Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Lisne vaši u zasadima voća
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u različitim fenofazama razvoja i početak sazrevanja plodova.
 
Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su pojavi i razvoju lisnih vaši u gotovo svim značajnijim voćarskim kulturama na našem terenu. Prisustvo lisnih vaši tokom vizuelnih pregleda registrovano je u zasadima jabuka, šljiva, kajsija, trešanja i drugih biljnih vrsta.
 
U zasadima jabuka dominantno je prisustvo brašnjave jabukine vaši (Dysaphis plantaginea) koja formira kolonije na naličju lista i vrhovima izbojaka. Lišće se kovrđža oko glavnog nerva, suši se i opada, dok plodovi postaju kržljavi i kasnije otpadaju. Štetočina luči obilnu mednu rosu koju naseljavaju gljivice čađavice. Ima više generacija tokom godine, a primarni domaćin je jabuka.
 
jabukina brašnjava vaš
 
 
 
Tokom vizuelnih pregleda zasada šljiva utvrđeno je prisustvo šljivine brašnjave vaši (Hyaloptearus pruni) na listovima i vrhovima mladara šljive. Štetočina naseljava naličje listova u vidu kolonija sa velikim brojem jedinki. Vaši prezimljavaju u obliku jaja u pazuhu pupoljaka. Razvijaju više generacija tokom godine, a kasnije kao krilate jedinke migriraju na sekundarne domaćine gde mogu opet da daju po nekoliko generacija. Štete koje prave je prevremeno opadanje lišća, a ne izazivaju kovrđžanje listova kao druge vrste lisnih vaši.
 
šljivina brašnjava vaš
 
 
Crna trešnjina vaš (Myzus cerasi) ima više generacija tokom godine, a prezimi u obliku jajeta u pukotinama kore ili oko pupoljaka na mladim grančicama. Napadnuto lišće se uvija ka naličju dok letorasti zaostaju u porastu. Ekonomski je vrlo značajna i najštetnija u mladim zasadima trešanja kada pri jačem napadu umanjuje kvalitet i prinos.
 
crna trešnjina vaš
 
 
lisne vaši na listovima kajsije
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima voća.
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
U našem regionu zasadi vinove loze nalaze se u fenofazama cvast je jasno vidljiva do fenofaze cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni  (BBCH 53-55).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus.
U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
 
 
Ova cikada je vektor fitoplazme FLAVESCENCE DOREE (FD)  koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva razvoja i tek je treći larveni stupanj sposoban da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju s obzirom da se nalazimo na početku piljenja larvi pomenute štetočine.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade u vinogradima i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja do fenofaze početak bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
velika slika                                     velika slika
 
 
Pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda registrovani su simptoma napada leskine grinje (Phytoptus avellanae).
 
 
velika slika                      velika slika                      
 
 
 
velika slika                                velika slika
 
 
Leskina grinja se razvija u pupoljcima leske gde formira svoje kolonije, hrani se i razvija unutar pupoljaka. Simptomi napada pomenute štetočine uočavaju se upravo na pupoljcima koji su nabubreli, deformisani, krupniji u odnosu na zdrave pupoljke što je i posledica aktivnosti grinja unutar pupoljka. Pregledom inficiranih pupoljaka u laboratorijskim uslovima unutar samih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi pomenute štetočine.
 
Inficirani pupoljci se ne razvijaju dalje, ne formiraju listove što svakako utiče na dalji razvoj biljaka leske. Leskina grinja tokom godine razvija veći broj generacija.
 
Mere zaštite u cilju suzbijanja leskine grinje mogu biti mehaničke i hemijske mere.
 
Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje inficiranih, nabubrelih pupoljaka u toku zime i rano u proleće pre nego što se pupoljci otvore i grinje migriraju na nove pupoljke. Međutim, mehaničke mere se teško sprovode u većim zasadima leske, tako da je uklanjanje mehaničkim putem izvodljivo na manjim površinama i pri manjem procentu zaraze usled napada leskine grinje.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o izvođenju tretmana na ovom portalu tek nakom migracije grinja na zdrave biljne delove.
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak sazrevanja; bobice početak šarka do fenofaze bobice zrele za berbu (BBCH 81-89).
 
Vizuelnim pregledima vinograda na našem terenu registruju se simptomi zlatastog žutila vinove loze, veoma destuktivnog oboljenja na vinovoj lozi koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.
Simptomi u vinogradima su u ovom delu godine najizraženiji.
 
 
 
Karakteristični simptomi na listovima vinove loze su promena njihove boje, kod crvenih sorata listovi dobijaju tamno crvenu boju, dok bele sorte vinove loze dobijaju zlatnožutu boju pa je tako i nastao naziv zlatasto žutilo vinove loze. Pored promene boje na listovima dolazi do nekroze nerva i savijanja ivice lista na dole.
 
