Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Bolesti na suncokretu
Bolesti na suncokretu
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta u usevima suncokreta registrovani su simptomi mrke pegavosti na listu suncokreta (Alternaria helianthi) kao i bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) na prizemnom delu stabla.
Suncokret se nalazi u fenofazi puno cvetanje do kraja cvetanja (BBCH 65-69).
 
 
 
 
 
Meteorološki uslovi u poslednjim nedeljama (velike količine padavina na pojedinim lokalitetima sa visokim temperaturama) pogodovale su pojavi i razvoju bolesti na suncokretu.
 
Mrka pegavost lista suncokreta (Alternaria helianthi) registrovana je na donjim listovima, a početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije povećavaju dok zaraženo tkivo nekrotira.
Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) uočena je na prizemnom delu stabla u vidu tamnih pega koje prekriva beličasta micelija.
U unutrašnjosti stabla i korena obrazuje se veliki broj sklerocija.
 
Pored meteoroloških parametara (padavine, relativna vlažnost vazduha, temperatura) na razvoj bolesti utiču i rokovi setve,broj biljaka po jedinici površine i plodored. Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor zaraze, kratak plodored doprinosi pojavi bolesti na suncokretu.

Comments

There are no comments yet for this post.