Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje setva ozime pšenice  još uvek je u toku, dok se ranije posejani usevi, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fazi od nicanja do razvijena 1-4 lista (BBCH 09-14 ).

Na lokalitetima Tulare, Žuč, Glašinac i Babin potok su izvršeni vizuelni pregledi useva pšenice i uočeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na 3 - 6 % biljaka.

 

Pored direktnih šteta koje prouzorkuju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, cikade pričinjavaju i indirektne štete u usevima pšenice kao vektori fitopatogenih virusa.

S obzirom da u početnim fazama razvoja pšenice  prag štetnosti   iznosi 10 % napadnutih biljaka, a da navedeni prage štetnosti nije postignut, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na navedenim lokalitetima, za sada nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo imaga žitne stenice u usevima pšenice (Eurigaster spp.)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne stenice (Eyrigaster sp.).

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga ispod lišća, a na temperaturama iznad 18 °C preleće na žitna polja. Odrasli insekti i larve napadaju razna strna žita, naročito pšenicu. Štete mogu biti: zaostajanje biljaka u porastu,  pojava belih šturih klasova, zakržljali i smanjeni klasovi, oštećenja na zrnu.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer je registrovan veoma mali broj imaga žitnih stenica, koji je  ispod praga štetnosti od 1 do 2 imaga po m².

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i ukoliko bude bilo potrebe, na vreme će signalizirati  mere zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i prisustvo glodara
Na teritoriji RC Prokuplje, usevi ozime pšenice nalaze u raznim fazama bokorenja, od pet do sedam sekundarnih stabla vidljivo (BBCH 25-27).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.) kao ni sive pegavosti lista (Septoria tritici).
 
Na pojedinim mestima uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus), kao i poljske voluharice (Microtus alvaris).
 
Kategorizacija brojnosti prema broju aktivnih rupa
 
Poljska voluharica (Microtus alvaris)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru.
Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru.
Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.
 
Poljski miš (Apodemus sylvaticus)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru
Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru.
Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde brojnost aktivnih rupa pripada kategoriji II.
Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Prokuplje, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja, od pet do šest sekundarnih stabala vidljivo (25-26 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice regsitrovana su oštećenja od mraza na malom procentu biljaka, dok prisustvo simptoma bolesti: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.