Fitoplazmu Flavescence doree sa zaraženih čokota prenosi cikada Scaphoideus titanus koja je registrovana na našem terenu. Cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u kori čokota ili u dvogodišnjim lastarima. U toku svog razvoja, prolazi kroz pet larvenih stupnjeva razvoja. Larve od trećeg razvojnog supnja i odrasle jedinke su sposobene da prenesu fitoplazmu.
 
Više o simptomima zlatastog žutila na vinovoj lozi može se pogledati na sledećem linku ( LINK ).
 
Razvojni stupnjevi cikade Scaphoideus titanus ( od L1-L5)
 
 
 
 
 
 
 
Sada je pravo vreme za da se u vinogradima uoče simptomi na zaraženim čokotima vinove loze i da se takvi čokoti uklone iz zasada.
 
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze zastupljeni su na manjim površinama, na nekoliko lokaliteta i veliki broj poljoprivrednih proizvođača bavi se proizvodnjom grožđa i u okviru bašta i okućnica. Pomenuta štetočina je registrovana na našem terenu, a vinogradi u kojima se mere zaštite ne sprovode adekvatno, kao i napušeni zasadi predstavljaju mesta gde se cikade neometano razvijaju i upravo sa zaraženih čokota prenose fitoplazmu na zdrave čokote.
 
Najznačajnije mere kontrole zlatastog žutila su:
  • Postavljanje klopki za ulov odraslih jedinki i vizuelno praćenje pojave larvi i odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus tokom vegetacije (praćenje obaveštenja na portalu Prognozno izveštajne službe);
  • Krčenje napuštenih vinograda;
  • Korišćenje zdravog sadnog materijala pri podizanju novih vinograda;
  • Uništavanje zaraženih čokota sa simptomima zlatastog žutila vinove loze;
  • Uništavanje biljaka u blizini vinograda na kojima se cikada zadržava tokom vegetacije (divlja loza, vrba, kiselo drvo).
Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazama od punog cvetanja  50% cvetnih kapica otpalo do fenofaze formiranja plodova; mladi plodovi počinju da rastu; ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).
 
Pregledom zasada vinograda sa naličja listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus koje su uglavnom prisutne na donjim listovima. U vinogradima trenutno dominiraju larve I larvenog stupnja, ali su registrovane i larve II stupnja.
 
 
 
Cikada Scaphoideus titanus tokom svog razvića prolazi kroz pet larvenih stupnjeva, pri čemu larve od III larvenog stupnja postaju infektivne i sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženog na zdrave čokote.Naime, larve tokom svoje ishrane na zaraženim čokotima u svoj digestivni trakt unose fitoplazmu i nakon inkubacionog perioda koji traje 21 dan i same larve postaju infektivne odnosno dobijaju sposobnost prenošenja fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke.
 
RC Kikinda za sada još ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite obzirom da su u vinogradima registrovane samo larve I i II larvenog stupnja.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja  sa monitoringom cikada u vinogradima u cilju određivanja pravovremenog momenta za izvođenje tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda zasada registrovano je i prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetovima vinove loze koji se hrane polenom što može dovesti do pojave rehuljavih grozdova usled smanjenog broja bobica.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju obzirom da se vinova loza još uvek nalazi u fazi cvetanja kada je primena insekticida zabranjena.
 
 
 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta nalaze u fenofazi cvast nabubrela do fenofaze cvast potpuno razvijena (BBCH 55-57).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinograda na lokalitetu Iđoš, sa naličja listova vinove loze, registrovano je prisustvo cikade Scaphoideus titanus za sada u niskoj brojnosti.
 
 
 
Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara, a početak piljenja larvi odvija se tokom maja meseca.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi, poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja i sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD se ne prenosi na potomstvo cikade.
 
U toku je početak piljenja larvi pomenute štetočine. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju s obzirom da su registrovane samo larve prvog razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Lisne pipe u voćarskim zasadima
Na području delovanja RC Kikinda zasadi voćnih vrsta se nalaze u različitim fazama cvetanja i obrazovanja lisne mase. U ovoj razvojnoj fazi posebna pažnja obraća se na štetočine koje oštećuju upravo cvet i list, te je redovnim monitoringom voćnih zasada potrebno utvrditi prisustvo i visinu populacije pojedinih štetočina i odlučiti o potrebi za sprovođenjem hemijskih tretmana. Vizuelnim pregledom zasada jabuke, šljive i leske registrovano je sporadično prisustvo odraslih jedinki lisnih pipa (Phyllobius spp.).
 
