Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Sombor  trešnje kasnijeg sortimenta se nalaze u fenofazi plod počinje da menja boju ( BBCH 81) dok su ranije sorte u fazi plodovi imaju skoro specifičnu boju za kultivar (BBCH 85) i njihova berba se planira za 7-10 dana.

   

sorta Regina                                sorta Carmen

Na lovnim klopkama sa hranidbenim atraktantom, postavljenim na punktu Karavukovo, u sorti Regina, registrovani su ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

Trešnjina muva spada u red štetočina koje se kod nas redovno javljaju. Od nje su uglavnom ugrožene kasne i srednjestasne sorte trešanja dok kod višnje najugroženije su poznije i manje kisele sorte.

Trešnjina muva se hrani sokom zarudelih plodova trešnje ili višnje, do koga dolazi ubodom legalice. Može da koristi i mednu rosu lisnih i štitastih vašiju. Jedna ženka može da položi od 20-40 jaja. Ženka najčešće  polaže jaja na zarudele plodove, koji su postali mekši i sočniji ali u nedostatku ovih može da položi jaja i na sasvim zelene plodove. Legalicom raseca epidermis ploda i ubadajući je koso ispod površine nekoliko puta pravi otvor (džep) u koji, kad je gotov, polaže jaja. Na jednom plodu može biti veći broj jaja ali se u njemu razvija samo jedna, vrlo retko dve larve. Posle piljenja, larve se ubušuju prema unutrašnjosti ploda do koštice. 

Napad trešnjine muve umanjuje tržišnu vrednost berbe, jer su crvljivi plodovi neupotrebljivi  kako u svežem stanju tako i za preradu. Pored ovoga, napadnuti plodovi podložniji su i napadu raznih patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadu trešnje.

Prisustvo štetnih insekata u zasadima trešnje

Na području delovanja RC Sombor trešnja se nalazi u fenofazi punog cvetanja  (BBCH 65).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, na punktu Karavukovo,  registrovano je prisustvo odraslih jediniki smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus) , kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane u vidu izgriženih ivica listova.

Ovaj listojed spada u grupu polifagnih vrsta insekata i hrani se lišćem šljive, breskve, trešnje, kruške i jabuke.

Najveće štete nanose odrasle jedinke koje se javljaju na početku vegetacije.  U godinama sa većom brojnošću od 5 do 6 odraslih jedinki po listu može da ošteti od 5 % do 10 % lisne površine na početku vegetacije. Kasnije oštećenja koje nanose odrasle jedinke su neznatna, te se stoga ova štetočina ne smatra ekonomski značajnom.

smeđi listojed

Pored smeđeg listojega, u zasadu je registrovan i početak formiranja kolonija lisnih vaši (Aphididae).

lisne vaši

Trenutno je trešnja u fenofazi punog cvetanja i pored pčela u zasadu su prisutni i bumbari kao polinatori.

velika slika

U fazama cvetanja voća primena insekticida je zakonom zabranjena!

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešnje.

Prisustvo grinja u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor, leska se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada leske na punktu Karavukovo registrovano je prisustvo  pupoljaka sa simptomima napada leskine grinje ili grinje velikih pupoljaka leske ( Phytoptus avellanae).

zdravi i infestirani pupoljci leske

U ovom zasadu prisustvo ove grinje registruje se svake godine. U zasadu su zastupljene sorte Istarski dugi, Rimski, Tonda Gentile Romana i Cosford ali su simptomi najizraženiji na sorti Cosford.

RC Sombor je i prethodnih godina u svojim prilozima izveštavao o prisustvu ove grinje u zasadima leske.

Simptomi napada leskine grinje i način utvrđivanja njenog prisustva u leskvicima se može videti na  Youtube kanalu PIS-a (pogledaj video).

Primena akaricida u cilju zaštite zasada od ove grinje se za sada još ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine u zasadima leske i na vreme će signalizirati  primenu insekticida.

Prisustvo leskine grinje u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor, leska se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

zasad leske-punkt Karavukovo

Vizuelnim pregledom zasada leske na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo  pupoljaka sa simptomima napada leskine grinje ili grinje velikih pupoljaka leske ( Phytoptus avellanae). Mikroskopriranjem napadnutih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi navedene štetočine.

