Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo blitvine pipe (Lixus junci) u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi formiranja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe je registrovano prisustvo odraslih jedinki blitvine pipe (Lixus junci), kao i oštenjenja od ishrane larvi te štetočine na lisnim drškama repe, na manjem procentu biljaka.

odrasla jedinka blitvine pipe

Blitvina pipa ima jednu generaciju godišnje, prezime odrasle jedinke ispod suvih ostataka u zemljištu. Počinju svoju aktivnost na temperaturama većim od 12°C. Hrane se biljkama iz familije Beta. Štete pravi larva, koja pravi pravolinijske galerije u lisnim drškama, koje nekad dopiru do vrata korena. Štete su posebno izražene na stabljikama semenske repe, jer bušenjem stabljike biljke zaostaju u porastu, ostvaruju se niži prinosi semena, stabljike se lome, a na tim mestima se naseljavaju sekundarni patogeni.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Za suzbijanje ove štetočine veoma korisna mera je uništavanje žetvenih ostataka odmah nakon žetve, kao i aktivnost raznih prirodnih neprijatelja. 

Prisustvo repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Zmajevo i Bačko Dobro Polje, na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta registrovani su ulovi imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Narednih dana, najavljuje se porast dnevnih i noćnih temperatura, pa se očekuje i intenzivniji izlazak imaga repine pipe sa mesta prezimljavanja. S obzirom da je setva šećerne repe u toku, proizvođačima šećerne repe se preporučuje primena preventivnih mera kontrole repine pipe, a to je gušća setva na uvratinama, kao i kopanje lovnih kanala oko starih repišta.

 

Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem repine pipe i na vreme će dati signal za primenu insekticidnih mera.

 

siva repina pipa u klopci na starom repištu

Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi početka sklapanja redova: od 10% do 30% biljaka zatvorilo redove (BBCH 31-33).

U prethodnom periodu je, na svim lokalitetima gde se gaji šećerna repa, a na području delovanja RC Vrbas, bilo povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). I u narednim danima se očekuju nove padavine i povoljne temperature koje mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju I širenje simptoma pomenutog patogena. 

Ova ekonomski najznačajnija bolest u proizvodnji šećerne repe može drastično smanjiti prinos korena i sadržaj šećera, kao i tehnološki kvalitet korena. Ovi potencijalni gubici su promenljivi i zavise od pogodnosti uslova koji favorizuju razvoj bolesti u sezoni i od tolerantnosti sorata. Uslovi koji pogoduju pojavi i širenju infekcije od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe su relativna vlažnost vazduha preko 87% i temperatura vazduha od 15 do 26°C. S obzirom da su ovi parametri lokalnog karaktera, neophodno je njihovo povezivanje sa biološkim događajima u usevu šećerne repe radi dobijanja precizne slike o stanju useva.

U periodu koji je pred nama, neophodno je pratiti momenat sklapanja redova u usevima šećerne repe, jer se upravo ulaskom useva u ovu fazu stvara izuzetno povoljan mikroklimat  koji favorizuje razvoj i širenje navedenog patogena. Pojava prvih pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe očekuje se najpre kod osetljivijih sorti, kod useva iz ranijih rokova setve, u usevima gde se proizvodnja odvija u uslovima navodnjavanja, u usevima kod kojih je tzv. “uzak plodored”, kod bujnijih useva, kod kojih je primenjena veća količina azotnih đubriva.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva šećerne repe i blagovremeno će obavestiti proizvođače o pojavi prvih pega od ovog patogena, a potom i o momentu sprovođenja mera zaštite.  

 

šećerna repa ranijih rokova setve

Izmrzavanje šećerne repe kod ranih rokova setve u regionu Vrbasa

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe iz najranijih rokova setve (5–10. 3.), presejani su na oko 10% površina kako zbog stvaranja pokorice tako i zbog izmrzavanja biljaka u periodu izlaska klice iz semena šećerne repe. Presejane površine se nalaze u fazi početak bubrenja semena (BBCH 01).

Usevi šećerne repe posejani u periodu od 25.3. do 10.4. se nalaze u fazi od kotiledon horizontalno položen do vidljiv prvi par listova, još neotvoren (BBCH 10-11).

Setva šećerne repe otpočinje kada se na dubini zemljišta od 5 cm postigne temperatura od 6°C. To je obično u našim uslovima početak marta. Rani rokovi setve imaju prednosti u odnosu na kasnije rokove setve, jer seme šećerne repe iz ranih rokova koristi zimsku vlagu, manja je opasnost od isušivanja površinskog sloja i stvaranje pokorice, ali glavni nedostatak je izmrzavanje takvih useva zbog prolećnih mrazeva. Na visinu šteta od prolećnih mrazeva kod ranijih rokova setve, utiče više faktora:

-          Vlažnost zemljišta (što je veća vlaga zemljišta, štete su veće)

-          Vlažnost mladih biljaka

-          Fenofaza razvoja (BBCH 10-11, štete nastaju na -1 do -2 °C)

U tabeli su prikazane minimalne vrednosti temperature vazduha za tri lokaliteta koje su izmerene na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima šećerne repe:

Lokalitet

Posmatrani period

Minimalna temperatura vazduha u posmatranom periodu

Zmajevo

6-11.3

- 6,8 ° C

Zmajevo

18 -27.3.

- 2,7 ° C

Zmajevo

29.3.

- 1,4 ° C

Zmajevo

5.4.

- 0,8 ° C

Zmajevo

7-10.4.

- 1,4 ° C

Zmajevo

14.4.

- 0,5 ° C

Ruski Krstur

6-11.3

- 5,7 ° C

Ruski Krstur

18-27.3.

- 2,4 ° C

Ruski Krstur

29.3.

- 1 ° C

Ruski Krstur

7-10.4.

- 2 ° C

Ruski Krstur

14.4.

- 0,5 ° C

B.D.Polje

6-11.3

- 5,5 ° C

B.D.Polje

18-26.3.

- 3 ° C

B.D.Polje

29.3.

- 1 ° C

B.D.Polje

5.4.

- 3 ° C° C

B.D.Polje

7-9.4.

- 3,6 ° C

B.D.Polje

15.4.

- 0,5 ° C

dejstvo mraza na biljke šećerne repe

BBCH 10