Picture
 
Picture
 
Vrste roda Phyllobius napadaju lišće jabuke, kruške, šljive, breskve, leske i drugih vrsta voća. Pipe prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve. Odrasle jedinke se javljaju na voćkama čim započnu period vegetacije i izgrizaju rubove, najčešće mladog lišća, praveći polukružne izreze. Kod jačeg napada list može biti izgrižen do glavnog lisnog nerva, a registrovan je i golobrst pojedinih stabala usled povećane aktivnosti ovih insekata. Jači napadi su karakteristični za suva i topla proleća, dok do početka leta njihova aktivnost prestaje. Takođe, povremeno napadaju pupoljke i mlade plodove na kojima prave plitke izgrizotine.
Lisne pipe se redovno javljaju u našim proizvodnim uslovima i spadaju u kategoriju štetočina manjeg ekonomskog značaja. Najčešće ne uzrokuju značajnije ekonomske štete, te se mere hemijske zaštite sprovode jedinu u slučaju jakog napada, odnosno izrazito visoke populacije lisnih pipa. U slučaju napada utvrđuje se procenat oštećenih stabala i procenat izgriženosti lišća, dok se brojnost pipa utvrđujem metodom otresanja. RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem lisnih pipa, ali i svih drugih štetočina koje mogu ugroziti prinos gore pomenutih voćnih vrsta i po potrebi signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja do fenofaze bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima leske registrovani su simptomi napada leskine grinje (Phytoptus avellanae).
 
Pregledom infestiranih pupoljaka pod binokularom, unutar samih pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi pomenute grinje.
 
 
 
Leskina grinja u toku godine razvija veći broj generacija, a prezimi u nabubrelim okruglastim pupoljcima. U proleće sa porastom temperature migriraju ka zdravim pupoljcima.
 
 
 
 
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite i nastavlja da prati stanje u zasadima leske.
Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja i formiranja ploda (BBCH 65-73).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Kikinda registrovan je visok intenzitet napada cikade Scaphoideus titanus, koja je prenosilac fitoplazme Flavescence doree (FD,) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Pregledom lišća vinove loze, na naličju donjeg lišća, pored larvi I i II stupnja zabeležen je i početak aktivnosti larvi III stupnja. Sa stanovišta zaštite loze ovaj biološki momenat je veoma bitan u razvoju cikade, jer larve tek od III larvenog stupnja postaju infektivne, tj. stiču sposobnost prenošenja fitoplazme na zdrave biljke vinove loze.
 
Picture
 
S obzriom da je pregledom konstatovano da u zasadima vinove loze i dalje dominiraju larve II larvenog stupnja sprovođenje hemijskog tretmana se još uvek ne preporučuje, pri čemu RC Kikinda nastavlja sa praćenjem razvoja pomenute štetočine i na vreme će signalizirati momenat za hemijski tretman.
 
 
Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja: od cvast potpuno razvijena do početka cvetanja (BBCH 57-61).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Kikinda registrovan je visok intenzitet napada cikade Scaphoideus titanus (Cicadellidae). Pregledom listova vinove loze registrovane su larve ove štetočine, koje su najuočljivije na naličju donjih listova. Cikada se trenutno nalazi u larvenom stadijumu, pri čemu u zasadima vinove loze dominiraju larve I i II larvenog stupnja.
 
Picture
 
Pomenuta cikada je poznati vektor fitoplazme Flavescence doree (FD,) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, što je svrstava u grupu organizama izrazito značajnih u uzgoju vinove loze. S. titanus je monofagna vrsta koja se hrani i razvija na vinovoj lozi kao preferentnom domaćinu. Tokom svog razvića prolazi kroz 5 larvenih stupnjeva, pri čemu od III larvenog stupnja larve postaju infektivne. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile s proleća, najčešće u maju mesecu i hrane se isisavanjem floemskih sokova. Tokom ishrane na zaraženim čokotima larve u svoj digestivni trakt unose fitplazmu, a nakon inkubacionog perioda koji traje 21 dan i same larve postaju infektivne, odnosno stiču sposobnost prenošenja fitoplazme na zdrave biljke vinove loze.
 
Zlatasto žutilo vinove loze je najdestruktivnije oboljenje vinove loze. Na zaraženim čokotima pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću, dok lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. Često dolazi i do nekroze cvasti, što direktno utiče na kvalitet i visinu prinosa.
 
Suzbijanje vektora jedna je od ključnih mera kontrole zlatastog žutila vinove loze, zajedno sa kontrolom prometa sadnog materijala.
S obzirom da je vizuelnim pregledom zasada vinove loze konstatovano prisustvo larvi I i II stupnja, odnosno nisu registrovane infektivne larve III stupnja, RC Kikinda za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera u cilju suzbijanja pomenute štetočine, ali nastavlja monitoring cikade u cilju utvrđivanja pravovremenog momenta za izvođenje tretmana.
1 - 10 Next