                    
 
 

RC Sombor je u prethodnoj sezoni poljoprivredne proizvođače obaveštavao o prisustvu ove štetočine na području svog delovanja (vidi prilog ).

U narednom periodu, sa porastom temperature, očekuje se njihova migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Primena akaricida u cilju zaštite zasada od ove grinje se za sada još ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine u zasadima leske i daće pravovremeni signal za primenu insekticida.

Pojava crne trešnjine lisne vaši u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 60-67).

Vizuelnim pregledom zasada, na punktovima Sombor i Karavukovo, registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii).

 

velika slika                 velika slika

Crna trešnjina vaš ima više generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja u pukotinama kore na stablu i granama ali i oko pupoljaka na mladim grančicama. U proleće počinje piljenje ženki osnivačica, a vrlo brzo se pojavljuje i nekoliko bespolnih generacija koje se razvijaju na trešnjama. Kolonije se obrazuju na naličju vršnog lišća i na vrhovima letorasta.  Sekundarni domaćini ove vaši su različite zeljaste biljke, na kojima ostaje sve do polovine jeseni, a nakon toga se vraća na trešnju i formira generaciju koja kopulira i polaže zimska jaja.

Simptomi napada se uglavnom mogu videti na vrhovima lastara i na lišću. Napadnuto lišće se uvija prema naličju,  a mladari zaostaju u porastu. Na napadnutim lastarima, internodije su kratke, pa listovi izgledaju kao izgužvani. Ova vaš luči i veliku količinu medne rose koja predstavlja podlogu za razvoj gljive čađavice.

Najveće štete nanosi  u mladim zasadima, a u slučaju jakog napada dolazi i do sušenja lišća što umanjuje kvalitet plodova.

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Prisustvo leskine grinje u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Vizuelnim pregledom zasada leske, registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske (Phytoptus avellanae), a mikroskopiranjem infestiranih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi ove grinje.

zdravi i zaraženi pupoljci

larve grinja u zaraženom pupoljku

Ova grinja spada u grupu najopasnijih štetočina leske.

Postoje dve forme ove grinje:

- galiformna koja se hrani isključivo generativnim pupoljcima, a zaraženi pupoljci su veliki i deformisani i

- slobodnoživuća koja se hrani i generativnim i vegetativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova, ali kod zaraženih pupoljaka ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka.

Galiformna forma se hrani tako što stilet uvlači u tkivo ćelija i isisava sadržaj. Usled takve ishrane dolazi do uvećanja i deformacije tkiva. Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenu boju. U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ni ne razvijaju. U slučaju njihovog razvoja, takvi pupoljci su slabi, muške rese su oštećene, krute i sa malo polena, a ženski pupoljci ne razvijaju plodove.  

Intenzitet napada zavisi i od sortimenta. U oglednom voćnjaku PSS Sombor, u kojem se prati ova štetočina, zastupljeno je 4 sorte (Istarski dugi, Cosford, Tonda Gentile Romana i Rimski). Vizuelnim pregledima registrovano je da je intenzitet napada jači  kod sorte Cosford.

Leskina  grinja ili grinja velikih pupoljaka tokom godine razvija veći broj generacija, a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

U narednom periodu očekuje se i njihovo polaganje jaja, a kasnije i migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Za sada se ne preporučuje primena insekticida u zasadima, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine leske i pravovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe

Na području delovanja RC Sombor, voćne vrste su u fazi mirovanja.

U zasadima jabučastog voća, u toku je intenzivna rezidba dok će se  rezidba koštičavog voća obaviti kasnije.

 

velika slika

 

S obzirom da je ovo veoma važna pomotehnička operacija, tokom rezidbe potrebno je obaviti i fitosanitarne mere koje su važne u kontroli štetnih organizama.

Pre početka rezidbe kao i tokom  same rezidbe obavezna je  dezinfekcija alata i pribora koji se koristi. Dezinfekcija pribora i alata se vrši  potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola ili  5% rastvora bakarnih preparata, pogotovo alat i pribor kod rezača  koji je  prethodno obavljao rezidbu u drugom voćnjaku.

Tokom rezidbe treba obratiti pažnju na prisustvo zaostalih plodova iz prethodne godine. Sve  sasušene biljne delove koji su tokom vegetacije zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija  (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljiva (Nectria galigena) potrebno je ukloniti kao i  zaražena i sasušena  stabala. Orezane delove zaraženih biljaka kao i zaražena stabla treba izneti iz zasada i zapaliti.  

