Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Polifagne štetočine u paprici
Polifagne štetočine u paprici
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike se nalaze u različitim fazama formiranja sporednih stabala (BBCH 21-23).
 
Picture
 
Monitoringom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovano je sporadično prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i sovice gama (Autographa gamma). Vizuelnim pregledom useva položena jaja uočena su kako na licu, tako i na naličju listova paprike.
 
Picture
 

Pamukova sovica spada u grupu ekonomski značajnih štetočina i veoma je rasprostranjena u našoj zemlji. Vrstu odlikuje visok fekunditet, pri čemu jedna ženka položi oko 500 jaja. Štete nanose gusenice koje su izrazito polifagne i hrane se na oko 250 vrsta gajenih i spontanih biljaka. Napadaju sve nadzemne delove biljaka, a najveće štete prouzrokuju hraneći se generativnim organima. Na masovno množenje sovice povoljno deluju visoke temperature. Pored paprike u atraktivne domaćine ovoj vrsti spadaju kukuruz, paradajz i duvan.

Sovica gama je takođe vrlo česta vrsta u našem podneblju, koja se ubraja u opasne štetočine brojnih ratarskih i povrtarskih vrsta. Sovica gama je tipična migratorna vrsta sa izuzetno pokretljivim imagom koji može da preleti i do nekoliko hiljada kilometara. U našim klimatskim uslovima odrasle jedinke najintenzivnije lete tokom juna i jula meseca. Poput pamukove sovice postiže visok fekunditet, pri čemu ženke jaja polažu najčešće sa naličja lista. Gama sovica je higrofilna vrsta, a u suvim regionima koncentriše se na navodnjavane terene. Štete nanose gusenice koje su veoma polifagne i napadaju oko 100 vrsta gajenih i spontanih biljaka. Pored paprike najčešće oštećuje lucerku, šećernu repu, konoplju, duvan, krompir, kupus itd. Gusenice gama sovice oštećuje vegetativne delove biljaka i u pojedinim kulturama mogu prouzrokovati golobrst.

Od prirodnih neprijatelja ističu se vrste roda Trichogramma, koje su široko rasprostranjene u komercijalnoj upotrebi pri suzbijanju obe navedene štetočine. Brojni su primeri uspešne primene ovih korisnih insekata, a rezultati pokazuju da Trichogramma osice mogu uništiti od 80% do 100% položenih jaja štetnih insekata. S obzirom da je prirodni potencijal ovih osica u našem podneblju izuzetno visok, prilikom izbora hemijskog preparata prednost treba dati sredstvima koja su selektivana na korisnu entomofaunu.

Trenutno se u proizvodnji paprike hemijskim merama zaštite usmerenim na suzbijanjem lisnih vaši suzbijaju i pamukova sovica i sovica gama. U nastavku sezone RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem štetnih organizama u paprici i pravovremeno će signalizirati vreme za primenju hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.