Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 21-22).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 7% biljaka.

simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo simptoma drugih bolesti lista ječma, nije uočeno. Takođe, u usevima nije registrovano ni prisustvo štetnih insekata.

Prisustvo poljskih glodara u visokoj kategoriji brojnosti se registruje na površinama na kojima nije sprovedena akcija suzbijanja ovih štetočina po preporukama koje je RC Vrbas u proteklom periodu davao.

Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva ječma i primena registrovanih rodenticida, kada se utvrdi brojnost na nivou pragova štetnosti (10-50 aktivnih rupa za poljskog miša, Apodemus spp. i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, Microtus arvalis).

 RC Vrbas nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova, dva do tri lista razvijena (BBCH 12-13).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi bolesti lista, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na  do 10% biljaka, pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na 3-5 % biljaka i rđe pšenice (Puccinia spp.), na do 6 % biljaka.

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Simptom rđe na listu

uredospore, Puccinia spp. sa lista pšenice

U usevima pšenice, nije registrovano prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikade Psamotetix alienus.

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na parcelama gde nisu sprovedene akcije suzbijanja poljskih glodara, registruju se aktivne rupe, na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa za poljskog miša, Apodemus spp. i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, Microtus arvalis ).

Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva strnih žita i primena registrovanih rodenticida, kada se utvrdi brojnost na nivou navedenih pragova štetnosti.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

Zdravstveno stanje useva ječma u regionu Vrbasa

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi razvoja listova, 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 34-14).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, dok se simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe ječma (Puccinia hordei) i simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) za sada ne uočavaju.

simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na do 80% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

prisustvo lisnih vaši na ječmu

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u još uvek niskoj kategoriji brojnosti kada je neophodno pristupiti početku njihovog uništavanja, da ne bi došlo do prenamnožavanja.

rupe od poljskih glodara

RC Vrbas je o poljskim glodarima u usevima napisao prilog (vidi prilog od 5.10.2023.) i upozorio na opasnost od njihovog naseljavanja i ugrožavanja ozimih useva.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje stalni pregled posejanih useva i primena mera zaštite od glodara ukoliko se njihova brojnost kreće od niske kategorije (10-500 rupa po hektaru za poljsku voluharicu i 10-50 rupa za poljskog miša).

S obzirom da su lisne vaši i cikade prenosioci opasnih i destruktivnih virusa (virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, virusa kržljavosti pšenice), poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili insekticidni tretman, treba da pregledaju svoje useve i primene hemijske mere zaštite po preporuci registrovanim insekticidima (vidi preporuku od 23.10.2023.)

Hemijske mere za bolesti lista ječma se u ovom periodu ne preporučuju.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja, oko 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 40 do 50 % biljaka, rđe pšenice (Puccinia recondita) na 20 do 60% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 4 do 40% biljaka.

simptomi pepelnice i rđe pšenice

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Vizuelnim pregledom nije uočeno  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

Vrlo visok procenat zaraženih biljaka bolestima upućuje na oprez u narednom periodu i preporučuju se redovni obilasci useva da bi se na vreme sagledalo zdravstveno stanje biljaka.

RC Vrbas će i u narednom periodu pratiti prisustvo biljnih bolesti o čemu će izvestiti na ovom portalu.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 30% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Trenutno zdravstveno stanje useva ječma je rezultat povoljnih meteoroloških uslova koji su vladali tokom jeseni i zime a koji su bili povoljni za razvoj i širenje bolesti lista, kao i primenjene agrotehnike i korišćenja azotnih đubriva.

Vizuelnim pregledom nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) je uočeno u vrlo niskoj brojnosti.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, međutim prikazano zdravstveno stanje useva ukazuje na veliki oprez i budnost u narednom periodu kako bi se na vreme zaštititili usevi i sprečio razvoj bolesti.  

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 4 do 5 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 16% biljaka i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 3% biljaka, dok simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) nisu registrovani.

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  od 3 do 5 stabla razvijeno (BBCH 23-25) .

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice se, u poređenju sa prethodnim pregledima, registruje povećanje broja biljaka sa simptoma bolesti.  Simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) uočeni su na do 38 % biljaka. Simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita), na jednoj od parcela na kojima su vršeni pregledi, uočeni su na 45% biljaka, dok je na ostalim pregledanim parcelama procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena dosta niži. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), registrovani su na jednom lokalitetu i to na do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe lista pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 5% biljaka.

Prisustvo poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljskih voluharica ( Microtus arvalis ) registrovano je u niskoj brojnosti.

aktivne rupe od poljskih glodara

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 3-4 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 15% biljaka, dok simptomi  sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) nisu uočeni.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 35% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije registrovano.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

 Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  3 - 4 stabla razvijeno (BBCH 23-24).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u poređenju sa prethodnim pregledom (23.11.2022.), uočeno je povećanje procenta biljaka sa simptomima bolesti. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis), su uočeni na 5-35 % biljaka, simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 5- 15% biljaka, a simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici na do 30% biljaka. Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera.

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi rđe pšenice

Tokom pregleda useva pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

U usevima ozime pšenice, registrovane su pojedinačne aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus), koji su počeli naseljavanje na strninama, a kolonije i ulazni otvori poljske voluharice (Microtus arvalis) za sada nisu registrovani.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  2-3 stabla razvijeno ( BBCH 22-23 ).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), na do 9 % biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici nisu registrovani.

simptomi pepelnice

simptomi rđe pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) .

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice.

1 - 10 Next