U voćnjacima u kojima je registrovano prisustvo simptoma čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) tj štetnih organizama koji prezimljavaju u opalom lišću preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena.

Trešnjina osa

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se nalazi u fenofazi starenje, početak mirovanja (po BBCH skali 91-92).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešanja na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo pagusenica trešnjine osice (Caliroa cerasi) kao i simptomi od njihove ishrane na listovima.

velika slika

velika slika

Trešnjina osa napada lišće trešnje i kruške, mada u retkim slučajevima se može uočiti i na višnjama, dunji i šljivi.

Prezimljava u stadijumu pagusenice ukopana u zemlji. Ima dve generacije godišnje pa se pagusenice osim u proleće javljaju na lišću i krajem leta ili početkom jeseni.

Štete pričinjava pagusenica koja izgriza lišće i ostavlja za sobom samo providnu mrežicu. Smanjujući lisnu površinu tokom cele vegetacije, trešnjina osa smanjuje asimilaciju, ostavljajući stablo bez rezervi za prezimljavanje i za pripremanje rodnih pupoljaka za narednu godinu.

Trenutne registrovane brojnosti ne iziskuju hemijske mere zaštite.

Uspešna provera modela zaštite trešnje u RC Sombor

Poljoprivredna stručna služba  Sombor, podigla je u Karavukovu,  zasad trešanja 2012. godine . U zasadu od 1,0 hektara zasađene su sorte Ferrovia, Kordia i Regina . U zimu 2015. godine podignuto je još 1,5 ha sa sortama: Ferrovia, Kordia, Regina, Carmen, Grace star i Sweet Sareta.

U ovom zasadu postavljene su  feromonske klopke za praćenje prisustva štetnih insekata,  Tropinota hirta, Rhagoletis cerasi i Ceratitis capitata. Postavljene su i klopke-atraktanti za masovno izlovljavanje  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Pored feromonskih klopki, u zasadu je postavljena i automatska meteorološka stanica, a  u cilju registrovanja uslova u kojima se proizvodnja odvija, kao i njihova pogodnost za pojavu i razvoj prouzrokovača bolesti.

Zaštita zasada trešnje  bila je  usmerena na praćenje pojave i uslova za dalji razvoj prouzrokovače bolesti kao što su : Monilia spp, Stigmina carpophila , Pseudomonas spp, Blumeriella japii, Clasterosporium carpophilum .

Izbor pesticida se bazirao na primeni preventivnih fungicida a s obzirom da su u zasadu tokom cvetanja bili uneti bumbari,  radi boljeg oprašivanja,  vodili smo računa i o aktivnim materijama pesticida koji nisu imali negativno dejstvo na bumbare.

Kao rezultat ovakvog sistema zaštite dobili smo  zdravstveno ispravne plodove , odličnog kvaliteta koji su spremni za izvoz na strano tržište.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Pojava grinja u zasadima malina

Vizuelnim pregledom zasada malina, na punktu Ratkovo (godina sadnje 2013.-2015., fenofaza porasta po BBCH skali 45-55-(prva biljka ćerka sa korenima -prva grupa cvetova na dnu rozete ),registrovali smo prisustvo grinja na naličju listova ( prisutne na 30-40 % biljaka , po 1-3 imaga ).

Grinje nanose štetu biljkama malina tako što ih oslabljuje hraneći se na naličju lista. Grinja koristi usne organe da probije i usisa sokove iz lišća. Ovo dovodi do žutih šara na gornjoj strani listova

U slučaju intenzivnijeg napada  grinje mogu prouzrokovati jaku hlorotičnost listova koji onda više ne vrše svoju funkciju i mogu da otpadnu pre vremena. Napad najčešće počinje na donjim delovima biljke i pomera se na gore. Kao posledica intenzivnog napada  može doći do defolijacije (potpuno opadanje lišća).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled listova maline, naročito sa naličja. Ukoliko se primete imaga grinja potrebno je uraditi tretman akaricidima koji deluju na odrasle pokretne forme: Vertimec 018EC (a.m.abamektin) ili Abastate EW (.m.abamektin) 0,075%,

velika slika

velika slika

velika slika

1 - 10 Next