Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u fazi od početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo, do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 6 % biljaka,  kao i prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4 % biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti za sada nije uočeno.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u zavisnosti od lokaliteta na 2-6 %  biljaka.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i prisustvo glodara

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 8 listova razvijeno  (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % pregledanih biljaka, dok prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevima pšenice za sada nije uočeno.

Na pojedinim lokalitetima, na teritoriji Topličkog okruga, uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus alvaris), kao i oštećenja na biljkama nastala usled njihove ishrane.

 
Kategorizacija brojnosti glodara prema broju aktivnih rupa je:
 

Poljska voluharica (Microtus alvaris)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.

Poljski miš (Apodemus sylvaticus)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde je brojnost aktivnih rupa u kategoriji II.

Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 7 listova razvijeno  (BBCH 12-17).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, dok je vizuelnim pregledom štetočina,  na više lokaliteta, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae u niskom intenzitetu napada, na do 2 %  biljaka, kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije registrovano.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja listova (12-16 BBCH).

Na više lokaliteta gde su izvršeni vizuelni pregledi useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok se vizuelnim pregledom štetočina se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8-15 % biljaka, kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3-10 % biljaka. Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo pšeničnog tripsa u usevima ozime opšenice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okruga, na više lokaliteta registrovano je prisustvo larvi pšeničnog tripsa (Haplotrips tritici).

Ova štetočina prezimljava kao odrasla larva u ostacima strnjike ili plitko u zemljištu. Pšenični trips ima jednu generaciju godišnje i lako se prepoznaje po izgledu larvi koje brzo po izleganju dobiju karakterističnu crvenu boju. Štete nanose larve i odrasle jedinke. Većoj pojavi pšeničnog tripsa pogoduje umereno suvo i toplo vreme u periodu polaganja jaja i razvoja mladih larvi, za razliku od prohladnog i kišovitog vremena.  

Imaga se još pre klasanja hrane listovima. Nakon dopunske ishrane ženke  polažu jaja između plevica i zrna. Kod ranog oštećivanja pre klasanja dolazi do uvijenosti vršnog dela biljke, kod isisavanja vrha klasa dolazi do šturosti, dok se prilikom ishrane larvi isisavanjem plevica i zrna umanjuju veličina, težina, klijavost, samim tim dolazi i do smanjenja prinosa.

Zbog faze razvoja u kojoj se usevi pšenice nalaze i nemogućnosti poštovanja karence, insekcidni tretman protiv ove štetočine se ne preporučuje.

Od agrotehničkih mera važno je izbegavanje gajenje pšenice dve godine na istom polju uzastopno (plodored), setva u optimalno vreme, odgovarajuće đubrenje, navodnjavanje, ljuštenje strnjike i letnje duboko oranje.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u različitim fazama razvoja, u fazi od početka bokorenja (vidljivo prvo sekundarno stablo) do faze 4 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Tulare i Pejkovac registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4 %  biljaka i pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na do 2 % biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije uočeno.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice  registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 3% biljaka, dok prisustvo ostalih štetnih insekata,  kao ni aktivnih rupa od glodara nije uočeno.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi pšenice se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u različitim fazama razvoja, od  4 do 8 listova rauzvijeno (BBCH 14-18).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta, registrovana su oštećenja lisne mase na vrhovima listova, kao posledica niskih temperatura krajem januara. Na pojedinim lokalitetima,  u ovom periodu, zabeležene su minimalne temperature  i do - 13, 6 °C.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva, na pojedinim lokalitetima registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 2-5 % pregledanih biljaka, dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije uočeno.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. Takođe, za sada nije uočeno  prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u fazi razvoja od dva do šest razvijenih listova (12-16 BBCH).

Na lokalitetima Trbunje, Žuč, Tulare, Pejkovac i Stubal gde su izvršeni vizuelni pregledi useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na navedenim lokalitetima, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice. 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje setva ozime pšenice  još uvek je u toku, dok se ranije posejani usevi, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fazi od nicanja do razvijena 1-4 lista (BBCH 09-14 ).

Na lokalitetima Tulare, Žuč, Glašinac i Babin potok su izvršeni vizuelni pregledi useva pšenice i uočeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na 3 - 6 % biljaka.

 

Pored direktnih šteta koje prouzorkuju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, cikade pričinjavaju i indirektne štete u usevima pšenice kao vektori fitopatogenih virusa.

S obzirom da u početnim fazama razvoja pšenice  prag štetnosti   iznosi 10 % napadnutih biljaka, a da navedeni prage štetnosti nije postignut, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na navedenim lokalitetima, za sada nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo imaga žitne stenice u usevima pšenice (Eurigaster spp.)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne stenice (Eyrigaster sp.).

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga ispod lišća, a na temperaturama iznad 18 °C preleće na žitna polja. Odrasli insekti i larve napadaju razna strna žita, naročito pšenicu. Štete mogu biti: zaostajanje biljaka u porastu,  pojava belih šturih klasova, zakržljali i smanjeni klasovi, oštećenja na zrnu.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer je registrovan veoma mali broj imaga žitnih stenica, koji je  ispod praga štetnosti od 1 do 2 imaga po m².

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i ukoliko bude bilo potrebe, na vreme će signalizirati  mere zaštite.

1 - 10 Next