske i pravovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe

Na području delovanja RC Sombor, voćne vrste su u fazi mirovanja.

U zasadima jabučastog voća, u toku je intenzivna rezidba dok će se  rezidba koštičavog voća obaviti kasnije.

 

velika slika

 

S obzirom da je ovo veoma važna pomotehnička operacija, tokom rezidbe potrebno je obaviti i fitosanitarne mere koje su važne u kontroli štetnih organizama.

Pre početka rezidbe kao i tokom  same rezidbe obavezna je  dezinfekcija alata i pribora koji se koristi. Dezinfekcija pribora i alata se vrši  potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola ili  5% rastvora bakarnih preparata, pogotovo alat i pribor kod rezača  koji je  prethodno obavljao rezidbu u drugom voćnjaku.

Tokom rezidbe treba obratiti pažnju na prisustvo zaostalih plodova iz prethodne godine. Sve  sasušene biljne delove koji su tokom vegetacije zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija  (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljiva (Nectria galigena) potrebno je ukloniti kao i  zaražena i sasušena  stabala. Orezane delove zaraženih biljaka kao i zaražena stabla treba izneti iz zasada i zapaliti.  

U voćnjacima u kojima je registrovano prisustvo simptoma čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) tj štetnih organizama koji prezimljavaju u opalom lišću preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena.

Trešnjina osa

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se nalazi u fenofazi starenje, početak mirovanja (po BBCH skali 91-92).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešanja na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo pagusenica trešnjine osice (Caliroa cerasi) kao i simptomi od njihove ishrane na listovima.

velika slika

velika slika

Trešnjina osa napada lišće trešnje i kruške, mada u retkim slučajevima se može uočiti i na višnjama, dunji i šljivi.

Prezimljava u stadijumu pagusenice ukopana u zemlji. Ima dve generacije godišnje pa se pagusenice osim u proleće javljaju na lišću i krajem leta ili početkom jeseni.

Štete pričinjava pagusenica koja izgriza lišće i ostavlja za sobom samo providnu mrežicu. Smanjujući lisnu površinu tokom cele vegetacije, trešnjina osa smanjuje asimilaciju, ostavljajući stablo bez rezervi za prezimljavanje i za pripremanje rodnih pupoljaka za narednu godinu.

Trenutne registrovane brojnosti ne iziskuju hemijske mere zaštite.

Uspešna provera modela zaštite trešnje u RC Sombor

Poljoprivredna stručna služba  Sombor, podigla je u Karavukovu,  zasad trešanja 2012. godine . U zasadu od 1,0 hektara zasađene su sorte Ferrovia, Kordia i Regina . U zimu 2015. godine podignuto je još 1,5 ha sa sortama: Ferrovia, Kordia, Regina, Carmen, Grace star i Sweet Sareta.

U ovom zasadu postavljene su  feromonske klopke za praćenje prisustva štetnih insekata,  Tropinota hirta, Rhagoletis cerasi i Ceratitis capitata. Postavljene su i klopke-atraktanti za masovno izlovljavanje  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Pored feromonskih klopki, u zasadu je postavljena i automatska meteorološka stanica, a  u cilju registrovanja uslova u kojima se proizvodnja odvija, kao i njihova pogodnost za pojavu i razvoj prouzrokovača bolesti.

Zaštita zasada trešnje  bila je  usmerena na praćenje pojave i uslova za dalji razvoj prouzrokovače bolesti kao što su : Monilia spp, Stigmina carpophila , Pseudomonas spp, Blumeriella japii, Clasterosporium carpophilum .

Izbor pesticida se bazirao na primeni preventivnih fungicida a s obzirom da su u zasadu tokom cvetanja bili uneti bumbari,  radi boljeg oprašivanja,  vodili smo računa i o aktivnim materijama pesticida koji nisu imali negativno dejstvo na bumbare.

Kao rezultat ovakvog sistema zaštite dobili smo  zdravstveno ispravne plodove , odličnog kvaliteta koji su spremni za izvoz na strano tržište.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Pojava grinja u zasadima malina

Vizuelnim pregledom zasada malina, na punktu Ratkovo (godina sadnje 2013.-2015., fenofaza porasta po BBCH skali 45-55-(prva biljka ćerka sa korenima -prva grupa cvetova na dnu rozete ),registrovali smo prisustvo grinja na naličju listova ( prisutne na 30-40 % biljaka , po 1-3 imaga ).

Grinje nanose štetu biljkama malina tako što ih oslabljuje hraneći se na naličju lista. Grinja koristi usne organe da probije i usisa sokove iz lišća. Ovo dovodi do žutih šara na gornjoj strani listova

U slučaju intenzivnijeg napada  grinje mogu prouzrokovati jaku hlorotičnost listova koji onda više ne vrše svoju funkciju i mogu da otpadnu pre vremena. Napad najčešće počinje na donjim delovima biljke i pomera se na gore. Kao posledica intenzivnog napada  može doći do defolijacije (potpuno opadanje lišća).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled listova maline, naročito sa naličja. Ukoliko se primete imaga grinja potrebno je uraditi tretman akaricidima koji deluju na odrasle pokretne forme: Vertimec 018EC (a.m.abamektin) ili Abastate EW (.m.abamektin) 0,075%,

velika slika

velika slika

velika slika

Praćenje dozrelosti apotecija gljive Blumeriella jaapii
Prilikom pregleda prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia, lokalitet Karavukovo) ustanovili smo da od pregledanih 53 apotecije , 9 apotecija nisu formirale askospore dok kod 44 apotecije je došlo do formiranja i oslobađanja askospora.
 
 
 
Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Na lokalitetu Karavukovo, RC Sombor, pregledom prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii (prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da od  pregledanih 52 apotecija, u 37 apotecije  su oslobodjene askospore dok u 15 apotecija nema formiranih askospora.

 

Trešnja se, na ovom lokalitetu po BBCH skali nalazi u fazi 73- drugo opadanje plodova.

 

RC Sombor nastavlja da prati formiranje askospora ove gljive.

 

 

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Na lokalitetu Karavukovo, RC Sombor, pregledom prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii (prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da od  pregledanih 50 apotecija, u 33 apotecije  su oslobodjene askospore dok u 17 apotecija nema formiranih askospora.

 

Trešnja se po BBCH skali nalazi u fazi 73- drugo opadanje plodova.

 

1 - 10 Next