Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Intenzivno polaganje jaja žitne pijavice

Na području delovanja RC Bačka Topola vizuelnim pregledom useva strnih žita  registrovano je intenzivno polaganje jaja  žitne pijavice (Lema melanopus).

Jaja žitne pijavice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma u navodnjavanju  nalaze se   u fazi  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31). Oni zauzimaju mali procenat površina u odnosu na ukupnu površinu pod ječmom (kod većine useva dominantna faza razvoja je 6-8 stabala vidljivo, BBCH 26-28).  Vizuelnim pregledom  useva ječma  u navodnjavanju  utvrđeno je prisustvo simptoma: mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres),pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis).

 

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

Zobnatica

SY Tepee

31

1

17

18

47

78

88

1

2

4

 

   

Mrežasta pegavost ječma              Pepelnica ječma

 

Na navedenim usevima  dostignut je ekonomski prag štetnosti za mrežastu pegavost lista  ječma.

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja(prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti  neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
  • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
  • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
  • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
  • Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
  • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Primenu fungicida je najbolje sprovesti na temperaturama iznad 15°C.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma u suvom ratarenju se nalaze u fazi od 4 do 6 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-26),  dok se usevi ozimog ječma u navodnjavanju nalaze u fazi 9 i više stabala vidljivo (BBCH 29).

Vizuelnim pregledima  useva, na lokalitetima Zobnatica, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je širenje simptoma biljnih bolesti: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista

20.02.

05.03.

20.02.

05.03.

20.02.

05.03.

Zobnatica

SY Tepee

29

1

17

47

78

1

2

Zobnatica

Salamandre

26

11

18

0

5

1

4

Stara Moravica

Bravo

26

15

29

45

63

1

3

Bačka Topola

Bc Bosut

24

15

16

5

22

1

3

 

 

Pepelnica ječma                       Mrežasta pegavost lista ječma

Sočivasta pegavost lista ječma

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 23-25,  sa izuzetkom useva ječma u navodnjavanju koji su u fazi BBCH 29). Vizuelnim pregledima  useva ječma (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Bačka Topola) utvrđeno je prisustvo simptoma:

 

·         mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophota teres) na 1% do 15% biljaka;

·         pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) na  5%  do 47% biljaka i

·         sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis) na 1% biljaka.

Preporuka za proizvođače je da  obiđu i pregledaju useve na prisustvo navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozimog ječma ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

Mrežasta pegavost ječma           Pepelnica strnih žita

     

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Velika slika

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja  (BBCH 27-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (Pyrenophora teres),  pepelnice žita Erisyphe graminis) ,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo – cygni).

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erysiphe graminis

Ramularia collo cygni

 

Stara Moravica

Bravo

 24. četvrto stablo vidljivo

35

2

63

0

Zobnatica

Nectaria

 29. devet i više  stabala vidljivo

77

1

9

0

Bačka Topola

Bosut

27. sedam stabala vidljivo

53

1

12

2

 

                   

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti

 

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja  (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice  žita (Erisyphe graminis)  i simptoma  rđe (Puccinia spp.).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Stara Moravica

Katarina

24. četvrto stablo vidljivo

1

36

89

Bačka Topola

Bc Anica

25. peto stablo vidljivo

1

0

32

Zobnatica

Sosthene

24. četvrto stablo vidljivo

1

0

20

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 6 do 9 i više stabaoca vidljivo (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 23-45% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 6-23%  biljaka.

 

 

Simptomi mrežaste pegavosti i pepelnice

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na 6% biljaka (kao pojedinačne pustule), simptoma pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 25%  biljaka kao  i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na 6-9 % biljaka.

 

 

Simptom pepelnice  Simptom sive pegavosti lista

 

Simptom rđe

 

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 5-7 stabaoca vidljivo (BBCH 25-27). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 19-37% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 1-15% pregledanih biljaka.

 

Simptom mrežaste pegavosti ječma

 

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 lista razvijeno do početnih faza bokorenja ( BBCH 13-23) Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo prouzrokovača rđe ( Puccinia spp. ) na 5% biljaka (kao pojedinačne pustule), kao i simptomi pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 19% pregledanih biljaka kod osetljivog sortimenta, sorta Katarina, faza razvoja:3 stablo vidljivo .

 Na ostalim pregledanim usevima ozime pšenice nismo uočili simptome prouzrokovača biljnih bolesti na lisnoj masi.  

 

   

 

Simptom pepelnice                 Simptom rđa spp.

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 3-5 stabaoca vidljivo ( BBCH 23-25). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  ( prouzrokovač Pyrenophora teresna 10-22% biljaka i simptoma pepelnice ( prouzrokovač Erisyphe graminis) na 1-7% pregledanih biljaka.
 
   
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma vizuelnim pregledom je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled:
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

6.03.2017.

26.šesto stablo vidljivo

52

14.03.2017.

28.osmo stablo vidljivo

69

 
Na lokalitetima Stara Moravica i Zobnatica, u usevima ozime pšenice registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) kao i prisustvo simptoma rđe  (Puccinia spp.):
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

6.03.2017.

23.treće stablo vidljivo

0

0

10

14.03.2017.

24. četvrto stablo vidljivo

0

0

21

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

3.03.2017.

21.vidljivo prvo sekundarno stablo

0

0

18

15.03.2017.

23. treće stablo vidljivo

1

0

25

 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (21.02.)  registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (20.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  utvrđeni su tek početni simptomi sive pegavosti lista strnih žita.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
1 - 10 Next